×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ямболският административен съд остави без разглеждане жалбата против

Вторник, 18 Декември 2018 07:03


мълчаливия отказ на директора на БАБХ да отмени Заповедта си за унищожаване на животните и фермата на Ани и Тодор от Болярово.

Всъщност ето за какво точно става дума:
Заповед № Я-З-702/10.10.2018 г., с която на основание чл.138, ал.2 във връзка с чл.138, ал.1, т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е разпоредил: 1.Да бъде заличена регистрацията на животновъден обект 8720-0355, находящ се в гр.Болярово, общ.Болярово и собственост на Х.Д.Х. и адрес ***; 2. Да се обезсили издаденото удостоверение за регистрация по ЗВМД на обекта по т.1 с № 2645/20.12.2016 г. издадено от ОДБХ- Ямбол; 3.Да се извърши умъртвяване на всички дребни преживни животни в ЖО 8720-0355 и да се извърши унищожаване на труповете и съпътстващия материал по начин гарантиращ неразпространението на заболяването - трупозаравяне и третиране с антибактериален и антивирусен препарат съгласно Наредба 19/06.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете. Именно това е адм. акт, подлежащ на съдебен контрол по силата на чл.138, ал.8 ЗВМД.
При извършената служебна справка в САС „Съдебно деловодство“ се установи, че по жалба на Х. срещу тази заповед е образувано адм.дело № 256/2018г. по описа на АС-Ямбол, което към настоящия момент е на производство.

Но въобще смята Съдът - жалбата е недопустима
Съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗВМД Българската агенция по безопасност на храните прилага мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието, храните и горите, а в ал. 2 е предвидено, че мерките по ал. 1 се налагат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ и включват умъртвяване на животни, забрани за придвижване на хора, животни, суровини и храни от животински произход, фуражни суровини, комбинирани фуражи, фуражни добавки, премикси и предмети, чрез които могат да бъдат пренесени заразни причинители. Съгласно чл.47, ал.7 от ЗВМД заповедите по ал.2 на същия текст не подлежат на обжалване. Поради това жалбата на Х.Х. против Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ е оставена без разглеждане с Определение № 354/11.09.2018г. по адм. дело № 212/2018г. по описа на АС-Ямбол, което е оставено в сила с Определение №12144/10.10.2018г. по адм. дело № 12407/2018г. на ВАС.

Поради изложеното жалбата предмет на настоящото производство в частта й против Заповед № РД 11-1349/18.07.2018 г. на изпълнителния директор на БАБХ е недопустима на основанията по чл. 159, т.1 и т.6 от АПК - акта не подлежи на оспорване, а по вече направеното такова има влязло в сила съдебно решение.

Жалбата е недопустима и в останалата й част против мълчаливия отказ на изп. директор на БАБХ по искане с вх. № Я-3681/07.09.2018г. за отмяна на Заповед № РД 11-1349/18.07.2018г. по аргумент на по силното основание. След като самия административен акт по волята на законодателя не подлежи на съдебен контрол, то на такъв не подлежи и мълчаливия отказ на административния орган сам да го отмени...

Прекратеното производство може да се обжалва във ВАС до 21 декември...

 

Read 898 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo