×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

31 май - заседание на Общинския съвет на Община "Тунджа"

Вторник, 31 Май 2022 03:38

 

Председателят на Съвета Нели Славова отправи към колегите си

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и първо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 31.05.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Пъстра палитра- иновации за приобщаване“.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 3. Вземане на решение за разходването на средствата предоставени за хуманитарна помощ за бежанци.
 4. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2022 г.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Продажба на общински недвижим имот.
 11. Продажба на общински недвижим имот.
 12. Продажба на общински недвижим имот.
 13. Продажба на общински недвижим имот.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Продажба на общински недвижим имот.
 16. Продажба на общински недвижим имот.
 17. Продажба на общински недвижим имот.
 1. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022г.
 2. Учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост.
 1. Удължаване срока на възлагане управлението на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект „Патронажна грижа + в Община Тунджа“.
 2. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен  устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 1. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен  устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 2. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 3. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура.
 4. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване.
 5. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 6. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване.
 1. Определяне на представител на община „Тунджа“ в комисия за изработване на здравна карта на област Ямбол.
 1. Определяне на представител на община „Тунджа“ в комисия за изработване на аптечна карта на област Ямбол.
 2. Приемане на декларация относно членство на Република Северна Македония в Европейския съюз.
 3. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване.
 4. Предоставяне на дърва за огрев на семейства със среден доход под линията на бедност за 2022 г., които не са получавали целева помощ за отоплителен сезон 2021-2022 г. по реда на Закона за социално подпомагане.
 5. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 81 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo