×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Ямболският административен съд остави без разглеждане жалбата

Сряда, 07 Декември 2022 11:13

на Бъдеще за Ямбол /Георги Славов/ и... срещу Решение на ОбС - Ямбол - "клас В, фотоволтаиците на Червен баир... Ето защо:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   № 466/7.12.2022г.

Ямболският административен съд, в закрито заседание в състав:

СЪДИЯ: ВАНЯ БЯНОВА-НЕЙКОВА

разгледа докладваното адм. дело № 291 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по Жалба вх. № В-0515/03.11.2022г. в Общински съвет Ямбол(рег.№2801-22947/03.11.2022г. на Община Ямбол) от Сдружение с нестопанска цел „**“ ЕИК *, гр.Ямбол, представлявано от Г.И.С., и по жалба вх.№В-0527/14.11.2022г. в Общински съвет Ямбол от „ПАНГЕА ГРУП“ ООД-гр.София, ЕИК*, представлявано от Б.И.Д., двете против Решение по т.4 от Протокол № XLVI на сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 27.10.2022г., с което Общински съвет Ямбол е решил:На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.20, ал.1, т.3 от ЗНИ и чл.13, ал.2 от Наредбата за насърчаване на инвестициите в Община Ямбол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В да се издаде сертификат за инвестиция клас В на „**“ ЕООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление: *, представлявано от К.К. – управител за инвестиционен проект „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия на територията на Община Ямбол“ в Поземлен имот с идентификатор 87374.19.111 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 325 418 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в м. Червен баир.

Иска се отмяна на решението като прието в нарушение на принципите за законност, публичност, прозрачност, с цел да не се създава нелоялна конкуренция и в противоречие с добросъвестната търговска практика.Твърдят се нарушения на Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Ямбол и реда за издаване на сертификат клас В, допуснати от кмета на община Ямбол и от комисията, дала заключение по заявлението от „**“ ЕООД, ЕИК *.Твърди се и нарушение на принципа на равно третиране на търговски субекти, тъй като за имота са постъпили и други две инвестиционни намерения, които не са образувани съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и общинската наредба.

Жалбите са редовни, но недопустими за разглеждане, по аргумент, че Решение по т.4 от Протокол № XLVI на сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 27.10.2022г., не представлява административен акт, подлежащ на пряк съдебен контрол.

В случая с депозирано до кмета на община Ямбол заявление вх. №2801-15687/04.08.2022г. „**“ ЕООД, ЕИК *, е поискано издаване на сертификат клас В за инвестиционен проект, който да се осъществи в имот частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 87374.19.111 по КК и КР на гр. Ямбол.

Издаването на сертификат клас В по реда на ЗНИ представлява вид административна услуга, която се извършва от кмета на общината, който е органът с предоставена компетентност по чл.20, ал.3 от ЗНИ.Съгласно сочената разпоредба кметът на общината:1. издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на общинския съвет по реда на чл. 22з и 22и; 2. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 19а; 3. предоставя информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции клас В на интернет страницата на общината и с годишния доклад по чл. 22и, т. 8.

На първо място, вземането на решение на общинския съвет е част от процедурата по извършване на административна услуга, условие, което следва да бъде изпълнено, за да завърши инициираната процедура с краен индивидуален акт на кмета по чл.20, ал.3, т.1 от ЗНИ.То не представлява властническо волеизявление, което самостоятелно може да породи правни последици, а е израз на политиката за развитие на икономиката на общината чрез използване на предвидената в ЗНИ правна възможност за насърчаване на инвестициите чрез съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост. Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс(АПК), не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

На второ място, пряк съдебен контрол за законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на глава четвърта, раздел II от ЗНИ, е недопустим.По арг. от чл.11, ал.1, т.4 от ЗНИ, този контрол се осъществява от областния управител.Същият, на осн. чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд.

По изложените съображения и на осн. чл.159, т.1 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № В-0515/03.11.2022г. в Общински съвет Ямбол(рег.№2801-22947/03.11.2022г. на Община Ямбол) от Сдружение с нестопанска цел „**“ ЕИК *, гр.Ямбол, представлявано от Г.И.С., и жалба вх.№В-0527/14.11.2022г. в Общински съвет Ямбол от „ПАНГЕА ГРУП“ ООД-гр.София, ЕИК*, представлявано от Б.И.Д., двете против Решение по т.4 от Протокол № XLVI на сесия на Общински съвет Ямбол, проведена на 27.10.2022г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№291/2022г. на Административен съд Ямбол.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред Върховния административен съд на Република България.

СЪДИЯ:п /не се чете/

Read 362 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo