×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Отмениха наложена на кмета на Ямбол глоба

Понеделник, 11 Юли 2022 06:15


На 10.08.2021 г. на жалбоподателя В.Р./кмет на Община –я./ бил съставен АУАН от свид. Н.Д. – гл.финасов инспектор в АДФИ - гр.С. т.к.
приел, след извършена финансова ревизия, че на 14.01.2020 г. с Решение No ....
г., В. ЦВ. Р., кмет на Община Я.е одобрил документация за участие в
обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община я.", съдържаща методика с посочен начин за определяне на оценка, който не дава възможност да бъдат сравнени и
оценени обективно техническите предложения в офертите, както и не осигурява на участниците достатъчно информация за правилата, които ще се
прилагат при определяне на оценката по всеки показател. Инспекторът приел, че с посоченото деяние е нарушена разпоредбата на чл.70, ал.7, т.2 и т.3, б.„б" от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28/08.04.2016 г., в сила от
15.04.2016 г.).

СЪДЪТ

По изложените съображения на основание чл.63, ал.1 и ал.2, т.1 от
ЗАНН и основание чл.63д, ал.1 от ЗАНН вр. чл.143, ал.1 от АПК вр. чл.7,
ал.2, т.2 от Нар.No1/09.07.2004 г.МРАВ,
РЕШИ:

Съдия при Районен съд – я.: _______________________
ОТМЕНЯ НП No .... на Директора на АДФИ – гр. С..., с което на В. ЦВ.
Р. от гр. я., ЕГН **********, за нарушаване на чл.70, ал.7, т.2 и т.3 б.“б“ от
ЗОП, на основание чл.253, ал.1 ЗОП е наложено административно наказание
„глоба“ в размер на 5000/пет хиляди/лв.
ОСЪЖДА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ –
гр. С... да заплати на В. ЦВ. Р. от гр. я., ЕГН **********, направените по
делото разноски в размер на 580 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - я. в 14- дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

Съдия при Районен съд – я.:

 

Бел. Яс АДФИ /и не само/ не публикува какви мерки налага. Съдилищата публикуват Решенията си. От техните Решения можем да научаваме неща, които контролните органи /не е само АДФИ/ прикриват

Read 456 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo