×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На заседанието на Министерския съвет в сряда

Вторник, 02 Юли 2024 19:07


Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 3 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

 1. 1. Проект на Решение за държавните инвестиционни заеми и държавните гаранции през 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 2. Проект на Решение за обявяване на 31 март за професионален празник на вътрешния одитор.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 3. Проект на Решение за приемане на Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2024-2028 г.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 4. Проект на Решение за определяне на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна" ЕООД - Варна, за университетска болница.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 5. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, проведено на 21 юни 2024 г. в Люксембург.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 6. Проект на Решение за одобряване проект на Писмо за намерение между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Италианската република и Министерството на отбраната на Република Северна Македония относно създаване на хармонизиран коридор за военна мобилност между техните страни в рамките на Паневропейския транспортен коридор № 8.

Внася: министърът на отбраната

 1. 7. Проекти на решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за освобождаване от длъжност, назначаване на длъжност и удостояване с висше военно звание на офицер от висшия команден състав, за назначаване на длъжност и удостояване с висше военно звание на военнослужещ, за освобождаване от длъжност и назначаване на длъжност на офицер с висше военно звание и за назначаване на длъжност и удостояване с висше военно звание на военнослужещ.

Внася: министърът на отбраната

 1. 8. Проект на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2024 - 2025 година.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 9. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 10. Проект на Решение за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2024 - 2025 година.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 11. Проект на Решение за одобряване на Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2023 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 1. 12. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, част „Вътрешен пазар и индустрия", което ще се проведе на 8 и 9 юли 2024 г. в Будапеща, Унгария.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 1. 13. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, части „Вътрешен пазар и индустрия", „Научни изследвания" и „Космическо пространство", проведено на 23 и 24 май 2024 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 1. 14. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок три години за извършване на теренни проучвания и консервация на късноантична и средновековна крепост „Момина кула", разположена в поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, с идентификатор 20585.35.1 в село Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград.

Внася: министърът на земеделието и храните

 1. 15. Проект на Решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок три години за извършване на теренни проучвания и консервация на антична крепост, отбелязана в римските карти с името „Erite", разположена в поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост, с идентификатор 04426.102.258 в село Близнаци, община Аврен, област Варна.

Внася: министърът на земеделието и храните

 1. 16. Проект на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

 1. 17. Доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи" на Европейския съюз, част „Вътрешни работи", проведено на 13 юни 2024 г. в Люксембург.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. 18. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община „Родопи", област Пловдив.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 19. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане.

Внася: министърът на правосъдието

 1. 20. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2024 г., приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2024 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 1. 21. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г.

Внася: министър-председателят

 1. 22. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 23. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджета на Република България за 2024 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 24. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за договорите за финансово обезпечение.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 25. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 26. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 27. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 28. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Търговския закон.

Внася: министърът на правосъдието

 1. 29. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 167 на Министерския съвет от 2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

Внася: министърът на правосъдието

 1. 30. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

Уважаеми колеги,

Влизането в сградата на Министерския съвет ще става между 9.30 ч. и 9.55 ч. при представяне на журналистическа карта и бадж за акредитация. Няма да бъдат допускани журналисти без бадж.

Read 310 times
Rate this item
(0 votes)

Последни новини

Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */