×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Възстановеният шеф на ТП на НОИ Ямбол Георги Миланов си търси правата

Понеделник, 06 Февруари 2023 14:57


Съдът го подкрепя Разпореждане му дава изпълнителен лист срещу НОИ София даже!

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ в полза на Г.И.М. ***, със съдебен адрес *** 14, к-ра 207, чрез адвокат А.Д. против Национален осигурителен институт, гр. София за сумата от 1200/хиляда и двеста/ лева, представляваща размера на направените разноски по адм. дело № 92/2022г. на ЯАС и по адм. дело № 6439/2022г. на ВАС.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в двуседмичен срок, който за молителя тече от връчване на разпореждането, а за ответника – от връчването на поканата за доброволно изпълнение.

Препис от разпореждането да се изпрати на молителя.

                                               СЪДИЯ:п /не се чете/

 

Ето повече

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 99/6.2.2023г.

 

гр. Ямбол

Ямболският административен съд, трети административен състав, в закрито заседание на шести февруари две хиляди и двадесет и трета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНЯ С.

 

при секретаря Велина Митева, разгледа докладваното от съдията адм. д. № 92 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 405, ал. 1 от ГПК и е образувано по молба с вх. № 280 от 02.02.2023г. от адвокат А.Д., пълномощник на Г.И.М. по адм. дело № 92/2022г. на ЯАС, с която се иска издаването на изпълнителен лист по влязлото в сила решение № 105 от 01.06.2022г. по адм. дело № 92/2022г. на ЯАС.

След като се запозна с молбата, съдът намери същата за основателна. Съображенията за това са следните:

           Адм. дело № 92/2022г. е образувано по жалба на Г.И.М. ***,***   против Заповед № 160 от 07.03.2022г. на Управителя на НОИ, с която, считано от 14.03.2022 г., е прекратено служебното му правоотношение на длъжността „*“ на ТП на НОИ, Ямбол, на основание чл. 107, ал. 2 от ЗДСл, поради получена възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността, съгласно формуляр за оценка на изпълнението (приложение №2 към чл.19, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА) на Г.И.М. за периода на оценяване от 01.01.2021 г до 31.12.2021 г. и формуляр за корекция на годишната оценка на изпълнението (приложение №5 към чл.24, ал.2 от НУРОИСДА) на Г.И.М. за периода за оценяване от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

   С решение № 105 от 01.06.2022г. по адм. дело № 92/2022г. ЯАС е   отменил Заповед № 160 от 07.03.2022г. на Управителя на Националния осигурителен институт, София  и е осъдил НОИ – София да заплати на Г.И.М. ***, направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 (шестстотин) лева.

Решение № 105 от 01.06.2022г. по адм. дело № 92/2022г. на ЯАС е оставено в сила с решение № 1109 от 01.02.2023г. по адм. дело № 6439/2022г. на ВАС, като с решението на ВАС е осъден НОИ, София да заплати на Г.И.М. ***, със съдебен адрес *** 14, к-ра 207, чрез адвокат А.Д. сумата от 600/шестстотин / лева, разноски за касационната инстанция. Решението на ВАС е окончателно. Решението на ЯАС е влязло в сила на 01.02.2023г. и с  оглед разпоредбата на чл. 404, т. 1 от ГПК решението подлежи на принудително изпълнение. Предвид на това съдът намира, че молбата е основателна и като такава следва да бъде уважена, като се постанови разпореждане за издаване на изпълнителен лист. Заплатената от молителя такса в размер на 5/пет/ лева за издаването на ИЛ не следва да се присъжда с оглед приетото в Определение № 11856/22.11.2021г. по адм. дело № 11306/2021г. на ВАС, че този вид такса е за сметка на кредитора поради липса на правно основание за присъждането й.

Водим от горното и на основание чл. 406, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, ЯАС, трети административен състав

Р А З П О Р Е Д И :

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ в полза на Г.И.М. ***, със съдебен адрес *** 14, к-ра 207, чрез адвокат А.Д. против Национален осигурителен институт, гр. София за сумата от 1200/хиляда и двеста/ лева, представляваща размера на направените разноски по адм. дело № 92/2022г. на ЯАС и по адм. дело № 6439/2022г. на ВАС.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в двуседмичен срок, който за молителя тече от връчване на разпореждането, а за ответника – от връчването на поканата за доброволно изпълнение.

Препис от разпореждането да се изпрати на молителя.

                                               СЪДИЯ:п /не се чете/

 

Бел. Яс - до Решението на Съда начело на ТП на НОИ Ямбол беше госпожа Капка Йоргова

Read 251 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo