×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ПОЗИЦИИ Защо изтеглянето на 9 милионния евро заем от кмета е незаконно/законно

Сряда, 15 Май 2019 23:56


Жалбата срещу Заеме подаде инж„ Иван Кърцъков от ИК "Да спасим Ямбол от кмета",

Станимир Кескинов пред Административен съд Ямбол

Уважаема Госпожо Председател! Уважаеми административни съдии!

Моля да уважите жалбата ни. Видно е, че въпросното решение за приемане на Бюджета на община Ямбол е прието в нарушение на Правилника на ОбС на Община Ямбол за дейността на същия и неговите комисии. Това е станало в нарушение на чл.42, 1.3, което гласи, че постоянните комисии обсъждат проектите за решение и същите се представят на Председателя на ОбС и на Председателя на водещата комисия за вземане на решение. Видно от приложените протоколи от постоянните комисии на ОбС, всички комисии са заседавали на 28.01., като има комисия, заседавала на 29.01. Водещата комисия бюджетната е заседавала също на 28.01., а комисията по образование, спорт и младежки дейности, както и комисията По култура и културен туризъм изобщо не са представили решение и не са разгледали този въпрос. Това е в нарушение на чл.42, 1.6, където е записано, че водещата комисия разглежда материалите, след като й бъдат предоставени становища на останалите постоянни комисии. Водещата комисия обсъжда предложения само постъпили в писмена форма. Към него момент три от постоянните комисия нямат заседание. Едното е проведено след заседание на водещата комисия, а двете изобщо не са провели заседание. По такъв съществен въпрос, какъвто е Бюджета на Общината и поемането на такъв заробващ дълг от над 20 милиона лева с лихвите е недопустимо постоянните комисии на ОбС да не ги разгледат. Друг е въпроса, че от представените протоколи от заседанията на комисиите, нито на едно от заседанията не е присъствал представител на общинска администрация, който да разясни на общинските съветници причините и обстоятелствата, които налагат поемането на дълг и изобщо по някакъв начин да разясни Бюджета на общината. Не може да бъде изключена и разпоредбата на чл.42, т.3 от Правилника, където е записано, че в дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите в ОбС. Т.е., неправило в дневния ред изобщо е включена точката за Бюджета, при условие, че такива решение на две от пост.комисия изобщо не са взети, а решението на водещата комисия е взето в нарушение на Правилника на ОбС, а именно, че не са й представени становища на три от комисиите, и най-вече за комисията КОМПИ, която има съществено значение в настоящия случай, тъй като се касае за поемане на едни съмнителен дълг и неговата законност е в изключително в преоргативите на тази комисия, която заседавала на 29.01., след заседанието на водещата комисия.

Освен това, самото становище на Кмета на Община Ямбол и разискваното преди малко Приложение № 1. Кметът, с това си становище е заблудил съзнателно целия ОбС, че тези обекти ще бъдат завършени през м. 06. След като много добре е знаел, че три дни преди това, на 28.01., той е прекратил договора с фирмата изпълнител на основната дейност, която е предвидена и е в мотивите за тегленето на този заробващ заем от над 20 милиона, а именно- „Изграждане, реконструкция и модернизация на град Ямбол“, поставен под №1 в целия списък за изпълнение и почти половината от цялата сума е предвидена именно за този обект.

Не бяха представени доказателства и към настоящия момент-14.05.2019г., да е започнала някаква процедура за обявяване на обществена поръчка за изпълнението на този обект, а същият е със срок, според предложението на кмета- края на м. юни. До тогава остават 45 дни. Поръчката още не е обявена, съответна процедура по обжалване и т.н-, което още веднъж показва, че този срок е нереалистичен. Също така, с така поставените срокове за трети път ОбС е бил заблуден и до настоящия момент няма информация за започнала процедура по изпълнението на стъпките за изтегляне на този общински заем. Няма банка, няма лимитирани акции, същите не са обявени на борсата. Нищо няма към настоящия момент- 45 дни преди срока за завършване на обектите. Няма никакви данни -някой обект да е започнал. След като в мотивите на кмета е казал, че освен заем ще се ползва и частично общинско финансиране на обектите. Дори и това не е направено, което показва, че ОбС е бил въведен умишлено във заблуждение да приемат това решение, което е явно неизпълнимо.

Освен това, не бяха представени никакви доказателства, да е взето някакво решение, относно предходния дълг, който беше в размер на 17 милиона лева.Така че, имаме едно действащо решение за 17 милиона лева, върху което се наслагва второ действащо решение за 9 милиона евро. По никакъв начин не може да бъде и не е обосновано, защо абсолютно същите обекти при предходното решение са стрували 17 милиона лева, а при сегашното решение струват 17602000 лв. Няма никакво обяснения, как е достигнало това увеличение с 602 хиляди лева за същите обекти със същите параметри за изпълнение.

На никой не е ясно, как е станало това приемане на Бюджета при условие, че с представеното решение и приложената към него прогноза за общинския дълг, никъде на видяхме да е залегнало тегленето на този заем. В таблиците такова перо няма. Надявахме се да го представят, но в бюджетната прогноза- нито в 2015, 2016, 2017 г. такова перо от над 20 милиона лева задължение не е залегнало. Има справка за текущия дълг как ще бъде обслужвано, но това не е въпрос на настоящото дело. Т.е., ние нямаме никаква обосновка за тегленето на този дълг, не е залегнал в програмата нито предишния дълг, нито настоящия. В момента, ако започне изпълнението на двете решения, Община Ямбол се заробва с около 40 милиона лева. Защото няма никаква пречка да бъдат изпълнявани и двете решения на ОбС. И това вече надвишава предвидения според закона за Бюджета размер на дълга и неговото погасяване.

Също така искам да посоча, че в нарушение на чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг, Община Ямбол няма и не е представила изготвена Наредба за условие и реда за провеждане на обществено обсъждане. Т.е., проведеното така наречено обсъждане никой не може да каже по какви правила е проведено, тъй като я няма тази Наредба и не ни беше представена. Бюджетната прогноза, в която не е заложен дълга и приемането на същия е в нарушение на чл.82 от Закона за публичните финанси. Освен това, при приемането на въпросното решение е нарушена разпоредбата на чл.17, ал.1, т.6 от Закона за общинския дълг, където изрично е посочено, че ОбС приема решение за поемане на дълг, като определя максималния лихвен процент, такси, комисионни и др. Това в настоящия случай не е прието, а е записано, че лихвения процент ще бъде плаващ, плюс надбавка не по-висока от 2% и половина за 360 дни. Ако някой види в това решение на ОбС конкретно посочен размер на лихва, аз не виждам, Т.е., още едно закононарушение от страна на ОбС и на обжалваното решение. Това показва, че нито Кмета на Община Ямбол, нито общинските съветници са спазили Закона за дълга и за публичните финанси и са приели едно решение, което фрапантно им противоречи. Няма изготвени и правила за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник. Няма и не бяха приложени по настоящото дело такива правила. Същите са от съществено значение за приемането на дълга, тъй като позволяват едно безконтролно поемане на дълг и изплащане на хонорари на финансов посредник. Няма проведена процедура по чл.26 от Закона за нормативните актове преди да бъде прието предложението на ОбС. Освен това сме отбелязали, че е отпаднал обекта на ул.“Руен“, но сумата остава същата. Видно от приложеното извлечение от Наредба за планиране на комуникационно транспортната система раздел 1, два от обектите също немогат да бъдат осъществени, а именно обекти 9 и 10 ул.“Търговска“ и „Бакаджик 1“. На тези многобройни основания, извършени закононарушения и да не кажем престъпления с укриването на информация от ОбС като прекратяването на договора с дата 28.01., а публикуваната на тази информация на сайта на Община Ямбол става на 05.02.- пет дни след приемане на решението на ОбС и 8 дни след прекратяването на договора.Т.е., съвсем съзнателно се е изчакало да мине Сесията на ОбС и тогава да бъде оповестено прекратяването на този договор, касаещ най- скъпия обект и половината от разходите.

На тези основания, моля да уважите жалбата ни и признаете направените разноски пред настоящия състав.

 

Жалбоподателят К.-***, отпада и обект 15 на ул.“Боровец“, но въпреки всичко общата сума остава.

Адвокат Н. Защо тегленето на заема е законно

 

Адв. Н.- Уважаема Госпожо Председател! Уважаеми административни съдии!

Моля да отхвърлите изцяло жалбата като неоснователна. Предвид големия обем от доказателства и приобщените дела, както и дългата пледоария на колегата, моля да ми бъде предоставен срок за писмени бележки.

Изложени са нови възражения, които не фигурираха в жалбата си но в голямата си част касае решението за поемане на общински дълг, а не Решението за приемане на Бюджета. Освен това, има разминаване между приложенията, които цитира насрещната страна и документите към които са същите, по специално Приложение 1 към дълга и Приложение 1 към приложението към Бюджета. Всички нормативни, приети от ОбС актове са публикувани на сайта на Община Ямбол. В Бюджетната прогноза е отразен дълга и то този дълг, а не на друг предходен, нито предходно решение за поемане на дълг е отразявано в Бюджета. Излагат се възражения, че обект № 13 е предвиден за финансиране от заема, а в последствие е отпаднал. Действително той отпада, като това е посочено от кмета и обсъдено от заседание на ОбС и поради тази причина същият не е предвиден за финансиране и това е видно от Приложение № 4 към Бюджета. По отношение на другия обект № 1, както посочих същият не е отпаднал, договорът за обществена поръчка не е изпълнен и същият ще бъде финансиран от общинския дълг.

Считам, че в процедурите не са допуснати нарушения и от събраните по делото доказателства е видно, че общинския дълг и Бюджет са приети в съответствие със Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси. Жалбоподателят излага възражения, касещи друг административен акт, а имено решението за поемане на дълг, който акт е влязъл в сила, като с този стабилен административен акт се е съобразил и ОбС при приемането на Бюджета на общината.

Моля да присъдите сторените разноски. Представям списък на разноските.

Съдът ще се произнесе в срок домесец
Бел. Яс Славов още не е изтеглилзаема, макар че...впрочем вижте материала на Сивкова
колажът е на Делнек

 

Read 2159 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */