×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочиха за 28 септември заседанието на Общинския съвет на "Тунджа"

Сряда, 21 Септември 2022 13:22


То ще се проведе при следния Дневен ред

 

СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.09.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане отчет за изпълнение бюджета на община „Тунджа“ за 2021 година.
 2. Приемане Механизъм за предоставяне и разпределение на средства, предвидени като допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджета на Община „Тунджа“ за субсидиране на превоз на пътници по междуселищни автобусни линии, част от областната транспортна схема от квотата на Община „Тунджа“.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи по Договор № BG06RDNP001-19.218-0003-C01 от 17.11.2021 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ - Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища - потенциал за ревитализация на селските общности“ сключен между Община „Тунджа“, „Местна инициативна група - Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за средства от ЕС и одобряване на финансиране  от бюджета на община „Тунджа“ за собствено участие за извършване на разходи  по Договор № BG06RDNP001-19.218-0004-C01 от 17.11.2021г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Създаване, развитие и популяризиране  на регионална колективна марка на територията на МИГ - Тунджа, основана на местната идентичност“ сключен между Община „Тунджа“, „Местна инициативна група- Тунджа“ и ДФ „Земеделие“.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общинска вещ.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Сливенска митрополия на имот - частна общинска собственост.
 10. Отдаване под наем, стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовири – публична общинска собственост.
 11. Одобряване на годишен отчет за изпълнението на общински концесии на Община „Тунджа”  и концесионни договори за 2021 г.
 12. Издаване на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост.
 13. Издаване на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост.
 14. Издаване на разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 17. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване.
 19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 21. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянна комисия

 

Заседание

 

Дата и час

 

 

Място на провеждане на заседанията:

ПК „Бюджет и финанси” Вилиян Стоянов Вълков

- Председател

26.09.2022 г.

09.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Общинска собственост, европейски проекти и стопанска политика, стратегии, програми и планове за развитие ” Йордан Николаев Колев - Председател

26.09.2022 г.

13.30 ч.

  В залата на ОбС

ПК „Устройство на територията, Местно самоуправление, обществен ред и законност”

Йордан Славчев Йорданов - Председател

26.09.2022 г.

14.30 ч.

В залата на ОбС

ПК „Социална политика, образование, здравеопазване, култура, спорт, младежки дейности  и вероизповедания”

Тинка Господинова Иванова - Председател

26.09.2022 г.

15.00 ч.

В залата на ОбС

ПК „Противодействие на корупцията и етика“ – Кирил Атанасов Писаров

Председател

     

 

 

 

Read 197 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo