×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Община Ямбол да поеме дълг в размер на 1 030 757 лв

Понеделник, 25 Юли 2022 12:59


предлага за одобрение на ОбС кметът на общината Валентин Ревански. Общинският съвет ще трябва да реши на заседанието в четвъртък. Да намирането на тези необходими средства били направени постъпки и пред държавата, но сложната и напрегнатата политическа и икономичедса обстановка в момента, не давала гаранции

В Правната комисия предложението е прието

Седем от членовете на Постоянната комисия по Бюджет и финанси вече са одобрили предложението, еден се е въздържал, един не е гласувал.

Председателят на групата на ГЕРБ в общината инж. Александър Стойков е задал въпрос - защо ремонта на водопроводите  не е включен предварително в проекта.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг от община Ямбол и сключване на договор, по силата на който Община Ямбол да поеме краткосрочен общински дълг

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСК И СЪВЕТНИЦИ,

 

Община Ямбол се стреми да подобрява качеството на градската среда чрез подходящи съвременни инфраструктурни решения. В момента се изпълнява проект „Благоустройство и рехабилитация на инфраструктурни обекти на община Ямбол" финансиран от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове", с нисколихвен финансов инструмент.

След детайлно анализиране на проектите и по сигнали ,на граждани за подлежащите на изпълнение обекти се установи, че част от водопроводната мрежа е компрометирана и е необходима реконструкция по трасето на  предвидените  за  ремонтиране  участъци.  Тази промени не са проектирани и не са в обхвата на вече възложените дейности. Подмяната на вик мрежата с  отпуснатия  заем  чрез  ДЗЗД  „Фонд  за устойчиви  градове"не е било възможно, поради факта, че тези разходи са недопустими за финансиране.

С оглед нормалната технологична последователност при извършване на строително­ монтажни работи и се цел цялостно и качествено подобряване на съществуващата инфраструктура е необходимо всички тези дейности да се извършат преди полагане на новата настилка, изграждането на тротоари и обособяването на паркоместа.

Община Ямбол планира да вземе краткосрочен заем с ниска  лихва  от Фонд „ ФЛАГ" ЕДД, с който да финансира тази реконструкция, която е наложителна и целесъобразна.

Обектите, които ще бъдат финансирани , са както следва:

 1. Обект „Реконструкция на водопроводната мрежа по ул."Търговска" от ул. ,,Крайречен булевард" до ул. "Енос", гр. Ямбол - етап III - 1 част, на стойност: 208 124,54 лв.
 2. Обект „Реконструкция на водопроводната мрежа  по  ул."Крайречен  булевард"  от ул."Граф Игнатиев" до ул."Търговска"  гр.Ямбол -  етап  !"(проектиране,  изпъl]нение  на СМР и упражняване на авторски надзор) на стойност: 131 364 лв.
 3. Обект „Реконструкция на водопроводната мрежа по  ул."Търговска"  от  ул."Генерал Заимов" до ул."Крайречен булевард" гр.Ямбол - етап IГ'  (проектиране,  изпълнение  на СМР и упражняване на авторски на'дзор) на стойност: 133 545 лв.
 4. Обект „ Реконстр ук ци я на водопроводната мрежа по ул."Търговск а" от ул."Енос" до ул."Милин камък" гр.Ямбол - етап ПI - 2 част" "(проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор), на стойност: 226 724 лв.
 5. Обект „ Реконструк ци я на водопроводната мрежа по ул."Търговска" от №! 91 /КАТ/  до Обходен път изток, гр.Ямбол -  етап  I V"( проек тиране,  изпълнение  на  СМР и  упражняване на авторски надзор)", на стойност: 179 500лв.
  1. Обект „Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. "Милин камък" от ул."Търговска" до· ул."Мрам·орно  море" гр.Ямбол"(проектиране, изпълнение. на СМР и _у пражн                                                                                                                                     яване                                                                                                                                     на авторски надзор)", на стойност: 137 000 лв.
  2. Авторски надзор за обект: ,,Реконструкция на водопроводната  мрежа  по  ул."Търговска" от ул. ,,Крайречен булевард" до ул. "Енос", гр. Ямбол - етап III - 1  част и  строителен надзор за всички обекти на обща стойност: 14 500 лв.

  За гореизброените обекти, с изключение на дейността за  упражняване  на  строителен  надзор, са обявени процедури за възлагане на обществени поръчки. Предстои да брдат избрани изпълнители и сключени договори до края на м. август 2022г. По този начин ще се използва най-благоприятни я период за извършване на строително-монтажни работи.

  Изпълнението на посочените обекти ще се допринесе за прилагането на интегриран градски подход при реализиране на инвестициите за развитие на града.

  Следва да се подчертае, че община Ямбол е отправила искане за финансиране за описаните обекти до ресорните министерства, но предвид настоящата политическа  и икономиче·ск а обстановка в страната, няма гаранция, че ще бъде получено одобрение, респективно, че ще бъдат отпуснати средства. В този смисъл настоящото предложение за поемане на краткосрочен общински  дълг се  явява вариант, който да обезпечи  реализирането  на намерението за реконструиране на ВиК мрежата.

  Община Ямбол поддържа изрядна финансова дисциплина. Разчетите по изплащането на дълга са направени  на база настоящия размер на постъпленията  и·  тенденцията  за  повишаване на приходите от последните годи ни. Вноските по дълга са разчетени така, че да се покриват от собствените приходи на общината, без това да· се отрази на финансовото й състояние.

  Оценката за управлението на приходната и разходната част на бюджета показва, че спазвайки фискалните правила и прилагайки принципите за добро управление на публичните ресурси на местно ниво, общината може да поеме и обслужва предлагания краткосрочен общински дълг без да се затрудни през следващата година и без този дълг да се отрази на нормалното й функциониране и финансиране на всички останали дейности,  които са вменени като отговорност за управление на териториалните органи на изпълнителната власт.

  Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във  връзка  с  ал.1,  т.10  от Закона за местното самоуправление и местна та администрация и във връзка с чл.З,  т. 2,  чл. 5, т.2 и чл.17 от Закона за общинския дълг, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ

  РЕШ И :

   

  1 . Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАд, по  силата  на  който  да поеме краткосрочен общински дълг с цел финансиране на собствен принос на проект:

  ,,Благоустройство и рехабилитация на инфраструктурни обекти  на  община  Ямбол", включващ съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „ Региони в_растеж"  2014 - 2020 г., при следните основни параметри:                                                                                                                                          ·

  • Максимален размер   на дълга  -        1 030 757 лв. (Един милион, тридесет хиляди, седемстотин петдесет и седем лева)
  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем
  • Условия за погасяване:

  Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата  на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване,

  Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от

  4.083 %

  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно  ценовата  политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

  2

  • Начин на обезпечение на кредита:

  Учредяване на залог · върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ямбол, по чл.  45,  ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52 , ал. 1, т. 1, буква „ б" от Закона за пуб лич ните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличнос тите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

  1. 2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „ Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактиче ск и действия за изпълнение на решението пот. 1.

  Приложения:

  Приложение NOl - Обекти вкл чени за финансиране

  Приложение №2 - Примерен план за усвояване и погасяване

  ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Read 1561 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo