×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Въвеждане в заблуда на общинските съветници на Ямбол...

Вторник, 23 Април 2019 12:46


Погазване на задължителните срокове, постановени в Закон. А областният упранител - той ли -0, той нищо не подозира, горкияДо Окръжна прокуратура Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

До медиите

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ - гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

           

            Относно: Въвеждане в заблуда на общинските съветници при гласуване на решение по т.12 от сесията на ОбС Ямбол проведена на 29.03.2019г.

           

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

 

            На заседанието на сесията на ОбС Ямбол проведена на 29.03.2019г. кмета Георги Славов е внесъл предложение, което подържаше и на самото обсъждане, че за един от обектите под № 32 по „т.12 Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС“ представлява „Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.177 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 104.00 кв.м., идентичен с УПИ VІІ – 177 – за ОДО в кв.79, находящ се на ул. „Търговска“ № 9, актуван с АОС 1755 от 04.12.2012 г., което юридически не е правилно, защото кмета Славов отлично знае, че заповедта му за премахване бе отменена от АС Ямбол и потвърдена от ВАС на РБългария !!!

            Въпросната сграда, находяща се в имота, бе незаконосъобразно премахната със Заповед на кмета на община Ямбол №РД/02-00522 от 30.04.2015 г, която е отменена като такава с  влязло в сила решение на 30.07.2015г. постановено по адм.д.№ 66/2015 г по описа на административен съд гр.Ямбол. След влизане в сила на съдебното решение на основание чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост вр чл.32 ал.2 от НРПУРОИ собствениците на сградата са входирали искане до кмета на община Ямбол и до председателя на ОбС Ямбол вх.№ 2801-21024 от 20.12.2017 г за закупуване на терена под сградата, каквото право те имат по закон, но и до настоящият момент няма никакъв отговор и действия, което е грубо погазване на законите от страна на кмета и председателя, които са били длъжни да го внесат за разглеждане от ОбС Ямбол!!!

            От актуалната скица от Агенцията по кадастър се вижда, че сградата не е заличена и към настоящия момент има заведено дело в АС Ямбол с №139 / 2019г.

            Според нас бързането от страна на кмета Георги Славов да се „оттърве час по-скоро от този проблемен за него имот“ е продиктувано от това, че с отменената му заповед ТОЙ е нанесъл поредната щета на община Ямбол, за коята пак ще плащаме всички ние, гражданите на Ямбол, и е крайно време на тези безобразия да се сложи край!!! В нарушение на сроковете за влизане в сила на решенията на ОбС Ямбол – 7 дни след обявяване на протокола от заседанието, зам.кмета Илиана Бицова е издала заповед с дата 05.04.2019г., с която е насрочила търг за продажбата на всички имоти от решението по т.12, като датата на провеждането му е утре – 24.04.2019 от 10:00 часа?!

            За въпросното решение на ОбС Ямбол са сигнализирани Областния управител на област Ямбол Димитър Иванов и председателя на ОбС Ямбол Данаил Ибришимов, които до момента не са взели отношение по казуса.

            Уважаеми г-н Дойчев,

 

            Отправяме сигнала си за проверка до вас за въвеждане в заблуда на общинските съветници при гласуване на решение по т.12 от сесията на ОбС Ямбол проведена на 29.03.2019г., и предвид актуалната към момента скица, като настояваме спешно да се разпоредите спиране на провеждането на насрочения за 24.04.2019г. търг и да предприемете действия за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, предвид датата на издаването ѝ преди влизане в сила на решението на ОбС Ямбол!!!


Read 1777 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */