×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

АС-Ямбол определи - Featured

Сряда, 23 Януари 2019 12:31


гражданите, данъкоплатците нямаме право да обжалваме /дори в Съда/ Решението за 9 милионния еврозаем, който да се усвоява до юни...
Миналата година, същият съд, определи, че общинските съветници нямат право да обжалват, защото са общински съветници.
Сега и гражданите...
Определението видяхме да е публикувано днес, с дата 21-ви януари.
Тоест, остават два работни дни на жалващите се да протестират във ВАС

Дали след отказа в Правосъдната система на режима, с министър Цецка Цачева, дори да се даде на съд министър , затова че е убил дете ще има обжалване не знаем.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 49/21.1.2019г.

 

21.01.2019 г., гр. Ямбол

 

Ямболският административен съд, шести състав, в закрито заседание на двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

Съдия: Стоян Вълчев

 

при секретаря Ст. Гюмлиева, разгледа докладваното от съдията адм.дело № 14 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалби на К.Н.К. ***, чрез адв. Ст. И. ***, И.Д.К. *** и Б.Х.П. ***, чрез пълномощник адв.Б.К. от АК-Ямбол против Решение по т.4 от дневния ред на ХХХХ-то заседание на Общински съвет (ОбС)-Ямбол проведено на 28.12.2018 г. за емитиране на дългосрочен общински дълг до 9 млн. евро, чрез емисия облигации.

Настоящият съдебен състав приема, че така депозираните жалби са процесуално недопустими на основание чл.159, ал.1, т.1 и т.4 АПК, т.к. атакуваното решение не е индивидуален административен акт и не подлежи на оспорване, по следните съображения:

Съгласно чл.45, ал.3 ЗМСМА актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд, като на оспорване подлежат тези, които представляват индивидуален, общ или нормативен административен акт.

Оспореното понастоящем решение е взето на основание чл.21, ал.1, т.10 ЗМСМА, предвиждащ общинският съвет да приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.

С въпросното решение се реализира управление на публични средства и то е израз на оперативната самостоятелност на общинските съвети, поради което не е индивидуален или общ административен акт по дефиницията на чл.21 и чл.65 АПК, защото пряко не поражда права или задължения и не засяга непосредствено права, свободи или законни интереси на отделни граждани, организации или неопределен брой лица.

Липсата на пряк ефект, произтича от това, че поемането от общински дълг по реда на чл.17, ал.1 от ЗОД проявява действието си чрез общинския бюджет.

В тази насока е уредбата на чл.3, чл.39, чл.40 и чл.45 от Закона за публичните финанси, според които поемането на общински дълг, като компонент на обществените отношения в системата на публичните финанси, е част от решението за приемане на общинския бюджет и с него се определя максималния размер на новия общински дълг, общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината и максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година, като дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг са определени като приоритетно задължение на общинския бюджет, а сумите от поетия дълг участват в приходната част на общинския бюджет.

Доколкото приложим в хипотезата на чл.21, ал.1, т.10 ЗМСМА е Закона за общинския дълг, а в чл.10 от последния е посочено, че Сметната палата осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти, респ. в чл.18 ЗОД-че кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по чл.9, ал. 3 в 30-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг, то ЗОД като специален закон урежда друга форма на контрол, която изключва общия съдебен контрол по реда на АПК.

Ето защо и след като атакуваното решение е извън кръга на посочените в чл.128, ал.1, т.1 АПК като подведомствени на административните съдилища, то жалбите против него са процесуално недопустими и следва да се оставят без разглеждане, като се прекрати образуваното производство.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.Н.К. ***, чрез адв. Ст. И. ***, И.Д.К. *** и Б.Х.П. ***, чрез пълномощник адв.Б.К. от АК-Ямбол против Решение по т.4 от дневния ред на ХХХХ-то заседание на Общински съвет (ОбС)-Ямбол проведено на 28.12.2018 г. за емитиране на дългосрочен общински дълг до 9 млн. евро, чрез емисия облигации.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 14/2019 г. ЯАС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: /п/ не се чете

Read 1383 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo