×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Заседание на Общинския съвет на Община "Тунджа" е насрочено за

Четвъртък, 18 Април 2024 17:24


25 април. Предвижда се то да се проведе от 10 ч. в голямата заседателна зала в кметството на Общината в Ямбол при следния Дневен ред

 

 1. Актуализирано разпределение на променените бюджети за I -вото тримесечие на 2024г.
 2. Бюджетна прогноза на община „Тунджа“ за периода 2025-2027 г.
 3. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа” в полза на Държавен фонд „Земеделие “(ДФЗ), обезпечаващ авансово плащане за Сдружение МИГ Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за 2023 година съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 4. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска собственост.
 5. Продажба на общински недвижим имот.
 6. Продажба на общински недвижим имот.
 7. Предаване на новоизградени ВиК мрежи и съоръжения на територията на община „Тунджа“ за управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол и за стопанисване, поддържане и експлоатация на същите на ВиК оператора.
 8. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023/2024 г.
 9. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 10. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 12. Одобряване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план- парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 1. Съгласуване на позицията на представителя на Община „Тунджа“ в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК - Ямбол.
 2. Определяне на нов представител на Община „Тунджа“ в колективния орган /Управителен съвет/ на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Сливен-Долината на Тунджа“.
 3. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община „Тунджа“ за 2024 г.
 4. Даване на съгласие за партньорство при подготовката и реализацията на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“, Програма „Образование“ 2021-2027, с кандидат- Сдружение „Местна инициативна група Тунджа - Сливен - Долината на Тунджа“ и партньор - Община „Тунджа“.
 5. Кандидатстване на община „Тунджа“ по процедура за подбор на проектни предложения BG 05SFPR001-1.004  „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез, култура, наука и спорт“  по Програма „Образование“ 2021-2027.
 6. Приемане на общинска програма за закрила на детето.
 7. Обсъждане и одобряване на Доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ през 2023 година и за изразходваните от бюджета средства на регистрираните в община „Тунджа“ читалища за 2023 година.
 8. Награждаване по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и във връзка с кръгли и юбилейни годишнини на изявени дейци, просветни и културни институти.
 9. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

Read 468 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */