×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Евроатлантическата им избирателна комисия, /какви честни избори?/

Вторник, 16 Август 2022 16:51


Всичките, освен един са представители на  евроатлантически партии. Сетне щяло да има честни избори.

Пък иначе българският народ бил русофилски настроен Ха- ха!

 

Председател

 1. Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Зам. председатели

 1. Ани Стефанова Канева
 2. Милко Димитров Димитров

Секретар

 1. Яна Михайлова Първанова

Членове

 1. Ангел Стоянов Ангелов
 2. Георги Иванов Георгиев
 3. Данаил Андреев Йорданов
 4. Димитър Събев Събев
 5. Емилия Георгиева Марчева
 6. Красимира Костадинова Иванова-Атанасова
 7. Нели Кръстева Стоянова
 8. Снежана Христова Енчева
 9. Спасин Киров Карайчев

 

 

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 16.08.2022 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, при следния дневен ред:

 1. 1. Проект за решение относно определяне на срока за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия-Ямбол за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г..– докладчик Димитър Събев.
 2. 2. Протоколно решение за съгласуване тираж на бюлетините в 31-ви изборен район Ямболски при произвеждане изборите за народни представители на 02.10.2022 г. – докладчик Биляна Кавалджиева.
 3. 3. Протоколно решение за определяне на броя експериментални машини за демонстрационно гласуване на избирателите в изборния район– докладчик Биляна Кавалджиева.
 4. 4. Входяща поща
 5. 5. Разни

ПРИСЪСТВАХА: 9 членове – Биляна Кавалджиева, Милко Димитров, Яна Първанова, Красимира Атанасова, Димитър Събев, Емилия Марчева, Нели Стоянова, Ангел Ангелов, Снежана Енчева.

ОТСЪСТВАХА: Ани Канева, Георги Георгиев, Данаил Йорданов и Спасин Карайчев.

Заседанието бе открито в 17.00 часа от председателя Биляна Кавалджиева.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА: Здравейте, колеги. Откривам третото заседание на Районната избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски за изборите за народно събрание на 02 октомври 2022 г.

За отчитане на поименното гласуване определям Ангел Ангелов. За протоколист определям колегата Милко Димитров.

Колеги, всички сте запознати с дневния ред. Имате ли предложения или възражения по него? Не се правят. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. Процедура по гласуване.

АНГЕЛ АНГЕЛОВ: гласували За – 9 членове – Биляна Кавалджиева, Милко Димитров, Яна Първанова, Красимира Атанасова, Димитър Събев, Емилия Марчева, Нели Стоянова, Ангел Ангелов, Снежана Енчева.

Против – няма.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА: Дневният ред се приема. Давам думата на колегата Събев по т.1 от Дневния ред. Заповядай!

ДИМИТЪР СЪБЕВ: Колеги, предлагам ви следния проект за решение по т.1 от дневния ред:

ОТНОСНО: Определяне на срока за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия-Ямбол за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.8 от Изборния кодекс, Решение №1227-НС/ 10.08.2022г. и Решение №1229-НС/ 11.08.2022г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски,

РЕШИ:

 1. Инициативните комитети се регистрират в РИК, като представят  заявление за регистрация (Приложение № 53-НС от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от  17.00 ч. на 22.08.2022 г. (40 дни преди изборния ден).
 2. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители на партиите, коалициите и инициативните комитети в Районна избирателна комисия-Ямбол е 17:00 ч. на 30.08.2022 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).
 3. Приемането на документите в РИК, се извършва всеки календарен ден от 9:00ч. до 17:00 ч.
 4. Районната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за народни представители. При установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, РИК отказва регистрация.  

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА: Колеги, чухте проекта. Има ли изказвания? Няма. Процедура по гласуване.

АНГЕЛ АНГЕЛОВ: гласували За – 9 членове – Биляна Кавалджиева, Милко Димитров, Яна Първанова, Красимира Атанасова, Димитър Събев, Емилия Марчева, Нели Стоянова, Ангел Ангелов, Снежана Енчева.

Против – няма.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА: Решението се приема и е с № 5-НС от днешна дата.

По т.2 от дневния ред за приемане Протоколно решение за съгласуване тираж на бюлетините в 31-ви изборен район Ямболски при произвеждане изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

В РИК Ямбол постъпи писмо от областна администрация Ямбол, с което и в изпълнение на указания на ЦИК, от нас се иска да съгласуваме тиража на бюлетините в 31-ви изборен район Ямболски при произвеждане изборите за народни представители на 02.10.2022 г. С колегата Събев проверихме предложения тираж от областна администрация, коректен е и отговаря на изискванията на Изборния кодекс. Затова ви предлагам да вземем протоколно решение, с което да съгласуваме тиража на бюлетините в 31-ви изборен район Ямболски при произвеждане изборите за народни представители на 02.10.2022 г., а именно 108 400.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА: Колеги, има ли други предложения? Няма. Процедура по гласуване.

АНГЕЛ АНГЕЛОВ: гласували За – 9 членове – Биляна Кавалджиева, Милко Димитров, Яна Първанова, Красимира Атанасова, Димитър Събев, Емилия Марчева, Нели Стоянова, Ангел Ангелов, Снежана Енчева.

Против – няма.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА: Колеги, приемане на протоколно решение в следния смисъл :

РЕШИ:

Съгласува тиража на бюлетините в 31-ви изборен район Ямболски при произвеждане изборите за народни представители на 02.10.2022 г., а именно 108 400.

Преминаваме към т.3 от дневния ред - протоколно решение за определяне на броя експериментални машини за демонстрационно гласуване на избирателите в изборния район.

В РИК Ямбол днес постъпи писмо от областна администрация Ямбол, с което и в изпълнение на указания на ЦИК , от нас се иска да съгласуваме броя на СУЕМГ за провеждане на пробното гласуване. Общините в областта са поискали 11 бр. машини за пробно гласуване. Колега Събев заповядай:

ДИМИТЪР СЪБЕВ: Колеги, тъй като сме 13 члена на РИК, а предвид факта, че поне един трябва да е на разположение в залата, смятам че 6 бр. освен че са достатъчни , но и отговарят на физическата възможност на настоящата комисия.

МИЛКО ДИМИТРОВ: Колеги съгласен съм с предложението още повече, че опитът ни от предните избори показва, че 6 бр. машини е оптимален и достатъчен.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА: Колеги, има ли други предложения? Няма. Процедура по гласуване.

АНГЕЛ АНГЕЛОВ: гласували За – 9 членове – Биляна Кавалджиева, Милко Димитров, Яна Първанова, Красимира Атанасова, Димитър Събев, Емилия Марчева, Нели Стоянова, Ангел Ангелов, Снежана Енчева.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА: Колеги, приемане на протоколно решение в следния смисъл :

РЕШИ:

Съгласува 6 бр. СУЕМГ, необходими за провеждане на пробното гласуване в област Ямбол при произвеждане изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Преминаваме към т.4 от дневния ред – запознаване с входящата поща. Колега Марчева, заповядай!

ЕМИЛИЯ МАРЧЕВА докладва постъпилата входяща поща.

БИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА: Преминаваме към т.5 от дневния ред – разни. Има ли изказвания? Няма.

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.

Заседанието бе закрито в 17:08 часа.

Председател:

/Биляна Кавалджиева/

Секретар:

/Яна Първанова/

 

 

Я кви ще броят

 1. Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Зам. председатели

 1. Ани Стефанова Канева
 2. Милко Димитров Димитров

Секретар

 1. Яна Михайлова Първанова

Членове

 1. Ангел Стоянов Ангелов
 2. Георги Иванов Георгиев
 3. Данаил Андреев Йорданов
 4. Димитър Събев Събев
 5. Емилия Георгиева Марчева
 6. Красимира Костадинова Иванова-Атанасова
 7. Нели Кръстева Стоянова
 8. Снежана Христова Енчева
 9. Спасин Киров Карайчев
Read 155 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo