×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Защо ОбС на "Тунджа" не подкрепи предложение за отпускане на еднократна помощ за лечение на две деца.

Вторник, 07 Февруари 2023 08:36


Или как председателката на Съвета допусна в Дневния ред, в нарушение на Правилника за работа, да влезе точка, която дори не е от компетентността на Съвета. Нещо повече, след като вносителят каза, че си го оттегля, тя пак го подложи на гласуване= А накрая и самата тя не гласува.

/бел. Яс - на едното дете, вече средствата са отпуснати, съобщи БТА/

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

относно: отпускане на еднократно парнчно подпомагане

на две фнзнческн лнца. материальт бе докладван от

вносителя на предложеннето, общннскн сьветннк Мартнн

Петков:

Уважаемн г-н Кмет, уважаема г-жо Председател на

Общински сьвет „Тунджа“, Уважаемн колеги общински

сьветници
В последннте днн н месецн две тежкн жнтейскн нсторнн

разтьрснха нашето общество, хората от община

„Тунджа“, област Ямбол и Бьлгария. Това са сьдбнте на

малкия Мнтко, който се борн с две формн на левкемня н

Внктор от село Кабиле, който вснчкн се надяваме да

проходи и вече внждаме пьрвпте му самостоятелнн

крачкн. Бащата на Мнтко, Днмнтьр Димитров Карарадев е

от село Могила и там детето, когато не е на леченне,

прекарва голяма част от времето сн. След мащабните

дарнтелскн нацнонални кампаннн и две операцнн,

лекарнте дават снлна надежда Мнтко да излезе от

болннчната стая в Израел здрав, но за това е

необходнма последваща терапия, която не е по снлнте

на роднтелнте. Сега отново е в ход дарнтелска акцня,

в която актнвно участват н жнтелнте на нашнтс села,

но парнте се сьбират бавно, а леченнето спешно трябва

да продьлжи и да не бьде прекьсвано.

Виктор от село Кабиле нзрасна пред очнте нн и вннагн

е намнрал сьпричастността на общината. След Коледння

благотворнтелен бал Общинна „Тунджа“ преведе за

рехабнлитацнята му 5 хнлядн лева. Това са разходнте

за една месечна терапия в Истанбул, която се провежда

сега, през месец януари. На детето предстоят още 8

терапнн до постьпването в пьрви клас, конто са

непоснлнн за семейството му, а средствата от

благотворнтелпост се сьбнрат бавно н трудно. В тозн

момент, в който Внктор се опнтва да правн пьрвите сн

крачкн, всяко забавяне в рехабнлптацнята е пагубно за

развнтнето на детето н нне с вас заедно можем да

направнм вьзможното той сам да прекрачн учнлншння

праг през септемврн, а заодо не н да споделнм тозн

мнг с него и семейството му.
На благотворнтелння бал през месец декемврн общнна

„Тунджа“ получн от дарнтелнте рекордннте над 100

хпляди лева. В годнннте многократно с тезн средства
сме подкрепяли леченнето на много деца, включнтелно н

на Внктор. Предвид спешната необходнмост на двете

семейства н рекордната за общината сума от

благотворнтелност, счнтам за проява на обществена,

гражданска н адмнннстратнвна сьпричастност кмета да

подкрепн тезн две деца н семействата нм сьс сумата от

по 20 хнлядн лева. Тезн средства са половнната от

необходнмнте за терапннте н рехабнлнтацията на

Внктор, предн да прекрачн за пьрвн пьт учнлнщння

праг на 15 септемврк. Те ще бьдат и така необходнмата

спешна н навременна помош за малкня Мнтко, за да

прекрачн прага на болннчната стая в Нзраел и да се

прнбере здрав тук, в Бьлгарня.
Подкрепата на тезн две деца няма да ощетн другн,

получаващи стнпендии и наградн за успехнте сн,

предвнд рекордння характер на сьбраннте средства от

благотворнтелноет на Коледння благотворнтелен бал.
Предвнд гореизложеното, правя предложенне да бьдат

отпуснатн средства за леченне н рехабнлнтацня от

Фонда за подкрепа на деца н ученнцн с внсокн

постнження в образованнето н в неравностойно соцнално

положенне, както следва:
20 хнлядн лева на Димитьр Карарадев от село Могнла

за лечението на Димнтьр Днмнтров Карапеев в Нзраел;
20 хнлядн лева на Таня Костадннова за

рехабнлнтацнята на
Внктор Г. _ Костадинов в Нстанбул.


РЕШН:
Одобряване отпускането на сумнте, както следва:
20 хнлядн лева на Днмнтьр ’Карарадев от село

Могнла за
леченнето на Днмнгьр Карапеев в Нзраел;
20 хнлядн лева на Таня  Костадннова за

рехабилитацнята на
Внктор Костадннов в Истанбул.


Председателят на ОбС, Нелн Славова предоставн думата

за нзказвання по точката.


Георгн Георгнев - кмет: Уважаема госпожо Председател,

уважаемн дамн н господа общинскн сьветннцн, напьлно

споделям, казаното предн малко, по отношенне на това

община „Тунджа“ да помогне отново. На Мнтко н на

Внктор от Кабиле. Друг е вьпроса, че не е това реда,

н вземането на решенне по тозн вьпрос не е от

компетенцнята на Общински сьвет „Тунджа“. Само да

обясня, малко още правнлата, по които се разпределят

сьбнраннте повече от 10 годннн средства от тозн

благотворнтелен фонд.
Средствата сьбранн на благотворнтелннте сьбнтня най-

вече по Коледа всяка годнна се разходват сьгласно

правнла за условнята н реда за отпускане на стнпендші

н еднократно фннансово стнмулнране на деца, ученнцн,

студентн, младежн от обіцнна Тунджа. Последната

промяна, по вьпросннте правнла, е от дата 12.09. 2022

годнна. Тезн правила се утвьрждават с моя Заповед.

Тук, в ннкакьв случай, не става вьпрос за еднолнчнн

решення, а за една спецнално назначена комнсия, под

прсдседателството на зам.-кмета Днмнтьр Днмнтров,

която на база на ежегодно сьбраннте сумн, от

коледннте благотворнтелни иницнативи на цялата паша

тунджанска местна общност, правн разпределенне на

тезн сьбранн средства.

Само оше малко разяснення в тазн врьзка. Най-обшо,

тсзн средства се разходват за следната подкрепа: за

деца, младежн, ученнцн, студентн н лпца до 30 годннн

по следннте посокн: За еднократно фннансово

стнмулнране на ученнцн н студенн с постпження в

областта на образованнето, културата, спорта,

общеественн иннцнатнвн н т.н.

Най-вече в тазн посока.

През последннте годннн, една значнтелна част от тезн

средства отнват за органнзнране н провеждане на

летннте лагерн на деца, конто нне през летните

месецн, юлн н август органнзнраме за вснчкн деца

учащи в нашнте учнлища, по предложенне на техннте

днректорн. Тезн летни лагерн за деца се провеждат в

местността „Бакаджнка“.

Третата посока в която се разходват средства за

особено тежкн здравословнн случан отново с цел

подпомагане на деца н младн хора до 30 годннн в

такава снтуация. Така че, предложеннето, което

направн Мартин, винаги е бнло част от разходването на

средствата сьбнранн от благотворнтслнн нннцнатнвн.

Така ще бьде н сега.

По отношенне на тезн две лнца, като вндях, какво се

предлага в Общинскня сьвет, направихме справка. За

леченнето на Мнтко сме предоставили м. август

мнналата годнна 10 хил. лв. По отношенне на лечението

на Внктор за последннте трн годннн: 2020 г. - 12 хнл.

лв., 2021 г.- м. май - 5 хнл. лв., 2022 г.- м. август

10 хнл. лв., н м. декемврн мнналата годнна 5 хнл. лв.
Общоо в тезп трн години нне сме подкрепнлн Внктор сьс

сумата от 32 хнл. лв. Последния нн разговор с

роднтелнте на Мнтко, беше м. декемврн.

Радваме се, че

детето нма нзключнтелен прогрес. С Виктор бяха прн

мен, детето се двнжн, разхожда се в стаята н фоайето

на общнната и няма нищо по-хубаво от това н тогава

аз отново в разговор с майката разбрах, че нма

необходнмост от продьлжаващоо леченне. Уточннхме

сумнте, колко е необходнмо, доколкото завнсн от мен н

гарантнрах мнннмум от половината от необходнмата сума

за 2023 годнна от тозн фонд.

По отношенне на Мнтко нещата бяха малко по-сложнн,

защото в тезн правнла, знаете, че всяко дете, когато

се родн получава постоянння адрес на майката. В тозп

случай с Мнтко двамата роднтелн са с разлпчнн

постояннн адресн.
Майката е с постоянен адрес Ямбол, бащата е с

постоянен адрес Могнла. Имайки голямо желанне да

помогнем на Мнтко, ползвахме мнналата годнна август,

разшнреното тьлкуване на правнлата, което казва:

„Право на отпускане на стипендия нма всекн ученнк н

студент вьв ВУЗ, отговаряш на изискваннята по чл. 1 с

адресна регнстрацня на тернторнята на общнната.
Не са опнсанн случан такнва с разлнчнн адресн на

роднтелнте, но аз мнсля, че н сега може да ползваме

това разшнрено тьлкуванне на така напнсання текст в

правнлата, защото тезн правнла са норматнвен

документ н той е сьгласуван с юрнстп.
Друг е вьпроса, че пак в тезн правнла пише:

Еднократно подпомагане, до 300 лева, с нзключенне на

много тежкн случан. Отново ползваме разшнреното

тьлкованне на тез правила за да отделнм, както н до

сега и от тук нататьк, еднн такнва подобнн, като

размер сумн.
Радвам се, че ми давате повод с това предложенне да

обясннм по надьлго и нашнроко начнннтс на харчене на

тезн средства, защоото те се сьбират с огромнн уснлня

от цялата местна обшност. За пореден пьт от тазн

трнбуна искам да благодаря, на вснчкн дарнтелн,

прпятелн на Община „Тунджа“, конто с огромнн сьрца,

правят вьзможно тази сума всяка година да се

увелнчава н по тозн начнн, да покажем ощее ведньж

сьпричастността си, като общност кьм проблемите н

грнжнте на бьдещето на нашата община - децата.

Защото, без тезн дарнтелн, без тезн хора, тезн сумн

нямаше да ги има и нямаше да нма какво да

разпределяме нне. За да прнключим, надявам се тазн

тема, с която Вп уверявам, че по-най справедлнвня

начин, разпределяме тези средства, ще поканнм бащата

на Мнтко, може още днес, да дойде в общината, да

подаде едно заявление, за необходимата сума. Аз, на

база на това, което ще поиска бащата, ще помоля н

комнснята за разпределяне на средствата да направи

еднн преглед на онова,
което е необходнмо за годината, за да внднм далн

можем да отделнм такава сума, дай боже да можем н

повече.
Същото трябва да се случи и по отношенне на Впктор

от Кабиле. Да се молим тези деца да имат прогрес, да

са жнвн н здравн, да се вьрнат прн свонте роднтелн,

своята община по-бьрзо. Благодаря Вн за вннманието!

 

Нелн Славова - председател, ОбС: Уважаемн колегн, аз

нскам да нзразя моето лнчно мненне н впечатленне. Аз

сьм изключнтелно удовлетворена, от факта, че

Общинскн сьвет „Тунджа“, общннскп сьветннцн,

проявяват такава загриженост, спрямо деца, конто се

намнрат в неравностойно положение.
Прнветствам идеята, но тьй като, както и г-н Георгнев

каза, това не е от компетентността на Общински

сьвет, да вземе решение за отпускането на тезн сумн

от дарнтелската кампання, няма да подложа на

гласуване, това което предлага г-н Петков. Г-н

Георгиев бешс достатьчно ясен. Моят сьвет, кьм Вас е

след обяд може да внесете това предложение до

комисията, до кмета на общината. Нмаме увереннето на

г-н Георгиев, че той ще направн от невьзможното

вьзможно, за да може отново да бьдат подпомогнатн

тези две лнца. Аз, лично с очнте сн нзпнтах

задоволството да видя Внктор, както каза н г-н

Георгнев, разхождайкп се в неговня кабинет н в

корндора. Няма нищо по-благородно от това, че нне до

момента сме помагали н вероятно ще бьдат

подпомогнати двете семейства.


Атанас Хрнстов - общински сьветннк: От дневння ред точката ще я гласуваме ли?/ Диалог в залата/

Нелн Славова - председател, ОбС: Нне ще гласуваме,

но не можем да се разпореждаме с тезн средства. имаме

лн тезн правомоодня да се меснм в работата на

комнсията?...Понеже не е от нашата компетенция, нне

тьрснм крайння ефект.


Г-н Петков, оттегляте ли и сьгласни лн сте с това, което предложи г-н Георгнев?..
Мартнн Петков - общински сьветннк: Трябва да се
помогне на децата.. ./Диалог в залата/


Нелн Славова - председател, ОбС: Ние търсим ефекта

за да бьдем вснчкн удовлетворенн. Прнемам, че

оттегляте Вашето предложенне...?


Мартин Петков - общински сьветннк: Сьгласен сьм.


Нелн Славова - председател, ОбС: Господин Георгиев,заповядайте!


Иван Георгнев - общински сьветннк: Уважаемн колеги и

колежкн, тозн казус, ако го вземем от морална човешка

гледна точка, можем да кажем много сьрцераздерателнн

повода. По дневния ред нне приехме тазн точка, тазн

точка се представн на общинския сьвет, с проект за

решенне. Значи трябва да се гласува, ясно е, че нне

нямаме правомощия да се месим в тозн фонд.
Две хубавн деца, общината е дала за едното 30 хнл.

лева, а то в общината сигурно има още 20 такнва.

Докьде стнгна тазн дьржава, че да няма стотина хнлядн

лева, да даде на едно дете да отнде еди кьде сн, да

се нзлекува или да го прегледат тук в Бьлгария н по

някакьв начнн да го лекуват. Кьде е дьржавата?..
Аз предлагам, ако трябва тук да излезем с някакво

становище, някаква дьржавна комнспя, нма такнва

соцналнн комнснн, пма хора, копто да разсьждават по

тезн вьпросн. Аз, ако не гласувам за това, аз докато

сьм жнв ще мн е сьвестно. Знам на какьв хал са тезн

роднтели и това дете. Разбнрам, че нямам право да

упражняваме вето на тозн фонд.


Атанас Христов - ободннскн сьветннк: Уважаема госпожо

Председател, колеги сьветннцн, нскам да кажа, че сьм

нзключително доволен, от това, че адмннпстрацнята

 

н Общинскн сьвет сме на едно мненне, че трябва да се

помогне на тезн две деца. Друг е вьпроса, далн можем

да го направнм, аз не сьм юрнст, не мога да кажа далн

е така. Вярвам, че това което каза г-н Георгнев, че

днес след обяд или утре ще се случи. Още повече, че

председателя на комнснята, която разпределя тезн

помощн е тук сред нас, но за мен е вьпрос на морален

дьлг вснчкп да подкрепнм това решение. А дали нещата

ше се преподкрепят, далеч сьм от мнсьлта, че областен

управител, ще вьрне помощта за тезн деца. Точката е

влязла в дневння ред н за мен Общиннския сьвет трябва

да вземе едно морално решение. Благодаря !

 

Нелн Славова - председател, ОбС: Колеги, в самия

проект няма нзписано правно основанне, няма нищо...

 

Георгн Георгнев-кмет: Уважаемн дамн н господа

общинскн сьветници, в разговор с вносителя, Мартнн

Петков, му обясннх и ще кажа това и пред Вас. Самия

факт, че точката беше внесена 15 мннутн преде

началото на заседаннето. Няма време, ннто за реакцня,

ннто за обмисляне на вснчкн останалн действня от там

нататьк. Обясннх, че поначало е неправнлен подхода,

няма как да се вьрне назад. Единствения варнант е

оттегляне, но тя е вече обсьдена точката. Правим

обсьждане повече от половин час на тазн тема. Освен

да се прекрати обсьждането, не внждам, какво друго да

Вн предложа. Тозн вариант за решение, категорнчно не

е законен.


Здравко Златаров - зам.-председател: Уважаемп колегн,

попадаме в еднн много ннтересен казус. Морално, както

г-н Георгиев каза трябва да се вземе решенне, нека да

предоставнм думата на адмнннстрацнята да вземе това

репіенпе. От морална гледна точка, след като е

вкарана тазн точка в дневиня ред прнканвам да се

гласува „Вьздьржал се“, това е мое лнчно мненпе. Не

че сьм протнв, напротив, с две рьце сьм за гласуване

на тези помощи. След обяд или утре да се вземе

решенне за подпомагане на тезн две деца от

адмнннстрацията. Да подкрепим с „Вьздьржал се“ .

Благодаря Ви!


Нелн Славова - председател, ОбС: Трябва да се

редактнра проекта за решенне, няма основанне, ако Вне

можете да предложнте нешо? Заповядайте, предложете. В

проекта за решенне, няма юридическо основание.

 

Жпвко Желев - зам.-председател: Уважаема госпожо

Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаемн дами и

господа обшннски сьветннцн, разбнрам снтуацията, в

която попадпахме самнте ние, гласувайки тази точка в

дневния ред. Нарушихме правнлннка, не трябваше да я

прнемаме тази точка. Благодарение на каузата, която

се предлага в това предложенне, за това я приехме,

обаче в теченне на разнскванията се оказа, че нне

нямаме право да гласуваме това. Нее ще премннем кьм

гласуване. Нне ще гласуваме „Вьздьржал се“, Вие ще

гласувате „За“, после ще нзлезете в медннте, това

„ние предлагаме“ ,а Вие гласувате „Вьздьржал се“.

Вснчкн сме „За“ това предложенне. Даже, ако може и

повече. На какво основанне ще го гласуваме, на кой

член, на кой параграф от правнлника? Благодаря, нека

да не влнзаме в диалог. Който иска да вземе думата,

може да се нзказва.
Аз предлагам да прекратим разнскваннята, да премннем

кьм гласуване. Благодаря Вн!
Другн предложення не се направнха.
Председателят на ОбС, Нелн Славова премнна кьм

процедура на гласуване по направеното предложенне.

Гласуването бе понменно, сьс спнськ за понменно

гласуване, прнложен кьм протокола.
Гласувалн : „За” - 19; „Протнв” - няма; „Вьздьржалн

се” - няма.

 

Read 192 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo