×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Всички решения от заседанието на служебния МС днес

Четвъртък, 11 Април 2024 17:20


Правителството прие решение за подготовката и произвеждането на изборите на 9 юни

Правителството прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 година.

Министерският съвет възлага на министъра на транспорта и съобщенията координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите.

Министърът на финансите предстои да внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. Министърът на външните работи организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната. Министърът на правосъдието организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода. На правосъдния министър се възлага също издаването на наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.

 Министърът на електронното управление трябва да организира дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс, включително като сключва необходимите за целта договори.

Съгласно правителственото решение ресорните министри следва да информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

 

Одобрена е план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 година.

Одобрените средства са в размер на 98 179,4 хил. лева. Дейностите, които ще се финансират с тях, включват: подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали, в т. ч. пликове за гласуване, протоколи, удостоверения и др.; логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии; осигуряване на гласуването в чужбина; осигуряване на охранителните мероприятия от Министерството на вътрешните работи с оглед опазване на обществения ред и сигурност; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване; обучение на членовете на секционните избирателни комисии; осигуряване на дейности по видеонаблюдението и видеозаснемането на изборния процес; организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Правителството има готовност да осигури необходимите средства при сключване от страна на Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване, гласуването с хартиени бюлетини, компютърната обработка на данните от гласуването в изборите и издаването на бюлетин с резултатите от изборите.

Актът на правителството е в изпълнение на чл. 18 от Изборния кодекс. Необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 година.

Правителството освободи Петър Петров от длъжността зам.-председател на ДАНС

Министерският съвет прие решение, с което освобождава предсрочно Петър Петров от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Правителственото решение е във връзка с писмо на председателя на Агенцията, с което предлага освобождаването на Петров.

Кабинетът прие решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на НЗОК

Министерският съвет прие Решение за промяна на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

За представители на държавата са определени Петко Стефановски, Иванка Динева и Стефан Белчев, на мястото съответно на Михаил Околийски, Илко Гетов и Георги Клисурски.

Доц. д-р Петко Стефановски понастоящем е заместник-министър на здравеопазването. Той е възпитаник на Медицински университет - Плевен, където завършва „Медицина“, а по-късно и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Има придобити специалности по „Спешна медицина“ и „Анестезиология и интензивно лечение“ към Медицински университет - Плевен. От 2014 г. е част от преподавателския състав на катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към МУ - Плевен. Д-р Стефановски е бил дългогодишен ръководител на „Спешно отделение“ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ в град Плевен.

Иванка Динева притежава 22-годишен професионален опит в сектора, като е заемала и заема различни ръководни длъжности. Към момента е Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването и работата и е свързана с контрола на медицинската дейност в лечебните заведения, функции, администриращи процеса по регистрация на лечебни заведения и всички дейности, свързани с трансплантацията и донорството в страната. Преди това Динева е била директор на РЗОК-София град, съветник на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, подуправител на Национална здравноосигурителна каса, съветник на министъра на здравеопазването, адвокат - Софийска адвокатска колегия, работила е и като икономист в РЗОК-София град. Г-жа Динева притежава висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалност „Стопански и финансов контрол“, висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Счетоводство и контрол“ и висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Право“.

Стефан Белчев понастоящем е заместник-министър на финансите. Той има 28 години професионален опит в областта на вътрешния одит и финансовия контрол в публичния сектор. Притежава научна степен „доктор по икономика“ с научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“. Започнал е трудовият си път през 1996 г. като финансов ревизор в Столично управление на „Държавен финансов контрол“. От 2006 г. е директор на дирекция „Вътрешен одит“ в Министерството на финансите, а от 2016 г. е директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите. От юли 2021 г. до февруари 2024 г. е заемал поста директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, а до момента е бил директор на дирекция „Контрол върху капиталовите инвестиции“ в министерството.

За председател на Надзорния съвет на НЗОК е определен Петко  Стефановски.

Определени са нови представители на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество

Правителството определи нови представители на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Съгласно Кодекса на труда Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.

Във връзка с Указ № 101 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 9 април 2024 г. се налага определяне на представители на правителството в Националният съвет за тристранно сътрудничество.

С решение на Министерския съвет за нови представители са определени Людмила Петкова - заместник министър-председател и министър на финансите, и Ивайло Иванов - министър на труда и социалната политика.

НАП ще извърши продажба на имущество, отнето в полза на държавата

Със свое решение правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и да продаде имущество, отнето в полза на държавата.

Решението се взема по предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество. То обхваща 26 случая с влезли в сила съдебни актове и издадени изпълнителни листове за имущество, представляващо недвижими имоти - земя и сгради, леки и товарни автомобили, дружествени дялове и акции, златни бижута.

Одобрена е позицията на страната ни

по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело С-605/23, АТИ-19, образувано пред Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство. То е свързано с наказателно постановление за нарушение на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. зарегистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обект, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Предмет на преюдициалното запитване от Административен съд-Благоевград е тълкуване на разпоредбите от чл. 47, пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, за да гарантира интересът по чл. 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данък върху добавената стойност.

В позицията е предоставен отговор, съгласно който чл. 273 от Директивата следва да се тълкува в смисъл, че не е относим към национална правна уредба като разглежданата в главното производство по чл. 166, ал. 2 от АПК. Тя предвижда възможност за съдебна защита срещу предварително изпълнение на мерки, въведени от националния законодател, в рамките на която обхватът на контрола на съда е ограничен до настъпването на претърпени вреди.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 12 април 2024 г. в Люксембург.

В дневния ред е включено одобрението на заключенията относно междинната оценка на Механизма за възстановяване и устойчивост, както и обсъждането на икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна.

Очаква се участниците в заседанието да одобрят и мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20 на 18 април 2024 г.

Одобрена е българската позиция за Съвета на министрите на ЕС във формат „Телекомуникации“

Кабинетът одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат „Телекомуникации“, което ще се проведе на 12 април 2024 г. в Белгия.

България ще подкрепи декларация, която насърчава по-безопасна, отговорна и надеждна онлайн среда. Документът предвижда ангажименти за повишаване на сигурността на интернет потребителите и особено на децата като уязвима група.

По време на форума ще бъдат обсъдени потребностите от цифрова инфраструктура на Европа и гарантирането на икономическа сигурност чрез цифрова и телекомуникационна стратегическа автономия.

Кабинетът одобри позицията на България

за участие в неформалното заседание на

енергийните министри на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе в периода 15 - 16 април 2024 г. в град Брюксел, Кралство Белгия.

Предвижда се неформалното заседание на енергийните министри на ЕС да бъде структурирано в рамките на три работни сесии, като дискусиите ще бъдат посветени на устойчивата енергийна инфраструктура в ЕС. Очаква се министрите да обсъдят планирането, финансирането и намаляването на риска в инвестиционния процес, за да се гарантира навременна реализация на необходимата инфраструктура.

България подкрепя развитието и прилагането на целенасочена политика за ускорено развитие на електроенергийните мрежи. Изразяваме подкрепа за установяването на цялостен подход за преодоляване на настоящите геополитически предизвикателства пред гарантирането на устойчивостта на европейската енергийна инфраструктура. Отчитаме необходимостта от осигуряване на инвестиции в модернизация и развитие на мрежовата инфраструктура, което би позволило по-лесното и ефективно интегриране на нарастващия дял на енергия от възобновяеми и нискоемисионни източници. За надлежното изпълнение на ключови инфраструктурни проекти е целесъобразно да бъде постигнат висок стандарт в процесите по издаване на разрешителни и възможно най-бързо и ефективно уреждане на документални и административни въпроси.

В рамките на неформалното заседание на Съвета е предвидена възможност за присъединяване към Европейската харта за соларна енергия. Документът не налага финансови ангажименти и не е правно обвързващ. България взе решение да се присъедини към инициативата.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 25 март 2024 г. в Брюксел.

Предмет на дискусия в Съвета бе целта на Европейския съюз за климата до 2040 г. Министрите обмениха мнения относно продължаването на прехода към климатична неутралност в контекста на засилващото се изменение на климата, благоприятните условия за разработването на рамка за периода след 2030 г., икономическите сектори с най-голям потенциал за намаляване на емисиите, както и предизвикателствата пред държавите членки.

България принципно подкрепи препоръчаната амбициозна цел за ограничаване на емисиите с 90% до 2040 г. Посочи, че ключови приоритети остават запазването на конкурентоспособността, икономическото развитие и социалното благополучие. Открои големия потенциал на електрификацията на тежката индустрия, както и на базираните на природата решения в селското стопанство и сектор земеползване. Сред значителните предизвикателства България открои нуждата от ускорена научноизследователска дейност, ускорено технологично развитие и внедряване на иновативни решения в ключови области. Акцент бе поставен и върху високото ниво на енергийна бедност и уязвимостта на домакинствата по отношение на битовото отопление и транспорта.

Министрите обсъдиха изменението на Рамковата директива за отпадъците, което предвижда мерки за намаляване на въздействието върху околната среда от два ресурсно интензивни сектора: храни и текстил. Изразена бе принципна подкрепа за установяване на амбициозни, но реалистични цели, като бе подчертана необходимостта от допълнителна работа по отношение избора на базов период, въвеждането на корекционен коефициент относно туризма и на установяването на разширена отговорност на производителя за текстилни продукти.

Предмет на дебат бе и предложението за Регламент за предотвратяване на загубите на пластмасови гранули, които представляват третия по големина източник на непреднамерено изпуснати в околната среда пластмасови микрочастици в ЕС. Основен акцент в изказванията бе поставен върху необходимостта да се осигури оптимален баланс между ефективността на мерките и административната тежест.

Одобрена е позицията на страната ни по дело на Съда на ЕС

Правителството одобри позицията на България по дело С-785/23 „Български пощи“ ЕАД на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

Делото е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с административно производство за отмяна на ревизионен акт, издаден от териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Преюдициалното запитване на ВАС е във връзка с определяне обхвата на универсалната пощенска услуга, за която е предвидено освобождаване с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 от ЗДДС, съответно на чл. 132, т. 1,6. „а“ от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) и установената практика на Съда на ЕС.

Конституирането на България, като страна в производството по това дело, ще ни позволи успешно да се включим в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

Изменя се Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

 

Правителството прие изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Промените отразяват новата структура на служебния кабинет, съгласно Указа на президента от 9 април. В тази връзка се изменя и Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.

Read 610 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */