×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

В Областна администрация се издъниха. Featured

Неделя, 16 Август 2020 09:20


Общинският съвет на Ямбол спечели в съда, без да се стига до разглеждане по същество.
Едно от основните задължения на областния управител е да следи и контролира законността на приеманите от Общинските съвети решения. До 2020 година се справяха отлично с контрола върху Общинските съвети на "Тунджа" и Болярово. По една само случайност там ГЕРБ нямаха мнозинство и кметовете не бяха от сивите /каквото е знамето на партията на Борисов/. Нямаме спомен да е било върнато решение на общинския съвет на областния координатор на партията-ръководител в Ямбол Георги Славов. Напротив дори прокуратурата веднъж писа писмо да управителя, че трябва да направи проверка. Перфектни явно юристите на началника, не правиха издънки„ Ти да видиш!


От 2020 нещата се промениха. Не защото се промениха юристите в кметството на Ямбол, които отговарят за законността на подготвяните там материали, а може би защото...Може би защото кметът вече е друг. Четат юристите на Иванов, четат и връщат - някои и по два пъти. Което е добре - законността е основополагаща при демокрацията.

Ама последния път се издъниха. Кофти издънка - за високоплатени държавни юристи - върнаха решение, ама пропуснаха срок. Изгубили са тренинг от толкова години  безукорно като на свещенокравие на началника Славов.

Не казваме, че не са прави в обструкцията. Ако прокуратурата реши, че има нередност нейно право е /пък и май задължение/ да обжалва. При нея няма срокове. А дали ОбС на Ямбол е взел законно решение може да каже само съдът...А пък и решението на ЯАС не е окончателно. Но е показателно...за това, че вече се контролират яко решенията в Ямбол...Браво! Интересно как ли са решенията в Елхово?

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 270/12.8.2020г. гр. Ямбол

 

Ямболският административен съд, трети административен състав в закрито съдебно заседание на дванадесети август 2020г. в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. ДРАГАНОВ

 

Секретар: В. Митева

Като разгледа докладваното от съдия В.Драганов

адм.д. № 152 по описа за 2020 година

За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Областен управител на Област Ямбол против Решение по т.8 от дневния ред на проведено на 28.05.2020г. заседание на Общински съвет – Ямбол с правно основание чл. 45, ал.8 от ЗМСМА.

В жалбата се сочи, че с процесното решение ОбС-Ямбол на осн. чл. 21, ал.2 вр. с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 15, ал.2, т.2 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Ямбол и чл.6 от Закона за физическото възпитание и спорта е предоставил безвъзмездно за ползване за тренировъчна дейност част от общински имот „ Младежки парк“, а именно: спортен обект –Гребна база , представляваща ПИ с идентификатор 87374.15.92 по КК и КР на гр.Ямбол с площ 68011 кв.м. на „Клуб за водомоторни спортове 69 Рейсинг“, ЕИК 205942467 за срок от три години. Твърди се, че така взетото решение е незакосъобразно, поради което със Заповед № АК-11-0007/09.06.2020г. на Областен управител на Област Ямбол, на осн. чл. 45, ал.4 от ЗМСМА същото е върнато за ново обсъждане, но ОбС-Ямбол не се е произнесъл в законово определения 14-дневен срок от получаването му.

След насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание е постъпил отговор по жалбата от ОбС-Ямбол, чрез редовно упълномощен процесуален представител гл. юрисконсулт М. К.. В отговора е направено възражение за недопустимост на така депозираната жалба като просрочена. Твърди се, че върнатия за ново разглеждане акт е изпратен на председателя на ОбС-Ямбол извън преклузивния 7 дневен срок от получаването му.

Доколкото на проведеното открито съдебно заседание по делото на 29.07.2020г. жалбоподателят не се е явил и не е изпратил процесуален представител, на същия е изпратен препис от отговора на жалбата и препис от протокола от проведеното с.з., за становище в 7 дневен срок по възражението за просрочие, както и за представяне на доказателства за времето и начина на изпращане в Общински съвет - Ямбол на представеното по делото писмо с изх.№ ОУ-02314/09.06.2020 г., с което е изпратена за изпълнение Заповед № АК-11-00007/09.06.2020 г.

По делото е постъпило становище с вх. № 1554/06.08.2020г. от Областен управител на Област Ямбол в което се сочи, че с писмо с изх.№ ОУ-02314/09.06.2020 г. са изпратени на ОбС-Ямбол Заповед № АК-11-00007/09.06.2020 г. за връщане за ново обсъждане на решението по т.8 от дневния ред на проведено на 28.05.2020г. заседание на Общински съвет – Ямбол и Заповед № АК-11-00008/09.06.2020 г. за връщане за ново обсъждане на разпоредби от приетата по т.20 от дневния ред на същото заседание наредба. Тъй като ОбС-Ямбол в изпълнение на процедурата по чл. 45, ал.7 от ЗМСМА е разгледал върнатия за ново обсъждане със Заповед № АК-11-00008/09.06.2020 г. акт, това означавало, че административния контрол от страна на Областния управител е упражнен в срок. Според последния датата на изпращане на акта за връщане не е определяща, а такава е датата, на която е реализирано правомощието по връщане на акт на общинския съвет от страна на областния управител.

Съдът след преценка на становищата на страните и с оглед приетите по делото доказателства счита, че възражението за просрочие на жалбата е основателно. Съображенията за това са следните:

С писмо изх. № И-0051 от 02.06.2020г. председателя на ОбС-Ямбол е изпратил материалите от VIII заседание на, проведено на 28.05.2020г., включително решенията и изготвения протокол от заседанието/л.7 от делото/. Писмото е получено на същата дата в Областна администрация –Ямбол и е заведено с вх. № ОУ-02-203/02.06.2020г.

Със Заповед № АК-11-00007/09.06.2020 г. Областен управител на Област Ямбол е върнал за ново обсъждане решението по т.8 от дневния ред на проведено на 28.05.2020г. заседание на Общински съвет – Ямбол/л.11-13/, а със Заповед № АК-11-00008/09.06.2020 г. е върнал за ново обсъждане разпоредби от приетата по т.20 от дневния ред на същото заседание Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол. Видно от писмо с изх. № ОУ-02314/09.06.2020г./л.14/ екземпляри от посочените заповеди са изпратени до председателя на ОбС-Ямбол, до ОП-Ямбол и до кмета на Община Ямбол с известия за доставяне, чрез пощенския оператор „Български пощи“ ЕАД.

Видно от известие за доставяне/л.15/ с бар код PS 8600 00RJRE A, писмо с изх. № ОУ-02314/09.06.2020г. е прието от пощенския оператор на 10.06.2020г. и доставено на председателя на ОбС-Ямбол на 11.06.2020г. От страна на ответника по делото е представено заверено копие от плика, с който е получил процесното писмо/л.41/. Плика е с бар код на известието за доставяне - PS 8600 00RJRE A и със същата дата -10.06.2020г. на приемане на пощенската пратка.

Съгласно чл. 45, ал. 4 изр. първо и второ от ЗМСМА, Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго, като може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Според чл. 45, ал. 6 от ЗМСМА, върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му. Следва да се посочи, че обвързващо общинския съвет е надлежно упражненото правомощие по връщане на негов акт, което в настоящия случай не е така.

При получени на 02.06.2020г. материалите от VIII заседание на ОбС-Ямбол, проведено на 28.05.2020г., срокът по чл. 45, ал.6 от ЗМСМА за областния управител за връщане на взетото решение е започнал да тече на 03.06.2020г. и е изтекъл на 09.06.2020г. Действително Заповед № АК-11-00007 е издадена на 09.06.2020г., на същата дата е изведено в деловодството на Областна администрация и процесното писмо с изх.№ № ОУ-02314/09.06.2020г. В случая обаче определяща не е датата на завеждане в деловодството на акта по връщане, а определяща е датата, на която е реализирано от оправомощен субект правомощието по връщане за ново обсъждане на акт на общинския съвет. То се реализира посредством изпращането на върнатия акт на председателя на съответния общински съвет ведно с мотивите за това. Разпоредбата на чл. 45, ал. 6 с оглед систематичното й място – след разпоредбите на ал. 4 и ал. 5, в които правомощие по връщане е предвидено в полза областния управител /ал. 4/ и на кмета на общината /ал. 5/, предвижда срок и ред за упражняването му – чрез изпращане на върнатия за ново обсъждане акта, заедно с мотивите за връщането му на председателя на общинския съвет в 7 дневен срок от получаването му. Чрез местоимението "му" в чл. 45, ал. 6 се означава акта на общинския съвет, а не акта на областния управител, с който се връща акт. Доказателствата по делото сочат, че Заповед № АК-11-00007/ 09.06.2020г. е изпратена на председателя на ОбС-Ямбол извън преклузивния 7 дневен срок, т.е на 10.06.2020г., на която дата Решение по т.8 от дневния ред на проведено на 28.05.2020г. заседание на Общински съвет – Ямбол е било влязло в сила. Поради ненадлежното упражненото правомощие по връщане на негов акт, ОбС-Ямбол не е бил длъжен да преразгледа процесното решение. Следва да се отбележи, че ирелевантно обстоятелство за спора в настоящото производство е преразглеждането на друго решение, което също е върнато с процесното писмо извън преклузивния седмодневен срок.

Изложеното налага извода, че неупражняването от страна на областния управител на Област Ямбол на правомощието по връщане на акт на ОбС-Ямбол в законоустановения седмодневен срок, е преклудирало и правото му на жалба пред административния съд, подадена по реда на чл. 45, ал.8 от ЗМСМА.

Поради изложеното са налице законовите основания за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото, поради липса на годен за оспорване административен акт, като определението за насрочено за 16.09.2020г. открито съдебно заседание по делото бъде отменено.

 

Поради това и на осн. чл. 159, т.1 и т.5 от АПК, ЯАС, трети административен състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ протоколно определение от 29.07.2020г. за насрочване на открито съдебно заседание по делото на 16.09.2020г. от 09,45 часа.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Ямбол против Решение по т.8 от дневния ред на проведено на 28.05.2020г. заседание на Общински съвет – Ямбол с правно основание чл. 45, ал.8 от ЗМСМА.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 152/2020г. по описа на ЯАС.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в

7 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: П /НЕ СЕ ЧЕТЕ/

Read 1845 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */