×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Публикувано е предложението на общинската администрация на община "Тунджа"

Четвъртък, 24 Ноември 2022 11:59


за таксата битови отпадъци през 2023 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА нТУНДЖА''

Относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за

2023 година

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Предлагам на Вашето внимание видовете услуги и план-сметката на таксата за битови отпадъци за 202Зг. На основание действащите към момента разпоредби в ЗМДТ, такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се определя в годишен размер въз основа на одобрена план-сметка индивидуално за всяко населено място. План-сметката включва приходна част, формирана от облога на физическите и юридическите лица и от външно финансиране, както и разходна част - включваща разходите по предлаганите услуги за дейностите по управление на битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на всички населени места от общината.

Приходна част на план-сметката за 2023 г.

Приходната част на план-сметката за 202Зг. има за цел да обезпечи необходимото финансиране на разходите за предоставяните услуги по чистотата в населените места на общината. Приходите по план-сметката се формира от три основни източника  -  от облога на физическите лица, от облога на юридическите  лица  и  други  източници  на финансиране. Приходите за 202Зг. достигат общ размер от 1 649  564лв.,  което представлява увеличение с 12% спрямо план-сметката за 2022г. Финансирането се формира по източници в следните размери - от облог на физически лица - 895 158лв., от облог на юридически лица - 554 406лв. и от други източници, включващи външно финансиране и преходен остатък - 200 ОООлв., видно от план-сметката по приложение

№1.

Приносът във формиране на приходната част по основни приходоизточници е разпределен, както следва: от физически лица - 54,3%, от юридически лица - 33,6% и от друго  финансиране                                          -                                         12,1%.  Това   показва,  че  над  половината              от разходите по план-сметката за 202Зг. се финансират с приходи получени от физическите лица, а 1/3 - от юридическите лица.

С планираните средствата в приходната част на план-сметката под формата  на други източници се цели поемане на част от общите разходи чрез намаляване тежестта в облагането на физическите и юридическите лица. С възможността, която дава Наредба

№7/19.12.201Зг. за реда и начина за изчисляване  и  определяне  размера  на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, натрупаните средства в регионалните инспекции по околна среда могат да се разходват  по бюджетите на общините за финансиране на определени дейности. В изпълнение на постигнатите по

наредбата цели очакваме в следващата година да ни бъдат възстановени  11О ОООлв. Тези средства  бяха залегнали в план-сметката  за 2022г. но не бяха получени,  като по този

начин се затрудни изпълнението на приходите и разходите в края на настоящата година. Очакваме финансането от този външен източник да постъпят през 202Зг., поради което предвиждаме  тези средства в новата  план-сметка.  Планираме  също средства  от очакван

в края на годината преходен остатък, като заложения размер е 90 ОООлв.

Следвайки общите принципи на споделена отговорност и балансирано облагане, отчитайки промените в разходната част на план-сметката за всяко населено място, предлагаме промени в промилите за физическите и юридическите лица. Тежестта в облагането на двете категории лица е индивидуална за всяко населено място и е

формирана според планираните им общи разходи. Нивото на разходите в план-сметката се регулира в приходната част чрез увеличение или намаление на промили. При определяне на промила е спазен принципът на пропорционалност в увеличението или намалението на финансовата тежест и за физическите и юридическите лица.

Спазвайки посочените принципи при формиране на план-сметката на ТБО за 202Зг. предлагаме завишение на приходите във всички населени места. В 38 от населените места това завишение се отразява в увеличение на промилите за физическите и юридическите лица спрямо разчетите за 2022г. Завишението на промилите в по-голямата си част е несъществено и няма да се отрази значително в увеличение на таксата за гражданите и бизнеса. При физическите лица отражението в увеличението на промилите е в минимални размери, като за 24 населени места то е от 0,1 до 0,5 промила, за 12 населени места - в диапазон 0,6 - 0,8 промила и над 1,0 промил - в 2 населени места. При юридическите лица отражението в увеличение на промилите е в по-разширен диапазон, но е спазен принципът за пропорционалност в тежестта на облаганите лица. Увеличението е както следва: за 23 населени места то е до 1,0 промил, за 11 населени места е от 1,1 до 2,5 промила и над 2,6 промила - 4 населени места. С оптимизиране на разходите става възможно запазване на промилите в 6 населени места на общината.

При формиране на приходната част на план-сметката, значително влияние оказва данъчния капацитет на населеното място, който следва динамични процеси. За формирането му влияят различни фактори, свързани с вида на собствеността, разположението, ползването на имотите и др. Намаленият данъчен капацитет за всяко населено място е като цяло следствие на амортизирания сграден фонд, докато увеличението е поради извършените инвестиции  в  поддържане  на  съществуващия фонд, както и изграждане на нов. Влияние върху данъчния капацитет на всяко населено място оказват също  така  имотите  извън регулация,  неизползваемите имоти,  или такива с данъчна оценка под прага на облагане. Влияние  при  разпределение  на  тежестта оказва и освобождаването от такса битови отпадъци  на  физически  лица  при деклариране за неползване на имота през годината.

Приходната част на план-сметката за 202Зг. е балансирана според необходимостта, налагаща обезпечаването на разходната част. Целта с планирането на приходите е свързана със спазване принципите за справедливост и равнопоставеност на облаганите лица, в посока към минимални завишения и поносимост на определените размери.

,,

.::,

Разходна част на план-сметката за 2023 r

Разходната част на план-сметката за 202Зг. е в размер на  общо  1 649  564лв., което представлява увеличение на разходите спрямо 2022г. със  176  764лв. План-сметката по чистотата включва прогнозни разходи в трите основни направления на дейностите, които ще бъдат извършвани през 2023г.

 1. Дейност „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци"

 

Разходите за тази дейност се формират от следните основни фактори: брой на съдовете за битови отпадъци, с които се извършва сметосъбирането в населеното място, транспортната схема за сметоизвозване в рамките на населеното място и извън него до депото за обработка, кратността на извършваната услуга за месец и общо за година. През 202Зг. прогнозните разходи за тази дейност са в размер на 769 72Злв. Ръстът на разходите в тази дейност е завишен със 11О 370лв. Услугата ще се извършва при променени спрямо 2022г. условия, което рефлектира върху крайната й цена. Промените са свързани с увеличение на съдовете за битови оmадъци по предложения на 22 кмета на населени места и включват общо 115 бр. - тип мева и 40 бр. - тип бобър. Промени има и в кратността на сметосъбиране и сметоизвозване за седем населени места - с. Сламино и с. Търнава - от двукратно събиране преминава на трикратно, а с.Межда, с.Савина, с.Меден кладенец, и с.Миладиновци преминават на смесена форма

на извозване - през месеците май, юни, юли, август и септември на три пъти месечно, а през останалите месеци остават на два пъти месечно, с.Дражева - от трикратно, преминава на четирикратно събиране. Това доведе до  изменение  на  транспортните схеми, както и до завишение на средствата за разходи в тези населени места. Промяна има и в общото количество на битовите отпадъци годишно в общината - 6 106,90 т.

Според предложенията на кметовете и кметските наместници кратността за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване остава същата, както и през 2022г., с изключение на изброените по-горе населени места. През 202Зг. тя  ще  бъде,  както следва:

 • Четири пъти месечно за: с. Тенева, с.Окоп, с. Роза, с. Дражева, с. Безмер, с. Кабиле, с. Кукорево;
 • Три пъти месечно за: с. Асенова, с. Маломир, с. Каравелово, с. Ханово, с. Генерал Инзово, с. Голям манастир, с. Г.Тошево, с. Крумово, с. Бояджик, с. Болярско, с. Гълъбинци, с. Ботева, с. Скалица, с. Х.Димитрово, с.

Веселинова, с. Завой, с. Калчева, с. Могила, с. Стара река, с. Козарева, с. Победа, с.Челник, с. Чарган, с. Симеоново, с. Златари, с. Овчи кладенец, с. Сламино, с. Търнава.

 • Два пъти месечно за: с. Коневец, с. Дряново, с. Драма, с. Робово, с.

Видинци.

 • Смесена форма на извозване с. Межда, с. Савина, с. Меден кладенец, с. Миладиновци - през месеците май, юни, юли, август  и септември на три  пъти месечно, а през месеците януари, февруари, март, април, октомври, ноември и декември на два пъти месечно.
 1. Дейност „Проучване, проектиране, изграждане,  поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци включително и отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО.

Общите разходи за тази дейност за  2023г.  са  721 974лв.  при  план  за  2022г.  - 694 158лв. Увеличението на разходите в тази дейност е със 27 816лв., което е повлияно основно от дейност сепариране.

В тази дейност са включени разходите за:

 • Третиране на   битовите   отпадъци   -     в   т.ч.    предварително                       третиране

/сепариране/. Дейността води до намаляване на количествата  за депониране, чрез което се удовлетворяват европейските и национални изисквания по отношение на експлоатацията на депата за отпадъци и постигане на целите на чл.31 от ЗУО - 306 835лв.

 • Мониторинг - свързан с разрешителния режим за функционирането на депото, според който се следят над 30 показатели. Показателите имат задължителен характер като разходите през 2023 г. са 1 906 лв.
 • Обработка, включително и СМР дейности. Обработката включва всички дейности свързани с обезвреждането на битовите отпадъци., като за 2023г. разходите са в размер на 53 887лв.
 • По_р,държане и експлоатация, в т. ч. инфилтрат - подпомагат дейностите по експлоатацията на депото. Разходите за 202Зг. са предвидени в размер на 17 991лв.

 • Отчисления и такси за РИОСВ по ЗУО - общо 341 355лв. Чрез тези средства се обезпечават бъдещи разходи по закриване и след експлоатационни грижи на площадката на депото. Отчисленията за тон депониран отпадък и през 202Зг. са в размер на 95лв/т и такса в размер на 1,54лв/т., определена от Общото събрание на регионалното сдружение "Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол". С тези отчисления се цели намаляване на количеството депонирани отпадъци и насърчаване тяхното рециклиране и оползотворяване.

З.  Дейност     „Подцържане    чистотата     на     териториите     за                     обществено ползване".

Разходите за дейността включват осигуряване на средства за съдове на общественополезните места, инвентар за поддръжка на същите, почистване на алеи, тротоари, детски площадки, биологично и битово почистване на обекти от зелената система, локални градинки и зелени площи, както и средства за граждански договори на лицата, изпълняващи тези дейности. За 202Зг. в тази дейност са предвидени  общо  157 867лв., включително за подмяна на кошчета на обществени места - 2 З57лв. В дейността е предвидено финансиране по план-сметките на съответните населени места на щатни бройки, както следва: в с. Тенева - 2,5; в с.Окоп - 0,75; в с. Кабиле - 1,5; в с.Кукорево - 1 и към звеното по БКС - 2. В общите разходи се включват средствата за работни заплати, дейности по почистване на замърсени територии с битови отпадъци и за поддържане чистота на обществените места.

Като имате предвид гореизложеното, моля да обсъдите и подкрепите предложения вариант на решение.

С уважение,

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / n /

Кмет на Община Тунджа"

 

пълната документация тук
https://tundzha.bg/obyavi-i-saobshteniya/saobshteniya/proekt-za-plan-smetka-za-tbo-za-2023-g/

 

Read 174 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo