×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Още двама съдии /поотделно/ определиха, че оставят без разглеждане Featured

Четвъртък, 08 Декември 2022 13:06


жалба на "Бъдеще за Ямбол /Георги Славов/ и....по казуса Решение на ОбС Ямбол  за ..." сертификат В..и изграждането на фотоволтаична централа...на Червен баир...." Мотивите на съдиите са като на колегата им.

Определенията са три, защото и Решението на ОбС, касае три дружества, срещу коети поотделно и имаше жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ПОДЛЕЖАТ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВАС

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 471/7.12.2022г.

 

гр. Ямбол

 

         Ямболският административен съд, пети състав, в закрито заседание на седми декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

Съдия: Ст.ВЪЛЧЕВ

при секретаря Кр.Юрукова-Стоянова, разгледа докладваното от съдията адм.дело № 292 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за Ямбол”, създадено в обществена полза, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, обл.Ямбол, ул.***, с ЕИК по Булстат: 206994401, представлявано от Г.И.С. и по жалба на „Пангеа груп“ ООД гр.София, ЕИК *, представлявано от управителя Б.И.Д. против Решение по т.5 от протокол № XLVI на сесия на ОбС Ямбол, проведена на 27.10.2022 г., като се претендира отмяната му.

За изясняване на фактите и обстоятелствата по делото съдът е изискал и с Определение № 439/21.11.2022 г. е приел и приложил като доказателства по делото преписката по издаване на оспоренот Решение по т.5 от протокол № XLVI на сесия на ОбС Ямбол, проведена на 27.10.2022 г.

След като съобрази доводите на страните, доказателствата по делото и приложимия закон, настоящият съдебен състав приема, че депозираната жалба е процесуално недопустима, поради липса на годен за оспорване административен акт, което е основание за оставянето й без разглеждане съгласно чл.159, т.1 АПК, по следните съображения:

В община Ямбол е постъпило заявление с вх.№2801-15688/04.08.2022 г. от „Ексе Проджектс Ямбол 3" ЕООД, ЕИК 206983004, седалище и адрес на управление гр.София, п.к.1000, р-н ***, представлявано от К.К.-управител за издаване на сертификат за инвестиция клас В, в съответствие с Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В, към което са приложени Удостоверение в превод на български език от съдебната картотека на К.К. – Сертификат № 17565/2022/R; Удостоверение от съдебната картотека на К.К. на италиански език – Сертификат № 17565/2022/R; Договор за наем от 15.07.2022 г.; Писмо изх.№ КОС-01-1555(2)/17.03.2022 г. на РИОСВ-Стара Загора; Счетоводен баланс на Ексе Проджектс Ямбол 3 ЕООД от 31.07.2022 г.; Отчет за приходите и разходите на Ексе Проджектс Ямбол 3 ЕООД от 31.07.2022 г.; Удостоверение изх.№ 7203004500/27.07.2022 г. за задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК; Удостоверение изх. № УДОС 1246/01.08.2022 г. за наличие или липса на задължения по ЗМДТ; Удостоверение изх.№ 22074297/17.08.2022 г. по чл.58, ал.1, т.3 ЗОП; Справка изх.№ R00098036/18.08.2022 г. за наличие или липса на задължения; Писмо изх.№ 225532203396062/18.08.2022 г. на НАП-София за информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 ДОПК; Удостоверение изх.№ УД001312/18.08.2022г. на Община Ямбол, отдел „Местни приходи“.

На основание Заповед № РД/02-00710/04.08.2022 г. на кмета на общината работна група в посочения състав е извършила оценка на заявлението и приложените към същото документи за съответствието им с изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, Правилника за прилагане на ЗНИ /ППЗНИ/ и Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В /Наредбата/ и е приела единодушно, че заявлението и приложените към него документи, са в съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите, Правилника за прилагането му и Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В, което е обективирала в Проткол от 30.06.2022 г., неразделна част от който е Оценъчна карта във връзка с издаване на сертификат клас B за инвестиция с общинско значение в Община Ямбол, съгласно Закона на насърчаване на инвестициите и Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас B (Наредбата) по заявление с вх.№ 2801-15688/04.08.2022 г.

На тази база кметът на Община Ямбол е внесъл в Общински съвет-Ямбол Предложение вх.№ В-0429/02.09.2022 г. за вземане на решение на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.3 от ЗНИ и чл.13, ал.2 от Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В да се издаде сертификат за инвестиция клас В на „Ексе проджектс Ямбол 3“ ЕООД, ЕИК 206983004 седалище и адрес на управление гр.София, п.к. 1000, р-н ***, представлявано от К.К.-управител за инвестиционен проект „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия на територията на Община Ямбол“ в Поземлен имот с идентификатор 87374.19.916 по КК и КР на гр.Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 170946 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване-друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

Представените са препис-извлечения от Протоколи №№40/24.10.2022 г.; №50/24.10.2022 г., №51/28.09.2022 г. и №XLVI/27.10.2022 г., с които съответните постоянни комисии при Общински съвет-Ямбол са взели отношение по направеното предложение.

Общински съвет Ямбол е разгледал и обсъдил направеното предложение, като след проведено гласуване с Решение по т.5 от протокол № XLVI на сесия на ОбС Ямбол, проведена на 27.10.2022 г., с което е решил: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.3 от ЗНИ и чл.13, ал.2 от Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В да се издаде сертификат за инвестиция клас В на „Ексе проджектс Ямбол 3“ ЕООД, ЕИК 206983004 седалище и адрес на управление гр.София, п.к. 1000, р-н ***, представлявано от К.К. – управител за инвестиционен проект „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия на територията на Община Ямбол“ в Поземлен имот с идентификатор 87374.19.916 по КК и КР на гр.Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 170946 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване-друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

По силата на чл.11, ал.2 ЗНИ кметът на общината: 1.осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината и на програмата за реализирането му; 2.съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по този закон и 3.издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.

Редът за издаване на сертификат за инвестиция клас В е уреден в чл.20, ал.3, т.1 от ЗНИ, според който кметът на общината издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на общинския съвет по реда на чл.22з и 22и, че за насърчаване на инвестициите с общинско значение общинският съвет приема наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на глава трета и на правилника за прилагане на закона.

В тази насока Общински съвет-Ямбол е приел Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В и в чл.14 от същата е записано, че сертификат за инвестиция клас В не се издава, когато:1.са допуснати несъответствия и/или непълноти в представените документи по чл. 11 и те не са отстранени в срок до 2 (два) месеца, считано от датата на подаване на заявлението; 2.няма взето положително решение за издаване на сертификат инвестиция клас В на Общински съвет град Ямбол и 3.не са спазени изискванията за условията и мерките за насърчаване на инвестициите по ЗНИ, ППЗНИ и настоящата Наредба.

Според така очертаната правна рамка компетентен да издаде сертификат за инвестиция клас В е кметът на общината, за което е необходимо решение на общинския съвет, а липсата на последното е основание да бъде постановен отказ по постъпилото заявление за издаване на такъв сертификат.

Ето защо решението на общинския съвет е един от елементите на сложния фактически състав по издаване на сертификат за инвестиция клас В и част от процедурата, която приключва с акт на кмета на общината за издаване на сертификат или отказ за това.

Според разпоредбата на чл.21, ал.5 АПК не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове, поради което и оспореното решение на общинския съвет няма характер на такъв административен акт.

Същевременно, въпреки наличието на фактическо и правно основание, решението на общинския съвет по своята същност не представлява административен акт по смисъла на чл.21 АПК, т.к. е насочено само към кмета на общината и не създава пряко права или задължения, не засяга непосредствено права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, нито е отказ да се издаде такъв акт.

В случая следва да бъде съобразена и разпоредбата на чл.11, ал.1, т.4 ЗНИ, че областният управител упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на глава четвърта, раздел II, което налага извода за недопустимост на прекия съдебен контрол.

Липсата на годен за оспорване административен акт е абсолютна отрицателна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата, за която съдът следи служебно, и води до недопустимост на съдебното производство, т.к. нормата на чл.159, ал.1, т.1 АПК предвижда, че когато актът не подлежи на оспорване жалбата се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява.

Предвид посоченото подадената жалба се явява процесуално недопустима, поради което следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради недопустимост жалбите на Сдружение с нестопанска цел “Бъдеще за Ямбол”, създадено в обществена полза, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, обл.Ямбол, ул.***, с ЕИК по Булстат: 206994401, представлявано от Г.И.С. и на „Пангеа груп“ ООД гр.София, ЕИК *, представлявано от управителя Б.И.Д. против Решение по т.5 от протокол № XLVI на сесия на ОбС Ямбол, проведена на 27.10.2022 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 292 по описа на Административен съд-Ямбол за 2022 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 472/7.12.2022 г.

 

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, първи състав, в закрито заседание на седми декември две хиляди двадесет и втора година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА СТАМАТОВА

 

 

разгледа докладваното от съдията адм. д. № 290 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за Ямбол“ ЕИК *, гр.Ямбол, представлявано от Г.И.С. и по жалба на „ПАНГЕА ГРУП“ ООД - гр.София, представлявано от Б.И.Д., и двете против Решение по т. 3 от Протокол № XLVI на сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 27.10.2022г., с което Общински съвет Ямбол.

С оспореното решение, Общински съвет – Ямбол е решил, „на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 1, т. 3 от ЗНИ и чл. 13, ал. 2 от Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В, да се издаде сертификат за инвестиция клас В на „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н *, ул. *, представлявано от К.К. – управител за инвестиционен проект „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия на територията на Община Ямбол“ в Поземлен имот с идентификатор 87374.19.80 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 105 216 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. *.“

Иска се отмяна на решението като прието в нарушение на принципите за законност, публичност, прозрачност, с цел да не се създава нелоялна конкуренция и в противоречие с добросъвестната търговска практика.Твърдят се нарушения на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Ямбол и реда за издаване на сертификат клас В, допуснати от кмета на община Ямбол и от комисията, дала заключение по заявлението от „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД. Твърди се и нарушение на принципа на равно третиране на търговски субекти, тъй като за имота са постъпили и други две инвестиционни намерения, които не са образувани съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и общинската наредба.

Жалбите са редовни, но недопустими за разглеждане, тъй като   Решение по т. 3 от Протокол № XLVI на сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 27.10.2022 г., не представлява административен акт, подлежащ на пряк съдебен контрол.

В случая с депозирано от „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД заявление вх. № 2801-15684/04.08.2022 г. до кмета на община Ямбол, е поискано издаване на сертификат клас В за инвестиционен проект, който да се осъществи в имот частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 87374.19.80 по КК и КР на гр. Ямбол.

Издаването на сертификат клас В по реда на ЗНИ представлява вид административна услуга, която се извършва от кмета на общината, който е органът с предоставена компетентност по чл. 20, ал. 3 от ЗНИ. Съгласно сочената разпоредба кметът на общината:

  1. 1. издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на общинския съвет по реда на чл. 22з и 22и;
  2. 2. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 19а;
  3. 3. предоставя информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции клас В на интернет страницата на общината и с годишния доклад по чл. 22и, т. 8.

На първо място, вземането на решение на общинския съвет е част от процедурата по извършване на административна услуга - условие, което следва да бъде изпълнено, за да завърши инициираната процедура с краен индивидуален акт на кмета по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗНИ. То не представлява властническо волеизявление, което самостоятелно може да породи правни последици, а е израз на политиката за развитие на икономиката на общината чрез използване на предвидената в ЗНИ правна възможност за насърчаване на инвестициите чрез съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията; индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията; придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

На второ място, пряк съдебен контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на глава четвърта, раздел II от ЗНИ, е недопустим. По арг. от чл. 11, ал. 1, т. 4 от ЗНИ, този контрол се осъществява от областния управител. Същият, на осн. чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд.

По изложените съображения и на осн. чл. 159, т. 1 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪДЕЩЕ ЗА ЯМБОЛ“, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: **, представлявано от Г.И.С. с вх. № 2671/09.11.2022 г. и жалбата на „ПАНГЕА ГРУП“ ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н *, ул. *, представлявано от Б.И.Д. с вх. № 2748/18.11.2022 г., и двете против Решение по т. 3 от Протокол № XLVI на сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 27.10.2022 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 290/2022 г. на Административен съд Ямбол.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България.

                                       СЪДИЯ: /п/не се чете

Read 342 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo