×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Административният съд окончателно отмени наложена на кмета на Ямбол глоба от 5000 лева.

Сряда, 21 Септември 2022 05:50

След като Районен съд-Ямбол го оправда по същество и отмени наложената му от АДФИ глоба за "нарушение на ЗОП", тази седмица...Тази седмица Административен съд Ямбол установи, че Актът за констатирано нарушение бил написан предварително, оставено било само място за попълване на номера и датата му

Цитираме:

По силата на чл.40, ал.1 ЗАНН актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствували при извършване или установяване на нарушението.

Нарушаването на посочената императивна разпоредба води до ограничаване правото на защита на ответника по касация, а оттам и до опорочаване на издаденото наказателно постановление. Съдът счита, че в случая не са били налице предпоставките по чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, за съставяне на АУАН в отсъствието на посочения от наказващия орган нарушител, т.к. няма нито твърдения, нито данни, че последния е получил покана за съставяне на акта.

Със съставянето на акта в отсъствие на нарушителя, актосъставителят е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което е довело до порочност на издаденото наказателно постановление. Административно-наказателното производство има силно формализиран характер и неизвършването на процесуалните действия в определената императивно установена последователност води до нарушаване и на правото на защита на наказаното лице.

Съставянето на акта в присъствието на нарушителя е самостоятелен елемент от регламентираната законова процедура по налагане на административно наказание и нарушаването на това изискване не може да се санира с извършените впоследствия действия по прочитане на акта на нарушителя и разясняването му кога, къде, как и при какви обстоятелства е извършил административното нарушение, независимо дали са направени възражения и в каква насока.

Констатираното съществено нарушение на административно-производствените правила при съставяне на акта е абсолютно основание за отмяна на наказателно постановление.

Предвид посоченото настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

С оглед изхода на делото и направеното искане следва да бъде осъден касатор да заплати на насрещната страна направените по делото пред настоящата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 580 лева.

Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №133/01.07.2022 г. постановено по анд № 20222330200199 по описа на Районен съд-Ямбол за 2022 г.

ОСЪЖДА Агенция за държавна финанснова инспекция-София да заплати на В.Ц.Р. *** направените по делото пред касационната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 580 (петстотин и осемдесет) лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Read 282 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo