×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

29 юни - Приключи заседание на Общинския съвет на "Тунджа" /ВИДЕОЗАПИС/

Вторник, 28 Юни 2022 23:53

 

Бяха приети точките от Дневния ред

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община „Тунджа“ за 2022 г.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 3. Продажба на общински недвижим имот.
 4. Продажба на общински недвижим имот.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 16. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 17. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 18. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 19. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанската 2022/2023 г.Приложение №1 към т. 19Приложение № 1-1 към т. 19
 20. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Ямбол.
 21. Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община „Тунджа“.
 22. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“, област Ямбол.
 23. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“, област Ямбол.
 24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 25. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 26. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 27. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 28. Приемане на План за действие на община „Тунджа“ за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за периода 2021-2030.Материал към т. 28
 29. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
 30. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 31. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 32. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

 


Read 288 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo