×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Глоба за поставилия в обществена тоалетна включен на видеозапис смартфон Featured

Понеделник, 15 Април 2024 09:33


Съдът одобри Споразумение, в която на извършителя се  налага глоба от 1000 лева.. Поставил видеозаписващото устройство, с което заснел мъж как уринира...

 

Публикуваме целият Протокол
/Нищо, че според критериите на ВСС, това не е вероятно случай с висок обществен интерес/

 

ПРОТОКОЛ
№ 89
гр. Ямбол, 11.04.2024 г.
РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ, X СЪСТАВ, в публично заседание на
единадесети април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател: Васил М. Атанасов
при участието на секретаря М. П. М.
и прокурора Н. Р.
Сложи за разглеждане докладваното от Васил М. Атанасов Административно
наказателно дело № 20242330200318 по описа за 2024 година.
На именното повикване в 11:30 часа се явиха:
ЯРП, редовно призована, налице чрез прокурор Н. Р..
Обвиняемият И. Л. Л., редовно уведомен, се явява лично и с адв. М. Б.,
редовно упълномощен по делото.
Прокурорът: Да се даде ход на делото.
Адв. Б.: Да се даде ход на делото.
Обв. Л.: Да се даде ход на делото.
Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
Сне се самоличността на обвиняемия:
И. Л. Л. - роден на .... г. в гр.Я... българин, български гражданин, висше
образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********.
1
На основание чл.274 и чл.275 от НПК на страните се разясниха
правата им, по повод на което искания, бележки, възражения и отводи към
състава на съда и секретаря, не се направиха.
ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО.
Прокурорът: Поддържам споразумението.
Адв. Б.: Уважаеми господин Председател, смятам че в този му вид
споразумението не противоречи на закона и морала. Моля да бъде одобрено
постигнатото споразумение за решаване на делото. Отказваме се от
разглеждане на делото по реда на чл.375 от НПК. Моят подзащитен е наясно с
последиците от споразумението и доброволно ще подпише същото.
Обв. Л.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам
споразумението и неговите последици. Съгласен съм с тях и не желая делото
да се гледа по реда на гл.28 от НПК. Доброволно ще подпиша
споразумението.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ВПИСВА в съдебния протокол текста на окончателното споразумение,
постигнато между защитника на обвиняемия Л. – адв. М. Б. и представителя
на ЯРП, по силата на което:
СПОРАЗУМЕНИЕ:
Обвиняемият И. Л. Л., със снета по делото самоличност, СЕ ПРИЗНАВА
ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на .... г., около 13:40 часа, в гр. Я...., в сградата на
Е...., в мъжка тоалетна, находяща се на трети етаж, извършил непристойни
действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение
към обществото с цел заснемате действията на посетителите в тоалетната,
поставил в кошче за отпадъци смартфон прикрит в черна полиетиленова
2
торбичка, с включена камера в режим видеозапис и по този начин направил
видеозапис на А. от гр.Я.докато уринирал в тоалетната - престъпление по
чл.325, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.375а, ал.2 вр. ал.1 от НПК
и чл.78а, ал.1 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му
НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
Имуществени вреди от престъплението не са причинени.
Разноски по делото не са направени.
Моля, да одобрите така постигнатото споразумение, като
непротиворечащо на закона и морала.
СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:
Обвиняем: Прокурор:
/ И. Л. Л. / /Н. Р./
Защитник:
/адв. М. Б./
Съдът счита, че представеното от прокурора споразумение за решаване
на делото не противоречи на закона и на морала, намира че наложеното на
обвиняемия наказание е съобразено по вид и размер, както с императивните
норми на закона, така и с всички налични смекчаващи и отегчаващи
отговорността обстоятелства, имайки предвид и семейното, и социално
положение на обвиняемия, както и спецификата на настоящия казус. При това
положение, след като споразумението е в унисон с материалния и
процесуалния закон, съдът счита, че същото следва да се одобри.
Предвид изложеното и на основание чл.375а вр. чл.384, ал.1, вр. чл.382,
ал.7 от НПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ: № …/… г.
3
Съдия при Районен съд – Ямбол: _______________________
Секретар: _______________________
ОДОБРЯВА споразумението за решаване на делото, сключено между
представителя на ЯРП – прок. Н. Р. и защитника на обвиняемия И. Л. Л. –
адв. М. Б. от АК-Я., със съгласието на обвиняемия при условията, изложени в
обстоятелствената част на същото.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по АНД № 318/2024 г. по
описа на ЯРС.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
На обвиняемия се връчи Уведомление за доброволно изпълнение.
Преписи от споразумението и определението на съда да се изпратят
незабавно на районния прокурор на ЯРП, за сведение и изпълнение.
Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11:35 часа.
4

Read 686 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */