×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Още почти 400 хиляди лева за ремонти на уличната мрежа в Ямбол.

Петък, 24 Юни 2022 05:28


Ще ги има, ако Общинския съвет приеме предложената от кмета Ревански актуализация на бюджета, която ще се особри или не на заседанието на 30 юни. Средствата са от осъществени икономии, продажби, дарения...Разбира се на заседанията на Постоянните комисии, които започнаха снощи  съветниците имат възможност и право да обсъждат, правят свои предложения

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

ОТ ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩШIА ЯМБОЛ

 

ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Ямбол за 2022 r.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТIШЦИ,

 

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на община Ямбол за 2022 година, а именно:

 • С цел осигуряване сигурността и безопасностrа на децата и младежите настанени в ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖЛУИ е необходимо да бъде изградена система за видеонаблюден:ие. Предлагам в капиталовия списък на общината да бъде включен обект „Изграждане на система за видеонабmодение в ЦНСТДУ, ЦНСТМУ и ЗЖЛУИ" на стойност 2 600 лв. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на второстепенния разпоредител с компенсирана промяна.
 • •С Решение на тридесет и първото заседа ние на Общинския съвет Ямбол от 25.11. 2021 r .. по т. 27 от дневния ред се предоставя за управление и поддръжка на ОЛ „ Паркове и зони за отдих и спорт" спортно игрище „Юнак", квартал Индустриален, ул. "Ормана".

Игрището е почист ено от храсти и тре ви, подравнено и затревено. Предприети са дейности по разчертаванеи обособяване на фугболен терен.

До сега всички фугболни гарнитури от школата на ФК " Ямбол 1915" тренират и провеждат официални срещи на градския стадион. С цел намаляване прекомерната експлоатация на терена и създаване на условия за провеждане на нормален тренировъчен процес е необходимо да бъдат закупени футболни врати отговарящи на стандартите за провеждане на официални фугболни срещи на деца, юноши и мъже за спортно игрище „Юнак".

Предлагам в капиталовия списък за 2022 r. да бъде включен обект „Закупуване на футболни врати 2 бр. за спортно игрище „lОнак'"' с прогнозна стойност от 6 840 лв. Средствата ще бъдат осигурениот бюджета на второстепенния разпоредител с компенсирана промяна.

 • Във връзка с планираното поетапно обновя-ва не на кухненското оборудване в детските градини на територията на община Ямбол в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 r. са предвидени за закупуване стерилизатори. Актуалните цени към момента надвишават планираните. В тази връзка предлагам да се актуализират техните стойности както следва:
  • ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Червената шапчица" 1 брой"  завишаване стойностrа на обекта от 2 500 лв. на 3 10 0 лв.;

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.l@yambol. bg

web: www.yambol.bg

 • ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Пролет " 1 брой" завишаване стойността на обекта от 2 500 лв. на 3 100 лв.;
 • ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Свобода" 15 броя - 80 литра и I бр. 240 л." завишаване стойностга на обекта от 28 000 лв. на 33 350 лв.;
 • ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Валентина" 2 броя - 80 литра" завишаване стойностга на обекта от 3 400 лв. на 4 050 лв.;
 • ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Слънце" 2 броя - 80 литра" завишаване стойността на обекта от 3 400 лв. на 4 050 лв„
 • Във връзка с организираната от общ ината дар ителска кампания за поставянето на 55 - метров пилон с българското знаме на хълм „Боровец" и своевременно отразяване на постъпващите дарения като средства за финансиране на обект от капиталовия списък

„Проектиране и монтаж на 55 - метр ов метален пилон и знаме на  хълм  Боровец  и благоустрояване на околното пространство". предлагам смяна на  изтоqниците  му  на финансиране, съгласно Приложен ие 2. За разпределение  на първоначално  планираните средства от собствени приходи от продажба на нефинан сови активи за обекта в размер на 215 500 лв., предлагам промяна на източниците на финансиране на следните обекти:

 • ,,Закупуване на нови системи за управление на светофарни уредби-контролери и светодиодни светофарни секции" от собствени приходи извън обхвата на § 40 на собствени приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 155 000 лв.;
 • ,Дроектиране и изграждане осветление на многофункционален парк за отдих и спорт

„Опитно поле"" от собствени приходи извън обхвата на § 40 на собствени приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 40 000 лв.;

 • ,,Проектиране и изграждане на пътно кръстовище на ул. ,Д имитъ р Благоев" , ул.

,,Ямболен" и ул. ,Дирин", гр. Ямбол" от целева субсидия за капиталови разходи на собствени приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 20 500 лв.

 • В капиталовия списък на общината е включен обект Проектиране и изграждане на пътно кръстовище на ул. ,Димитър Благоев", ул. ,,Ямболен" и ул. ,,Пи рин",  гр. Ямбол" на стойност 1 696 263 лв. Поради отпадане необходимостта за финансиране от община Ямбол изграждането на водопровод, който е бил в обхвата на новопроектираното кръстовище и към момента вече е подменен по проект „Реконструкция и разширение на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Ямбол" от ВИК Ямбол ЕООД, предлагам стойността на обекта да бъде променена на 1 3 16 378 лв. За разпределение на разликата от първоначално планираните средства от целева субсидия за капиталови разходи за обекта в размер на 400 385 лв., предлагам промяна на източниците на финансиране, съгласно Приложение 2 на следните обекти:
  • ,,Благоустрояване и парк инг в обхват УПИ I и УПИ IX, кв.2 по ПУП -ПРЗ на ЦГЧ гр.

Ямбол.- между улици „Елена Янко ва"' ' и „Д. Благоев"

- ,,Изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра" до мост „Златен рог", ПИ с идентификатори 87374.535.186, 87374.535.267, 87374.535.266 и 87374.534.49 по ККарта на гр. Ямбол"

 • В резултат на предложените промени, съгласно Приложение 2, икономиите от средства в размер на 398 674 лв. за финанс иране на капиталови разходи от собстве ни приходи от продажба на нефинансови активи, предлагам да бъдат насочени за финансиране на текущи ремонти на уличната мрежа, съгласно Приложение 3.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следните

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web: www.yambol.bg

РЕШЕНИЯ:

 

 1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната  и разходната част, съгласно Приложение № 1 .
 2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.
 3. Променя решение по т.2.3. от тридесет и осмото заседание на ОбС Ямбол  от 08.04.2022 г.  по точка пет от дневния  ред: ,,Приема  разчет  на приходите  по § 40  ,Постъплr    от продажба на нефинансови активи , съr асно Приложение З' .

КМЕТ НА ОБЩИНА:

 

 

 

 
   
Read 456 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo