×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЕТО КОИ СА ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ЯМБОЛ

Сряда, 18 Септември 2019 03:45


Комисията е одобрила всички подали заявления. Изискват се 80, кандидатите са 43...Нямаме впечатление, че медиите бяха уведомени и уведомявани  проактивно, за да информират за процеса за кандидатстване ямболлии.Кой научил, научил. .

Вижте как са предложени за гласуване в Общинския съвет. /следващата седмица/ Поне да бяха написали трите имена, възраст и занятие.../Като няма ЕГН не се брои за нарушение на Закона за личните данни, май..А и те вече са публични личности!./

На снимака председателят на Комисията и секретар на ПП ГЕРБ Николай Костадинов...

 

Ето кои са предложени за съдебни заседатели в Ямболските съдилища от община Ямбол

Д О К Л А Д
ОТ НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ
ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Ямбол и
Районен съд Ямбол
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Мандата на съдебните заседатели за Районен съд Ямбол и Окръжен съд Ямбол
изтича в края на 2019г. и в същия срок трябва да положат клетва определените нови
съдебни заседатели. От Окръжен съд Ямбол и Апелативен съд Бургас постъпиха в
канцеларията на Общински съвет писма, с които ни уведомяват за необходимия брой
съдебни заседатели - съответно за Районен съд Ямбол 50 съдебни заседатели и за
Окръжен съд Ямбол 30 съдебни заседатели. Общинските съвети, в срок от три месеца
преди края на последната година от мандата, предлагат на съответните съдилища
кандидатите за съдебни заседатели, като прилагат копие от решенията си заедно с
документите, удостоверяващи спазените изисквания по чл.68, ал.3 от Закона за
съдебната власт - подробна автобиография, подписана от кандидата, нотариално
заверено копие от диплома за завършено образование, медицинско удостоверение, че
лицето не страда от психическо заболяване, данни за контакт на две лица, към които
общинските съвети да се обръщат за препоръки, мотивационно писмо, писмено
съгласие (заявление), декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ,
документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени
преди 16 юли 1973 г.
Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с
квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
В изпълнение на Решение № ХLIІІ-4/29.03.2019г. на Общински съвет Ямбол
Временната комисия за избор и изготвяне предложение пред ОбС за кандидати за
съдебни заседатели, на свое заседание разгледа постъпилите заявления, както и
приложените документи, изискващи се по Закона за съдебната власт и допусна всички
кандидати. Доклада е изготвен на основание чл.68а, ал.3 от Закона за съдебната власт.
Комисията предлага на ОбС Ямбол да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
предлага на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд Бургас следните
кандидати за съдебни заседатели:
1. Марийка Павлова
2. Генка Вълчева
2
3. Васил Господинов
4. Станка Пантова
5. Диана Атанасова
6. Милка Радева
7. Надя Кондова
8. Кера Димитрова
9. Светлана Сарандева
10. Стоян Иванов
11. Станка Стоянова
12. Радостина Пеева
13. Георги Кулишев
14. Катя Донева
15. Лалка Иванова
2. На основание чл.68а, ал.4 от ЗСВ във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА
предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Ямбол следните
кандидати за съдебни заседатели:
1. Станка Христова
2. Станка Елкова
3. Атанаска Иванова
4. Бисерка Миланова
5. Севдие Хабилова
6. Димчо Добрев
7. Марианна Маврова
8. Мариана Георгиева
9. Янка Джендова
10. Александър Великов
11. Йорданка Пумпалова
12. Милена Михайлова
13. Нели Стоянова
14. Петя Минева
15. Ганка Петрова
16. Станислава Кечеджиева
17. Лилия Янева
18. Диан Динев
19. Минчо Минев
20. Веса Мантарева
21. Божанка Янева
22. Елена Георгиева
23. Генка Велева
24. Милена Иванова
25. Керка Русева
26. Марийка Иванова
27. Маша Трендафилова
28. Калинка Иванова
С уважение,
Н. Костадинов

http://yambol.bg/uploads/aktualno/2019/Doklad.pdf

Протоколът от Комисията е тук
Днес, 16.09.2019г. Временната комисия за изготвяне на предложения пред
Общински съвет – Ямбол, за съдебни заседатели за Окръжен съд - Ямбол и Районен съд -
Ямбол проведе заседание в състав Н. Костадинов, Ел. Главчева, Яв. Брънков, К. Йоргова и
Ст. Стоянов

 

http://yambol.bg/uploads/aktualno/2019/Protokol%205.pdf

 

Read 2489 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo