×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съдебното решение подлежи на обжалване

Петък, 15 Юли 2022 13:24


Администрътивен съд - Ямбол

ОТХВЪРЛЯ жалбите на община Ямбол, представлявана от кмета В.Р., и на А.П.Ц. *** против Решение № СЗ-6-ПР/2021 г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота в недвижим имот със застроена в него сграда с идентификационен номер 87374.515.20.15 по кадастралната карта на гр. *, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 333 по плана на Промишлена зона, гр. *“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове - предмет на опазване в защитени зони, с възложител „ХИМИНДЪСТРИЙС“ ООД, гр. *, п. код ****, ул. ****.

ОСЪЖДА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ЕИК 000970496, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ № 7, представлявана от кмета В.Р., и А.П.Ц. ***, със съдебен адрес:***, офис № 11, адвокат М.Б. от АК-Ямбол, да заплатят на „ХИМИНДЪСТРИЙС“ ООД, ЕИК 204007186, със седалище и адрес на управление: гр. ******, представлявано от управителя К.Л.Ф., със съдебен адрес:***, адвокат А.М. от САК, сумата от 2 970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева, съставляваща сторени разноски в производствата пред двете съдебни инстанции.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл. 138, ал. 3 от АПК да се изпрати препис от същото.

Read 192 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo