×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Отмениха глоба на кмета на Ямбол, наложена от Комисията по защита от дискриминацията

Събота, 21 Май 2022 10:08


Състав на Ямболския административен съд отмени наложена на кмета на Ямбол глоба /от 500 лева,/ заради това, че дезинфекцирайки от въздуха квартал на Ямбол, по време на пандемията Ковид 19, бил бил извършил етническа дискриминация..

 Цитат:

"... Настоящият съдебен състав обаче, с оглед наличните по делото доказателства, преценя действията на кмета на общината като израз на законово регламентирани негови правомощия, на правото да извърши определено действие и задължението при определени условия да упражни това свое право, а не като дискриминационни по смисъла на закона. Доказателствата по делото, и конкретно приобщените още в административното производство протоколи от заседанията на Областен медицински съвет, както и фактури и протоколи за ДДД обработка, недвусмислено сочат, че в случая предвид усложнената пандемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 са предприети конкретни мерки по дезинфекция на територията на определени райони под карантина в целия град, а не само в ж.к. „Р.кн.“. Действително, дезинфекция по въздух е осъществена само в посочения квартал с преобладаващо ромско население, но това не променя извода за необходимостта от предприемане на конкретни мерки като взетите с цел превенция на разпространението на инфекцията, които са адекватни, пропорционални и напълно съответни на създадената към процесния момент усложнена пандемична обстановка. В подкрепа на този извод е и приложеното по делото Писмо рег. № 2801-10519 от 12.05.2020 г. на кмета на община Ямбол (л. 118), видно от което е, че предвидената на 13.05.2020 г. от 06:30 часа дезинфекция по въздух на части от града, поставени под карантина, е свързана с усложнената епидемична обстановка в град Ямбол в резултат от пандемията от COVID-19, като изрично е посочено в писмото, че имайки предвид площта и вида на застрояване в частите на града, които ще бъдат третирани, е целесъобразно дезинфекцията да бъде извършена от въздуха с препарати, които са безвредни за хора, растения и животни. При това положение необоснован остава изводът на административния орган, че липсват данни относно мотивите за конкретно предприетите мерки по въздушна дезинфекция в ж.к. „Р.кн.“. В този смисъл необосновано и в разрез с приобщените доказателства е прието, че е налице вредоносен резултат, изразяващ се в поставянето на живущите в ромския квартал в по-неблагоприятно положение от останалите граждани на населеното място.

В контекста на изложеното и на относимата към казуса нормативна уредба, посочена по-горе, в конкретния случай за дискриминатора липсва елемента цел – видно от доказателствата по делото същият не е целял настъпване на негативни последици спрямо кръга от лица, живущи в ж.к. „Р.кн.“. Напротив, конкретните мерки са предприети именно в условията на усложнена пандемична обстановка и са насочени за предотвратяване разпространението на инфекциозното заболяване като преследваната цел е защита здравето на гражданите. С предприетите мерки в условията на усложнена епидемична обстановка е осъществена навременна и адекватна защита на здравето на гражданите на територията на населеното място. В този смисъл не е налице и следващият елемент от фактическия състав на тормоза – накърняване на достойнството и създаване на нежелана в отрицателен аспект среда. Тълкуването на тази част от разпоредбата на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр. води до извод за изисквана от законодателя кумулация между нежеланото поведение, целящо накърняване на обекта, каквото в случая липсва, и създаването на негативната среда – такава също липсва.

Предвид изложеното, настоящият съдебен състав приема, че обжалваното решение е материално незаконосъобразно, тъй като не се установи да е налице извършена дискриминация от кмета на община Ямбол – тормоз по признак „етническа принадлежност“ по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗЗДискр., вр. чл. 5 и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от с.з., спрямо жителите на ж.к. „Р.кн.“ в гр. Ямбол. Предвид липсата на осъществен състав на дискриминация незаконосъобразно се явява и решението на решаващия състав на КЗД в частта на наложената по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗЗДискр. глоба в размер на 500 лева.

С оглед изхода на спора и предвид своевременно направеното искане, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лева, съгласно представен по делото Договор за правна защита и съдействие и Списък на разноските (л. 9 и л. 225-226).

 

Водим от горното, ЯАС, четвърти административен състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 97 от 23.02.2022 г. на Първи специализиран постоянен заседателен състав при Комисия за защита от дискриминация, постановено по преписка № 557/2020 г.

 

ОСЪЖДА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ, адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 35, да заплати на Община Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Георги Сава Раковски“ № 7 , сумата от 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 Цялото решение тук

Решение 18.05.2022 Свали

 

 

Read 1185 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo