×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Бря! И Прокурорът, по делото във ВАС, смята, че Синята зона в Ямбол е НЕЗАКОННА

Петък, 16 Ноември 2018 06:45


Чака се обаче решението. А според него и сетне отговор на въпроса, защо и след решението на Адм. съд Ямбол на 13 юли 2017 г. общината, начело със Славов, продължи да събира пари от хората. И защо ИбриШимов обжалва?По "бръсначът на Окам" отговорът е за ПАРИ от хората...
Ама пък може пък този състав на ВАС да не се съгласи с Решението на АС-Ямбол и с Прокуроратурата, разбира се...Едно дело , свързано със Славов, ВКС не го ли връща три пъти...

П Р О Т О К О Л

София, 12.11.2018 година

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, в съдебно заседание на дванадесети ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
ЧЛЕНОВЕ:
АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА
РУМЯНА ЛИЛОВА
при участието на секретаря Никол Стефанова
и с участието на прокурора Момчил Таралански
сложи на разглеждане дело № 9112 по описа за 2017 година ,
докладвано от съдията АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА

 

На поименното повикване и след спазване разпоредбата на чл. 142 от ГПК страните се представиха така:
КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Общински съвет Ямбол, редовно призован, не изпраща представител.
ОТВЕТНИКЪТ: Окръжна прокуратура гр. Ямбол, редовно призован, не изпраща представител.
ЗА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Момчил Таралански.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА касационната жалба на Общински съвет Ямбол срещу решение, постановено по адм. дело №144/2017 г. на Административен съд - гр. Ямбол, към която няма представени доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл.211, ал.1 от АПК от страна по делото, за която обжалваното решение е неблагоприятно. Жалбата е неоснователна. Обжалваният съдебен акт е правилен, като не е налице релевираното касационно основание по чл.209, т.3, предл.1 от АПК – неправилност поради нарушение на материалния закон. Съдът, като е обсъдил задълбочено доказателствата по делото, обосновано е приел, че оспорената разпоредба на чл.45 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол е приета в установената от закона писмена форма от процесуално и материално компетентен орган, но при допуснати съществени процесуални нарушения. Съдът изчерпателно е посочил реда за издаване на нормативните административни актове, уреден в чл.77 от АПК, според който компетентният орган издава акта, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. Изработването на проекта на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност (чл.26 от ЗНА), като преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Съгласно чл.28, ал.1 от ЗНА, проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган със съответното съдържание на мотивите, респективно докладът. Съдът също така е отчел и нормативната забрана на чл.28, ал.3 от ЗНА, че проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от компетентния орган. Обратно на твърденията в жалбата, в случая Общински съвет – Ямбол е променил систематичното място на оспорената норма от Раздел „Такси“ в Раздел „Цени на услуги и права“. Поддържам развитите от прокурора пред първоинстанционния съд доводи, че понятията за такса и цена съдържат съвършено различни елементи – в единия случай се включват само материално-техническите и административните разходи на услугата, а в другия случай освен тях се включва и процент печалба и в този ред на съждения, дори промяната на систематичното място в сравнение с представения за обществено обсъждане проект вече съставлява съществено нарушение на административно-производствените правила, както правилно е заключил и състава на първоинстанционния съд. Несъстоятелно е твърдението в жалбата, че в случая това не било съществено нарушение, доколкото не променяло изводите на органа за съдържанието на оспорената норма. Обратното смятам за правилно – редът за издаване на ПНА е от значение не само за съдържанието, което органа счита за необходимо да включи в акта, но този ред е и в обществен интерес, за да има активно участие на гражданите и организациите при обсъждането на проектите, а посоченото нарушение на административно-производствените правила е съществено, тъй като е лишило заинтересуваните лица от възможността да преценят мястото на предложения текст в структурата на ПНА. Обоснован и правилен е изводът на съда, че посочените съществени процесуални нарушения, допуснати в хода на административното производство, са самостоятелно основание за отмяна на оспорената разпоредба. Предлагам на състава на Върховния административен съд, III о. да остави в сила решение № 116/13.07.2017 г. по дело № 144/2017 г. на Административен съд – Ямбол.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,

О П Р Е Д Е Л И:

ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ с решение в срок след съвещание.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:04 часа.

 

 

 

Read 2226 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo