×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На предстоящото в четвъртък заседание на

Събота, 24 Септември 2022 11:34


Общинския съвет на Ямбол, кметът Валентин Ревански е предложил да бъде извършена актуализация на Бюджет 2022 на общината. Ето какви са предложените промени и допълнения
/текстът е комютърно конвертиран/

 

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и уrвърждаване корекция на бюджета на община Ямбол за 2022 година, а именно:

  • С писмо Вх.№ ЕО-Я-167 0 от 09.09.2022 r. Община Тунджа ни  уведомява  за  извършен текущ ремонт на ведомствен път, съставляващ ПИ с идентификатор 77030.36.170 по КК на с. Хаджидимитрово, община Тунджа от км.О+оОО до км.0+800, съгласно Решение от Протокол

№ 69 от 07.07.2021 r. на Общото събрание на регионалното сдружение „Регионален център за управление на отпадъ uите, регион Ямбол на стойност 36 455,04 лв. Съгласно  определения квотен принцип разходът по изпълнение на ремонта за община Ямбол възлиза на 9 813,70 лв.

/26.92%/. Сумата не е планирана в бюджета на община Ямбол за 2022 г.

Предлагам увеличение на § 61-02 „Трансферимежду бюджети-предоставени трансфери (-)" с (- ) 9 8 l4 лв. чрез компенсирана промяна по собствения бюджет на община Ямбол.

  • В капиталовия списък на община Ямбол за 2022 г. са включени обекти „Проектиране и изграждане на осветление на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно

движение в rrn 87374.532.3 и 87374.532.4", дейност 604 „Осветление на улици и площади", §52-

  1. на стойност 25 600 лв. и „Проектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и  велосипедно  движение  в  rrn 87374.532.З  и  87374.532.4",  дейност  619 "Други

де йности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", § 52-00, на стойност l27 800 лв„ с източ ници на финансиране изцяло от дарения.

Изграждането на осветление на комбинираната асфалтова алея, от строителна гледна точка. следва да бъде част от проекта за цялостното й изпълнение. В този смисъл посочените два обекта   следва   да   се   обединят.   Наименованието   на   обединения   обект   следва   да  бъде

„Проектира не и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.З и 87374.532.4". Това налага да се актуализира капиталовия списък за 2022 r. като отпадне обект: ,,Проектиране и изграждане на осветление на комбинирана  асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.З и 87374.532.4" на стойност 25 600 лв., а с планираната сума да бъде завишена стойността на обект „Проектиранеи изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.mbol@vambo1.bg

web: www.yambol.bg

87374.532.3 и 87374.532.4", дейност 6 1 9 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", § 52-00.

За изпълнение на обект „П роектиране и изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипеднодвижение в ПИ 87374.532.3 и 87374.532.4" община Ямбол е обявила обществена поръчка. но в указания срок не е постъпила нито една оферта. След направено проучване поради повишение на цените на строителните материали, горивата, разходите за труд и механизация, които са обусловени от инфлационните процеси в страната, необходимите средства за строително - монтажните работи за изграждането на комбинираната асфалтова алея се оказват недостатъчн и. Необходимо е първоначално предвидените средства да бъдат увеличени с 54 000 лв. Предлагамобщата стойност на обекта да бъде в размер на 207 400 лв.

  • Във връзка с реализиране на обекти „Проектиране и изграждане на спортни игрища за плажен волейбол и футбол, намиращи се в многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле"". дейност 714 "С портни бази за спорт за всички", § 52-00, на стойност 60 000 лв. и

„Проектиране  и  изграждане  на  осветление  на  многофункционален  парк  за  отдих  и  спорт

,,Опитно поле"". дейност 604 "Осветление на улици и площади", §52-00, на стойност 40 000 лв., от строителна гледна точка изграждането на осветление, следва да бъде част от проекта за цялостното им изпълнение. В този смисъл посочените два обекта следва да се обединят. Наименованието на обединения обект следва да бъде „Проектиране и изграждане на спортни игрища за  плажен волейбол и футбол, намиращи се в многофункционален парк за отдих и спорт

,,Опитно поле'"' .

Предлагам   да  се   актуализира   капиталовия   списък   за   2022  г.   като  отпадне обект:

„Проектиране   и  изграждане  на  осветление  на  многофункционален  парк  за  отдих  и спорт

„Опитно поле"" на стойност 40 000 лв. и сумата да бъде прехвърлена в капиталовия списък за обект „Проектиране и изграждане на спортни игрища за плажен волейбол и футбол, намиращи се в многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле"", дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички",§ 52-00 като стойностrа на обекта да бъде в размер на 100 000 лв.

  • Във връзка с изпълнение на инвестиционната програма на община Ямбол, в която е заложено поетапно облагородяване на обществено достъпни пространства и осигуряване на повече занимания за активен отдих на населението е проектиран благоустройствен обект, който включва изграждане на открити площадки за спорт и игра в двора на бившето НУ ,,Ради Ив. Колесов", с местоположение ул. ,,Ж. Андреев" № 112.

В разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г. е включен обект: ,,Изграждане на открита площадка за игра на ул. ,,Ж. Андреев" № 112 / бившето НУ

,,Ради Ив. Колесов"/. rp. Ямбол, ПИ 87374.556.269" .

С проекта се предвижда обособяване на открити пространства за игра, фитнес и баскетбол. Проектираната детска площадка предвижда обособяване на 2 самостоятелни иrрови зони. в които са заложени съоръжения с висока иrрова стойност и други елементи от градското парково  обзавеждане.  Проектираното  игрище  с  размери  17.00  х  13.00  м  е  предназначено  за баскетбол 3 х 3 или т. нар. стрийтбол (уличен баскетбол). Непосредствено до игрището за баскетбол се предвижда монтиране на фитнес съоръжения.

Предвид гореизложеното е видно, че проектираните строително-монтажни работи

излизат извън обхвата на инвестиционни проекти на открити площадки за игра и във връзка с това предлагам да бъде променено наименованието на обекта, както следва:

„Благоустрояване и изграждане на открита площадка за игра, спортна площадка и фитнес

на  открито  на  ул.  "Ж.  Андреев"  №  112 /  бившето НУ  "Ради  Ив. Колесов"/, гр.  Ямбол,  ПИ

87374.556.269".

  • Към настоящият момент се извършва ремонт на ул. ,,Търговска" в граници с ул. ,,Срем" и ул. ,,Граф Игнатиев". След приключването му е предвидено облагородяване на тревните площи, което ще бъде извършено от ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" . Заявени са необходимите дръвчета и тревна смеска, които са подходящи за градска среда. За по-доброто прихващане и

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.bol@yamboJ.bg

web: www.yambol.bg

поддържане на зелените площи , които ще се обособят е необходимо изграждането на автоматизирана по ливна система .

Предлага м в разqета за финансиране на капиталовите разходи  на община  Ямбол за 2022 г. да бъде вклю чен обект „ Изграждане на поливна система на ул. ,,Търговска" в граници с ул.

,,Срем" и ул. , Граф Игнатиев"" на стойност 13 800 лв.

Предвид гореизло женото и на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публиqните финанси. предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

 

  1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 r. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1 .
  2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.
  3. Допълв а т. 1. J .2. Трансфери между бюджети - пред оставени трансфери от решение по т. 5 от триде сет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 r. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. за:

Извършване на текущ ремонт на ведомствен пъ т, съставляващ ПИ  с  идентификатор 77030 .36.1 70 по КК на с. Хаджидимитрова , община Тунджа от км.0+000 до км.0+800 - 9 814 лв.

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/

Read 238 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo