×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Във връзка с казуса "инвест. намерение-Червен Баир" състав на Ямболския административен съд

Понеделник, 22 Май 2023 15:19

РАЗПОРЕДИ:

Задължава кмета на община Ямбол и Общински съвет-Ямбол в 7-дневен срок да предоставят на Административен съд Ямбол информация за това депозирани ли са при тях инвестиционно намерение с вх.№2801-20687/14.10.2022 г. от „ПАНГЕА ГРУП“ ООД-гр.София, за същия имот, както и депозирано инвестиционно намерение с вх.№2801-20881/18.10.2022г. от „Виртус инвестмънт“АД за същия имот.

В случай, че такива са депозирани да представят в Административен съд Ямбол преписи с отбелязани входящи номера и дати, както и доказателства за всички извършени във връзка с инвестиционните намерения процесуални действия и постановени актове.

Разпореждането да се съобщи на кмета на община Ямбол и Общински съвет-Ямбол, ведно с копие на Жалба вх. № В-0515/03.11.2022г. и жалба вх.№В-0527/14.11.2022г., двете до Общински съвет Ямбол.

Препис от разпореждането да се изпрати на оспорващите.

 

 

 

Производството е образувано по Жалба вх. № В-0515/03.11.2022г. в Общински съвет Ямбол(рег.№2801-22947/03.11.2022г. на Община Ямбол) от Сдружение с нестопанска цел „**“ ЕИК *, гр.Ямбол, представлявано от Г.И.С., и по жалба вх.№В-0527/14.11.2022г. в Общински съвет Ямбол от „ПАНГЕА ГРУП“ ООД-гр.София, ЕИК9, представлявано от Б.И.Д., двете против Решение по т.4 от Протокол № XLVI на сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 27.10.2022г., с което Общински съвет Ямбол е решил:На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.3 от ЗНИ и чл.13, ал.2 от Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В да се издаде сертификат за инвестиция клас В на „**“ ЕООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление: *, представлявано от К.К. – управител за инвестиционен проект „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия на територията на Община Ямбол“ в Поземлен имот с идентификатор 87374.19.111 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 325 418 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

 

Бел. Яс Предстои движение на делото по т. 4 от 46-тото заседание на ОбС Ямбол.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2" ЕООД, ЕИК 206983755.  Заявление

 

На 28 април състав на ЯАС се произнесе по точка пета от същото заседание. Ето как изглежда тя
ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно издаване на сертификат за инвестиция клас В на “ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3" ЕООД, ЕИК 206983004.  Заявление

Съдебното определение на ЯАС, че жалбата срещу това решение е недопустима, защото ставало дума за различни работи.  На нас си приличат точките, но пък става дума за друго дело, друг е съдията, така че ще очакваме произнасянето на Съда, разбира се и на въззивната инстанция, ако се стигне до там.

 

Административно дело 292 / 2022 ПАНГЕА ГРУП ООД, СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ БЪДЕЩЕ ЗА ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ Определение 28.04.2023 Свали

 

 

 

Read 923 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */