×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

30 март - на заседанието на МС днес Featured

Сряда, 30 Март 2022 05:22


ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ВТОРА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

 1. 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ СЪС СЪДЪРЖАНИ­ЕТО НА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО УРБАКТ IV 2021 - 2027, ПРЕДИ ПРЕДСТАВЯНЕТО Й В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, И ЗА ОДОБРЯВАНЕ АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖА­ВА - УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 1. 3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВСЕОБХВАТНА ОЦЕНКА НА ПО­ТЕНЦИАЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНОТО КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И НА ЕФЕК­ТИВНИ РАЙОННИ ОТОПЛИТЕЛНИ И ОХЛАДИТЕЛНИ СИСТЕМИ В РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 1. 5. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021 Г. ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ (2021 - 2025) КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 1. 6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 1. 7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛ­ГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 1. 8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА СМЯДОВО, ОБЛАСТ ШУМЕН.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 1. 9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ ЗА НА­СЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПОДПИСАН НА 3 ОКТОМВРИ 1997 Г. В ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕНО ЧРЕЗ РАЗМЯНА НА НОТИ НА 4 НОЕМВРИ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 1. 10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТ­БРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛ­НАТА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДДРЪЖКА НА ГРЪЦКО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗ­ПЪЛНЕНИЕТО НА МИСИЯ НА МОРСКАТА ПАТРУЛНА АВИАЦИЯ.

Внася: министърът на отбраната

 1. 11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ВТОРО ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРА­ТЕЛСТВО (MOU) МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЕСТО­НИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА, МИНИСТЪРА НА ОТБРА­НАТА НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕ­ПУБЛИКА ПОЛША, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛ­СТВО ШВЕЦИЯ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИ­КАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО СПОСОБНОСТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗДУШНИ ПРЕВОЗИ.

Внася: министърът на отбраната

 1. 12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКО СПОРА­ЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АЛ­БАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ ОТНОС­НО КОМАНДВАНЕТО НА МНОГОНАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ КЪМ 2-РИ БАТАЛЬОН ОТ СИЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ РЕЗЕРВ (MN HQ 2ND ORF BN) КЪМ СТАБИЛИ­ЗИРАЩИТЕ СИЛИ НА НАТО В КОСОВО (KFOR) И СИЛИТЕ НА ВОЕННАТА ОПЕРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ALTHEA (EUFOR).

Внася: министърът на отбраната

 1. 13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ИНСПЕКЦИЯ, ПОСЕЩЕ­НИЕ ЗА ОЦЕНКА И НАБЛЮДАТЕЛЕН ПОЛЕТ ПО ДОГОВОРА ЗА ОБИКНОВЕН­ИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ В ЕВРОПА, ВИЕНСКИЯ ДОКУМЕНТ ОТ 2011 Г. ПО МЕРКИТЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО И СИГУРНОСТТА В ЕВРОПА И ДО­ГОВОРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЖИМА „ОТКРИТО НЕБЕ".

Внася: министърът на отбраната

 1. 14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКО­НОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 АПРИЛ 2022 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 1. 15. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ), ПРОВЕДЕ­НО НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 1. 16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕ­НО НА 25 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В ПАРИЖ.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 1. 17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), ПРОВЕДЕНА НА 2 МАРТ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 1. 18. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕ­ДЕНО НА 3 МАРТ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. 19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ", ПРОВЕДЕ­НА НА 15 МАРТ 2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОРИ.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 1. 21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИ­ЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ ПРИ ПРО­ИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ.

Внася: министърът на земеделието

 1. 22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на отбраната

Read 193 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo