×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Сградата, която кметът Георги Славов и една малка групичка от хора искаха да сринат в паркинг

Сряда, 05 Юни 2024 08:13


бе обявена от Министерството на културата за културна ценност и придоби особен охраняем статут

 

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), чл. 66 и чл. 69 от Административнопроцесуалния кодекс, Заповед № РД09- 940/06.11.2023 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с вх. № 33-ОО-133/02.03.2022 г., ведно с Фиш № 2 по чл. 28 от Наредба № 3 от 10 юли 2019 г., Решение пот. 10 на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ), назначен със Заповед № РД09-692/26.07.2019 г., изменена със Заповед № РДО9-1352/28.11.2019 г., Заповед № РДО9-27/10.01.2020 г., Заповед № РДО9- 319/02.06.2020 г., Заповед № РДО9-412/08.07.2020 г. Заповед № РДО9-34/15.01.2021 г. и

Заповед № РДО9-694/15.07.2021 г. на министъра на културата, от Протокол № 96 на заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 10.03.2022 г., одобрен от министъра на културата с рег. № ПР-33/15.07.2022 г. и Уведомление по чл. 66 от АПК, с рег. № 33-ОО-133/28.03.2022 г.

НАРЕЖДАМ:

            Предоставям статут и определям режими за опазване (териториален обхват - граници, охранителна зона и предписания за опазване) на обект „Къща Парахода", ул. ,,Йордан Йовков" № 34, сграда с идентификатор 87374.537.29.4 в поземлен имот с идентификатор 87374.537.29 по КККР на гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол, с класификация на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Ново време, с категория „местно значение

 

...

 

  1. Основни съображения за издаване на акта:

С писмо с вх. № 33-ОО-133/02.03.2022 г. директорът на НИНКН внася в Министерство на културата, предложение по чл. 64, ал. 1 от ЗКН, с приложен Фиш № 2 по чл. 28 от

Наредба № 3 от 1О юли 2019 г., съдържащ заключителна оценка за предоставяне на статут на единична недвижима културна ценност. В него са посочени следните мотиви за предложението:

Парахода притежава висока научна и културна стойност и обществена значимост като ярък представител на архитектурата на модернизма от периода между двете световни войни в България. Свързана е с важни за града личности и събития и притежава висока познавателна стойност. В съвременната среда Парахода и съхранените части от двете улици, на чийто ъгъл е разположена, имат знакова стойност за старата устройствена структура на квартала.

Обектът е съхранен почти напълно в автентичния си вид. Съхранена е архивна документация, въз основа на която е възможно възстановяване на променените характеристики. Обектът притежава потенциал за социализация чрез използване за функции, възпитаващи и обогатяващи обществото.

Въпреки необратимите промени в градоустройствена среда, възможността за визуално възприемане на сградата от близки и по-далечни гледни точки е запазена. За защита на тази възможност е необходимо определяне на по-обширна охранителна зона.

Заповедта да се впише в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Пълният текстови и графичен материал за обекта пот. 1, приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния документален архив на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.

зкн.

 

Настоящата заповед да се обнародва в Държавен вестник съгласно чл. 65, ал. 2 от

На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта

да се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване на интернет страницата на Министерство на културата и изпращане на Община Ямбол.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред Административен съд - Ямбол в едномесечен срок от съобщението за издаването и.

 
   

 

АРХ. ЧABДAPt,Fi

Заместник-минист

Last modified on Събота, 08 Юни 2024 13:32
Read 641 times
Rate this item
(1 Vote)

Последни новини

Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */