×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Дневен ред на заседанието на МС в сряда

Вторник, 05 Април 2022 22:25


1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 594 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН ЗА НАМЕСА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАТРУДНЯВАНЕТО НА ДОСТАВКИТЕ ИЛИ ЗНАЧИМО ПРЕКЪСВАНЕ НА СНАБДЯВАНЕТО С НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ.

Внася: министър-председателят

 1. 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2“.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. 5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ЖЕНЕВА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ЖЕНЕВА.

Внасят: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията;

министърът на външните работи

 1. 6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ КОНСУЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФРАНКФУРТ НА МАЙН, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ.

Внася: министърът на външните работи

 1. 7. ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРАКТ IV ПРЕДИ ПРЕДСТАВЯНЕТО Й В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА - УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 1. 8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФАКУЛТЕТА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВИСШЕТО ВОЕННО ОБЩОВОЙСКОВО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ВИСШЕТО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ ЗА АРТИЛЕРИЯ И ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ И ВИСШЕТО ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ В НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.

Внасят: министърът на отбраната

министърът на образованието и науката

 1. 9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА АФГАНИСТАН В РАЗМЕР 136 908 ЛЕВА И НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА ЙЕМЕН В РАЗМЕР 97 792 ЛЕВА.

Внася: министърът на външните работи

 1. 10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на земеделието

 1. 11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. И ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014- 2020 Г.

Внася: министърът на земеделието

 1. 12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 13. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на отбраната

 1. 14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ -

ДРАГОМАН - СРЪБСКА ГРАНИЦА, ЖП УЧАСТЪК ВОЛУЯК - ДРАГОМАН" НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 1. 15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА „ХЕМУС“, УЧАСТЪК ОТ КМ 189+344 ОТ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ НА НКСИП (СЛЕД ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ III-303) = КМ 190+771,67 ПО ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ОТ 2020 Г. ДО КМ 222+000 ОТ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ НА НКСИП = КМ 223+426,75 ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ОТ 2020 Г. (СЛЕД ПРЕСИЧАНЕТО С ПЪТ 1-5), НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внасят: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;

заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 1. 16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 1. 17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 1. 18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СТАНДАРТНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ МЕЖДУ СЛУЖБАТА ПО НАРКОТИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ, ЦЕНТЪРА ЗА КОРПОРАТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ - ВИЕНА, И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, СВЪРЗАНИ С ИНСТАЛИРАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ GOAML, ПОДПИСАНО НА 9 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ И НА 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА СЛУЖБАТА ЗА НАРКОТИЦИТЕ И ПРЕСТЪПНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ.

Внася: министър-председателят

 1. 19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ“, ПРОВЕДЕНО НА 21 И 22 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В ЛЬО БУРЖЕ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 1. 20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 И 9 МАРТ 2022 Г. В ПАРИЖ И В НЕВЕР, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 1. 21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 14 МАРТ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 1. 22. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНО НА 15 МАРТ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 1. 23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 17 МАРТ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

 1. 24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление

 1. 25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА КООРДИНИРАНЕ ПРИЛАГАНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 1. 27. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

Read 177 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo