×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Кой трябва да почиства града?. Предложение на кмета Ревански.

Неделя, 26 Юни 2022 07:33


Едно от първите успешни мероприятия на кмета на Ямбол Георги Славов беше да закрие и разпродаде общинското комунално предприятие, което се грижеше за чистотата в града -  "Комуналуниверс". Почистването на града беше отдадено на Дружество, в което участва фирма от Сливен, в която Славов е бил съдружник. Мероприятието действително беше успешно. Я да видим за кого? Сливенската фирма декларира от сделката няколко милиона лева печалба. Ямболското "Комуналуниверс", което тогава Славов, чрез прокурист ликвидираше и което беше в договор с фирмата от Сливен, не отчете загуба от сделката.Не отчете загуба, не отчете печалба...Такъв им бил договорът със сливналии. Срещнал случайно на пазара ликвидаторът старата си позната от Сливен и се сетил, че може за направят такова дружество и се включат в търга...

Срещу това мероприятие скочи Общинският съвет, но съдиите не видяха да има извършено престъпление. Нищо, че ликвизаторът не беше одобрен от Общинския съвет. Нищо, че милиони изтекоха от бюджета на Ямбол, дори не за дейност - направо за печалба...Честно декларирана, с платени данъци МИЛИОНИ

Само да вметнем - този прокурист-ликвидатор , назначен от Славов, даде личния автомобил на автокъща за продан и... И го закупи същия от автокъщата, вече като управител на Дружеството образувано за почистването на Ямбол със Сливенската фирма. С обяснението, че го познавал добре и знаел, че ще им свърши работа...

Нормалният разум не може да ги приеме за нормални тези неща, но съдии и те явно успешни казаха - може...

Казват вече Славов не е в Ямбол и развива бизнес другаде но. Но Неговите успешни и те  хора, неговият отбор, с неговият морал и манталитет, които заедно успешно работиха Ямбол 12 години, оито месец преди изборите през 2019 бяха уволнени от него, за да вземат по няколко заплати накуп са тук..И се пъчат, наглеят и кефят по обществени събития даже...

След сливенската афера, пак частни фирми се грижеха за сметосъбирането и сметоизвозването. Но

Сега кметът Валентин Ревански предлага на Общинския съвет - общинска фирма да се занимава с това. Както го вършат и в повечето нормални общини в държавата. Оценка на аргументите, анализа и финансово-икономическата обосновка на предложението му е отговорна работа на общинските съветници...Те ще трябва да обсъждат и решават ив Комисиите /ако си спазват Правилника, четат си материалите, мислят, обсъждат, а не делегират по телефона правомощия на другарчетата си /както е станало, например в Имотната комисия тази седмица/

Ето предложението:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Чистота" гр.Ямбол

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно Закона за общинската собственост / ЗОС/ общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност, чрез общински предприятия. Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет, осъществява дейността си въз основа на правилник , приет от общинския съвет, с който се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав, правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
Общината като собственик на инфраструктура , има възмож ност да определя на кого
и по какъв начин да възложи стопанисването и извършването на услуги, свързани с нейната поддръжка и нормално функциониране.
През годините са се реализирали различни проекти на местната власт, свързани с осигуряване чистотата на града. С решение NO 14/ O9 . O8.1989г . по ф.д. N0 1 65/ 1 989г . на ЯОС се рег истрира образува нето на общинска фирма с наименование „Комунална дейност, озеленяване и чистота", като тя е правоприемник на част от имуществото на ТК „БКС' Ямбол. С решение NO 967 / 1 5.1O .1991г . по ф.д. NO 1O59/1991г. на ЯОС е вписано в търговския регистър „Комуналуниверс" ЕООД, което дружество приема активите и пасивите на ОФ „Комунална дейност, озеленяване и чистота" и има за предмет на дейност поддържане и почистване на селищни територии, в т.ч. ремонт и поддържане на улични платна и тротоари, създаване на нов и и поддържане на съществуващи градини и зелени площи и т.н.
С Д оговор за гражд анск о дружество от 28.07.2008 г. между „ЕКО БУЛ АГРО" ЕООД - гр. Сливен и „ Комуналуниверс" ЕООД - гр . Ямбол е учредено ГД „Комунални дейности и благоустройство" . То е изпълнител на договора за „Почистване, поддържане на чистотата и

озеленените територии за обществено ползване на гр.Ямбол" с възложител община Ямбол.
,,Комуналуниверс" ЕООД е изпълнявало част от обществената поръчка, а именно -
,,Поддържане на озеленените територии" .
През 2013 г., на ХХV- то заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 18 септември, се приема Начален ликвидационен баланс и доклад към него на
„Комуналуниверс" ЕООД (в ликвидация). Разпродава се имущество и техника, която, ако беше съхранена и предоставена на община Ямбол, щеше да влезе в употреба по предназначение.
През следващите години, въпреки наличието на действащи общински предприятия с
достатъчно на брой нает персонал и възможности, услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране от територията на Община Ямбол и по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ямбол са възложени за изпълнение на частни фирми на необосновано висок и цени. Разходът за бюджета е значителен, а гражданите недоволстват от заниж еното качеството на услуг ите.
Считам, че чрез създаване на ново общинско предприятие „ Чистота" ще осигурим по-ефективна организация на работа и контрол на изпълнението на дейностите, повишено качество на предоставяните на гражданите услуги и намаляване на разходите. създадената с решение по т.23 на шестото заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 27.02.2020г . временна комисия „Екология" към Общински съвет Ямбол е изготвила доклад , в който изразява становище относно целесъобразността за обособяване на самостоятелно звено, което поетапно да поеме дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и експлоатацията на Регионално депо Ямбол. В тази връзка препоръчва изготвянето на подробен анализ.
Икономически обосновано е общината сама, чрез новото общинско предприятие, да
осъществява дейностите по поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, от територи ята на Община Ямбол. Като поредна дейност, която също се предвижда да осъществява дружеството, е управлението на новоизградената компостираща инсталация, което управление към момента се изпълнява от ОП „Паркове, зони за отдих и спорт".
Предвижда се новото общинско предприятие да започне дейността си с управление на компостиращата инсталация. Поетапно ще започне да изпълнява и услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, от територията на Община Ямбол, и по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ямбол, след изтичане на съответните договори с Обединение " Грийн Колект" и ДЗЗД „ Комунал комерс Проджект" , по които Община Ямбол има поет ангажимент.
Компостиращата инсталация на община Ямбол е изградена по проект BG161 41OP002- 2.005 - 0014 "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020" , чрез Европейски фонд за регионално развитие, държавен бюджет на Република България и бюджет на Община Ямбол. С решение по т.З на тридесет и третото заседание на Общински съвет - Ямбол от 28.01.2022 г. изградената компостираща инсталация е предоставена за управление на ОП „ Парк ове, зони за отдих и спорт".
С решение по т.12 на двадесет и петото заседание на Общински съвет - Ямбол от 24.06.2021 г., на ОП "Паркове, зони за отдих и спорт" се възложи изпълнението на Услуга от общ икономически интерес ( УОИИ) ,,Управление на компостираща инсталация", включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация.

При условията, посочени в Решение на ЕК 2012/ 21/ ЕС (Решение за УОИИ) относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на обезщетение за някои предприятия, натоварени с предоставянето на услуги от общ икономически интерес / УОИИ/ , е възможно предоставянето на държавна помощ под формата на Компенсация на предприятия, на които е възложено предоставянето на УОИИ.
Съгласно ук азанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда
2014- 2020 г." когато проектното предложение е подадено само от една община и/или в съответната инсталация е предвидено да се третират отпадъци само на една община, тя може да вземе решение да възложи на общинско предприятие да предоставя услугите по компостиране и/ или предварително третиране под формата на УОИИ. Именно в този контекст се взе решение на тридесет и третото заседание на Общински съвет - Ямбол управлението на компостиращата инсталация да се предостави на ОП „Паркове, зони за отдихи спорт", като изложените тогава аргументи са приложими и за новото ОП „Чистота".
ОП „ Чистота" се създава, с цел осигуряване на чистотата на околната среда и на здравословни условия на живот на населението на община Ямбол, като всички изискуеми предпоставки за това са налице. Необходимо е предоставянето на УОИИ „Управление на компостираща инсталация" да се възложи на новото общинско предприятие „Чистота", на основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС.
Конкретните дейности, които доставчика на УОИИ следва да извършва при
управлението и експлоатацията на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, са следните:
- Извършва контрол на вида и състава на входящите материали, предназначени за компостиране;
- Спазва технологията за компостиране на зелени/биоразградимиотпадъци;
- Извършва к онтрол по отношение на емисиите на вредни вещества във въздуха, повърхностните и подземните води, на замърсяването на почвите и въздействието върху другите компоненти на околната среда съгласно изискванията на нормативните актове в областта на опазване на околната среда и предписанията на компетентния орган, издал документ за извършване на дейности с отпадъци;
- Изпълнение на дейности по мониторинг на процесите, протичащи в инсталацията, в това число анализи на крайния продукт (компост) от акредитирани лаборатории. Организиране на дейностите по мониторинг на компоненти и фактори на околната среда;
- Събиране и транспортиране на разделно събрани зелени отпадъци, генерирани на територията на община Ямбол, до инсталацията за компостиране;
- Почистване и пом ръжк а на оборудването за събиране и транспорт на отпадъци - помръжка на контейнерен парк, измиване и дезинфекция, поддържане и техническо обслужване на специализираните превозни средства за транспортиране на отпадъците др.;
- При експлоатацията на съоръженията и инсталациите за компостиране на зелени отпадъци се предприемат необходимите мерки за защита от аварии и ограничаване на техните последици;
- Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06. 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране, документиране и докладване;
Стопанисване на сг радите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване по начин, който гарантира техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа, безопасното и безпроблемното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на работещите на инсталацията за компостиране на зелени отпадъци;
Заплащане на консумираната електроенергия, вода за питейно-битови, технологични и ПП-нужди, при аварийни ситуации и опасност от разливи, заплащане на

горив а, масла и други консумативи и материали, обезпечаващи функционирането на инсталацията за компостиране на зелени отпадъци;
- Охрана на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на
техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, в т.ч. денонощно наблюдение и постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в района на обекта;
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите на
площадката за компостиране на разделно събрани зелени и/ или биоразградими отпадъци;
- Изпълняване на всички други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и стопанисване на обекта.
Община Ямбол предоставя Компенсация на общинското предприятие, натоварено с изпълнение на услугата компостиране и опериране на компостираща инсталация. Компенсацията за предоставянето на УОИИ ще се използва от ОП „Чистота" единствено за покриване на разходите за осъществяване на задълженията за обществената услуга.
Контролът на дейността и контролът върху размера на Компенсацията, която се предоставя на предприятието за изпълнението на УОИИ, с цел проверка дали Компенсацията е в съответствие с разпоредбите на Решението за УОИИ и за недопускане на свръхкомпенсация или крос-субсидиране, се осъществява от Община Ямбол.
Предоставянето на услугата по компостиране и опериране на компостираща инсталация подлежи на компенсиране под формата на държавна помощ за срок от 10г.
Размерът на компенсацията, която може да бъде предоставена за извършването на УОИИ не може да надвишава това, което е необходимо за покриване на нетния разход, направен при изпълнение на задълженията за обществена услуга, включително разумна печалба.
Разходите, които подлежат на Компенсация, включват всичк и обосновани разходи,
направени при извършването на УОИИ при съблюдаване на следните критерии:
1. Разходите са възникнали за изпълнение на УОИИ, и са както следва:
- разходи за електричество, вода, гориво и други режийни разходи;
- разходи за износване и повреди;
- разходи по поддръжка и обслужване;
- разходи за заплати;
- разходи за охрана;
- други присъщи за дейността разходи .
2. Разходите са извърш ени от ОП „Чистота" и са отразени в счетоводството му, отделно от другите му дейности;
3. Осчетоводяването на разходите отговаря на изискванията на действащото счетоводно зак онодателство и счетоводните политики на ОП „Чистота";
4. Разходи, свързани с инвестиции, могат да бъдат отчетени, когато е необходимо, за извършването на услугата от общ икономически интерес.
5. Съответствие с изиск ванията на Регламент (ЕС) NO 360 / 2012, обн. L ОВ бр.114 от
26 април 2012 г., последно изменен с Регламент (ЕС) 2020/ 1474 на Комисията от 13 октомври 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 360/ 2012 във връзка с удължаването на срока на прилагането му и ограничена във времето дерогация за предприятия в затруднено положение, за да се отчете отражението на пандемията от COVID -19. Предприятието документира прилагането на регламента като така съставените документи съдържат цялата информация, необходима за установяване дали са спазени условията на регламента. Документацията относно индивидуалните минимални помощи се съхранява в продължение на 10 бюджетни години, считано от датата на тяхното предоставяне.
Целесъобразно е поземленият имот, ведно с изградената в него компостираща инсталация да се предостави безвъзмездно за управление и стопанисване на новото Общинско предприятие „Чистота". За целта следва да бъде изпълнена законовата

процедура по чл. 12, ал. 1 от ЗОС и необходимите счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.
Обособеното звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" към
Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт" следва да се закрие като определените 9 щатни бройки за управлението и обслужването на к омпостиращата инсталация да преминат в новообразуваното ОП „ Чистота" в звено „ Управлени е и поддръжка на компостираща инсталация". В тази връзка в правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт" - бюджетна дейност към Община Ямбол, общата численост отново ще стане 39 .
За да се реализират вменените функции на новото общинско предприятие
,,Чистота" към момента няма да се назначава нов персонал.
С оглед необходимостта от закупуване на техника и съдове, с цел нормално осъществяване на вменените функции на общинското предприятие следва да се предвидят средства с новата план-сметка за 2023 г., но и да се използва възможността за ползване на средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и натрупаните средства до момента за депонираните количества битови отпадъци.
ОП „Чистота" ще организира продажбата на произведения продукт - компост, с изключение на случаите, когато същият се предоставя безвъзмездно за целите на зелената система в паркови зони-общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.42.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол и при спазване изискванията, заложени в Решение на ЕК 2012/ 21/ ЕС предлагам Общинският съвет да приеме следните

РЕШЕНИЯ:

1. Създава се Общинско предприятие „Чистота" със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, Градски парк, спортна зала „Диана" със следния предмет на дейност:
1. Почистване, поддържане чистотата на територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ямбол, механично и при възможност автоматизирано ;
2. Поддържане на озеленените територии за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ямбол, косене на тревни площи и събиране на окосената трева;
3. Извършване на услуги по разделното събиране и оползотворяване на битовите отпадъци;
4. ,,Управление на компостираща инсталация", в т.ч.:
4.1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост;
4.2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците регион Ямбол , община Ямбол.
5. Други дейности, възлагани по целесъобразност.

II. Възлага на Общинско предприятие „Чистота" изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация", включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация, на територията на Регионалн о сдружение за управление на отпадъците регион Ямбол, община Ямбол.

За изпълнение на горепосочената услуга в структурата на ОП „Чистота" се създава звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" - 9 щатни бройки.
Общинско предприятие „Чистота" изпълнява услуга от общ икономически интерес
/УОИИ/ по компостиране и опериране нак омпостираща инсталация - общинска собственост на територия та на община Ямбол и има следните задължения:
1. Управление и експлоатация на съоръженията, представляващи Инсталацията;
2. Извършване на дейности, необходими за осигуряване на нормалната експлоатация на Инсталацията, вкл. текущ ремонт и ремонтно - възстановителни дейности;
3. Събиране, транспортиране и компостиране на зелени и/ или биоразградими битови отпадъци от община Ямбол и производс тво на компост;
4. Осъществяване на други дейности, необходими за изпълнение то на УОИИ.
Всички активи, съоръжения и инфраструктура, представляващи Компостираща инсталация, които се оперират от ОП „Чистота" при изпълнение на УОИИ, остават в собственост на Община Ямбол. ОП „ Чистота" се задължава да експлоатира предоставените активи и съоръжения само п о предназначение.
Всички приращения и подобрения, направени от ОП „Чистота", остават собственост
на община Ямбол.

III. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост Общински съвет Ямбол предоставя за управление на ОП „Чистота" поземлен имот с идентификатор 77030.32.300 с площ 7999 кв.м. по КККР, одобрен със Заповед NОРД-18-723/ 14.03. 2018г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ II 300 „За производствено складова дейност и предварително третиране на отпадъци с неопасен характер" по ПУП ПР3, одобрен със Заповед №РД-0645/03.Об.2016г. в м. ,,Гол баир", землището на с. Хаджидимитрова, община Тунджа, ведно с изградената в него компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол, включваща съоръжения и движими вещи по списък Приложение № 1 - отчетна карта към настоящото решение.

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Зак она за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост приема Правилник за управлението и дейността на Общинското предприятие „ Чистота" , съгласно Приложение №2.

V. Възлага на Кмета на Община Ямбол да назначи директор на Общинско предприятие „ Чистота".

VI. Възлага на Кмета на Община Ямбол и на директорите на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт" и Общинско предприятие „Чистота" или на упълномощени от тях длъжностни лица, да извършат разпределение, предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с приемно-предавателен прот ок ол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

VII. Служителите, назначени в ОП „Паркове, зони за отдих и спорт" в звено
„Управление и поддръжка на компостираща инсталация" - 9 щатни бройки, да се преназначат в Общинско предприятие „ Чистота" в звено „ Управление и поддръжка на компостираща инсталация" като трудовите правоотношения да се уредят съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

VIII. Определените финансови средства на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт" за звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" и във връзка с изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация", включваща: 1. Събиране, транспортиране и преработка на зелени и биоразградими отпадъци и производство на компост; 2. Експлоатация и поддръжка на съоръженията, машините и инсталациите на компостиращата инсталация, да се предоставят на ОП „ Чистота" за звено „Управление и поддръжка на компостираща инсталация" .

I X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост :
1. От предмета на дейност на ОП „Паркове, зони за отдих и спорт" се заличава изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Управление на компостираща инсталация ", включваща: 1. Съби ране , транспортиране и преработка на зелени и биораз градими отпадъци и производство на компост; 2. Ек сплоатация и поддръжка на съоръженията , ма шините и инсталациите на к омпостиращата инсталация .
2. Намаля се броят на служителите в ОП „Паркове, зони за отдих и спорт" с 9 щатни бройки, като общата численост на персонала в предприятието става 39 щатни бройк и.
3. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Паркове, зони за отдих и спорт"- бюджетна дейност към Община Ямбол, както следва :

§ 1. В чл. 6 се отменя ал.4.
§ 2. В чл. 7, ал .1 се отменя точка 6.
§ 3. Чл. 7, ал.2 придобива следната редакция:
„Числеността на персонала е 39 броя, разпределени съгласно одобрено от кмета на общината длъжностно разписание."
§ 4. Чл. 9, ал. 2 се отменя като чл. 9 придобива следната редакция:
„Чл.9. Трудовите договори на работниците и служителите в ОП " Паркове, зони за отдих и спорт", се скл ючват с директора на предприятието .
§ 5. Чл.10а се отменя.
§ 6. Чл.19а се отменя.
§ 7. Чл.23а се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 8. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилник за уст ройството и дейността на Общинско предприятие "Парк ове, зони за отдих и спорт" - бюджетна дейност към Община Ямбол , приет с Решение NO ....... по Протокол N9 .... / ......-
...г. влиза в сила от .......

Х. ОП „ Чистота" се задължава да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление имоти и съоръжения, с грижата на.Добър стопанин.

 

 

 

Валентин Ревански

Read 904 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo