×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Последната официална информация за строителството на Новата болница -

Сряда, 30 Ноември 2022 05:04


отговор на питането на депутата Кристиан Вигенин от министъра на здравеопазването. Председателят  на заседанието обедини питането на Вигенин с питане по същия въпрос от г-н Мирослав Иванов, който също беше задал въпрос, но го нямаше в залата. /протедтираха за вида на гласуването/ Впоследствие се оказа, че г-н Иванов е продължил да задава питането си /видно от конспекта на въпросите за 25 ноември,/ но тогава Парламентарния контрол падна/. На 29-ноември пък министърът го нямаше...Така, ча очакваме повече официална информация на следващия парламентарен контрол /кой знае кога?/

 

РИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предполагам, че колегата Мирослав Иванов няма да дойде днес на контрола, не знам, но така или иначе въпросите са почти идентични. Те са свързани с желанието ни да получим повече информация за намеренията на служебния кабинет и конкретно на господин Меджидиев към болницата в Ямбол, доизграждането и обзавеждането на новия болничен комплекс.
Това е една дълга сага, няма да се спирам сега на предисторията. Така или иначе през тази година беше свършена доста сериозна работа по финализирането на Проекта по отстраняване на всички недомислици, бих ги нарекъл, всички проблеми, които спираха работата на болницата по доизграждането на новия болничен комплекс въпреки отпуснатите средства. Така или иначе сега сме на фазата, в която в болницата има необходимите средства, но работата не можеше да продължи поради инфлационните процеси, новата методика, която беше приета наскоро.
Разбирам, че между времето, в което бяхме задали нашите въпроси и съответно моментът на отговора, днес са свършени някои действия. Министърът на финансите ни информира миналата седмица, ако не се лъжа, че все още не са придвижени от Министерството на здравеопазването към Министерството на финансите и исканията за допълнителното финансиране. Става въпрос за един анекс и за допълнителни средства във връзка с инфлационните процеси.
Това искане междувременно разбираме, че е изпратено от болницата, но така или иначе господин Меджидиев ще ни информира по-подробно по този въпрос.
Конкретните въпроси са следните:
Първо, възнамерява ли служебният кабинет да предостави необходимите допълнителни средства по вече заявените необходими средства за довършването на болницата и какви са намеренията по отношение вече на обзавеждането и оборудването, за което също има направени предварителни сметки? И второ, как оценявате, ако е възможно да получим такава оценка, разбира се, макар и по-обща, работата на сегашния директор на болницата и смятате ли, че той е в състояние едновременно да работи по осигуряването на необходимите дейности за нормално функциониране на болницата и заедно с това да работи по доизграждането на новия болничен комплекс? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин Вигенин.
Заповядайте за отговор, господин Министър.
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН МЕДЖИДИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Вигенин! Първо ще започна с отговора, че възнамеряваме да помогнем на Ямболската болница със сигурност.
Няма да спрем процеса и не е била в нас причината, но тъй като споменахте за сагата, аз първо ще Ви запозная горе-долу с част от нея.
С Решение № 266 от 09 май 2019 г., изменено с Решение № 805 от 27 декември 2019 г. на Министерския съвет, беше увеличен капиталът на МБАЛ „Свети Пантелеймон“, Ямбол АД, с 27 млн. лв. чрез парични вноски за периода 2020 – 2022 г. за изграждане на нов болничен блок на МБАЛ „Свети Пантелеймон“, Ямбол АД, както следва:
През 2020 г. – вноска в размер до 13 млн. и 500 хил. лв. Средствата са заложени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и паричната вноска за 2020 г. е преведена на лечебното заведение на 9 ноември 2020 г.
През 2021 г. – вноска в размер до 5 млн. и 400 хил. лв. Средствата не са заложени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и съответно паричната вноска не е преведена на лечебното заведение през 2021 г.
През 2022 г. – вноска в размер до 8 млн. и 100 хил. лв.
През 2021 г. е изготвен Проект на постановление на Министерския съвет за одобряването на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество в размер на 5 млн. и 400 хил. лв. Изготвеният проект на постановление е изпратен в Министерството на финансите, като е върнат с неодобрена финансова обосновка. Мотивите за това са, че финансов ресурс в такъв размер и за тази цел не е планиран по централния бюджет за 2021 г. и съответно вноската за 2021 г. не е внесена.
В Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са планирани средства в размер на 13 млн. и 500 хил. лв. за увеличение на капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон“, Ямбол, тоест в размер на 13 млн. и 500 хил. лв. за дължимата вноска за 2021 г. и предстоящата за внасяне вноска за 2022 г.
Средствата са преведени на лечебното заведение на 22 юни 2022 г.
С така направените вноски. Решение № 266 от 9 май 2019 г., изменено с Решение № 805 от 27 декември 2019 г. на Министерския съвет за увеличаване на капитала на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол, с 27 млн. лв. реално е изпълнено.
След проведената обществена поръчка на 22 февруари 2021 г. от болницата е сключен договор с изпълнител за доизграждане на новия болничен комплекс.
Предвидени са три етапа на изпълнение, като всеки един от тях стартира след осигуряване на финансиране от страна на възложителя.
Първият етап на Проекта е на стойност 13 млн. 199 хил. 976 лв. Той е стартирал на 5 март 2021 г. със срок на изпълнение 16 ноември 2021 г., като е изпълнен на 90%. Включва изпълнението на всички дейности по част „Конструктивна“ на Блок 1, 2 и 3, всички демонтажни дейности, изграждане на инсталации по част „Електрическа“, ВиК и отопление, вентилация и климатизация, медицински газове, контролно-измервателни прибори и автоматика, зидария и вътрешни мазилки.
Сроковете за изпълнение на втори и трети етап са по 120 календарни дни, като стойността на втори етап е 5 млн. 279 хил. 990 лв., а стойността на трети етап е 7 млн. 888 хил. 498 лв.
Общата сума за изпълнение на трите етапа на Проекта е в размер на 26 млн. 368 хил. 464 лв.
По изискване на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Ямбол, е извършена и одобрена преработка на проектната документация, като е допълнено издаденото разрешение за строеж на обекта. Преработеният проект предвижда изграждането на две независими стълбища за евакуация, които не са включени в първоначалната обществена поръчка.
Освен допълнителните дейности, възникнали с преработката на проектната документация, в хода на изпълнение на първия етап са възникнали и непредвидени дейности, без изпълнението на които обектът не може да бъде впоследствие въведен в експлоатация. Те също не са включени във възложените дейности по договора на строителството.
Общата стойност на допълнителните непредвидените дейности е в размер на 1 млн. 57 хил. 752 лв., а допълнителните финансови средства за актуализация на цените на материалите във връзка с инфлационните процеси за Етап 2 и Етап 3 по предварителен разчет на лечебното заведение е в размер на 8 млн. 502 хил. 594 лв. с включен ДДС.
Допълнителните дейности включват изграждане на външни аварийни стълбища за евакуация, довършване на фасадата на Блок 1 и 2, и непредвидени строително-монтажни работи по ВиК инсталации.
С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. Министерският съвет прие Методика за изменение на цената по договор на обществена поръчка при инфлация, съгласно която на изменение подлежат цените на извършените дейности след 30 юни 2022 г. по договори за обществени поръчки за строителство. В тази връзка на лечебното заведение са дадени указания да преизчисли и представи актуални разчети за определяне на необходимите средства за доизграждане на новия болничен комплекс.
И тук ще се отклоня. Няколко пъти господин директорът на тази болница беше информиран лично от мен и от служителите на Министерството на здравеопазването, че трябва да изготви документацията. Документацията пристигна буквално преди два дни.
По бюджета на Министерството на здравеопазването през 2022 г. не са предвидени допълнителни средства за дофинансиране на изграждането на новия болничен комплекс в град Ямбол, както и не е налична възможност за осигуряването им по бюджета за капиталови разходи на Министерството през 2022 г., както и през 2023 г. След извършване на преизчисление и представянето на разчет за необходимия финансов ресурс Министерството на здравеопазването ще предложи на Министерския съвет да бъдат одобрени допълнителни средства за финансиране на Проекта, както и изменения на решения на Министерския съвет, касаещи увеличението на капитала на лечебното заведение.
По отношение на въпроса Ви: как оценявам работата на сегашния директор на болницата и смятам ли, че е в състояние да се справи с ангажиментите по доизграждането на обекта и нормалното функциониране на лечебното заведение, Ви уведомявам: съветът на директорите, в това число и неговият изпълнителен директор, са избрани след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия и Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия. Изпълнителният директор доктор Диманов е представлявал и управлявал лечебното заведение…
ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Времето, господин Министър!
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН МЕДЖИДИЕВ: …в периода 2015 – 2020 г. и е назначен отново след проведения конкурс на 10 септември 2021 г. Води се активна кореспонденция между Министерството на здравеопазването и лечебното заведение, което показва ангажираност съответно и на двете страни, за финализиране на Проекта. Предстои да организираме събрания на Дружеството, за да може да се вземе решение за увеличаване на капитала на Дружеството. Провели сме разговори – аз лично, с министъра на финансите …
ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Времето, господин Министър!
СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР АСЕН МЕДЖИДИЕВ: Завършвам, извинете.
…министър Велкова, за допълнителни средства. Просто по Методика се изчислява какви са точно средствата, с които може да се увеличи, за да се предоговорира и да се продължи доизграждането. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НАДЕЖДА САМАРДЖИЕВА: Благодаря Ви.
Господин Вигенин, ако желаете за реплика?
КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми господин Министър, аз няма да задавам допълнителни въпроси или да кажа нещо, което да налага дуплика, тъй като и без това доста време отне отговорът, но искам да благодаря за подробната информация. Тя беше особено важна за гражданите на Ямбол и областта, за да знаят, че по Проекта се работи и въпреки забавянията вече сме на етап, в който бихме могли да кажем, че реализацията на Проекта е необратим, че строителството ще продължи. Ние от наша страна ще имаме ангажимент, ако се състави кабинет, да направим така, че в новия бюджет да се предвидят допълнителни средства вече не само за довършване на строителството, но и за обзавеждане и оборудване, така че много скоро Ямбол да има своята нова модерна болница. Хората в областта го заслужават. Благодаря.

Read 310 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo