×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Иск на банка лиши семейството от наследство- Съдът е категоричен!

Сряда, 13 Ноември 2019 14:27


Решението на Съда е окончателно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 07.11.2019 година гр.Ямбол

 

 

Ямболският окръжен съд, І-ви въззивен граждански състав,

на 07.11.2019 година, в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТАГАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КАЛИНА ПЕЙЧЕВА

МАРТИНА КИРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия К. Пейчева

в.ч.гр.д. № 289/2019г. по описа на ЯОС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.278 от ГПК вр. чл.538, ал.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба от "Банка ДСК"ЕАД, ЕИК 121830616, чрез юриск.Г.П., срещу решение № 522/05.07.2019 г. на ЯРС, постановено по ч.гр.д. № 1169/2019 г., с което ЯРС оставя без уважение молбата на "Банка ДСК"ЕАД по чл.51 от ЗН за определяне на срок, в който Ж.А.С., С.А.С., М.А.С., Г.А.С. и В.А.С. да заявят приемат ли или се отказват от наследството на Е.П. Д.. Жалбоподателят намира решението за незаконосъобразно и моли да бъде отменено като вместо него се постанови друго, с което да приеме, на основание чл.51, ал.2 от ЗН, че посочените наследници на Е. Д.са изгубили правото да приемат наследството, оставено от нея.

В срока за отговор на частната жалба не са постъпили такива.

Частната жалба е процесуално допустима като подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл.538 от ГПК. По същество, жалбата е основателна.

Първоинстанционното ч.гр.д. № 1169/2019 г. по описа на ЯРС е образувано по молба от "Банка ДСК"ЕАД по чл.51 от ЗН да бъдат призовани лицата, които имат право да наследят Е. П. Д., с пост.адрес в гр.С. и им бъде определен срок, в който да заявят приемат ли наследството или се отказват от него. По молба от "Банка ДСК"ЕАД като ответници (заинтересовани) са конституирани следните наследници на Е. П. Д., поч. на *******г., акт за смърт № *********., съставен в гр.Я.: Ж.А.С. с ЕГН **********, С.А.С. с ЕГН **********, М.А.С. с ЕГН **********, Г.А.С. с ЕГН ********** и В.А.С. с ЕГН **********, на които е даден срок до датата на насроченото о.с.з. - 27.06.2019г. включително, да заявят приемат ли наследството или се отказват от него, като ЯРС ги е предупредил, че ако в дадения срок не отговорят, губят правото да приемат наследството. На ответниците са изпратени призовки за насроченото о.с.з., в които е вписано указанието на съда до датата на насроченото о.с.з. - 27.06.2019г. включително, да заявят приемат ли наследството или се отказват от него и предупреждението, че ако в дадения срок не отговорят, губят правото да приемат наследството. На основание чл.44, ал.1 от ГПК, ЯРС е приел за редовно връчени призовките на ответниците, с оглед отразеното в тях от връчителя, че отказват да получат призовките. За насроченото о.с.з. заинтересованите Ж.А.С., С.А.С., М.А.С., Г.А.С. и В.А.С. са редовно призовани, не са се явили и не са изразили становище приемат ли наследството, оставено от Е. П. Д., поч. на ******г., или се отказват от него. ЯРС правилно е приел, предвид представения договор за издаване и обслужване на кредитна карта с револвиращ кредит от 22.04.2013г., че молителят "Банка ДСК"ЕАД като кредитор на поч.Е. П. Д. е заинтересовано лице по смисъла на чл.51 от ЗН и молбата му е допустима. Като е приел, че наследниците Ж.А.С., С.А.С., М.А.С., Г.А.С. и В.А.С. са редовно уведомени по реда на чл.44, ал.1 от ГПК, при отказ от получателя, а приемането или отказът от наследство са едностранни и неотменими волеизявления, които имат строго личен характер и зависят изцяло от личната преценка на лицето, призовано към наследяване и не може да се извърши от назначен особен представител, ЯРС е оставил без уважение искането на молителя „Банка ДСК” ЕАД по чл.51 от ЗН за определяне на срок, в който Ж.А.С., С.А.С., М.А.С., Г.А.С. и В.А.С. да заявят приемат ли или се отказват от наследството на Е. П. Д..

Съгласно чл.49 от ЗН, наследството се придобива с приемането му, което може да бъде извършено изрично с писмено заявление до районния съд, в района на който е открито наследството, последвано от вписване в особената книга, или мълчаливо, с конклудентни действия. В чл.51 от ЗН е предвидена възможност по искане на всеки заинтересован районният съд да определи срок, в който лицето, което има право да наследява, да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Производството е охранително и съдът следва да се произнесе с решение в зависимост от изразената воля, което подлежи на обжалване по реда на обжалване на определенията – чл.538, ал.2 от ГПК (определение № 315/23.06.2015г. на ВКС по ч.гр.д.№ 3092/2015г., I г.о.) ЯРС правилно се е произнесъл с решение, но решението му е неправилно.

ЯОС намира, че заинтересованите лица - наследници са редовно призовани по реда на чл.44, ал.1 от ГПК, при условията на отказ от получаване. В случая те са призовани и им е даден срок да заявят приемат ли наследството или се отказват от него, както и са предупредени, че ако в дадения срок не отговорят, губят правото да приемат наследството. След като в дадения им срок не са отговорили дали приемат ли наследството или се отказват от него, съгласно чл.51, ал.2 от ЗН, те губят право да приемат наследството, оставено от тяхната наследодателка Е. Д..

С оглед изложеното, ЯОС следва да отмени обжалваното решение и постанови да се впише в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН, водена при ЯРС, че съгласно чл.51, ал.2 вр. ал.1 от ЗН наследниците Ж.А.С., С.А.С., М.А.С., Г.А.С. и В.А.С. са загубили право да приемат наследството, оставено след смъртта на тяхната майка Е. П.Д., поч. на ******г., акт за смърт № *******., съставен в гр.Я..

На основание горното, ЯОС

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Отменя решение № 522/05.07.2019 г. на ЯРС, постановено по ч.гр.д. № 1169/2019 г. по описа на ЯРС, вместо което постановява:

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН, водена при ЯРС, че съгласно чл.51, ал.2 вр. ал.1 от ЗН, Ж.А.С. с ЕГН **********, С.А.С. с ЕГН **********, М.А.С. с ЕГН **********, Г.А.С. с ЕГН ********** и В.А.С. с ЕГН **********, са загубили право да приемат наследството, оставено след смъртта на Е. П.Д., поч. на ******г., акт за смърт № *****., съставен в гр.Я..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Read 631 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo