×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Като дерибейщината продължава да набутва община Ямбол-

Понеделник, 20 Януари 2020 06:47


В петък излезе решение на ЯАС, в което е одобрена финансова санкция на община Ямбол на основата на над 68 хиляди лева. Отнася се за парите, с които новото ръководство може да разполага за изграждането на компостиращата инсталация край депото за битови отпадъци край Дражево. Санкцията е наложена от управляващия програмата Околна среда, заради методиката, с която е избран консултантът за изграждането й.  Така направените конкретни изисквания, според Управляващия орган,  нарушават Закона за обществените поръчки  като  ограничавали възможностите за участие на повече кандидати.  Тоест, може да се каже, че условията се правят така, че да може да бъде избрана определена фирма /бел. Яс - няма преки доказателства, но н финансиращият  орган,  това не го интересува.

Решението на ЯАС може да се обжалва във ВАС, но шансовете за спечелване там делото, разбираемо са нищожни...

ПО ТЕМАТА http://yambolnews.net/politika/item/36495-marieta-sivkova

http://yambolnews.net/sad-prokuratura/item/36496-organizirana-prestapna-grupa-li-e-deistvala-v-obshtinata-ili-podpisvashtite-sa-deistvali-na-svoya-glavaЦИТИРАМЕ:

С Писмо изх. № 2-005-0014-2-710 от 03.10.2019 г. кметът на Община Ямбол е уведомен от УО на ОПОС, че е регистриран сигнал за нередност във връзка с изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран по ОПОС. В писмото е посочено, че са установени съществени нарушения на чл.2, ал.2 и чл.59 ал. 2 от ЗОП. Посочено е, че нарушението представлява „нередност „ по см. на чл. 2 ал. 36 от Регламент № 1303/2013 г. е чл.70 ал. 1 т. 9 от ЗУСЕИФ, тъй като са налице всички елементи от фактическия й състав. Органът се е мотивирал, с това, че в Раздел „Технически и професионални способности“, т. 2.1“Ръководител на екипа“, т.2.2 “Координатор на екипа“ и т. 2.3 “Инженер“ е посочено, че горепосочените експерти се изисква да имат професионален опит в изпълнението на съответните дейности, придобити през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. УО на ОПОС счита, че това е ограничително изискване спрямо кандидатите. Посочено е, че доколкото ЗОП не поставя ограничения относно периода на придобиване на професионален опит по отношение на персонала за изпълнение на обществената поръчка, то заложеното от възложителя изискване е ограничително, тъй като поставя в неблагоприятно положение  икономически оператори, разполагащи с експерти, придобили опит в изпълнението на съответните дейности, извън референтния 3 годишен период.  Посочено е още, че нередността следва да се квалифицира по т. 11 буква „а“ от Приложение № 1 към чл. 2 ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, изм. с ПМС № 202 от 15.08.2019 г. в сила от 23.08.2019 г.. Направен е извод, че характера и сериозността на нарушението обуславят налагане на финансови корекция в размер на 5 % от засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи, представляващи средства от ЕСИФ по смисъла на чл. 1 ал. 2 от ЗУСЕСИФ от стойността на сключения Договор № ДГ/03-00010 от 18.04.2018 г.  с изпълнител „Лайънс Електроникс България“ ЕООД на стойност 68 300 лева, без ДДС, като при определяне на стойността на финансовата корекция са взети предвид обстоятелството, че поръчката е по чл. 20 ал. 3 от ЗОП.

 

На 18.10.2019 г. е издадено обжалваното решение на Ръководителя на УО на ОПОС, с което е прието, че бенефициентът е допуснал нарушение на чл.2, ал. 2 от ЗОП чл.59 ал. 2 т. 3 от ЗОП, допуснал е смесване на критерия за подбор по 63 ал. 1 т. 1буква „б“ от ЗОП, който се отнася до участника, с този по чл. 63 ал. 1 т. 5 от ЗОП, който се отнася до професионална компетентност на екипа за изпълнение на поръчката, като се приема, че по отношение на професионалната компетентност на екипа за изпълнение на поръчката по чл. 63 ал. 1 т. 5 от ЗОП, законодателят не е поставил времеви ограничения за придобиване на умения в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения. Изводът е, че проблемно в случая се явява изискването към експертите „Ръководител на екипа“, „Координатор на екипа“ и „Инженер“, като същите трябва да са придобили професионалния си опит в рамките на последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. В този смисъл е прието, че изискването е ограничително и дискриминационно спрямо икономически оператори, разполагащи с експерти, придобили необходимия професионален опит в изпълнение на съответните услуги извън заложения тригодишен период.

 

Р   Е   Ш   И:

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на  Община Ямбол против Решение от 18.10.2019 г. на ръководителя на УО на ОП “Околна среда 2014-2020 г.“, с което на бенефициента община Ямбол, на основание чл. 70 ал. 1 т. 9 от ЗУСЕСИФ и т. 11, буква“а“ от Приложение № 1 към чл. 2 ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, изменена с ПМС № 202/15.08.2019г. /Наредбата/ е определена финансова корекция в размер от 5 % от стойността на засегнатите от нарушението  и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 разходи, представляващи  средства от ЕСИФ по смисъла на чл. 1 ал. 2 от ЗУСЕСИФ, от сключения Договор № ДГ/03-00010 от 18.04.2018 г. с изпълнител „Лайънс Електроникс България“ ЕООД, на стойност 68 300 лева без ДДС.

ОСЪЖДА Община Ямбол със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. ***, да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата от 300 /триста/ лева за юрисконсултско възнаграждение.

         

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението да се съобщи на страните по реда на чл. 138, ал.1 от АПК.

                                          СЪДИЯ: /п/ не се чете

Read 1224 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo