×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Тази вечер в кметството на Ямбол кметът Валентин Ревански

Сряда, 14 Септември 2022 04:33


ще отчете касовото изпълнение на Бюджета за миналата година. Не е закъснение - законът изисква точно това - към края на следващата, да бъде отчтена предходната година. Обсъждането, е изрично казан,о на касовото изпълнение на бюджет. Оценка за дейностите на кметовете стават на заседания на Общинските съвети и от гражданите на избори...

Тук Ви предлагаме Доклада на г-н Ревански по тази тема. Общият отчет за свършеното през 2021 г  е публикувано на сайта на община Ямбол тук https://yambol.bg/otchet-2021.
Публикуваният тук материал е конвертиран през копютърна програма и съдържа текстови "опечатки". Ако някой иска да го прегледа перфектно, може да го намери /с приложенията/ тук, където е и поканата
http://yambolnews.net/obshtina-yambol/item/46865-2022-09-13-12-27-21

 

 

ДОКЛАД

 

ОТ ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

Оrносно: Касово изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2021 г.

 

Бюджетът на община Ямбол за 202 1 г., приет с  Решение  пот. 17 от двадесетото  заседание на Общински съвет Ямбол от 25.02.2021 r., в размер на 81 17 1 282 лева , на база на разделението на отговорностите е разпределен:

 • за делегирани от държавата дейности - 50 219 096 лева;
 • за местни дейности - 30 952 186 лева.

Актуализации на бюджета

В течение на годината приетият от Общински съвет първоначален бюджет е коригиран с промените  във  взаимоотношенията  с  Централния  бюджет, съгласно  писма  на   МФ, допълн ително предоставени целеви средства под формата на трансфери, безвъзмездни помощи и дарения, с увеличения размер на плана на собствените приходи на второстепенните разпоредители с бюджет, като общата  компенсирана  промяна  по  бюджета  е  увеличение  с 22 717 222 лв., в т.ч.:

 1. 1. За делегираните от държавата дейности - увеличение с 1 1 809 561 лв.;
 2. За местните дейности и за дофинансиране - увеличение с I О 907 66 J лв.

В резултат на промените, уточненият годишен план на бюджета на общината към

3 1. 12 .202 1 г. е 103 888 504 лева, в т.ч. :

 • за делегирани от държаватадейности- 62  028  657 лева:
 • за местни дейности и дофинансиране  -  41  859  847 лева.

Актуализациите в частта на делегираните от държавата дейности включват:

 1. Субсидии от ЦБ - увеличение с 7 272 473 лв., отразени съответно по § 31-1 1 Обща субсидия и други  трансфери  за  държавни  дейности от Централния  бюджет  -  увеличение  с 2 427 9 15 лв., § 31-18 трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х - увеличение с 603 353 лв., по § 3 1-20 възстановени трансфери за ЦБ (-) -  (-) 125  559  лв., по § 31-28 трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х - увеличение с 4 366 764 лв.
 2. Получени трансфери между бюджети - увеличениес 4 055 765 лв., в т.ч .:
  • отразени по параграф § 61- 0 1 в размер на 3 902 274 лв., както следва:
 • трансфер от Агенция за социално подпомагане по механизма за предоставяне на „Лична помощ" - 2 532 090 лв.;

 • трансфер от Министерство на образованието и науката по бюджетите на общински уч.илища за проведени олимпиади и национални състезания - 21 492 лв.:
 • трансфер от Министерство на образованието и науката по бюджетите на общински училища и детски градини за спрени или прекратени месечни помощи за деца и/или ученици преди изтичане на срока им съгласно ЗСПД- 2 183 лв.;
 • трансфер от ЦОИДУЕМ по проект на детска градина ,.Пролет" - 12 000 лв.;
 • трансфер от Министерство на младежта и спорта по годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция. цялостно обновяване или създаване на но ви спортни обекти в държавните или общински училища - за вътрешен ремонт на физкултурен салон в ffi' "В. Левски" - 72 267 лв.;
 • трансфер от ЦИК за Общинска избирателна комисия - 1 089 975 лв.;
 • трансфер от Агенция за социално подпомагане по целева програма "Приемна грижа - 2021" - 112 8 19 лв.;
 • трансфер от Министерство на културата по бюджета на Регионална библиотека - 20 491

лв.;

 • трансфер от Министерство на културата по бюджета на Регионална исторически музей

- 38 957 лв.;

 • отразени по параграф §  6 1 -05    в размер на 153 491 лв., получени от МТСП по програми за осигуряване на заетост.
 1. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - актуализация с 167 лв., отразени по параграф § 62-02 със знак минус (-) за неверифицир ани разходи по проект „Образование за утрешния ден" на ОУ „Христо Смирненски", финансиран по ОПНОИР;
 2. Получени трансфери от/за държавни предприятия и др. лица, включени в КФП

/ПУДООС/ - актуализация с 2 496 лв., отразени по параграф § 64-01 по проект на общинско училище;

 1. Собствени приходи на общинските училища - увеличение с 35 989 лв.
 • увеличение на § 24-00 Приходи и доходи от собственост с 870 лв., отразени съответно по § 24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция;
 • увеличе ние на § 27-00 Приходи за общински такси с 24 лв., отразени съответно по
 • § 27-11 Приходи за административни услуги ;
 • увеличение на § 36-00 Други приходи с 12 527 лв., отразени съответно по: § 36-11 Получени застр ахователни обезщетения за ДМА - 894 лв., § 36-12 Получени други застрахователни обезщетения - 776 лв. и § 36-19 Други неданъчни приходи - 1О 857 лв.;
 • увеличение на § 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия с 77 лв. със знак минус (-) за дължимия данък на общинските училища;
 • получени средства от дарения от страната, по параграф § 45-00-увеличение с 1О 522 лв.;
 • получени средства от дарения от чужбина, по параграф § 46-00- увеличение с 12 123 лв.
  1. Прекласификация на трансфер от АСП в частта на двата източника на средства по чл. .13, ал. 2 и 3 от ЗJШ за механизъм "Лична помощ" по§ 36-19- увеличение с 457 687 лв.
  2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС по параграф § 76-00 със знак минус (-) - увеличение с 14 682 лв.

Актуализациите на бюджета в частта на местните дейности включват:

 1. Собствени приходи - увеличение с 1 327 754 лв., в т.ч.:
  • Неданъч ни приходи - увеличение с 1 327 754 лв., в т.ч.:
 • уве личе ние на § 24-00 Приходи и доходи от собственост с 82 883 лв., отразени съответно по § 24-04 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция;
 • увеличение на § 27-29 Други общински такси с 414 266 лв. за постъпили средства от такса по чл. 60, чл. 64 от ЗУО от община Ямбол, община Сливен, община Нова Загора и община Тунджа:

 • увеличение на § 28-02 Глоби, санкции, неустойки , наказателни лихви, обезщете ния и начети с 840 000 лв., дължащо се на получена от Българска баЮ<а за развитие АД законна лихва върху главница no възстановена банкова гаранция за неизпълнение на задължения по договорно споразумение от ДЗЗД „Консорциум Ямбол 2013 г. - ПСОВ за „Работно  проектиране  и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на главен колектор IX - гр.Ямбол"
 • увеличение на§ 36-12 Получени други застрахователни обезщетения с 6 774 лв.;
 • увеличение на§ 37-01 Внесен ДДС с 188 000 лв. със знак минус(-) за дължим данък;
 • намаление на § 37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия с 37 513 лв. със знак плюс (+) за дължим данък;
 • увеличение на§ 40-40 Постъпления от продажба на земя с 1 950 лв.;
 • получени средства от дарения от страната, по параграф § 45-00- увеличе ние с 131 978

лв. ;

 

 • получени средства от дарения от чужбина, по параграф § 46-00 - увеличение с 390 лв.
 1. Субсидии от ЦБ - увеличение с 2 117 994 лв., отразени съответно по § 31-18

трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА  488 001  ххх-х - целеви трансфер от ЦБ за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите по събирането на приходи и друти постъпления от картови разплащания, съrл. чл.27,  ал.1,  т.4  от ПМС 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 г. - у ве JГИЧе ние с 8 800 лв., за компенсация на намалението в приходите от данък върху  таксиметров  превоз  на  пътници  за 2021 г. - увеличение с 22 025 лв. Получен целеви трансфер (ПМС  №  326/12.10.2021  г.)  за разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 в размер на 1 087 169 лв . и целеви трансфер по ПМС № 376/05.11.202 1 r. за  изграждане  на кръгово  кръстовище  на ул. "Д. Благоев" и ул. "Ямболен" - 1 000 000 лв.

 1. Получени трансфери между бюджети - увеличение с 5 876 295 лв., отразени съответно по § 61- 0 1 в т.ч.:
  • във връзка с новоизграденото депо, чиито собственик е община Ямбол и на основание чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отч исленията, изисквани при депониране на отпадъци, общините Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа превеждат дължимите суми за РИОСВ по сметката на община Ямбол. Към 31.12.2021 г. тези суми са отчетени като получени трансфери по § 61-01 (+) съгласно указанията дадени с ДДС  № 03/2011  r.  т.  16. в размер на 4 268 372 лв.;
  • получен трансфер от община Тунджа за закупуване на сървър за Регионално депо, съгласно т.5 от дневния ред на протокол № 56 от общото съб рание на Регионалното сдружение от 23.04.2020 г. - 368 лв.;
  • получен трансфер от Министерство на младежта и спорта за преустройство и

модернизация на лекоатлетическата писта на Градския стадион гр. Ямбол - 1 257 555 лв.;

 • получен трансфер от МРРБ във връзка с довършителни дейности за реконструкция на улица „Индже войвода" - 350 000 лв..
 1. Предоставени трансфери между бюджети - увеличение със 4 188 367 лв., отразени

по параграф § 61-02 със знак минус (-) за възстановени средства от РИОСВ гр. Стара Загора чрез община Ямбол на: община Нова Загора - 446 949 лв., община Сливен - 3 650 887 лв. и община Стралджа - 90 531 лв.

 1. Получени трансфери от/за държавни предприятия и др. лица, включени в КФП

/ПУДООС/ отразе ни по § 64-01 в размер на 7 495 лв. по проекти на ДГ „Слънце" - 2 500 лв.,

ДГ „Пролет" - 2 500 лв. и ДГ „Щастливо детст во" - 2 495 лв.

 1. Получени трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС - увеличение с 3 787 лв., отразени по параграф § 62-01 - възстановени средства за възнаграждения от Бюро по труда по ОПРЧР, проект ''Обучение и заетост" за безработни лица с трайни увреждания, дог. 755.

8600 Ямбол, ул.  Г. С.  Раковски 7

Тел: +359 46 681 111, факс: +359 46 662 247                                          з

web: www.yambol.Ьg

 1. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС - актуализация общо с 562 лв. отразени по параграф§ 62-02 със знак минус(-), в т.ч.: 112 лв. за неверифицирани разходи по проект " Обучение и заетост", Договор № ОЗ-ХУ-02 - 10-1 2 15#5 от 25.10.2018 г., за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години, финансиран по Оперативна програма       „Развитие   на               човешките                 ресурси"                2014-2020           г.   и                 450 лв. за неверифицирани разходи по проект "Обучение и заетост", Договор № ОЗ-ХУ-02-10-755#5 от
  • 2018 г., за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години, финансиран по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 r.
 2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС по параграф§ 76-00 със знак плюс (+) - намаление със 562 лв.
 3. Получени дългосрочни заеми от други лица в страната по параграф § 83-72 получен заем от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) в размер на 6 256 974 лв., за финансиране на обекти. съгласно Инвестиционен план за подобряване на градската инфраструктура.

1О. Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на др. бюджетни организации (-/+) - параграф § 93-36 е актуализиран със знак(-) със сумата от 494 271 лв. след получаване и превеждане на средствата от другите общини за дължимите отчисления и такси по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО на РИОСВ Стара Загора и възстановяване на средствата на община Сливен , община Нова Загора и община Стралджа от РИОСВ гр. Стара Загора чрез община Ямбо л.

Изпълнениена приходната част на бюджета

 

Приходната част на бюджета към 31.12.2021 г. по отчет е в размер на 76 593 106 лева, а уточненият годише н план на приходите - 103 888 504 лева.

 1. Изпълнение на приходите за "държавни дейности".

Приходите за държавнидейности през отчетния период са в размер на 56 639 086 лв. По отчет са формирани от:

Обща субсидия - 48 156 150 лв., при уточнен годишен план в размер на 48 156 150 лв.

или 100 % изпълнение;

Целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х - 603 353 лв., при уто<tнен годишен план в размер на 603 353 лв. или 100 % изпълнение;

Възстановени трансфери за ЦБ (-) - (-) 125 559 лв.;

Целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х - 4 366 764 лв., при уточнен годишен план в размер на 4 366 764 лв. или 100 % изпълнение;

Получени трансфери между бюджети - 4 055 765 лв.;

Предоставенитрансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - (-) 167 лв.; Получени трансфери от/за държавни предприятия и др. лица, включени в КФП

/ПУДООС/ - 2 496 лв.;

Временни безлихве ни заеми между бюджети и сметки за средстватаот ЕС-(-) 14 682 лв.; Реализирани собствени приходи - 564 913 лв., при план 557 530 лв. или изпълнение

101 %;

 

Получени средства от дарения от страната - 1О 522 лв.; Получени средства от даренияот чужбина - 12 123 лв.;

 • Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депоз ити и гаранции на др. бюджетни организации (-/+) - (-) 1 474 лв.;

Остатък от предходен период - 4 404 362 лв.; Наличност в края на периода - (-) 5 395 480 лв.

 1. Изпълнение на „местните" приходи.

Към 31. 12.202 1 г. по отчет приходите за местни дейности са в размер на 19 954 020 лв. Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2021 г. е 22 734 791 лв. при уточнен план

19 604 747 лв. или 1 16 % изпълнение. Or местните приходи са дофинансирани разходи за делегирани от държа.вата дейности в размер на 711 538 лв.

Изпълнен ието на приходите за местните дейности включва:

 • Постъпления от имуществени и други местни данъци - отчет към 3 1. 1 2.202 1 г. в размер на 9 408 194 лв., при план 8 455 000 лв., или изпълнението е 11 1 % , по източници както следва:

- окончателен годишен (патентен) данък и данък в/у таксиметров превоз на пътници -

182 254 лв. при годишен план 225 000 лв. или 81 % изпълнение;

 • данък върху недвижимите имоти - 2 619 862 лв.  при годишен  план  2 600  000  лв.  или 1О1 % изпълнение;
 • данък върху наследствата - 249 лв.;
 • данък върху превозните средства - 4 145 541 лв. при годишен план 3 800 000 лв. или

109 % изпълнение;

 • данък при придоб иване на имущество по дарения и възмезден  начин  -  2 440  43 1  лв. при годишен план 1 800 000 лв. или 136 % изпълнение;
 • туристически данък - 19 076 лв., при годишен план 30 000 лв. или 64 % изпълнение;
 • други данъци - 781 лв.

Данъчните приходи представляват 41 %  от  реализираните  през  отчетния  период собствени приходи.

 • Постъпленията от неданъчни приходи - отчет към 31.12.2021 г. в размер  на  13 326  597 лв., което е 120 % изпъл нение спрямо уточнения годишен план в размер на 1 1 149 747 лв. Оrносителният дял на неданъчните приходи  в общия обем  на  реализираните  собствени  приходи е 59%.

Изпълнен ието на неданъчните приходи към 31.12.2021 г. по групи приходи е както следва:

- приходи и доходи от собственост - 1 487 ] 55 лв. при годишен план 1 71О 883 лв. или

87 % изпълнение;

- приходи от общински такси -  6 803  832 лв. при годишен план 6 638  266 лв. или 102  %

изпълнение. Общинските  такси заемат  най-голям  относителен  дял от неда.нъчните  приходи - 51

% и 30 % от реализираните собствени приходи.

От общинските такси 68 % са приходите от таксата за битови отпадъци, като за отчетния период постъпленията са в размер на 4 597 724 лв. при годишен план 4 350 000 лв. или 106 % изпълнение. Приходите от такси за ползване на детски градини са изпълнени на 86 %, за ползване на детски ясяи на 78 %, за ползване на домашен социален патронаж на 103 % спрямо годишния им план;

 • приходи от глоби, санкции, наказателни лихви - изпълнението е в размер на 1 567 О1 1

лв. при годишен план 1 440 000 лв. или 109 % изпълнение;

 • други приходи - изпълнението е в размер на 19 594 лв. при годишен план от 42 774 лв. или 46 % изпълнение;
 • внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-) 904 606 лв. при годишен план (-)

925 494 лв. или 98 % изпълнение;

- постъпления от продажба на нефинансови активи - 4 204 797 лв. при годишен план

2 101 950 лв. или 200 % изпълнение;

 • приходи от концесии - l6 446 лв. при годишен план 9 000 лв. или 183 % изпълнение;
 • получени дарения от страната- 131 978 лв.;
 • получени дарения от чужбина - 390 лв.

Обща изравнителна субсидия от ЦБ - 3 126 200 лв. ияи 100 % изпълнение;

Субсидия от ЦБ за капиталови разходи - 577 200 лв. или 100 % изпълнение;

 • Субсидия от ЦБ за други целеви разходи -2 l 17 994 лв.;
 • Трансфери. Получени трансфери между бюджет и - 5 876 295 лв. Получени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (+) 26 323 лв. Получени трансфери от/за държавни предприятия и др. лица, включени в КФП /ПУДООС/ - 7 495 лв. Предоставени трансфери между бюджети - (-) 4 520 936 лв. Предоставени трансфери между бюджет и и сметки за средства от ЕС - (-) 2 906 416 лв.;
 • Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС -

(-) 1 127 782 л·в.;

 • Получени дългосрочни заеми от другилица в страната - 1 924 250 лв., в т. ч. от ДЗЗД

,,ФУГ ' - 757 250 лв. и от Фонд „ФЛАГ ' ЕАД- 1 167 000 лв.;

 • Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната - (-) 1 167 000 лв.;
 • Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на др. бюджетни организации(-/+) - (-) 335 429 лв.;
 • Остатъкът от предходния период в местните дейности - 12 357 668 лв.;
 • Наличност в лева по сметки в края на периода - (-) 18 736 633 лв.

Изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2021 r.

 

Към 31. 12.202 1 г. разходите по бюджета на община Ямбол са общо 76 593 106 лв., от

които 56 639 086 лв. за делегирани от държавата дейности, 1 9 242 482  лв. за  местни  дейности и 711 538 лв. за дофинансиране на държавни дейности. Изпълнението на разходите по бюджета на общината спрямо актуализирания годишенплан е както следва:

 • за делегирани те от държавата дейности - 91 %, спрямо уточнения им годишен план от

62 028 657 лв., при отчет от 56 639 086 лв.:

 • за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с общински приходи при уточнен годишен план 821 159 лв., отчетените разходи са в размер  на  7 1 1  538  лв.  и представляват 87 % от годишния им план;
 • за местните дейности при уточнен годишен план 41 038 688 лв., отчетьт е 19 242 482 лв.

или 47 % изпълнение.

► Разхо  д ите за ,,държавните дейност и" в размер на 56 639 086 лв. се разпределят по функции както следва:

 • " Общи държавни служби" - отчет 3 616 3 70 лв. при уточнен план 3 974 О18 лв. или 91 %

изпълнение;

 • "Оrбрана и сигурност" - отчет 17 1 978 лв. при уточнен план 700 825 лв. или 25 %

изпълнение;

 • "Образование" -   отчет  37 273  552  лв.  при  уточнен   план  39  923  287   лв.   или  93 %

изпълнение;

 • " Здравеопазване" -   отчет  2 195   109  лв.  при  уточнен   план   2 789  605   лв.  или  79 %

изпълнение;

 • "Социално осигуряване, подпо магане и грижи" - отчет 8 136 682 лв. при уточнен план

9 168 746 лв. или 89 % изпълнение;

 • " Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" - отчет 1 826 104 лв. при уточнен план 2 052 885 лв. или 89 % изпълнение;
 • ,,Икономически дейности и услуги" - отчет 3 419 241 лв. при уточнен план 3 419 241 лв.

или 100 % изпълнение.

 • ,,Разходи некласифицирани в други функции" - отчет 50 лв. при утоqпен план 50 лв. или изпълнение 100 % .

► Разходите за „местни дейности" в размер на 19 242 482 лв. се разпределят по функции както следва:

 • " Общ и държавни служби" - отчет 1 347  556  лв .  при уточнен  план 1 752  913 лв.  или 77 % изпълнение;
 • "Отбрана и сигурност" - отчет 15 6 18 3 лв. при уточнен план 1 714 825 лв. или

9 % изпълнение;

 • " Образо вание" - отче т 1 724 734 лв. при уточнен план 1 800 233 лв. или 96 % изпълнение;
 • "Здравео пазване" - отчет 439 653 лв. при уточнен план 563 248 лв. или 78 % изпълнение;
 • ,,Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - отчет 470 889 лв. при уточнен план 683 718 лв. или 69 % изпълнение;
 • ,,жи лищно строителство, благоустройство, комунално стопанство  и  опазване  на околната среда" - отчет 11 22 4 27 1 л в., при уточнен план 24 286 400 лв. или 46 % изпълнение.

В дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места", в § 19-0l е отразена със знак минус сумата 842 681 лв., която представлява възстановен на общ ина Ямбол

,[ЩС по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол" по ОП „ОС" след извършена данъчна проверка от НАП;

 • " Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" - отчет 2 338 809 лв. при уто'lнен план 8 191 159 лв. или 29 % изпълнение;
 • ,,Икономически дейности     и   услуги"    -                       отчет   1 5 3 4          18 3            лв.   при    уточнен    план 1 736 192 лв. или 88 % изпълнение;
 • ,,Разход и некласифицирани в други функции" - отчет 6 204 лв. при уточнен план

31О 000 лв. или 2 % изпълнение;

► Разходите за , офинансиране на делегираните държавни дейности" в размер на

711 538 лв. по функции са както следва:

 • " Общи държавни служби"- отчет 335 652 лв. при уточнен план 386 933 лв. или 87 % изпълнение;
 • "Образование" - отчет 198 211 лв. при уточнен план 236 501 лв. или 84 % изпълнение;
 • ,,Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - отчет  22 295  лв.  при  уточнен  план 26 830 лв. или 83 % изп ълнение.
 • " Култура , спорт, почивни дейности и религиозно дело" - отчет 155 380 лв. при уточнен план 170 895 лв. или 91 % изпълнение;

Изпълнение на капиталовите разходи към 31.12.2021 г.

 

Общият размер  на капиталовите  разходи по първоначалния разчет на  община Ямбол за

2021 r. е 26 622 550 лв., от ко ито:

 • 1О 134 426 лв. - одобре ни от Общински съвет с Решение по точка седемнадесета от двадесетото заседание, проведено на 25 февруари 2021 г., за приемане на бюджета на община Ямбол за 202 1 r
 • 150 275 лв. - капиталови разходи планирани по делегираните бю дже ти на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие;
 • 16 337 849 лв. - капиталови разходи планирани по проекти финансирани със средства

отЕС.

Актуализации на разчета за финансиране на капиталовите разходи

 

През отчетния период по Разчета за финансиране на капиталовите разходи са извършени актуализации, с които планираните средства за капиталови разходи са увеличени съвкупно с 8 931 694 лв., в това число:

 1. Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи по решение на Общински съвет, общо увеличение в размер на 7 057 033 JJB.
 2. По бюджетите на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие към община Ямбол - общо увеличение в размер на 431 750 лв., с източници обща субсидия и други трансфери за дъ ржавни дейности от Централен бюджет и преходен остатък от обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от Централен бюджет.
 3. Актуализации на разчета за финансиране на капиталовите разходи във  връзка  с получени капиталови помощи и дарения от страната по  собствен  бюджет  на  община  Ямбол общо увеличение в размер на 35 278 лв.
 4. Актуализации на разчета за финансиране на капиталовите разходи във  връзка  с получени целеви трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации увеличение с 3 175 668 лв.
 5. Увеличение с 9 144 лв. по проекти финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС.
 6. Актуализации, съгласно представените отчети по проекти финансирани със средства от ЕС, въз основа на размера на полученото финансиране и/или влезли в сила ангажименти и действително извършени разходи през отчетния период - общо намаление с 1 777 179 лв.

Уточненият годишен план по разчета за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2021 г. на сборно ниво възлиза на 35 554 244 лв.

Отчет на капиталовите разходи

 

Към 31.12.202 J r. общ и на Ямбол е изготвила Разчет за финансиране на капиталовите разходи, който съдържа данни както за разходите пряко разплатени от общината, така и за извършените и разплатени разходи от второстепенните разпоредители с бюджет. Разчетът е съставен по параграфи, подnараrрафи и функции, по обект и за: основен ремонт на дълготрайни материални активи, придобиване на дълготрайни материални и  нематериални  активи, придобиване на земя и капиталови трансфери, съобразен с ЕБК за 2021 r.

В разчета за капиталовите разходи е отразена и информация за обектите, финансирани със средства от Европейския съюз.

Към    31.12.2021   r.   извършените    дейност и  и   разплатените   разходи по Разчета за

финансиране на капиталовите разходи са в размер на 13 720 992 лева.

 

Според източниците на финансиране, изпълнението на капиталовите разходи е както следва:

 1. Капиталови разходи финансирани с целева субсидия за капиталови разходи от

Централен бюджет за 2021 r. - отчетен и са разходи в размер на 577 200 лв.

 1. Оrчетени капиталови разходи финансирани от обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ, в това число и преходен остатък - 854 185 лв.
 2. Отчетени капиталови разходи финансирани от собствени бюджетни  средства  на община Ямбол, в това число и преходен остатък - 1 580 433 лв.
 3. Отчетени капиталови разходи финансирани от други източници - 744 991 лв., в т.ч. от

получени капиталови помощи и дарения от страната - 27 793 лв., от дългосрочен заем от ДЗЗД

„Фонд за устойчиви градове" - 708 054 лв. и по одобрени проекти от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ffiYДOOC/ - 9 144 лв.

 1. Отчетени капиталови разходи финансирани със средства от ЕС и съответното съфинансиране - 9 964 183 лв.

По проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол", ОП „Околна среда 2014-2020 г.", Договор

№   BG16М IО РОО2-2.005-0014 -СО 1"   -   са   отчетени капиталови  разходи         общо  в  размер  на 2 724 876 лв., от които:

- средства от ЕС в размер на 1 574 741 лв.;

-собствен принос на община Ямбол в размер на 1 150 135 лв., в т.ч. от възстановени отчисления от РИОСВ - Стара Загора 833 335 лв.

Според вида на операцията с нефинансови активи отчетените разходи са:

 1. Разходи за извършване на основен ремонт - 2 361 1 17 лв.
 2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - 1. 1 323 278 лв.
 3. Разходи за придобиване на нематериални дълготрайниактиви - 17 721 лв.
 4. Разхо ди за придобиване на земя - 1 3 625 лв.
 5. Капиталови трансфери- 5 251 лв.

Според изпълнителяна обекта са отчетени капиталови разходи както следва:

 1. Община Ямбол- 13 004 401 лв.
 2. Второстепенни разпоредители с бюджет към община Ямбол - 716 591 лв.

Касово изпълнениепо Сметките за средства на Европейския съюз

 

На О1.0 1.2 021 г. общата наличност по сметките за средства от Европейския съюз на община Ямбол и на нейните ВРБ е от преходен остатък и е в размер на 3 505 17 6 лева и по валугните сметки 72 113  лева /левова равносто йност на  еврото/, в т.ч. най-голяма  е  наличностга по ОПОС проект „Воден цикъл-втора фаза" в размер на 2 707 205 лева.

През 2021 r. община Ямбол е работила по следните сключени договори на проекти на отделните Оперативни програми:

 • ,,Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширяване и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - Втора фаза" ;
 • ,,Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени биоразградимиотпадъци на община Ямбол" ;
 • ,,Осигуряване функционирането на Областен информационен център гр. Ямбол";
 • ,,Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол" ;
 • ,,Приеми ме 2015 r. " ;
 • ,,П редоставяне на услуги за ранно детско развитие - Общностен център Ямбол";
 • ,,Обучение и заетост на лица с трайни увреждания" ;
 • ,,Осиrур яване на топъл обяд в община Ямбол в условията на пандемията от COVID-19"
 • ,Латронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол";
 • ,,Патронаж.на грижа +"
 • ,Лодкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественотоздраве от COVID-19" ;
 • ,,Създава не на кризисен ценrьр";
 • ,,Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда - втори етап";
 • ,,Ремонт и модернизация на Художест вена галерия "Жо рж Папазов" rp. Ямбол"
 • ,,Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей гр. Ямбол";
 • ,,Ремонт и модернизация на Младежки културен център";
 • ,,Ремонт на Музея на бойната слава".

Второстепенните разпоредители с бюджет към община Ямбол са работил и по 8 проекта на ОП НОИР в т.ч.:

 • 11 училища и I център за личност но развитие по проект на ОП НОИР „Подкрепа за успех";
 • 14 училища и I детска градина по проект на  ОП  НОИР  „Образование  за  утрешния ден";
 • 1 гимназия по проект на ОП НОИР „Подкрепа за дуална система на обучение";
 • 3 училища и 9 детски градини по проект на ОП НОИР „Активно приобщаване в предучилищното образование";
 • 11 училища и 2 детски градини по проект ОП НОИР „Квалификация на педагогическия персонал";
 • 1 училище по проект на ОП НОИР „Заедно за успеха на всеки";
 • 6 училища и 2 детски градини по проект ОП НОИР „Подкрепа за приобщаващо образование";
 • 13 училища по проект на ОП НОИР ,,Равен достъп до училищно образование в условията на криза".

Средствата, които са поискани и са одобрени от Управляващия орган на съответната оперативна програма са постъпили по банковите сметки и отразени като получени/възстановени трансфери по §63-01(+ ) в лева по следните оперативни про грами:

Оперативна програма

В община Ямбол

ВРБ

Всичко

брой проект и

Получени/ възстановени средства

брой проекти

Получени/ възстановени средства

ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"

9

41О 173

о

о

410 173

ЕФ РР - ОП "Региони в растеж"

3

956 16 4

о

о

956 164

ОП „Фонда за европейско

подпома гане на най-нуждаещите се"

1

25 4 17 3

о

о

254 173

ЕСФ - ОП "Добро управление"

1

47 323

о

о

47 323

ОП "Околна среда"

1

1 314 009

о

о

1314009

ОП „Наука образование и интелигентен растеж" НОИР

о

о

69

773 1 3 9

773139

ВСИЧКО:

15

2 981 842

69

773 139

3 754 981

За нормалното протичане на процеса по разплащане на разходите по отдел ните проекти са ползвани безлихвени заеми от свободните бюджетни средства (от местни дейности) на общината или от бюджета на съответния ВРБ. Ползваните земи с източник „бюджет" са отразени по §76-00 със знак/+/, а възстановените със знак /- / в отчета на СЕС.

Оперативна програма

В община Ямбол

ВРБ

Всичко

брой прое кти

Получени/

погасени заеми

брой проекти

Получени/

погасени заеми

ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"

8

104 772

о

о

104 772

ЕФРР - ОП " Региони в растеж"

7

397 819

о

о

397 819

ОП „Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се"

1

107 000

о

о

107 000

ОП "Околна среда"

3

496 068

о

о

496 068

ЕСФ - ОП "Добро управление"

1

22 119

о

о

22 119

ОП „Наука образование и интелигентен растеж" НОИР

о

о

8

9 670

9 670

ВСИЧКО:

20

1 127 778

8

9 670

1 137 448

От община Ямбол и нейните второстепенни разпоредители с бюджет към 31 декември на годината са изпълнени и разплатени дейности по отделните проекти за 9 741 784 лева, в т.ч. инвестиционните разходи за 7 647 947 лева.

Най-големият проект, по който се работи в общината през годината е по ОП „Околна среда 2014-2020": "Интегриранпроект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на градска nречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водо проводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза". Отчетените инвестиционни разходи са в размер на 4 021 408 лв.

В община Ямбол е в изпълнение и проект за „Проектиране и изграждане на

компости раща инсталация за разделно събрани зелени биоразградими отпадъци на община Ямбол", по който са изплатени2 855 544 лв. инвестиционни разходи.

През 2021  г.  община  Ямбол продължи да използва средства от заем,  предоставен  от  Фонд

„Флаг" ЕАД за текущо плащане на задължения към доставчици по проект „Интегриран проек т за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширяване и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол - Втора фаза". Към

 1. 12.2021 г. обектът е приключен и ползваният заем е погасен напълно.

Разходите за плащане на данък върху добавената стойност по фактурите за извършените дейности по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза" са недопустим разход по проекта, но този данък се възстановява чрез НАП по реда на ЗДДС. Размерът на ефективно възстановения данък върху  добавената  стойност  към 31  деке мври  2021  r.                                                                                                           е отразен в отчетността на проекта по § 62-01 „Получени трансфери" и е в размер на 1 062 533 лева., а внесеният ДДС по проекта в размер на 6 427 лв. е отразен по § 62-02 ,Л редоставенитрансфери". През 2021 г. община Ямбол е сключила четири дългосрочни догово ра за кредит с кредитор ДЗЗД „ФУГ" за финансиране на допустими разходи по одобрени проекти за градско

развитие, а именно: ,,Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов"" в размер на 633 787 лв., ,,Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей" в  размер на 196 512 лв., ,,Ремонт и модернизация на Младежки културен център" в размер на 618 393 лв. и

„Ремонт на Музей на бойната слава" в размер на 248 453 лв. Към 31.12.2021 r. усвоените средства по заемите са както следва:

23 807 лв. по проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия ,,Жорж

Папазов'"' ;

8 235 лв. по проект „Ремонт и модернизация на Регионален  исторически  музей"; 9 359 лв. по проект „Ремонт и модерни зация на Младежки културен център";

7 795 лв. по проект „Ремонт на Музей на бойната слава".

Средствата са отчетени, като съфинансиране от община Ямбол , съгласно условията по договорите за БФП.

Проекти отчитани в отчетна група ,,дЕС" - ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА:

По проекти на  Министерството  на  образованието,  програма  „ЕРАЗЪМ",  бенефициенти по които са: ОбУ ,,Д-р Петър Берон", ОУ „П. Р. Славейков" и  ЕГ  „Васил  Карагьозов"  са изплатени разходи за извърше ни дейно сти в размер на 24 934 лева и са получени трансфери в размер на 113 136 лева. Проектите  все още не са приключени  а дейност ите  ще продължават  да се изпълняват.

Наличността  по сметките  за средства от    вропейския съюз към 31. 1 2.20 21 г. е 1 537 957 лева общо, а по валуrните сметки на ВРБ е 165 277 лева /левовата равностойност на еврото/.

Неразделна част от настоящия доклад и проекта за решение са Приложения  №№  l -7, Одитен доклад о 04002 15021 на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Ямб о за 202 1 г.

Като имате предвид гореизложеното и на основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,  обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бю жет и общинския дълг на  община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за пуб ичиите финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната оре лагам па Общински съвет Ямбол да приеме

следното:

 

РЕШЕНИЕ:

 

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол  и сметките  за средствата от Европейския съюз за 2021 г., съгласно Приложение 1 2, 3, 4, 7.
 2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбо , съгласно

Приложение 5.

 1. Одобря-ва извършените  разходи  за  коман ди ровки   на  Кмета на общин              и на Председателя на Общински съвет Ямбо л към 31 .1 2.202 1 г., съгласно Поиложение

КМЕТ НА ОБЩ

 

Read 371 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo