×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Състав на Ямболския административен съд: отмени "такса смет" в Ямбол

Събота, 21 Май 2022 09:42


ОТМЕНЯ
решението по т. 6.2 от ХХХII заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 23.12.2021 г., с което е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2022 г.

Решението, публикувано с дата 17 май. подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14–дневен срок от съобщаването му.

 

Отмяната е, не заради размера, а заради според този  Съд: "съществено нарушение на административнопроизводствените правила..."

 

Р Е Ш Е Н И Е № 91/17.5.2022 г.

 

 

 

гр. Ямбол

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Ямболският административен съд, в публично заседание на двадесет и първи април две хиляди двадесет и втора година, в състав:

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНКА СТАМАТОВА

                                     ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ БЯНОВА - НЕЙКОВА                                        СТОЯН ВЪЛЧЕВ

 

при секретаря В. Митева и с участието на прокурора Р. Лефтерова, разгледа докладваното от председателя адм. д. № 5 по описа за 2022 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е административно и е образувано по реда на чл. 185, ал. 2 вр. чл. 186, ал. 1 от АПК по жалба на „ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ“ – Ямбол против решението по т. 6.2 от ХХХII заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 23.12.2021 г., с което е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2022 г.  

В жалбата се сочи, че решението е прието в нарушение на разпоредбите на чл. 66 - 74 от АПК, касаещи издаването на общ административен акт, тъй като проектът за решение за одобряване на план – сметката, заедно с проектите на доклад на вносителя и на план – сметката не са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на общината, както и че липсват мотиви. Твърди се също, че решението на Общински съвет – Ямбол за определяне на размера на таксата за битови отпадъци противоречи на разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол във вр. с чл. 67, ал. 4 от ЗМДТ. Иска се отмяна на оспореното решение, както и присъждане на направените по делото разноски.

В изпълнение на чл. 181 от АПК оспорването е съобщено чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 14 от 18.02.2022 г. (л. 65). С Определение № 152/04.04.2022 г., съдът е допуснал присъединяване към оспорването по реда на чл. 182, ал. 3 от АПК на „СИНТЕР – М“ АД – *.

В съдебно заседание жалбоподателите „ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИЯЦИЯ“ – Ямбол и „СИНТЕР – М“ АД – гр. *, чрез процесуалния си представител поддържат изцяло депозираната жалба на основанията, изложени в същата. В представените писмени бележки се излагат допълнителни съображения в подкрепа на жалбата.

Ответната страна - Общински съвет, гр. Ямбол, своевременно и редовно призована, се представлява от М.К. - началник отдел „Правни дейности“ в Община Ямбол, която застъпва тезата за неоснователност на подадената жалба и иска отхвърлянето й. Допълнително представя писмено становище, в което сочи подробни съображения в подкрепа на изразеното в съдебно заседание такова, като е заявена и претенция за разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Окръжна прокуратура - Ямбол изразява становище, че подадената жалба е основателна и като такава, следва да бъде уважена.

След като извърши цялостна преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, ЯАС в настоящия си състав приема за установена следната фактическа обстановка:

Със Заповед № РД/02-00994 от 21.10.2021 г., Кметът на Община Ямбол, на осн. чл. 63, ал. 2 във вр. с чл. 62 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), определил видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на Община Ямбол, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци, като за Район II, с граници: обходен път „Изток“, р. Мочурица, р. Тунджа, ул. „Д. Благоев“, ул. „Г. Заимов“ до пресечката с ул. „Търговска“ от кръстовището с ул. „Гр. Игнатиев“ до обходен път „Изток“ и Район VI с граници: обходен път „Север“ от кръстовището за с. Веселиново за имоти от двете страни, включително имот северно от пътя с кадастрален номер 87374.10.669, път. с. Кабиле до края на земл. граница, обходен път „Запад“ до кръстовището с бул. „Европа“, имоти от двете страни на път „Запад“ (Безмерско шосе) – кадастрални № 87374.511.6, 87374.511.14 („Винпром“ ЕАД), № 87374.511.13 („Винпром“ ЕАД), 87374.511.18 („Винпром“ ЕАД), бивша „Комплексна опитна станция“, път с. Роза от двете страни, имот № 87374.515.47, 87374.515.20, 87374.515.21 (НЕК – Електроснабдяване – подстанция), 87374.515.59 („Континвест“ ООД), м. „Чатал могила“, имот № 87374.43.986, имот 87374.42.975 („С. – ЛТД“ ЕООД), имот 87374.43.382 „Ямболен“ АД, р. Тунджа до р. Мочурица, освен контейнери тип „Бобър“ 1100 л и кофи 240 л, били предвидени и Кофа „Мева“ 120 л с честота на сметосъбиране и сметоизвозване веднъж на три дни.

На 15.12.2021 г. Кметът на Община Ямбол внесъл в Общински съвет предложение рег. № 2801-26520 за одобряване на план – сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2022 г. и за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. Видно от самото предложение, същото, заедно с приложената към него план – сметка, е било обявено на интернет страницата на Община на Ямбол на 16.11.2021 г., като е постъпило едно предложение – от председателя на Общински съвет – Ямбол (Справка рег. № 2801-26512/15.12.2021 г.).

Предложението на Кмета на Община Ямбол било разгледано от всички постоянни комисии при Общински съвет – Ямбол и включено като т. 6 в дневния ред за заседанието на ОбС – Ямбол на 23.12.2021 г., като с 24 гласа „за“, 9 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“, същото било прието. Видно от оспореното решение на ОбС – Ямбол, размерът на таксата за битови отпадъци за 2022 г. за всяка услуга поотделно, е както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2.46 промила, разпределен по услуги:

-  сметосъбиране и транспортиране – 0.60 промила

-  поддържане и експлоатация на депо – 0.90 промила

- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 0.96 промила

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4.04 промила, разпределен по услуги:

-  сметосъбиране и транспортиране – 2.20 промила

-  поддържане и експлоатация на депо – 1.80 промила

-  поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04 промила.

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове, като са предвидени единствено контейнери тип „Бобър“ от 1100 литра с периодичност на извозване минимум 96 пъти годишно и максимум 365 пъти годишно.

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и транспортиране, и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

2.5. за имотите или части от имоти публична общинска собственост на Община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени по наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2022 г. в размер на 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

Именно това решение е предмет на оспорване в настоящото съдебно производство.

С оглед на така изяснената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в предвидения в чл. 179 от АПК срок и като подадена от юридически лица, притежаващи недвижими имоти на територията на Община Ямбол, е допустима.

Разгледан по същество, жалбата е и ОСНОВАТЕЛНА. Става въпрос за следното:

Оспореното решение е издадено от компетентен орган, съгласно предоставените му от закона правомощия по чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, като е взето с изискуемия кворум и в изискуемата от закона писмена форма. Същото обаче е взето при същество нарушение на процесуалните правила.

Процесното решение има характера на общ административен акт по смисъла на чл. 65 от АПК и при издаването му следва да се спазва предвидената в чл. 66 - 74 от АПК процедура. Видно от разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от АПК, откриването на производство по издаване на общ административен акт се оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, чрез изпращането на проекта до организации на заинтересованите лица или по друг подходящ начин. Уведомяването включва и основните съображения за издаването на акта, както и формите на участие на заинтересованите лица в производството. В чл. 69, ал. 1 от АПК е посочено, че административният орган определя и оповестява публично по реда, определен в чл. 66, ал. 1, една или повече от следните форми на участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта: 1. писмени предложения и възражения; 2. участие в консултативни органи, подпомагащи органа, издаващ акта; 3. участие в заседания на органа, издаващ акта, когато той е колективен; 4. обществено обсъждане, а съгл. ал. 2 на същия член, административният орган осигурява на заинтересованите лица възможност да осъществят правото си на участие в разумен срок, определен от административния орган, който не може да бъде по-кратък от един месец от деня на уведомяването по чл. 66.

В настоящия казус по делото не е спорно, че предложението на Кмета на Община Ямбол, ведно с план-сметката е било публикувано на интернет страницата на общината на 16.11.2021 г. Това обаче не е достатъчно, за да се приеме, че е изпълнено изискването на чл. 66, ал. 1 от АПК за публично оповестяване на откриването на производството по издаването на общ административен акт. Не е изпълнено и изискването на ал. 2 на чл. 66 от АПК във вр. с чл. 69 от АПК, тъй като липсва уведомяване за формите на участие на заинтересованите лица. Нарушено е също така изискването на чл. 69, ал. 2 от АПК, тъй като не е посочен разумен срок, който не е по-кратък от един месец, за участие на заинтересованите лица в обсъждането на проекта. Единствено в горния десен ъгъл на първата страница на предложението е поставен печат, върху който е отбелязано, че проектът на обявен на 16.11.2021 г. и е в сила до 16.12.2021 г. От това обаче не става ясно дали това е срок, в който заинтересованите лица биха могли да осъществят правото си на участие, още повече, че липсва и указание, от което да е видно какви са определените форми на участие на заинтересованите лица. Обстоятелството, че в рамките на минималния срок по чл. 69 от АПК е постъпило едно становище от общински съветник, не обосновава извод за това, че са спазени посочените законови изисквания. Нарушаването на последните съставлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е самостоятелно основание за отмяна на оспорения общ административен акт. В този смисъл е и практиката на ВАС на РБ, обективирана в Решение № 7995/13.06.2018 г. по адм. д. № 6175/2018 г., Решение № 15946/25.11.2019 г. адм. д. № 6754/2019 г. и Решение № 1489/16.02.2022 г. по адм. д. № 6795/21 г.

По изложените съображения ЯАС в настоящия си състав намира, че жалбата е основателна и оспореното Решение по т. 6.2 от ХХХII заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 23.12.2021 г., с което е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2022 г.   на Общински съвет – Ямбол, като незаконосъобразно – постановено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, следва да бъде отменено.

При този изход на спора и с оглед разпоредбата на 143, ал. 1 от АПК, Община Ямбол следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателите направените от тях разноски по делото, които възлизат на 570 лева за „ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ“ (50 лева, съставляващи държавна такса за образуване на делото, 20 лева за обявяване на оспорването в „Държавен вестник“ и 500 лева договорено и заплатено адвокатско възнаграждение) и 550 лева за „СИНТЕР – М“ АД – * (държавна такса в размер на 50 лева и 500 лева договорено и заплатено адвокатско възнаграждение).

Водим от горното, ЯАС, първи състав

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОТМЕНЯ решението по т. 6.2 от ХХХII заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 23.12.2021 г., с което е определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2022 г.  

ОСЪЖДА ОБЩИНА ЯМБОЛ да заплати на „ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ“ , ЕИК *, със седалище и адрес на управление: гр. ******, представлявана от председателя М.Т. 570 (петстотин и седемдесет) лева за направените по делото разноски.

ОСЪЖДА ОБЩИНА ЯМБОЛ да заплати на „СИНТЕР – М“ АД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: гр. ******, представлявано от прокуриста Д.Д. 550 (петстотин и петдесет) лева за направените по делото разноски.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14–дневен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ не се чете     ЧЛЕНОВЕ:1. /п/ не се чете      

 

  1. 2. /п/ не се чете
Read 330 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo