×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

На заседанието на Министерския съвет в сряда

Вторник, 11 Юни 2024 20:09

 

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 12 юни, от 14 ч. при следния предварителен дневен ред:

 1. 1. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви и военновременни запаси за нуждите на 13 социални услуги за предоставяне на резидентна грижа за стари хора и пълнолетни лица с умствена изостаналост, функциониращи на територията на община Велико Търново.

Внася: министър-председателят

 1. 2. Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

Внася: министър-председателят

 1. 3. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2024 г.

Внася: министър-председателят и министър на външните работи

 1. 4. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2024 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 5. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2024 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 6. Проект на Решение за обявяване на имот – частна държавна собственост, за имот – публична държавна собственост.

Внася:  министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 7. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на Комисията за противодействие на корупцията.

Внася:  министърът на регионалното развитие и благоустройството

 1. 8. Проект на Решение за обявяване на имот – частна държавна собственост, за имот – публична държавна собственост.

Внасят:  министърът на регионалното развитие и благоустройството;

          министърът на отбраната

 1. 9. Проект на Решение за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договори за обществени поръчки в случаите по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки при реализацията на обществени поръчки за „Придобиване на боеприпаси за многофункционални модулни патрулни кораби (ММПК) на Военноморските сили“.

Внася: министърът на отбраната

 1. 10. Проект на Решение за приемане на Годишен план за 2024 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 - 2025 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. 11. Проект на Решение за приемане на План за 2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. 12. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 1. 13. Проект на Решение за одобряване на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2024 (ВИХРЕН - 2024).

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 14. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г.

Внася: министърът на образованието и науката

 1. 15. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода 1 март – 30 април 2024 г. за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 16. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ - Ямбол“ АД – Ямбол.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 17. Проект на Решение за изменение на Решение № 343 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Комисия по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и определяне на нейния състав.

Внася: министърът на здравеопазването

 1. 18. Проект на Решение за предложение да Народното събрание за ратифициране със закон на актовете на Четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 1. 19. Проект на Решение за определяне на национален орган, който да изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги, във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2022/2065 относно единния пазар на цифрови услуги.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 1. 20. Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 17 юни 2024 г. в Люксембург.

Внася: министърът на околната среда и водите

 1. 21. Доклад за одобряване на Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на включените проекти за добив на минерална вода в Плана за действие на държавните концесии за периода 2021 – 2027 г., и за изпълнението на действащите концесионни договори за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, и на концесионния договор за защитена територия – част от Национален парк „Пирин“ – „Ски зона с център гр. Банско“ – обект изключителна държавна собственост.

Внася: министърът на околната среда и водите

 1. 22. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики, бюджетни програми и трансфери по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2024 г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 1. 23. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение относно тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта между Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки и проект на Декларация на представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, и на Европейската общност за атомна енергия относно правните последици от Решението на Съда по дело Комстрой и общото разбиране относно неприложимостта на чл. 26 от Договора за Енергийната харта като основание за арбитражни производства в рамките на Европейския съюз.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

 1. 24. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

Read 352 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */