×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ХРОНОГРАМА НА ИЗБОРИТЕ НА 9 ЮНИ

Сряда, 10 Април 2024 08:08

Още утре 11 април Областните управители трябва да се задействат

ХРОНОГРАМА

за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България,

приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК

Процедури, действия и решения

Правно основание

от ИК

Време (дни/часове) спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)

1.

Областните управители изпращат покани за консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 60, ал. 1

не по-късно от 58 дни преди изборния ден

11.04.2024 г.

2.

Областните управители провеждат консултации за състав на РИК

Чл. 60, ал. 1

 

14.04.2024 г.

3.

ЦИК обявява районите на територията на страната при произвеждане на избори за членове на ЕП

Чл. 356, ал. 2

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

12.04.2024 г.

4.

ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната и изпраща информация на МВнР

Чл. 11

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

12.04.2024 г.

5.

Министърът на външните работи и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

Чл. 20

незабавно след изпращане от ЦИК на съответните решения

 

6.

ЦИК определя възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях

Чл. 57, ал. 1, т. 7

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

7.

Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите и за разкриване на избирателни секции

Чл. 21, ал. 1

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

8.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в страната

Чл. 57, ал. 1, т. 16

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

9.

ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната

Чл. 57, ал. 1, т. 18

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

10.

Областният управител прави предложение пред ЦИК за състава на РИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК

Чл. 60, ал. 8

Чл. 60, ал. 6

и ал. 9

 

15.04.2024 г.

 

11.

ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

Чл. 27, ал. 2

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

12.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 44

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

13.

ЦИК утвърждава образци на печатите на избирателните комисии и начина на защитата им

Чл. 57, ал. 1, т. 8

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

14.

ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД

Чл. 57, ал. 1, т. 33

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

 

15.

ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите

Чл. 57, ал. 1, т. 36

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024          г.

 

16.

ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците за участие на независими кандидати

Чл. 57, ал. 1, т. 35

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024          г.

 

17.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите.

Чл. 57, ал. 1, т. 35

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2024 г.

 

18.

ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи за членове на ЕП и за народни представители, и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 36, предложение 2

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2024          г.

 

19.

ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място

Чл. 57, ал. 1, т. 37

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2024 г.

20.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се обявява на публично място и може да бъде обжалвана в тридневен срок от обявяването й пред съответния областен управител

Чл. 8, ал. 2 и ал. 4

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

 

21.

Кметът на общината изпраща копие от заповедта за образуване на избирателните секции на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната област

Чл. 8, ал. 2, предложение 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

22.

ЦИК обявява списък на местата извън страната за изборите за членове на ЕП, само в държави – членки на ЕС, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

ЦИК обявява списък на местата извън страната, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели

Чл. 57, ал. 1, т . 17

Чл. 14, т. 3

Чл. 14, т.3

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

 

 

 

 

19.04.2024 г.

23.

ЦИК обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в ДКП в двата вида избори.

Чл. 57, ал. 1, т . 17

Чл. 14, т. 1

незабавно след получаване на информация от МВнР

 

24.

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

Чл. 57, ал. 1, т. 14

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

25.

ЦИК назначава РИК

Чл. 59, ал. 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

26.

ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии

Чл. 57, ал. 1, т. 46

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

27.

ЦИК определя реда за разглеждане от РИК на жалбите и сигналите и тяхното публикуване

Чл. 57, ал. 1, т. 27

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

28.

Сметната палата утвърждава образци на декларации по глава единадесета на ИК (финансиране, свързано с предизборната кампания) и ги обявява на интернет страницата си

Чл. 173

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

29.

ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях

Чл. 57, ал. 1, т. 20

не по-късно от 48 дни преди изборния ден

21.04.2024          г.

30.

ЦИК определя условията и реда за провеждане на предизборните кампании за изборите за членове на ЕП от Република България и за народни представители

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

31.

ЦИК определя реда и условията за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите

Чл. 178, ал. 5

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

32.

Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК

Чл. 41, ал. 3

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

33.

Партиите и коалициите подават в ЦИК заявление за регистрация за участие в изборите за членове на ЕП от Република България и/или за народни представители

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

Всеки работен ден от 15.04.

до 24.04.2024 г.

от 09.30 ч.

до 17.00 ч.

 

34.

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за членове на ЕП от Република България

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024          г.

35.

Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава ѝ, може да участва в изборите самостоятелно, след като се регистрира в ЦИК по реда на чл. 133 ИК

Чл. 144, ал. 8

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

 

36.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите

Чл. 135, ал. 2

Чл. 142, ал. 2

не по-късно от 42 дни преди изборния ден

27.04.2024 г.

37.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Чл. 57, ал. 1, т.36

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

38.

Инициативните комитети подават заявление за регистрация в ЦИК за участие в изборите за членове на ЕП от Република България

Чл. 153, ал. 1

във вр. с чл. 152, т. 1, буква „б“

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

17.00 ч. 29.04.2024 г.

39.

Инициативните комитети подават заявление за регистрация пред РИК за изборите за народни представители

РИК регистрира инициативните комитети

Чл. 153, ал. 1

Чл. 152 т. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

40.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 1

5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

41.

Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България

Чл. 359, ал. 1

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

42.

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част І за изборите за членове на ЕП и ги публикуват на интернет страницата на общината

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители и ги публикуват на интернет страницата на общината

Чл. 41, ал. 1

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

43.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК

Чл. 187

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

44.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите

Чл. 198, ал. 5

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024          г.

45.

Доставчиците на медийни услуги публикуват на интернет страницата информация за договорите в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, вкл., ако договорът е сключен чрез посредник

Чл. 180, ал. 1 и 4

в тридневен срок от подписване на съответния договор - информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите

 

46.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на инициативните комитети за ЕП, предназначени за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 1

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024          г.

47.

В изборите за народни представители РИК предоставя данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания на Сметната палата и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 2

Чл.180, ал.1 и 4

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

 

48.

ЦИК регистрира за участие в изборите партия в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й.

ЦИК регистрира за участие в изборите коалиция в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й

Чл. 134, ал. 3

Чл. 141, ал. 3

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

49.

Партиите и/или коалициите подават заявление в ЦИК за извършване на промени в състава и/или в наименованието на регистрирана коалиция

Чл. 144, ал. 1

и  ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

17.00 ч.

04.05.2024 г.

50.

ЦИК извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава й на партия/и, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията

Чл. 144, ал. 1

 и ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

51.

РИК формира единните номера на избирателните секции в района

Чл. 8, ал. 8

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

52.

Кметовете на общините насрочват консултации за състави на СИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 91

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

53.

Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част ІІ за изборите за членове на ЕП, се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 26, ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

54.

Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите.

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

55.

ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й, като отбелязва в регистъра настъпилите промени

Чл. 144, ал. 5

и ал. 6

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

56.

ЦИК регистрира за участие в изборите инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024          г.

57.

Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат за народен представител, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 ИК

Чл. 257, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

17.00 ч.

58.

РИК регистрира за участие в изборите за народни представители инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

59.

Партия или коалиция, регистрирана за изборите за членове на ЕП и/или за изборите за народни представители може да подаде заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

60.

Инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за членове на ЕП може да подаде заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

61.

Инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за народни представители може да подаде заявление до РИК да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

62.

Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до ЦИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за членове на ЕП

ЦИК регистрира кандидатските листи

Чл. 365, ал 1 и

ал. 2

Чл. 367, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

63.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

64.

РИК регистрира кандидатските листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал. 2

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024          г.

65.

РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация

Чл. 254, ал. 6

31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

66.

ЦИК изпраща извлечение от регистъра на кандидатските листи с регистрираните кандидати за членове на ЕП от Република България, които са граждани на друга държава-членка на ЕС, но не са български граждани, на компетентните органи на съответните държави-членки на ЕС

Чл. 365, ал. 4

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024          г.

67.

ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за членове на ЕП, съответно на партиите и коалициите за изборите за народни представители, и ги обявява

Чл. 57, ал. 1, т. 21

Чл. 372, ал.1 и

Чл. 262, ал. 1

§ 5, т. 5, букви „б“ и „в“ от ДР на ИК

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

 

68.

ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети в различните форми на предизборната кампания

Чл. 192

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

69.

ЦИК определя условията и реда за отразяването на предизборната кампания в медиите

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

70.

ЦИК приема правила за обективно и справедливо отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 189, ал. 3

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

71.

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата

Чл. 189, ал. 4

не по късно от 31

дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

72.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 368, ал. 4

Чл. 258, ал. 4

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

73.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат, който се регистрира с решение на ЦИК/РИК.

Чл. 368, ал. 5

изречение 2 и

Чл. 258, ал. 5, предл. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024          г.

74.

Общинските администрации изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци на ЦИК, която уведомява компетентните органи на съответните държави членки за включените в избирателните списъци техни граждани

Чл. 362, ал. 1

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

75.

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините и кочаните.

Чл. 57, ал. 1, т. 19

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

76.

Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации

Чл. 18, ал. 3

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

77.

Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение за състава на СИК, той изпраща незабавно документите в РИК

Чл. 91, ал. 7, 8, 9 и ал. 12

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

78.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 6

не по-късно от откриване на предизборната кампания

09.05.2024 г.

79.

Откриване на предизборната кампания

Чл. 175

30 дни преди изборния ден

от 00:00 ч. на

10.05.2024 г.

80.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати в съответния вид избор

Чл. 369, ал. 2

Чл. 259, ал. 2

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

12.05.2024          г.

81.

ЦИК извършва проверка на кандидатите за ЕП и НС.

Чл. 57, ал.1, т. 36, предл. 2

Чл.368

чл. 247, ал.1, т. 2 и 3

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

12.05.2024 г.

82.

Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната

Чл. 13, ал. 3

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

83.

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК

Чл. 16, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

84.

Общинските администрации обявяват част ІІ на избирателните списъци за изборите за членове на ЕП

Чл. 41, ал. 2

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

85.

РИК назначава съставите на СИК

Чл. 89, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

86.

Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК

Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

15.05.2024 г.

87.

Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК

Чл. 171, ал. 3

5 дни след откриване на кампанията

 

88.

ЦИК изпраща незабавно на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 365, ал. 3 ИК за гражданите, които са регистрирани като кандидати

Чл. 354, т. 1

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

15.05.2024          г.

89.

Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение до ЦИК за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14 т. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

17.05.2024 г.

 

90.

ЦИК извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 ИК на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната.

ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират

Чл. 17, ал. 3

и ал. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

17.05.2024 г.

91.

ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции

Чл. 17, ал. 5,

изр. 2

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

18.05.2024 г.

92.

ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място

Чл. 12

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

18.05.2024 г.

93.

МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата, които имат право да гласуват в списъка за гласуване извън страната

Чл. 17, ал. 6, във вр. с чл. 31, ал. 1

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

19.05.2024 г.

94.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

Чл. 57, ал. 1, т. 25

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

19.05.2024 г.

95.

ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната

Чл. 102

не по-късно от 19 дни преди изборния ден

20.05.2024 г.

96.

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП

Чл. 13, ал. 5

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

97.

Ръководителите на ДКП изготвят и подписват списъци за гласуване извън страната на лицата, които имат право да гласуват

Чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

98.

Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП

Чл. 32 във вр. с чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

99.

МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в страната

Чл. 31, ал. 2

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024          г.

100.

В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2024 г.

101.

Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

Чл. 103, ал. 3

във вр. с ал. 2

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2024          г.

102.

Партиите и коалициите правят предложения за съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2024 г.

 

103.

ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно)

Чл. 27, ал. 2

15 дни преди изборня ден

24.05.2024          г.

104.

Само кандидатите за членове на ЕП, членове на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес

Чл. 34, ал. 1 – 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

17.00 ч.

 

105.

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите

Чл. 34, ал. 1 – 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

 

106.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

Чл. 36, ал. 1

и ал. 4

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

107.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес

Чл. 37, ал. 1

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

108.

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2

Чл. 91

 

27.05.2024 г.

109.

Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за избирателите, на които са издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Това се отнася и за подадените по електронен път заявления в ГД „ГРАО“

Чл. 34, ал. 5

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

110.

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес

Чл. 36, ал. 3

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

111.

Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър

Чл. 104, ал. 1

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

112.

ЦИК назначава СИК извън страната

Чл. 101

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

113.

Кметът на общината прави предложение до РИК за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2,

изр. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

114.

Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Чл. 35, ал. 3

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

115.

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица

Чл. 39, ал. 1

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

116.

РИК назначава СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия

Чл. 89, ал. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

117.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат

Чл. 368, ал. 5,

изр. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

118.

РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Чл. 234, ал. 1

Чл. 10, ал. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

119.

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до общинската администрация

Чл. 43, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

120.

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник

Чл. 43, ал. 1,

изр. 2 и ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

121.

Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната

Чл. 105

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

122.

Социологическите агенции подават заявление в ЦИК за регистрация за извършване на социологически проучвания в изборния ден

ЦИК регистрира подалите заявление социологически агенции

Чл. 202

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

123.

ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 ИК (списък на заличените лица) и удостоверенията по чл. 40 ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 30

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

03.06.2024 г.

124.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК

Чл. 37, ал. 2

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

03.06.2024 г.

125.

Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и капитаните на плавателните съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 9, ал. 8

не по-късно от

48 часа преди изборния ден

06.06.2024 г.

126.

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от 10 избиратели, и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 29, ал. 3

не по-късно от 48 часа преди изборния ден

06.06.2024 г.

127.

Партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявление за регистрация на застъпниците на кандидатските листи

РИК регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения

РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 15 и  т. 16

Чл. 118

Чл. 122

до изборния ден

17.00 ч. на 08.06.2024 г.

128.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава на РИК от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. РИК публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни

Чл. 124, ал. 4

до изборния ден

17.00 ч. на

08.06.2024 г.

129.

Край на предизборните кампании

Чл. 182, ал. 4

24 часа преди изборния ден

24.00 ч.

на 07.06.2024 г.

130.

СИК получава техническите устройства за машинното гласуване и всички други изборни книжа и материали

Чл. 215, ал. 2

24 часа преди изборния ден

08.06.2024 г.

131.

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на набюлдателите

Чл. 112, ал. 1

Чл. 112

до изборния ден

08.06.2024 г.

132.

ИЗБОРЕН ДЕН

 

 

09.06.2024 г.

 

133.

Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели.

За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно 21.00 ч. местно време

Чл. 220, ал. 1

 

 

134.

ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на страната

Чл. 57, ал. 1, т. 39

 

не по-късно от 21.00 ч. на 09.06.2024 г.

135.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания и огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение

Чл. 204, ал. 3

Чл. 205, ал. 5

след 20,00ч.

на 09.06.2024 г.

 

136.

СИК установява резултата от гласуването, съставя протоколи за всеки вид избор и ги предава на РИК

Чл. 100, ал. 1, т. 4

до 24 часа след приключване на гласуването

до 21.00 ч.

на 10.06.2024 г.

137.

СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря

Чл. 100, ал. 1,

т. 7 и 8

веднага след изготвяне на протокола

09.06.2024 г./ 10.06.2024 г.

138.

СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация

Чл. 100, ал. 1, т. 5

до 24 часа след приключване на гласуването

 

139.

СИК извън страната установява резултата от гласуването и съставя протоколи за всеки вид избор след приключването на гласуването

Чл. 108, ал. 1, т. 4

не по-късно от 24,00 ч. местно време

 

140.

СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран/и екземпляр/и от подписан/ите протокол/и на СИК по чл.282 и от списъка/списъците за гласуване извън страната

Чл. 108, ал.1, т. 5

незабавно след изготвянето и подписването на протокола/ите

 

141.

СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копия от подписания/ите протокол/и и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копия от подписания/ите протокол/и с резултатите от гласуването, подпечатани на всяка страница с печата на комисията и подписани от председателя, заместник-председателя и секретаря

Чл. 108, ал. 1, т. 8 и 9

веднага след изготвяне на протокола/ите

 

142.

РИК установява и обявява резултатите от гласуването в района/изборния район и съставя протоколи

Чл. 72, ал. 1, т. 22

Чл. 289, ал. 1

до 48 часа след приключване на гласуването

 

143.

РИК издава заверено копие от протоколите на лицата по чл. 72, ал. 1, т. 25 и чл. 294 ИК

Чл. 72, ал. 1, т. 25

Чл. 294

незабавно след изготвяне и подписване на протоколите

 

144.

РИК сканира и изпраща в ЦИК протоколите с данните от гласуването и ги публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 23 и т.28

Чл. 293, ал. 6

до 48 часа след приключване на гласуването

 

145.

РИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за народни представители, и им издава удостоверения

Чл. 72, ал. 1, т. 24

до 48 часа след приключване на гласуването

 

146.

РИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК в района/изборния район и от протокол-грамите от плавателните съдове под български флаг

Чл. 384

 

 

147.

РИК предава на ЦИК протоколи и изборни книжа и материали съгласно указанията на ЦИК, екземплярите от протоколите на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване

Чл. 72, ал. 1, т. 26

Чл. 296, ал. 1

не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол от СИК

 

148.

ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции

Чл. 57, ал. 1 т. 40

 

 

149.

ЦИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за членове на ЕП и им издава удостоверения

Чл. 385, ал. 3 и ал.4

 

12.06.2024 г.

150.

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за членове на ЕП

Чл. 387, ал. 1

не по-късно от 3 дни след

изборния ден

12.06.2024 г.

151.

ЦИК обявява имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България

Чл. 387, ал. 2

не по-късно от 5 дни след

изборния ден

14.06.2024          г.

152.

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за народни представители

Чл. 300, ал. 1

не по-късно от

4 дни след изборния ден

13.06.2024          г.

 

153.

Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран

Чл. 299, ал. 1

еднодневен срок от узнаването

14.06.2024          г.

154.

ЦИК обявява имената на избраните народни представители

Чл. 300, ал. 2

не по-късно от

7 дни след изборния ден

16.06.2024          г.

155.

ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването за всеки вид избор, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 41

веднага след обявяването на резултатите от гласуването

 

156.

След предаване в ЦИК на протоколите и другите книжа, предназначени за ЦИК, РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали

Чл. 72, ал. 1, т. 27

в 7-дневен срок

от обявяване на резултатите

 

157.

ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети за съответния вид избор, отговарящи на изискванията на чл. 130 ИК

Чл. 130

в 7-дневен срок

от обявяване на резултатите

 

158.

Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали

Чл. 186, ал. 3

в 7-дневен срок

след изборния ден

16.06.2024 г.

159.

Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от СИК извън страната на ръководителя на ДКП или на оправомощен от него представител

Чл. 108, ал.1 Чл. 286, ал. 2, т. 6

незабавно след изпращане на ЦИК на сканираните копия от протоколи и списъците за гласуване

 

160.

Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до МВнР за предаването им в ЦИК

Чл. 108, ал.1, т. 6

Чл. 286, ал. 2

с първата дипломатическа поща след изборния ден

 

161.

Представляващият партията, коалицията или инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Чл. 172, ал. 1

30 работни дни след изборния ден

 

162.

Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 172, ал. 2

30 работни дни след изборния ден

 

Съгласно чл. 351 и § 1, т. 3 от ДР на ИК за дата 6 месеца преди изборния ден се счита 9 декември 2023 г.

Съгласно чл. 350 и § 1, т. 2 от ДР на ИК за дата 3 месеца преди изборния ден се счита 9 март 2024 г.

Районните избирателни комисии започват работа от 20 април 2024 г., от която дата членовете им получават възнаграждение.

ХРОНОГРАМА

за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България,

приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК

Процедури, действия и решения

Правно основание

от ИК

Време (дни/часове) спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)

1.

Областните управители изпращат покани за консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 60, ал. 1

не по-късно от 58 дни преди изборния ден

11.04.2024 г.

2.

Областните управители провеждат консултации за състав на РИК

Чл. 60, ал. 1

 

14.04.2024 г.

3.

ЦИК обявява районите на територията на страната при произвеждане на избори за членове на ЕП

Чл. 356, ал. 2

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

12.04.2024 г.

4.

ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната и изпраща информация на МВнР

Чл. 11

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

12.04.2024 г.

5.

Министърът на външните работи и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

Чл. 20

незабавно след изпращане от ЦИК на съответните решения

 

6.

ЦИК определя възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях

Чл. 57, ал. 1, т. 7

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

7.

Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите и за разкриване на избирателни секции

Чл. 21, ал. 1

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

8.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в страната

Чл. 57, ал. 1, т. 16

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

9.

ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната

Чл. 57, ал. 1, т. 18

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

10.

Областният управител прави предложение пред ЦИК за състава на РИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК

Чл. 60, ал. 8

Чл. 60, ал. 6

и ал. 9

 

15.04.2024 г.

 

11.

ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

Чл. 27, ал. 2

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

12.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 44

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

13.

ЦИК утвърждава образци на печатите на избирателните комисии и начина на защитата им

Чл. 57, ал. 1, т. 8

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

14.

ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД

Чл. 57, ал. 1, т. 33

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

 

15.

ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите

Чл. 57, ал. 1, т. 36

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2025          г.

 

16.

ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците за участие на независими кандидати

Чл. 57, ал. 1, т. 35

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2025          г.

 

17.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите.

Чл. 57, ал. 1, т. 35

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2024 г.

 

18.

ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи за членове на ЕП и за народни представители, и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 36, предложение 2

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2025          г.

 

19.

ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място

Чл. 57, ал. 1, т. 37

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2024 г.

20.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се обявява на публично място и може да бъде обжалвана в тридневен срок от обявяването й пред съответния областен управител

Чл. 8, ал. 2 и ал. 4

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

 

21.

Кметът на общината изпраща копие от заповедта за образуване на избирателните секции на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната област

Чл. 8, ал. 2, предложение 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

22.

ЦИК обявява списък на местата извън страната за изборите за членове на ЕП, само в държави – членки на ЕС, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

ЦИК обявява списък на местата извън страната, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели

Чл. 57, ал. 1, т . 17

Чл. 14, т. 3

Чл. 14, т.3

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

 

 

 

 

19.04.2024 г.

23.

ЦИК обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в ДКП в двата вида избори.

Чл. 57, ал. 1, т . 17

Чл. 14, т. 1

незабавно след получаване на информация от МВнР

 

24.

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

Чл. 57, ал. 1, т. 14

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

25.

ЦИК назначава РИК

Чл. 59, ал. 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

26.

ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии

Чл. 57, ал. 1, т. 46

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

27.

ЦИК определя реда за разглеждане от РИК на жалбите и сигналите и тяхното публикуване

Чл. 57, ал. 1, т. 27

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

28.

Сметната палата утвърждава образци на декларации по глава единадесета на ИК (финансиране, свързано с предизборната кампания) и ги обявява на интернет страницата си

Чл. 173

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

29.

ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях

Чл. 57, ал. 1, т. 20

не по-късно от 48 дни преди изборния ден

21.04.2025          г.

30.

ЦИК определя условията и реда за провеждане на предизборните кампании за изборите за членове на ЕП от Република България и за народни представители

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

31.

ЦИК определя реда и условията за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите

Чл. 178, ал. 5

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

32.

Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК

Чл. 41, ал. 3

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

33.

Партиите и коалициите подават в ЦИК заявление за регистрация за участие в изборите за членове на ЕП от Република България и/или за народни представители

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

Всеки работен ден от 15.04.

до 24.04.2024 г.

от 09.30 ч.

до 17.00 ч.

 

34.

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за членове на ЕП от Република България

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2025          г.

35.

Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава ѝ, може да участва в изборите самостоятелно, след като се регистрира в ЦИК по реда на чл. 133 ИК

Чл. 144, ал. 8

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

 

36.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите

Чл. 135, ал. 2

Чл. 142, ал. 2

не по-късно от 42 дни преди изборния ден

27.04.2024 г.

37.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Чл. 57, ал. 1, т.36

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

38.

Инициативните комитети подават заявление за регистрация в ЦИК за участие в изборите за членове на ЕП от Република България

Чл. 153, ал. 1

във вр. с чл. 152, т. 1, буква „б“

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

17.00 ч. 29.04.2024 г.

39.

Инициативните комитети подават заявление за регистрация пред РИК за изборите за народни представители

РИК регистрира инициативните комитети

Чл. 153, ал. 1

Чл. 152 т. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

40.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 1

5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

41.

Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България

Чл. 359, ал. 1

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

42.

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част І за изборите за членове на ЕП и ги публикуват на интернет страницата на общината

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители и ги публикуват на интернет страницата на общината

Чл. 41, ал. 1

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

43.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК

Чл. 187

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

44.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите

Чл. 198, ал. 5

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2025          г.

45.

Доставчиците на медийни услуги публикуват на интернет страницата информация за договорите в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, вкл., ако договорът е сключен чрез посредник

Чл. 180, ал. 1 и 4

в тридневен срок от подписване на съответния договор - информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите

 

46.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на инициативните комитети за ЕП, предназначени за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 1

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2025          г.

47.

В изборите за народни представители РИК предоставя данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания на Сметната палата и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 2

Чл.180, ал.1 и 4

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

 

48.

ЦИК регистрира за участие в изборите партия в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й.

ЦИК регистрира за участие в изборите коалиция в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й

Чл. 134, ал. 3

Чл. 141, ал. 3

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

49.

Партиите и/или коалициите подават заявление в ЦИК за извършване на промени в състава и/или в наименованието на регистрирана коалиция

Чл. 144, ал. 1

и  ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

17.00 ч.

04.05.2024 г.

50.

ЦИК извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава й на партия/и, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията

Чл. 144, ал. 1

 и ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

51.

РИК формира единните номера на избирателните секции в района

Чл. 8, ал. 8

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

52.

Кметовете на общините насрочват консултации за състави на СИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 91

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

53.

Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част ІІ за изборите за членове на ЕП, се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 26, ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

54.

Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите.

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

55.

ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й, като отбелязва в регистъра настъпилите промени

Чл. 144, ал. 5

и ал. 6

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

56.

ЦИК регистрира за участие в изборите инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2025          г.

57.

Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат за народен представител, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 ИК

Чл. 257, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

17.00 ч.

58.

РИК регистрира за участие в изборите за народни представители инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

59.

Партия или коалиция, регистрирана за изборите за членове на ЕП и/или за изборите за народни представители може да подаде заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

60.

Инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за членове на ЕП може да подаде заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

61.

Инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за народни представители може да подаде заявление до РИК да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

62.

Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до ЦИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за членове на ЕП

ЦИК регистрира кандидатските листи

Чл. 365, ал 1 и

ал. 2

Чл. 367, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

63.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

64.

РИК регистрира кандидатските листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал. 2

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2025          г.

65.

РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация

Чл. 254, ал. 6

31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

66.

ЦИК изпраща извлечение от регистъра на кандидатските листи с регистрираните кандидати за членове на ЕП от Република България, които са граждани на друга държава-членка на ЕС, но не са български граждани, на компетентните органи на съответните държави-членки на ЕС

Чл. 365, ал. 4

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2025          г.

67.

ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за членове на ЕП, съответно на партиите и коалициите за изборите за народни представители, и ги обявява

Чл. 57, ал. 1, т. 21

Чл. 372, ал.1 и

Чл. 262, ал. 1

§ 5, т. 5, букви „б“ и „в“ от ДР на ИК

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

 

68.

ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети в различните форми на предизборната кампания

Чл. 192

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

69.

ЦИК определя условията и реда за отразяването на предизборната кампания в медиите

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

70.

ЦИК приема правила за обективно и справедливо отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 189, ал. 3

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

71.

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата

Чл. 189, ал. 4

не по късно от 31

дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

72.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 368, ал. 4

Чл. 258, ал. 4

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

73.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат, който се регистрира с решение на ЦИК/РИК.

Чл. 368, ал. 5

изречение 2 и

Чл. 258, ал. 5, предл. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2025          г.

74.

Общинските администрации изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци на ЦИК, която уведомява компетентните органи на съответните държави членки за включените в избирателните списъци техни граждани

Чл. 362, ал. 1

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

75.

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините и кочаните.

Чл. 57, ал. 1, т. 19

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

76.

Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации

Чл. 18, ал. 3

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

77.

Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение за състава на СИК, той изпраща незабавно документите в РИК

Чл. 91, ал. 7, 8, 9 и ал. 12

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

78.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 6

не по-късно от откриване на предизборната кампания

09.05.2024 г.

79.

Откриване на предизборната кампания

Чл. 175

30 дни преди изборния ден

от 00:00 ч. на

10.05.2024 г.

80.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати в съответния вид избор

Чл. 369, ал. 2

Чл. 259, ал. 2

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

12.05.2025          г.

81.

ЦИК извършва проверка на кандидатите за ЕП и НС.

Чл. 57, ал.1, т. 36, предл. 2

Чл.368

чл. 247, ал.1, т. 2 и 3

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

12.05.2024 г.

82.

Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната

Чл. 13, ал. 3

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

83.

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК

Чл. 16, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

84.

Общинските администрации обявяват част ІІ на избирателните списъци за изборите за членове на ЕП

Чл. 41, ал. 2

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

85.

РИК назначава съставите на СИК

Чл. 89, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

86.

Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК

Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

15.05.2024 г.

87.

Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК

Чл. 171, ал. 3

5 дни след откриване на кампанията

 

88.

ЦИК изпраща незабавно на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 365, ал. 3 ИК за гражданите, които са регистрирани като кандидати

Чл. 354, т. 1

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

15.05.2025          г.

89.

Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение до ЦИК за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14 т. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

17.05.2024 г.

 

90.

ЦИК извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 ИК на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната.

ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират

Чл. 17, ал. 3

и ал. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

17.05.2024 г.

91.

ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции

Чл. 17, ал. 5,

изр. 2

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

18.05.2024 г.

92.

ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място

Чл. 12

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

18.05.2024 г.

93.

МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата, които имат право да гласуват в списъка за гласуване извън страната

Чл. 17, ал. 6, във вр. с чл. 31, ал. 1

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

19.05.2024 г.

94.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

Чл. 57, ал. 1, т. 25

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

19.05.2024 г.

95.

ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната

Чл. 102

не по-късно от 19 дни преди изборния ден

20.05.2024 г.

96.

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП

Чл. 13, ал. 5

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

97.

Ръководителите на ДКП изготвят и подписват списъци за гласуване извън страната на лицата, които имат право да гласуват

Чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

98.

Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП

Чл. 32 във вр. с чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

99.

МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в страната

Чл. 31, ал. 2

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2025          г.

100.

В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2024 г.

101.

Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

Чл. 103, ал. 3

във вр. с ал. 2

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2025          г.

102.

Партиите и коалициите правят предложения за съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2024 г.

 

103.

ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно)

Чл. 27, ал. 2

15 дни преди изборня ден

24.05.2025          г.

104.

Само кандидатите за членове на ЕП, членове на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес

Чл. 34, ал. 1 – 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

17.00 ч.

 

105.

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите

Чл. 34, ал. 1 – 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

 

106.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

Чл. 36, ал. 1

и ал. 4

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

107.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес

Чл. 37, ал. 1

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

108.

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2

Чл. 91

 

27.05.2024 г.

109.

Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за избирателите, на които са издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Това се отнася и за подадените по електронен път заявления в ГД „ГРАО“

Чл. 34, ал. 5

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

110.

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес

Чл. 36, ал. 3

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

111.

Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър

Чл. 104, ал. 1

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

112.

ЦИК назначава СИК извън страната

Чл. 101

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

113.

Кметът на общината прави предложение до РИК за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2,

изр. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

114.

Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Чл. 35, ал. 3

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

115.

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица

Чл. 39, ал. 1

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

116.

РИК назначава СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия

Чл. 89, ал. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

117.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат

Чл. 368, ал. 5,

изр. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

118.

РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Чл. 234, ал. 1

Чл. 10, ал. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

119.

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до общинската администрация

Чл. 43, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

120.

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник

Чл. 43, ал. 1,

изр. 2 и ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

121.

Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната

Чл. 105

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

122.

Социологическите агенции подават заявление в ЦИК за регистрация за извършване на социологически проучвания в изборния ден

ЦИК регистрира подалите заявление социологически агенции

Чл. 202

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

123.

ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 ИК (списък на заличените лица) и удостоверенията по чл. 40 ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 30

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

03.06.2024 г.

124.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК

Чл. 37, ал. 2

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

03.06.2024 г.

125.

Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и капитаните на плавателните съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 9, ал. 8

не по-късно от

48 часа преди изборния ден

06.06.2024 г.

126.

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от 10 избиратели, и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 29, ал. 3

не по-късно от 48 часа преди изборния ден

06.06.2024 г.

127.

Партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявление за регистрация на застъпниците на кандидатските листи

РИК регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения

РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 15 и  т. 16

Чл. 118

Чл. 122

до изборния ден

17.00 ч. на 08.06.2024 г.

128.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава на РИК от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. РИК публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни

Чл. 124, ал. 4

до изборния ден

17.00 ч. на

08.06.2024 г.

129.

Край на предизборните кампании

Чл. 182, ал. 4

24 часа преди изборния ден

24.00 ч.

на 07.06.2024 г.

130.

СИК получава техническите устройства за машинното гласуване и всички други изборни книжа и материали

Чл. 215, ал. 2

24 часа преди изборния ден

08.06.2024 г.

131.

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на набюлдателите

Чл. 112, ал. 1

Чл. 112

до изборния ден

08.06.2024 г.

132.

ИЗБОРЕН ДЕН

 

 

09.06.2024 г.

 

133.

Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели.

За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно 21.00 ч. местно време

Чл. 220, ал. 1

 

 

134.

ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на страната

Чл. 57, ал. 1, т. 39

 

не по-късно от 21.00 ч. на 09.06.2024 г.

135.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания и огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение

Чл. 204, ал. 3

Чл. 205, ал. 5

след 20,00ч.

на 09.06.2024 г.

 

136.

СИК установява резултата от гласуването, съставя протоколи за всеки вид избор и ги предава на РИК

Чл. 100, ал. 1, т. 4

до 24 часа след приключване на гласуването

до 21.00 ч.

на 10.06.2024 г.

137.

СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря

Чл. 100, ал. 1,

т. 7 и 8

веднага след изготвяне на протокола

09.06.2024 г./ 10.06.2024 г.

138.

СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация

Чл. 100, ал. 1, т. 5

до 24 часа след приключване на гласуването

 

139.

СИК извън страната установява резултата от гласуването и съставя протоколи за всеки вид избор след приключването на гласуването

Чл. 108, ал. 1, т. 4

не по-късно от 24,00 ч. местно време

 

140.

СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран/и екземпляр/и от подписан/ите протокол/и на СИК по чл.282 и от списъка/списъците за гласуване извън страната

Чл. 108, ал.1, т. 5

незабавно след изготвянето и подписването на протокола/ите

 

141.

СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копия от подписания/ите протокол/и и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копия от подписания/ите протокол/и с резултатите от гласуването, подпечатани на всяка страница с печата на комисията и подписани от председателя, заместник-председателя и секретаря

Чл. 108, ал. 1, т. 8 и 9

веднага след изготвяне на протокола/ите

 

142.

РИК установява и обявява резултатите от гласуването в района/изборния район и съставя протоколи

Чл. 72, ал. 1, т. 22

Чл. 289, ал. 1

до 48 часа след приключване на гласуването

 

143.

РИК издава заверено копие от протоколите на лицата по чл. 72, ал. 1, т. 25 и чл. 294 ИК

Чл. 72, ал. 1, т. 25

Чл. 294

незабавно след изготвяне и подписване на протоколите

 

144.

РИК сканира и изпраща в ЦИК протоколите с данните от гласуването и ги публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 23 и т.28

Чл. 293, ал. 6

до 48 часа след приключване на гласуването

 

145.

РИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за народни представители, и им издава удостоверения

Чл. 72, ал. 1, т. 24

до 48 часа след приключване на гласуването

 

146.

РИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК в района/изборния район и от протокол-грамите от плавателните съдове под български флаг

Чл. 384

 

 

147.

РИК предава на ЦИК протоколи и изборни книжа и материали съгласно указанията на ЦИК, екземплярите от протоколите на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване

Чл. 72, ал. 1, т. 26

Чл. 296, ал. 1

не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол от СИК

 

148.

ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции

Чл. 57, ал. 1 т. 40

 

 

149.

ЦИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за членове на ЕП и им издава удостоверения

Чл. 385, ал. 3 и ал.4

 

12.06.2024 г.

150.

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за членове на ЕП

Чл. 387, ал. 1

не по-късно от 3 дни след

изборния ден

12.06.2024 г.

151.

ЦИК обявява имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България

Чл. 387, ал. 2

не по-късно от 5 дни след

изборния ден

14.06.2025          г.

152.

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за народни представители

Чл. 300, ал. 1

не по-късно от

4 дни след изборния ден

13.06.2025          г.

 

153.

Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран

Чл. 299, ал. 1

еднодневен срок от узнаването

14.06.2025          г.

154.

ЦИК обявява имената на избраните народни представители

Чл. 300, ал. 2

не по-късно от

7 дни след изборния ден

16.06.2025          г.

155.

ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването за всеки вид избор, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 41

веднага след обявяването на резултатите от гласуването

 

156.

След предаване в ЦИК на протоколите и другите книжа, предназначени за ЦИК, РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали

Чл. 72, ал. 1, т. 27

в 7-дневен срок

от обявяване на резултатите

 

157.

ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети за съответния вид избор, отговарящи на изискванията на чл. 130 ИК

Чл. 130

в 7-дневен срок

от обявяване на резултатите

 

158.

Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали

Чл. 186, ал. 3

в 7-дневен срок

след изборния ден

16.06.2024 г.

159.

Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от СИК извън страната на ръководителя на ДКП или на оправомощен от него представител

Чл. 108, ал.1 Чл. 286, ал. 2, т. 6

незабавно след изпращане на ЦИК на сканираните копия от протоколи и списъците за гласуване

 

160.

Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до МВнР за предаването им в ЦИК

Чл. 108, ал.1, т. 6

Чл. 286, ал. 2

с първата дипломатическа поща след изборния ден

 

161.

Представляващият партията, коалицията или инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Чл. 172, ал. 1

30 работни дни след изборния ден

 

162.

Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 172, ал. 2

30 работни дни след изборния ден

 

Съгласно чл. 351 и § 1, т. 3 от ДР на ИК за дата 6 месеца преди изборния ден се счита 9 декември 2023 г.

Съгласно чл. 350 и § 1, т. 2 от ДР на ИК за дата 3 месеца преди изборния ден се счита 9 март 2024 г.

Районните избирателни комисии започват работа от 20 април 2024 г., от която дата членовете им получават възнаграждение.

ХРОНОГРАМА

за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България,

приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК

Процедури, действия и решения

Правно основание

от ИК

Време (дни/часове) спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)

1.

Областните управители изпращат покани за консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 60, ал. 1

не по-късно от 58 дни преди изборния ден

11.04.2024 г.

2.

Областните управители провеждат консултации за състав на РИК

Чл. 60, ал. 1

 

14.04.2024 г.

3.

ЦИК обявява районите на територията на страната при произвеждане на избори за членове на ЕП

Чл. 356, ал. 2

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

12.04.2024 г.

4.

ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната и изпраща информация на МВнР

Чл. 11

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

12.04.2024 г.

5.

Министърът на външните работи и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

Чл. 20

незабавно след изпращане от ЦИК на съответните решения

 

6.

ЦИК определя възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях

Чл. 57, ал. 1, т. 7

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

7.

Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите и за разкриване на избирателни секции

Чл. 21, ал. 1

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

8.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в страната

Чл. 57, ал. 1, т. 16

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

9.

ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната

Чл. 57, ал. 1, т. 18

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

10.

Областният управител прави предложение пред ЦИК за състава на РИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК

Чл. 60, ал. 8

Чл. 60, ал. 6

и ал. 9

 

15.04.2024 г.

 

11.

ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

Чл. 27, ал. 2

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

12.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 44

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

13.

ЦИК утвърждава образци на печатите на избирателните комисии и начина на защитата им

Чл. 57, ал. 1, т. 8

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

14.

ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД

Чл. 57, ал. 1, т. 33

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

 

15.

ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите

Чл. 57, ал. 1, т. 36

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2026          г.

 

16.

ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците за участие на независими кандидати

Чл. 57, ал. 1, т. 35

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2026          г.

 

17.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите.

Чл. 57, ал. 1, т. 35

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2024 г.

 

18.

ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи за членове на ЕП и за народни представители, и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 36, предложение 2

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2026          г.

 

19.

ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място

Чл. 57, ал. 1, т. 37

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2024 г.

20.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се обявява на публично място и може да бъде обжалвана в тридневен срок от обявяването й пред съответния областен управител

Чл. 8, ал. 2 и ал. 4

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

 

21.

Кметът на общината изпраща копие от заповедта за образуване на избирателните секции на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната област

Чл. 8, ал. 2, предложение 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

22.

ЦИК обявява списък на местата извън страната за изборите за членове на ЕП, само в държави – членки на ЕС, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

ЦИК обявява списък на местата извън страната, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели

Чл. 57, ал. 1, т . 17

Чл. 14, т. 3

Чл. 14, т.3

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

 

 

 

 

19.04.2024 г.

23.

ЦИК обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в ДКП в двата вида избори.

Чл. 57, ал. 1, т . 17

Чл. 14, т. 1

незабавно след получаване на информация от МВнР

 

24.

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

Чл. 57, ал. 1, т. 14

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

25.

ЦИК назначава РИК

Чл. 59, ал. 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

26.

ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии

Чл. 57, ал. 1, т. 46

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

27.

ЦИК определя реда за разглеждане от РИК на жалбите и сигналите и тяхното публикуване

Чл. 57, ал. 1, т. 27

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

28.

Сметната палата утвърждава образци на декларации по глава единадесета на ИК (финансиране, свързано с предизборната кампания) и ги обявява на интернет страницата си

Чл. 173

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

29.

ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях

Чл. 57, ал. 1, т. 20

не по-късно от 48 дни преди изборния ден

21.04.2026          г.

30.

ЦИК определя условията и реда за провеждане на предизборните кампании за изборите за членове на ЕП от Република България и за народни представители

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

31.

ЦИК определя реда и условията за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите

Чл. 178, ал. 5

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

32.

Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК

Чл. 41, ал. 3

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

33.

Партиите и коалициите подават в ЦИК заявление за регистрация за участие в изборите за членове на ЕП от Република България и/или за народни представители

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

Всеки работен ден от 15.04.

до 24.04.2024 г.

от 09.30 ч.

до 17.00 ч.

 

34.

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за членове на ЕП от Република България

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2026          г.

35.

Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава ѝ, може да участва в изборите самостоятелно, след като се регистрира в ЦИК по реда на чл. 133 ИК

Чл. 144, ал. 8

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

 

36.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите

Чл. 135, ал. 2

Чл. 142, ал. 2

не по-късно от 42 дни преди изборния ден

27.04.2024 г.

37.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Чл. 57, ал. 1, т.36

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

38.

Инициативните комитети подават заявление за регистрация в ЦИК за участие в изборите за членове на ЕП от Република България

Чл. 153, ал. 1

във вр. с чл. 152, т. 1, буква „б“

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

17.00 ч. 29.04.2024 г.

39.

Инициативните комитети подават заявление за регистрация пред РИК за изборите за народни представители

РИК регистрира инициативните комитети

Чл. 153, ал. 1

Чл. 152 т. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

40.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 1

5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

41.

Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България

Чл. 359, ал. 1

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

42.

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част І за изборите за членове на ЕП и ги публикуват на интернет страницата на общината

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители и ги публикуват на интернет страницата на общината

Чл. 41, ал. 1

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

43.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК

Чл. 187

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

44.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите

Чл. 198, ал. 5

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2026          г.

45.

Доставчиците на медийни услуги публикуват на интернет страницата информация за договорите в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, вкл., ако договорът е сключен чрез посредник

Чл. 180, ал. 1 и 4

в тридневен срок от подписване на съответния договор - информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите

 

46.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на инициативните комитети за ЕП, предназначени за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 1

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2026          г.

47.

В изборите за народни представители РИК предоставя данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания на Сметната палата и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 2

Чл.180, ал.1 и 4

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

 

48.

ЦИК регистрира за участие в изборите партия в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й.

ЦИК регистрира за участие в изборите коалиция в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й

Чл. 134, ал. 3

Чл. 141, ал. 3

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

49.

Партиите и/или коалициите подават заявление в ЦИК за извършване на промени в състава и/или в наименованието на регистрирана коалиция

Чл. 144, ал. 1

и  ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

17.00 ч.

04.05.2024 г.

50.

ЦИК извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава й на партия/и, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията

Чл. 144, ал. 1

 и ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

51.

РИК формира единните номера на избирателните секции в района

Чл. 8, ал. 8

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

52.

Кметовете на общините насрочват консултации за състави на СИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 91

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

53.

Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част ІІ за изборите за членове на ЕП, се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 26, ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

54.

Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите.

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

55.

ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й, като отбелязва в регистъра настъпилите промени

Чл. 144, ал. 5

и ал. 6

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

56.

ЦИК регистрира за участие в изборите инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2026          г.

57.

Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат за народен представител, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 ИК

Чл. 257, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

17.00 ч.

58.

РИК регистрира за участие в изборите за народни представители инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

59.

Партия или коалиция, регистрирана за изборите за членове на ЕП и/или за изборите за народни представители може да подаде заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

60.

Инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за членове на ЕП може да подаде заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

61.

Инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за народни представители може да подаде заявление до РИК да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

62.

Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до ЦИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за членове на ЕП

ЦИК регистрира кандидатските листи

Чл. 365, ал 1 и

ал. 2

Чл. 367, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

63.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

64.

РИК регистрира кандидатските листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал. 2

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2026          г.

65.

РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация

Чл. 254, ал. 6

31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

66.

ЦИК изпраща извлечение от регистъра на кандидатските листи с регистрираните кандидати за членове на ЕП от Република България, които са граждани на друга държава-членка на ЕС, но не са български граждани, на компетентните органи на съответните държави-членки на ЕС

Чл. 365, ал. 4

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2026          г.

67.

ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за членове на ЕП, съответно на партиите и коалициите за изборите за народни представители, и ги обявява

Чл. 57, ал. 1, т. 21

Чл. 372, ал.1 и

Чл. 262, ал. 1

§ 5, т. 5, букви „б“ и „в“ от ДР на ИК

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

 

68.

ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети в различните форми на предизборната кампания

Чл. 192

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

69.

ЦИК определя условията и реда за отразяването на предизборната кампания в медиите

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

70.

ЦИК приема правила за обективно и справедливо отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 189, ал. 3

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

71.

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата

Чл. 189, ал. 4

не по късно от 31

дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

72.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 368, ал. 4

Чл. 258, ал. 4

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

73.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат, който се регистрира с решение на ЦИК/РИК.

Чл. 368, ал. 5

изречение 2 и

Чл. 258, ал. 5, предл. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2026          г.

74.

Общинските администрации изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци на ЦИК, която уведомява компетентните органи на съответните държави членки за включените в избирателните списъци техни граждани

Чл. 362, ал. 1

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

75.

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините и кочаните.

Чл. 57, ал. 1, т. 19

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

76.

Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации

Чл. 18, ал. 3

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

77.

Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение за състава на СИК, той изпраща незабавно документите в РИК

Чл. 91, ал. 7, 8, 9 и ал. 12

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

78.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 6

не по-късно от откриване на предизборната кампания

09.05.2024 г.

79.

Откриване на предизборната кампания

Чл. 175

30 дни преди изборния ден

от 00:00 ч. на

10.05.2024 г.

80.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати в съответния вид избор

Чл. 369, ал. 2

Чл. 259, ал. 2

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

12.05.2026          г.

81.

ЦИК извършва проверка на кандидатите за ЕП и НС.

Чл. 57, ал.1, т. 36, предл. 2

Чл.368

чл. 247, ал.1, т. 2 и 3

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

12.05.2024 г.

82.

Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната

Чл. 13, ал. 3

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

83.

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК

Чл. 16, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

84.

Общинските администрации обявяват част ІІ на избирателните списъци за изборите за членове на ЕП

Чл. 41, ал. 2

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

85.

РИК назначава съставите на СИК

Чл. 89, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

86.

Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК

Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

15.05.2024 г.

87.

Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК

Чл. 171, ал. 3

5 дни след откриване на кампанията

 

88.

ЦИК изпраща незабавно на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 365, ал. 3 ИК за гражданите, които са регистрирани като кандидати

Чл. 354, т. 1

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

15.05.2026          г.

89.

Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение до ЦИК за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14 т. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

17.05.2024 г.

 

90.

ЦИК извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 ИК на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната.

ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират

Чл. 17, ал. 3

и ал. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

17.05.2024 г.

91.

ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции

Чл. 17, ал. 5,

изр. 2

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

18.05.2024 г.

92.

ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място

Чл. 12

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

18.05.2024 г.

93.

МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата, които имат право да гласуват в списъка за гласуване извън страната

Чл. 17, ал. 6, във вр. с чл. 31, ал. 1

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

19.05.2024 г.

94.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

Чл. 57, ал. 1, т. 25

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

19.05.2024 г.

95.

ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната

Чл. 102

не по-късно от 19 дни преди изборния ден

20.05.2024 г.

96.

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП

Чл. 13, ал. 5

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

97.

Ръководителите на ДКП изготвят и подписват списъци за гласуване извън страната на лицата, които имат право да гласуват

Чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

98.

Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП

Чл. 32 във вр. с чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

99.

МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в страната

Чл. 31, ал. 2

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2026          г.

100.

В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2024 г.

101.

Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

Чл. 103, ал. 3

във вр. с ал. 2

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2026          г.

102.

Партиите и коалициите правят предложения за съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2024 г.

 

103.

ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно)

Чл. 27, ал. 2

15 дни преди изборня ден

24.05.2026          г.

104.

Само кандидатите за членове на ЕП, членове на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес

Чл. 34, ал. 1 – 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

17.00 ч.

 

105.

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите

Чл. 34, ал. 1 – 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

 

106.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

Чл. 36, ал. 1

и ал. 4

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

107.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес

Чл. 37, ал. 1

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

108.

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2

Чл. 91

 

27.05.2024 г.

109.

Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за избирателите, на които са издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Това се отнася и за подадените по електронен път заявления в ГД „ГРАО“

Чл. 34, ал. 5

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

110.

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес

Чл. 36, ал. 3

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

111.

Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър

Чл. 104, ал. 1

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

112.

ЦИК назначава СИК извън страната

Чл. 101

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

113.

Кметът на общината прави предложение до РИК за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2,

изр. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

114.

Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Чл. 35, ал. 3

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

115.

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица

Чл. 39, ал. 1

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

116.

РИК назначава СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия

Чл. 89, ал. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

117.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат

Чл. 368, ал. 5,

изр. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

118.

РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Чл. 234, ал. 1

Чл. 10, ал. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

119.

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до общинската администрация

Чл. 43, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

120.

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник

Чл. 43, ал. 1,

изр. 2 и ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

121.

Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната

Чл. 105

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

122.

Социологическите агенции подават заявление в ЦИК за регистрация за извършване на социологически проучвания в изборния ден

ЦИК регистрира подалите заявление социологически агенции

Чл. 202

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

123.

ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 ИК (списък на заличените лица) и удостоверенията по чл. 40 ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 30

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

03.06.2024 г.

124.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК

Чл. 37, ал. 2

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

03.06.2024 г.

125.

Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и капитаните на плавателните съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 9, ал. 8

не по-късно от

48 часа преди изборния ден

06.06.2024 г.

126.

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от 10 избиратели, и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 29, ал. 3

не по-късно от 48 часа преди изборния ден

06.06.2024 г.

127.

Партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявление за регистрация на застъпниците на кандидатските листи

РИК регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения

РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 15 и  т. 16

Чл. 118

Чл. 122

до изборния ден

17.00 ч. на 08.06.2024 г.

128.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава на РИК от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. РИК публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни

Чл. 124, ал. 4

до изборния ден

17.00 ч. на

08.06.2024 г.

129.

Край на предизборните кампании

Чл. 182, ал. 4

24 часа преди изборния ден

24.00 ч.

на 07.06.2024 г.

130.

СИК получава техническите устройства за машинното гласуване и всички други изборни книжа и материали

Чл. 215, ал. 2

24 часа преди изборния ден

08.06.2024 г.

131.

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на набюлдателите

Чл. 112, ал. 1

Чл. 112

до изборния ден

08.06.2024 г.

132.

ИЗБОРЕН ДЕН

 

 

09.06.2024 г.

 

133.

Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели.

За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно 21.00 ч. местно време

Чл. 220, ал. 1

 

 

134.

ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на страната

Чл. 57, ал. 1, т. 39

 

не по-късно от 21.00 ч. на 09.06.2024 г.

135.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания и огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение

Чл. 204, ал. 3

Чл. 205, ал. 5

след 20,00ч.

на 09.06.2024 г.

 

136.

СИК установява резултата от гласуването, съставя протоколи за всеки вид избор и ги предава на РИК

Чл. 100, ал. 1, т. 4

до 24 часа след приключване на гласуването

до 21.00 ч.

на 10.06.2024 г.

137.

СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря

Чл. 100, ал. 1,

т. 7 и 8

веднага след изготвяне на протокола

09.06.2024 г./ 10.06.2024 г.

138.

СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация

Чл. 100, ал. 1, т. 5

до 24 часа след приключване на гласуването

 

139.

СИК извън страната установява резултата от гласуването и съставя протоколи за всеки вид избор след приключването на гласуването

Чл. 108, ал. 1, т. 4

не по-късно от 24,00 ч. местно време

 

140.

СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран/и екземпляр/и от подписан/ите протокол/и на СИК по чл.282 и от списъка/списъците за гласуване извън страната

Чл. 108, ал.1, т. 5

незабавно след изготвянето и подписването на протокола/ите

 

141.

СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копия от подписания/ите протокол/и и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копия от подписания/ите протокол/и с резултатите от гласуването, подпечатани на всяка страница с печата на комисията и подписани от председателя, заместник-председателя и секретаря

Чл. 108, ал. 1, т. 8 и 9

веднага след изготвяне на протокола/ите

 

142.

РИК установява и обявява резултатите от гласуването в района/изборния район и съставя протоколи

Чл. 72, ал. 1, т. 22

Чл. 289, ал. 1

до 48 часа след приключване на гласуването

 

143.

РИК издава заверено копие от протоколите на лицата по чл. 72, ал. 1, т. 25 и чл. 294 ИК

Чл. 72, ал. 1, т. 25

Чл. 294

незабавно след изготвяне и подписване на протоколите

 

144.

РИК сканира и изпраща в ЦИК протоколите с данните от гласуването и ги публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 23 и т.28

Чл. 293, ал. 6

до 48 часа след приключване на гласуването

 

145.

РИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за народни представители, и им издава удостоверения

Чл. 72, ал. 1, т. 24

до 48 часа след приключване на гласуването

 

146.

РИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК в района/изборния район и от протокол-грамите от плавателните съдове под български флаг

Чл. 384

 

 

147.

РИК предава на ЦИК протоколи и изборни книжа и материали съгласно указанията на ЦИК, екземплярите от протоколите на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване

Чл. 72, ал. 1, т. 26

Чл. 296, ал. 1

не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол от СИК

 

148.

ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции

Чл. 57, ал. 1 т. 40

 

 

149.

ЦИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за членове на ЕП и им издава удостоверения

Чл. 385, ал. 3 и ал.4

 

12.06.2024 г.

150.

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за членове на ЕП

Чл. 387, ал. 1

не по-късно от 3 дни след

изборния ден

12.06.2024 г.

151.

ЦИК обявява имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България

Чл. 387, ал. 2

не по-късно от 5 дни след

изборния ден

14.06.2026          г.

152.

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за народни представители

Чл. 300, ал. 1

не по-късно от

4 дни след изборния ден

13.06.2026          г.

 

153.

Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран

Чл. 299, ал. 1

еднодневен срок от узнаването

14.06.2026          г.

154.

ЦИК обявява имената на избраните народни представители

Чл. 300, ал. 2

не по-късно от

7 дни след изборния ден

16.06.2026          г.

155.

ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването за всеки вид избор, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 41

веднага след обявяването на резултатите от гласуването

 

156.

След предаване в ЦИК на протоколите и другите книжа, предназначени за ЦИК, РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали

Чл. 72, ал. 1, т. 27

в 7-дневен срок

от обявяване на резултатите

 

157.

ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети за съответния вид избор, отговарящи на изискванията на чл. 130 ИК

Чл. 130

в 7-дневен срок

от обявяване на резултатите

 

158.

Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали

Чл. 186, ал. 3

в 7-дневен срок

след изборния ден

16.06.2024 г.

159.

Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от СИК извън страната на ръководителя на ДКП или на оправомощен от него представител

Чл. 108, ал.1 Чл. 286, ал. 2, т. 6

незабавно след изпращане на ЦИК на сканираните копия от протоколи и списъците за гласуване

 

160.

Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до МВнР за предаването им в ЦИК

Чл. 108, ал.1, т. 6

Чл. 286, ал. 2

с първата дипломатическа поща след изборния ден

 

161.

Представляващият партията, коалицията или инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Чл. 172, ал. 1

30 работни дни след изборния ден

 

162.

Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 172, ал. 2

30 работни дни след изборния ден

 

Съгласно чл. 351 и § 1, т. 3 от ДР на ИК за дата 6 месеца преди изборния ден се счита 9 декември 2023 г.

Съгласно чл. 350 и § 1, т. 2 от ДР на ИК за дата 3 месеца преди изборния ден се счита 9 март 2024 г.

Районните избирателни комисии започват работа от 20 април 2024 г., от която дата членовете им получават възнаграждение.

ХРОНОГРАМА

за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., насрочени с Указ № 100 от 09.04.2024 г. и Указ №102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България,

приета с Решение № 3043-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК

Процедури, действия и решения

Правно основание

от ИК

Време (дни/часове) спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)

1.

Областните управители изпращат покани за консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 60, ал. 1

не по-късно от 58 дни преди изборния ден

11.04.2024 г.

2.

Областните управители провеждат консултации за състав на РИК

Чл. 60, ал. 1

 

14.04.2024 г.

3.

ЦИК обявява районите на територията на страната при произвеждане на избори за членове на ЕП

Чл. 356, ал. 2

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

12.04.2024 г.

4.

ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната и изпраща информация на МВнР

Чл. 11

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

12.04.2024 г.

5.

Министърът на външните работи и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

Чл. 20

незабавно след изпращане от ЦИК на съответните решения

 

6.

ЦИК определя възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях

Чл. 57, ал. 1, т. 7

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

7.

Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите и за разкриване на избирателни секции

Чл. 21, ал. 1

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

8.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в страната

Чл. 57, ал. 1, т. 16

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

9.

ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната

Чл. 57, ал. 1, т. 18

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

10.

Областният управител прави предложение пред ЦИК за състава на РИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК

Чл. 60, ал. 8

Чл. 60, ал. 6

и ал. 9

 

15.04.2024 г.

 

11.

ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

Чл. 27, ал. 2

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

12.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 44

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

13.

ЦИК утвърждава образци на печатите на избирателните комисии и начина на защитата им

Чл. 57, ал. 1, т. 8

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

14.

ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД

Чл. 57, ал. 1, т. 33

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2024 г.

 

15.

ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите

Чл. 57, ал. 1, т. 36

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2027          г.

 

16.

ЦИК определя формата и структурирания електронен вид на списъците за участие на независими кандидати

Чл. 57, ал. 1, т. 35

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

14.04.2027          г.

 

17.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите.

Чл. 57, ал. 1, т. 35

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2024 г.

 

18.

ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи за членове на ЕП и за народни представители, и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 36, предложение 2

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2027          г.

 

19.

ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място

Чл. 57, ал. 1, т. 37

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

16.04.2024 г.

20.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се обявява на публично място и може да бъде обжалвана в тридневен срок от обявяването й пред съответния областен управител

Чл. 8, ал. 2 и ал. 4

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

 

21.

Кметът на общината изпраща копие от заповедта за образуване на избирателните секции на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в съответната област

Чл. 8, ал. 2, предложение 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

22.

ЦИК обявява списък на местата извън страната за изборите за членове на ЕП, само в държави – членки на ЕС, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

ЦИК обявява списък на местата извън страната, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели

Чл. 57, ал. 1, т . 17

Чл. 14, т. 3

Чл. 14, т.3

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

 

 

 

 

 

19.04.2024 г.

23.

ЦИК обявява местата извън страната, в които се образуват избирателни секции в ДКП в двата вида избори.

Чл. 57, ал. 1, т . 17

Чл. 14, т. 1

незабавно след получаване на информация от МВнР

 

24.

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

Чл. 57, ал. 1, т. 14

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

25.

ЦИК назначава РИК

Чл. 59, ал. 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

26.

ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от избирателните комисии

Чл. 57, ал. 1, т. 46

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

27.

ЦИК определя реда за разглеждане от РИК на жалбите и сигналите и тяхното публикуване

Чл. 57, ал. 1, т. 27

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

28.

Сметната палата утвърждава образци на декларации по глава единадесета на ИК (финансиране, свързано с предизборната кампания) и ги обявява на интернет страницата си

Чл. 173

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

19.04.2024 г.

29.

ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в районите и с броя на избирателите в тях

Чл. 57, ал. 1, т. 20

не по-късно от 48 дни преди изборния ден

21.04.2027          г.

30.

ЦИК определя условията и реда за провеждане на предизборните кампании за изборите за членове на ЕП от Република България и за народни представители

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

31.

ЦИК определя реда и условията за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите

Чл. 178, ал. 5

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

32.

Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК

Чл. 41, ал. 3

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

33.

Партиите и коалициите подават в ЦИК заявление за регистрация за участие в изборите за членове на ЕП от Република България и/или за народни представители

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

Всеки работен ден от 15.04.

до 24.04.2024 г.

от 09.30 ч.

до 17.00 ч.

 

34.

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за членове на ЕП от Република България

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2027          г.

35.

Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията напусне състава ѝ, може да участва в изборите самостоятелно, след като се регистрира в ЦИК по реда на чл. 133 ИК

Чл. 144, ал. 8

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

24.04.2024 г.

 

36.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите

Чл. 135, ал. 2

Чл. 142, ал. 2

не по-късно от 42 дни преди изборния ден

27.04.2024 г.

37.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

Чл. 57, ал. 1, т.36

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

38.

Инициативните комитети подават заявление за регистрация в ЦИК за участие в изборите за членове на ЕП от Република България

Чл. 153, ал. 1

във вр. с чл. 152, т. 1, буква „б“

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

17.00 ч. 29.04.2024 г.

39.

Инициативните комитети подават заявление за регистрация пред РИК за изборите за народни представители

РИК регистрира инициативните комитети

Чл. 153, ал. 1

Чл. 152 т. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

40.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 1

5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

41.

Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България

Чл. 359, ал. 1

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

42.

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци част І за изборите за членове на ЕП и ги публикуват на интернет страницата на общината

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители и ги публикуват на интернет страницата на общината

Чл. 41, ал. 1

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

43.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК

Чл. 187

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2024 г.

44.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите

Чл. 198, ал. 5

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

29.04.2027          г.

45.

Доставчиците на медийни услуги публикуват на интернет страницата информация за договорите в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, вкл., ако договорът е сключен чрез посредник

Чл. 180, ал. 1 и 4

в тридневен срок от подписване на съответния договор - информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите

 

46.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на инициативните комитети за ЕП, предназначени за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 1

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2027          г.

47.

В изборите за народни представители РИК предоставя данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания на Сметната палата и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 2

Чл.180, ал.1 и 4

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

 

48.

ЦИК регистрира за участие в изборите партия в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й.

ЦИК регистрира за участие в изборите коалиция в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й

Чл. 134, ал. 3

Чл. 141, ал. 3

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

49.

Партиите и/или коалициите подават заявление в ЦИК за извършване на промени в състава и/или в наименованието на регистрирана коалиция

Чл. 144, ал. 1

и  ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

17.00 ч.

04.05.2024 г.

50.

ЦИК извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава й на партия/и, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията

Чл. 144, ал. 1

 и ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

51.

РИК формира единните номера на избирателните секции в района

Чл. 8, ал. 8

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

52.

Кметовете на общините насрочват консултации за състави на СИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 91

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

53.

Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част ІІ за изборите за членове на ЕП, се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 26, ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

04.05.2024 г.

54.

Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите.

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

55.

ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й, като отбелязва в регистъра настъпилите промени

Чл. 144, ал. 5

и ал. 6

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

56.

ЦИК регистрира за участие в изборите инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2027          г.

57.

Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат за народен представител, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 ИК

Чл. 257, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2024 г.

17.00 ч.

58.

РИК регистрира за участие в изборите за народни представители инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

59.

Партия или коалиция, регистрирана за изборите за членове на ЕП и/или за изборите за народни представители може да подаде заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

60.

Инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за членове на ЕП може да подаде заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

61.

Инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за народни представители може да подаде заявление до РИК да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

17.00 ч.

07.05.2024 г.

62.

Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до ЦИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за членове на ЕП

ЦИК регистрира кандидатските листи

Чл. 365, ал 1 и

ал. 2

Чл. 367, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

63.

Партиите, коалициите и инициативните комитети, правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 07.05.2024 г.

64.

РИК регистрира кандидатските листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал. 2

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

07.05.2027          г.

65.

РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация

Чл. 254, ал. 6

31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

66.

ЦИК изпраща извлечение от регистъра на кандидатските листи с регистрираните кандидати за членове на ЕП от Република България, които са граждани на друга държава-членка на ЕС, но не са български граждани, на компетентните органи на съответните държави-членки на ЕС

Чл. 365, ал. 4

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2027          г.

67.

ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за членове на ЕП, съответно на партиите и коалициите за изборите за народни представители, и ги обявява

Чл. 57, ал. 1, т. 21

Чл. 372, ал.1 и

Чл. 262, ал. 1

§ 5, т. 5, букви „б“ и „в“ от ДР на ИК

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

 

68.

ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети в различните форми на предизборната кампания

Чл. 192

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

69.

ЦИК определя условията и реда за отразяването на предизборната кампания в медиите

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

70.

ЦИК приема правила за обективно и справедливо отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 189, ал. 3

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

71.

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата

Чл. 189, ал. 4

не по късно от 31

дни преди изборния ден

08.05.2024 г.

72.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 368, ал. 4

Чл. 258, ал. 4

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

73.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат, който се регистрира с решение на ЦИК/РИК.

Чл. 368, ал. 5

изречение 2 и

Чл. 258, ал. 5, предл. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2027          г.

74.

Общинските администрации изпращат копие от част ІІ на избирателните списъци на ЦИК, която уведомява компетентните органи на съответните държави членки за включените в избирателните списъци техни граждани

Чл. 362, ал. 1

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

75.

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините и кочаните.

Чл. 57, ал. 1, т. 19

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

76.

Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации

Чл. 18, ал. 3

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

77.

Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение за състава на СИК, той изпраща незабавно документите в РИК

Чл. 91, ал. 7, 8, 9 и ал. 12

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

09.05.2024 г.

78.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 6

не по-късно от откриване на предизборната кампания

09.05.2024 г.

79.

Откриване на предизборната кампания

Чл. 175

30 дни преди изборния ден

от 00:00 ч. на

10.05.2024 г.

80.

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати в съответния вид избор

Чл. 369, ал. 2

Чл. 259, ал. 2

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

12.05.2027          г.

81.

ЦИК извършва проверка на кандидатите за ЕП и НС.

Чл. 57, ал.1, т. 36, предл. 2

Чл.368

чл. 247, ал.1, т. 2 и 3

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

12.05.2024 г.

82.

Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната

Чл. 13, ал. 3

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

83.

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК

Чл. 16, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

84.

Общинските администрации обявяват част ІІ на избирателните списъци за изборите за членове на ЕП

Чл. 41, ал. 2

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

85.

РИК назначава съставите на СИК

Чл. 89, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

14.05.2024 г.

86.

Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК

Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

15.05.2024 г.

87.

Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК

Чл. 171, ал. 3

5 дни след откриване на кампанията

 

88.

ЦИК изпраща незабавно на компетентните органи на държавите - членки на ЕС, списък на гражданите на тези държави, които са вписани в част ІІ на избирателния списък, както и извлечение от регистъра по чл. 365, ал. 3 ИК за гражданите, които са регистрирани като кандидати

Чл. 354, т. 1

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

15.05.2027          г.

89.

Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение до ЦИК за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14 т. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

17.05.2024 г.

 

90.

ЦИК извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 ИК на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната.

ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират

Чл. 17, ал. 3

и ал. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

17.05.2024 г.

91.

ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции

Чл. 17, ал. 5,

изр. 2

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

18.05.2024 г.

92.

ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място

Чл. 12

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

18.05.2024 г.

93.

МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата, които имат право да гласуват в списъка за гласуване извън страната

Чл. 17, ал. 6, във вр. с чл. 31, ал. 1

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

19.05.2024 г.

94.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

Чл. 57, ал. 1, т. 25

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

19.05.2024 г.

95.

ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната

Чл. 102

не по-късно от 19 дни преди изборния ден

20.05.2024 г.

96.

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП

Чл. 13, ал. 5

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

97.

Ръководителите на ДКП изготвят и подписват списъци за гласуване извън страната на лицата, които имат право да гласуват

Чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

98.

Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП

Чл. 32 във вр. с чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2024 г.

99.

МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в страната

Чл. 31, ал. 2

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

21.05.2027          г.

100.

В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2024 г.

101.

Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

Чл. 103, ал. 3

във вр. с ал. 2

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2027          г.

102.

Партиите и коалициите правят предложения за съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

23.05.2024 г.

 

103.

ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно)

Чл. 27, ал. 2

15 дни преди изборня ден

24.05.2027          г.

104.

Само кандидатите за членове на ЕП, членове на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес

Чл. 34, ал. 1 – 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

17.00 ч.

 

105.

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите

Чл. 34, ал. 1 – 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

 

106.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

Чл. 36, ал. 1

и ал. 4

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

107.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес

Чл. 37, ал. 1

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

25.05.2024 г.

 

108.

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2

Чл. 91

 

27.05.2024 г.

109.

Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за избирателите, на които са издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Това се отнася и за подадените по електронен път заявления в ГД „ГРАО“

Чл. 34, ал. 5

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

110.

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес

Чл. 36, ал. 3

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

111.

Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър

Чл. 104, ал. 1

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

112.

ЦИК назначава СИК извън страната

Чл. 101

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

27.05.2024 г.

113.

Кметът на общината прави предложение до РИК за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2,

изр. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

114.

Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Чл. 35, ал. 3

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

115.

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица

Чл. 39, ал. 1

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

116.

РИК назначава СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия

Чл. 89, ал. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

29.05.2024 г.

117.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат

Чл. 368, ал. 5,

изр. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

118.

РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Чл. 234, ал. 1

Чл. 10, ал. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

119.

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до общинската администрация

Чл. 43, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

120.

Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник

Чл. 43, ал. 1,

изр. 2 и ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

121.

Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната

Чл. 105

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

122.

Социологическите агенции подават заявление в ЦИК за регистрация за извършване на социологически проучвания в изборния ден

ЦИК регистрира подалите заявление социологически агенции

Чл. 202

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

01.06.2024 г.

123.

ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 ИК (списък на заличените лица) и удостоверенията по чл. 40 ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 30

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

03.06.2024 г.

124.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК

Чл. 37, ал. 2

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

03.06.2024 г.

125.

Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и капитаните на плавателните съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 9, ал. 8

не по-късно от

48 часа преди изборния ден

06.06.2024 г.

126.

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от 10 избиратели, и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 29, ал. 3

не по-късно от 48 часа преди изборния ден

06.06.2024 г.

127.

Партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявление за регистрация на застъпниците на кандидатските листи

РИК регистрира до изборния ден застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения

РИК води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 15 и  т. 16

Чл. 118

Чл. 122

до изборния ден

17.00 ч. на 08.06.2024 г.

128.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава на РИК от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. РИК публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни

Чл. 124, ал. 4

до изборния ден

17.00 ч. на

08.06.2024 г.

129.

Край на предизборните кампании

Чл. 182, ал. 4

24 часа преди изборния ден

24.00 ч.

на 07.06.2024 г.

130.

СИК получава техническите устройства за машинното гласуване и всички други изборни книжа и материали

Чл. 215, ал. 2

24 часа преди изборния ден

08.06.2024 г.

131.

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на набюлдателите

Чл. 112, ал. 1

Чл. 112

до изборния ден

08.06.2024 г.

132.

ИЗБОРЕН ДЕН

 

 

09.06.2024 г.

 

133.

Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели.

За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно 21.00 ч. местно време

Чл. 220, ал. 1

 

 

134.

ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на страната

Чл. 57, ал. 1, т. 39

 

не по-късно от 21.00 ч. на 09.06.2024 г.

135.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания и огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение

Чл. 204, ал. 3

Чл. 205, ал. 5

след 20,00ч.

на 09.06.2024 г.

 

136.

СИК установява резултата от гласуването, съставя протоколи за всеки вид избор и ги предава на РИК

Чл. 100, ал. 1, т. 4

до 24 часа след приключване на гласуването

до 21.00 ч.

на 10.06.2024 г.

137.

СИК обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписания протокол и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря

Чл. 100, ал. 1,

т. 7 и 8

веднага след изготвяне на протокола

09.06.2024 г./ 10.06.2024 г.

138.

СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация

Чл. 100, ал. 1, т. 5

до 24 часа след приключване на гласуването

 

139.

СИК извън страната установява резултата от гласуването и съставя протоколи за всеки вид избор след приключването на гласуването

Чл. 108, ал. 1, т. 4

не по-късно от 24,00 ч. местно време

 

140.

СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран/и екземпляр/и от подписан/ите протокол/и на СИК по чл.282 и от списъка/списъците за гласуване извън страната

Чл. 108, ал.1, т. 5

незабавно след изготвянето и подписването на протокола/ите

 

141.

СИК извън страната обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копия от подписания/ите протокол/и и предоставя срещу подпис на членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите копия от подписания/ите протокол/и с резултатите от гласуването, подпечатани на всяка страница с печата на комисията и подписани от председателя, заместник-председателя и секретаря

Чл. 108, ал. 1, т. 8 и 9

веднага след изготвяне на протокола/ите

 

142.

РИК установява и обявява резултатите от гласуването в района/изборния район и съставя протоколи

Чл. 72, ал. 1, т. 22

Чл. 289, ал. 1

до 48 часа след приключване на гласуването

 

143.

РИК издава заверено копие от протоколите на лицата по чл. 72, ал. 1, т. 25 и чл. 294 ИК

Чл. 72, ал. 1, т. 25

Чл. 294

незабавно след изготвяне и подписване на протоколите

 

144.

РИК сканира и изпраща в ЦИК протоколите с данните от гласуването и ги публикува на интернет страницата си

Чл. 72, ал. 1, т. 23 и т.28

Чл. 293, ал. 6

до 48 часа след приключване на гласуването

 

145.

РИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за народни представители, и им издава удостоверения

Чл. 72, ал. 1, т. 24

до 48 часа след приключване на гласуването

 

146.

РИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК в района/изборния район и от протокол-грамите от плавателните съдове под български флаг

Чл. 384

 

 

147.

РИК предава на ЦИК протоколи и изборни книжа и материали съгласно указанията на ЦИК, екземплярите от протоколите на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване

Чл. 72, ал. 1, т. 26

Чл. 296, ал. 1

не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол от СИК

 

148.

ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции

Чл. 57, ал. 1 т. 40

 

 

149.

ЦИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за членове на ЕП и им издава удостоверения

Чл. 385, ал. 3 и ал.4

 

12.06.2024 г.

150.

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за членове на ЕП

Чл. 387, ал. 1

не по-късно от 3 дни след

изборния ден

12.06.2024 г.

151.

ЦИК обявява имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България

Чл. 387, ал. 2

не по-късно от 5 дни след

изборния ден

14.06.2027          г.

152.

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за народни представители

Чл. 300, ал. 1

не по-късно от

4 дни след изборния ден

13.06.2027          г.

 

153.

Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран

Чл. 299, ал. 1

еднодневен срок от узнаването

14.06.2027          г.

154.

ЦИК обявява имената на избраните народни представители

Чл. 300, ал. 2

не по-късно от

7 дни след изборния ден

16.06.2027          г.

155.

ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването за всеки вид избор, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 41

веднага след обявяването на резултатите от гласуването

 

156.

След предаване в ЦИК на протоколите и другите книжа, предназначени за ЦИК, РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали

Чл. 72, ал. 1, т. 27

в 7-дневен срок

от обявяване на резултатите

 

157.

ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети за съответния вид избор, отговарящи на изискванията на чл. 130 ИК

Чл. 130

в 7-дневен срок

от обявяване на резултатите

 

158.

Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали

Чл. 186, ал. 3

в 7-дневен срок

след изборния ден

16.06.2024 г.

159.

Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от СИК извън страната на ръководителя на ДКП или на оправомощен от него представител

Чл. 108, ал.1 Чл. 286, ал. 2, т. 6

незабавно след изпращане на ЦИК на сканираните копия от протоколи и списъците за гласуване

 

160.

Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до МВнР за предаването им в ЦИК

Чл. 108, ал.1, т. 6

Чл. 286, ал. 2

с първата дипломатическа поща след изборния ден

 

161.

Представляващият партията, коалицията или инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Чл. 172, ал. 1

30 работни дни след изборния ден

 

162.

Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 172, ал. 2

30 работни дни след изборния ден

 

Съгласно чл. 351 и § 1, т. 3 от ДР на ИК за дата 6 месеца преди изборния ден се счита 9 декември 2023 г.

Съгласно чл. 350 и § 1, т. 2 от ДР на ИК за дата 3 месеца преди изборния ден се счита 9 март 2024 г.

Районните избирателни комисии започват работа от 20 април 2024 г., от която дата членовете им получават възнаграждение.

Read 423 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */