×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Областният управител на Ямбол връща за ново разглеждане точка от заседание на ОбС на Ямбол

Вторник, 07 Февруари 2023 13:22


Става дума за приетата актуализацията на наемните цени на общинските нежилищни имоти. Автоматичното позоваване на коеэициента на инфлация /16.9 процента/, според юристите на ОУ не било достатъчно. Трябвало е в поне 14 дневен срок да се даде право на заинтересованите да изразят мнения и становища.И други ...
Разбира се ОбС може да не се съобрази с издадената от г-н Чалъков Заповед, но тогава проблемът влиза в Съда., което ще забави доста решаването на казуса.

 

Ето Заповедта

Р Е П У Б Л И К А     Б Ъ Л Г  А Р  И  Я

О Б Л А С Т E Н   У П Р А В И Т Е Л    Н А   О Б Л А С Т   Я М Б О Л

 

 

З А П О В Е Д

 

№ АК-11-00001 Ямбол, 03.02.2023г.

 

По реда на чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, с писмо с вх. № ОУ-00407/30.01.2023 г. в Областна администрация - Ямбол е постъпил Протокол № LI от проведено на 26.01.2023 г. заседание на Общински съвет - Ямбол.

В изпълнение на правомощията на областния управител по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията е извършен контрол по законосъобразност на решенията, приети на горепосоченото заседание на общинския съвет.

На заседанието е приет дневен ред, включващ т. 4 относно приемане на решение за актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях – общинска собственост в Приложение 1 към НРПУРОИ. По тази точка е прието решение със следното съдържание:

„1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Обс Ямбол, месечните наемни цени по сключените с Община Ямбол договори за наем, за отдадени под наем нежилищни имоти или части от тях – общинска собственост, да се актуализират със 16.9 %, считано от 01.02.2023 г.

  1. 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост определя базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях

– общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.02.2023 г.“

Решението е прието с поименно гласуване с 22 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 7 гласа „въздържали се“.

В резултат на осъществения контрол по законосъобразност от фактическа страна се установи следното:

В Общински съвет - Ямбол е постъпило Предложение с вх. № В-0022/18.01.2023 г. от кмета на Община Ямбол относно актуализация на базисни и месечни наемни цени по сключени договори за наем за отдадени имоти или части от тях – общинска собственост в Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол.

Решение по точка Четвърта на Петдесет и първото заседание на Общински съвет

– Ямбол е прието от компетентен орган - Общински съвет - Ямбол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Решението е прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветници, при спазване нормите на чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА.

Въз основа на установеното от фактическа страна, считам че решение по точка Четвърта на Петдесет и първото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 26.01.2023 г., в частта по т. 2 относно определяне на базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, е незаконосъобразно, като прието при

съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Съображенията за това са следните:

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета с Решение № XI-2/13.08.2020 г. на Общински съвет – Ямбол. Съгласно § 9 от Допълнителните разпоредби на цитирания подзаконов нормативен акт неразделна част от същата е Приложение № 1 за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти. С оглед изложеното, при изменение в размера на базисните наемни цени (Приложение № 1 към НРПУРОИ) следва да се спазят изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА), т. е. редът за изменение на нормативен административен акт. На основание чл. 26, ал. 2 - 4 от ЗНА в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, като преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите и се определя срок за предложения и становища по публикуваните проекти, който е не по-кратък от 30 дни, и само при изключителни случаи съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Изрично с разпоредбата на чл. 26, ал. 5 от ЗНА е регламентирано задължение за съставителя на проекта след приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, да публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. В конкретния случай, липсват каквито и да е доказателства за спазване на цитираните изисквания на чл. 26 от ЗНА при приемане на изменение на Приложение № 1 „Базисни цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост“, б. А/ Базисната месечна наемна цена за 1 кв. м., неразделна част от наредбата, приета от Общински съвет - Ямбол.

Целта на разпоредбата на чл. 26 от ЗНА е именно да се даде възможност на заинтересованите лица да упражнят правото си на участие в производството по подготовка на актове, засягащи техни законни интереси. Своевременно обявлението на проекта и мотивите за изработването му цели да осигури реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения и становища на заинтересованите лица. В настоящия случай, липсата на публикуване на интернет страницата на Община Ямбол на проекта за изменение на подзаконовия нормативен акт, ведно с мотивите към него нарушава правото на заинтересованите лица да дадат становища и предложения по него.

Разпоредбата на чл. 26 от ЗНА следва да бъде тълкувана в съответствие с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), задължаващ компетентния орган да издаде нормативен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. На следващо място, неизпълнението на изискванията на чл. 26, ал. 2 - 4 от ЗНА е довело и до неизпълнение на изискването при изработване на проекта да се спазват принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост и съгласуваност (чл. 26, ал. 1 от ЗНА).

Несъмнено, не е спазена и разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА. Визираната правна норма регламентира изисквания за мотиви към подзаконовите административни актове, като проектът за нормативен акт заедно с мотивите се внасят за обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите задължително следва да съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Спазването на посоченото съдържание на мотивите, които налагат приемането на нормативен акт, е от съществено значение, което е видно от императивната разпоредба на чл. 28, ал. 4 от ЗНА, съгласно която проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, според посочените по – горе изисквания, не се обсъжда от компетентния орган. В случая, от Предложението на кмета на Община Ямбол е видно, че в съответствие с коефициента на инфлация се актуализират базисните цени за отдаване под наем на имоти или части от тях –

общинска собственост (Приложение № 1 от НРПУРОИ). Следователно, липсват мотиви, които да са с изискуемото по закон съдържание.

В заключение, неспазването на законовите разпоредби на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като не позволява на заинтересованите лица да направят предложения, съответно  да изразят становища относно мотивите на органа, както и да участват ефективно в производството по приемането на акта, което води до невъзможност да бъдат спазени принципите, при които се изработва проект на нормативен акт. Изменението на Приложение № 1 „Базисни цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост“, б. А/ Базисната месечна наемна цена за 1 кв. м., неразделна част от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, следва да се осъществи само при стриктно спазване на императивните разпоредби на закона, каквито в настоящия случай са тази на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение по точка Четвърта на Петдесет и първото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 26.01.2023 г., в частта по т. 2 относно определя на базисни месечни наемни цени за отдаване под наем на имоти или части от тях – общинска собственост, съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол, считано от 01.02.2023 г.

Препис от заповедта да се изпрати на Председателя на Общински съвет - Ямбол и Кмета на Община Ямбол.

Read 508 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo