×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ето защо беше обвинен в ПРИСТРАСТНОСТ съдът по делото за ИЗБИВАНЕ на животните

Понеделник, 28 Януари 2019 17:55


в Болярово и той се оттегли...Тоест Заповедта за ИЗБИВАНЕ продължава да е в сила. 

П Р О Т О К О Л

 

 

23.01.2019 година гр. Ямбол

 

Ямболски АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ШЕСТИ административен състав

 

На ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ЯНУАРИ 2019 година

в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЯН ВЪЛЧЕВ

 

Секретар: Ст. Гюмлиева

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоян Вълчев

Адм. дело № 256 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Х.Д.Х., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Н. Ч., редовно упълномощена.

 

Ответната страна ДИРЕКТОР на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – Ямбол, редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

Адв. Ч.: Аз ще моля да не бъде даден ход на делото, господин Председател, тъй като в момента жалбата ни срещу Ваше определение, с което отказахте да постановите спиране на принудителното изпълнение, е във Върховен административен съд, като е поискана и обезпечителна мярка спиране. Делото беше входирано с № 20458 от 31.12.2018 г., от вчера вече има номер, № 257/2019 на Пето отделение на ВАС на Република България, но до настоящия момент няма произнасяне и тъй като тази жалба, която сме подали във Върховен административен съд касае съществото на спора.

Отделно Ямболският административен съд в тези си определения, независимо от нашите многократни искания, не се е произнесъл по отношение съществото на спора, а именно че издадената от 10.10.2018 г. процесна заповед е свързана неразривно с издадената от Директора на БАБХ от 18.07.2018 г., която е нищожна поради нарушаване от страна на Директора на БАБХ на императивни правни норми, които сме изложили в жалбата си до Вас считам, че днес, в днешно съдебно заседание, и с оглед настъпили нови факти и обстоятелства след последното определение на съда, а именно издаване на Заповед от Директора на БАБХ от 09.01.2019 г., с която се вдига карантината в района на гр. Ямбол и в района на Странджа, както и с уведомително писмо до доверителя ми от 15.01.2019 г., която ще предоставим на вниманието на съда, с която се цели, допълвам, повторно евтаназиране на евтаназирани животни, т.е. те са възкръснали за втори път и сега ще ги евтаназираме. Както и заповед на Д.И., която изтече в интернет и която ще моля съдът официално да изиска, а именно Заповед, свалена от сайта на БАБХ, № РД11-167 от 21.01.2019 г ., с която се изменя негова Заповед № РД11-1349 от 18.07.2018 г. и с която на практика той признава, че животновъдният обект, предмет на настоящото дело, заличен с тази заповед от 10.10., на практика според последната съществува в правния мир и с нея признава, че животновъдният обект с издаването на процесната заповед от 21.01.2019 г. не е заличен, той отменя като Директор на БАБХ така издадените заповеди от неговия подчинен Директора на ОДБХ – Ямбол. Предоставям първо да се произнесете по тези две, които ги няма по делото, тъй като това са нови доказателства, новонастъпили. Аз оспорвам съдържанието, тъй като твърдя и до настоящия момент, както и по отношение на днешното дело, първо, че ако съдът беше допуснал всичките доказателства, които сме поискали и касаят процесната заповед от дата 10.10., и бяха взети проби така, както искахме по надлежния ред, а не да бъдем принудени да правим частна експертиза и да вземаме проби пак по надлежния ред, щеше да се установи, че чума по дребни преживни животни в обекта на доверителя ми към дата 18.07.2018 г., когато е издадена Заповед № РД11-1349 от 18.07.2018 г. от Директора на БАБХ, не е имало. Такава няма и към настоящия момент и не само че няма, а съгласно „Фактите, когато говорят, и боговете мълчат“, има такова правило, в момента са се родили над 70 агънца от „болните от чума“ овце на доверителя ми. Ако бяха допуснати всички искани доказателства, щеше да се установи, че по никакъв начин ветеринарните власти не са възпрепятствани, но те не са искали да си свършат работата, защо, поради простата причина, че ако бяха взели проби и бяха изпратени по надлежния ред, щеше да се установи всичко това, което говоря до настоящия момент.

 

На първо място съдът счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото и основание за това делото да бъде отсрочено не е наличието на висящо производство пред Върховния административен съд по въпроса за законосъобразността на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорената заповед.

Също така е неоснователна и молбата на процесуалния представител на Директора на ОДБХ – Ямбол за отлагане на делото поради заболяване, тъй като от една страна не са налице изискванията на чл. 139, ал. 1 от АПК да са в невъзможност както страната, така и пълномощникът й, а от друга страна това искане се прави за пореден път, без да е налице предвиденото в ал. 2 на същия текст изключение, за да бъде отложено на това основание.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

По отношение на представените в днешното съдебно заседание заповеди, същите следва да бъдат приети като доказателства по делото, доколкото са публикувани и извлечени от официалния сайт на Българската агенция по безопасност на храните, като в тази връзка не са налице причини да бъдат изисквани в оригинал от издалия ги административен орган.

Следва да се посочи, че на последния беше дадена достатъчна възможност да ангажира както гласни, така и писмени доказателства за установяване законосъобразността на издадената заповед, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ УВАЖАВА искането да бъдат изискани в оригинал представените в днешното съдебно заседание заповеди.

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА Заповед № РД11-167 от 21.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните; Заповед № РД11-31 от 09.01.2019 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните; Писмо изх. № Я-272/15.01.2019 г. от Директора на ОДБХ – Ямбол до Х.Д.Х..

 

По отношение на постъпилата в електронната поща на съда молба съдът на първо място отбелязва, че същата не е надлежно подадена дотолкова, доколкото не е подписана с квалифициран електронен подпис, какъвто е законно регламентираният начин за подаване на молба в тази форма.

Освен това по направените в нея искания съдът се е произнесъл с постановените до настоящия момент определения за допускане на доказателства, поради което не са налице основания за тяхното изменение. В тази връзка съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ УВАЖАВА доказателствени искания, направени в молба, постъпила по електронната поща на съда и входирана с вх. № 192 от 22.01.2019 г., която молба се подписа в днешното съдебно заседание от адв. Ч..

 

 

Адв. Ч.: Преди да премина нататък, Ви моля в днешното съдебно заседание, с оглед предмета на делото, да приемете Решение № 311 от 19.12.2018 г., както и обявлението за същото, и от което е видно, че по никакъв начин представителите на ответника не са възпрепятствали.

Отделно моля, господин Председател, повторно или за трети път да отмените определението си от 08.01.2019 г., с което сме изискали нови доказателства, както и искането ни, относимо и допустимо, за изискването на удостоверение от Районна прокуратура – Елхово. Допуснали сте единствено само в качеството им на свидетели при режим на довеждане три лица.

 

Определението, което също моля да бъде отменено и допуснати исканите от нас доказателства, а именно Ваше Определение № 472 от 26.11.2018 г., сме поискали относими и допустими доказателства и без мотивировка от Ваша страна Вие отхвърляте всички наши доказателствени искания, което говори, че Вие предварително сте решили да предрешите спора по същество, тъй като пренебрегвате както събирането на относими и допустими доказателства, които са от значение за изхода на делото, така и по никакъв начин не давате възможност на защитата да упражни правото си на защита спрямо представлявания от нас Х.Х., тъй като сме оспорили автентичността на представените от страна на ответника доказателства.

Ако съдът беше допуснал всичко това и беше допуснал исканите доказателства, спорът от изхода на делото би бил съвсем друг, поради което още веднъж повторно моля за отмяна на тези Ваши определения и допускане на исканите доказателства, направени навреме и в срок.

 

Съдът счита, че поредното правене на едни и същи искания води единствено и само до забавяне на процеса, което в никакъв случай не е в интерес на страните. Доколкото по същите искания са постановени няколко изрични определения, в които са изложени съображения защо не се уважават тези искания, то няма никакво основание за промяна на изразеното от съда мнение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ УВАЖАВА искането за отмяна на Определение № 7 от 08.01.2019 г. по настоящото дело.

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА Решение № 311/19.12.2018 г. по АНД № 411 от 2018 г. на Районен съд – Елхово и Обявление от Районен съд – Елхово до Х.Д.Х. по АНД № 411 от 2018 г. на Районен съд – Елхово.

 

Адв. Ч.: Тъй като съдът и сега в днешното съдебно заседание повторно не уважи искането на защитата за отмяна на определение и събиране на доказателства, аз правя отвод на състава на съда поради проявена пристрастност, субективност, която не кореспондира нито с целта, нито със смисъла на закона и не винаги бързината в процеса е в интерес и на двете страни.

В тази връзка, тъй като страните се намират в спор помежду си, а именно нашият доверител и съдията на Административен съд гр. Ямбол, представям заведена от доверителя ми срещу господин Стоян Гончев Вълчев от гр. Ямбол Искова молба рег. № 1247 от 23.01.2019 г., което не би позволило на съда да вземе правилно решение, тъй като е налице пристрастност. Поради тази причина моля да се отведете от делото, както и делото да бъде изпратено на друг съдебен район.

 

Съдът счита, че не е налице пристрастност на настоящия състав при разглеждане на делото, тъй като до момента са проведени четири съдебни заседания, през които страната е имала възможност да реализира правата си, но дотолкова, доколкото е изразено съмнение в безпристрастността и за да не се счете, че личното отношение би могло да окаже влияние върху изхода на делото и да се породят съмнения в страните за наличието на пристрастност, съдът приема, че следва да си направи отвод по делото, като същото се предостави за разглеждане на друг съдебен състав.

Предвид посоченото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТВЕЖДА съдия Стоян Вълчев от разглеждане на производството по адм. дело № 256/2018 г. по описа на Административен съд – Ямбол.

 

Делото ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на съда за определяне на друг съдия-докладчик.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.29 часа.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ не се чете

Read 1938 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo