×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Районната избирателна комисия на 31 МИР ще трябва да преразгледа решението си

Сряда, 21 Септември 2022 17:41


по жалбата на ВЪЗРАЖДАНЕ срещу действия на кандидат за народен представител от Движението за права и свободи. Това реши днес Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1447-НС

София, 21 септември 2022 г.

 
ОТНОСНО: жалба от Никола Ангелов Димитров – кандидат за народен представител от ПП „Възраждане“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол
В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-39 от 20.09.2022 г. е постъпила жалба от Никола Ангелов Димитров – кандидат за народен представител от ПП „Възраждане“ в 31-ви МИР – Ямболски, срещу решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол, която жалба е изпратена от РИК – Ямбол в оригинал, ведно с приложени компакт диск (празен-липсва запис), оспореното решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол, Протокол от заседание на РИК № 14 от 16.09.2022 г., жалба вх. № 1/15.09.2022 г. в РИК – Ямбол, с приложени към нея снимки като доказателства.

Жалбоподателят твърди, че с оспореното решение № 55-НС от 16.09.2022 г. РИК – Ямбол, е отхвърлила жалбата му, с която той е сезирал РИК – Ямбол, за извършено нарушение по чл. 183, ал. 1 и ал. 2 ИК.

Оспореното решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол, е прието в хипотезата на отхвърляне по чл. 70, ал. 4 от ИК по проект на решение, с което се уважава жалба вх. №1/15.09.2022 г., подадена от Никола Ангелов Димитров в РИК – Ямбол. 

Видно от всички приложени към жалбата материали по преписката, оспореното решение не е решение по същество за отхвърляне на жалбата, а решение, постановено при условията на чл. 70, ал. 4 ИК – непостигнато мнозинство за приемане на предложения проект за решение по същество. В тази връзка от съществено значение е предложеният за гласуване от РИК проект на решение, а именно установената в него фактическа обстановка, определяне на приложимите правни норми към разглеждания случай, мотивите за взимане на съответното решение.

В настоящия случай в предложения проект на решение за установяване на нарушение, който не е събрал необходимото мнозинство, е видно, че липсват обосновани със законовите норми мотиви относно установяване на конкретните нарушения. Макар и посочена легалната дефиниция за „предизборна агитация“ по §1, т. 17 от ДР на ИК, същата не е взета предвид в нейната цялост при мотивиране на предложението дали разглежданите материали (аптечка и визитка) представляват предизборна агитация, след като върху тях липсва обозначен призив за гласуване за определена политическа сила. В допълнение, следва да се отбележи, че в §1, т. 17 от ДР на ИК последно изречение е определено какво не представлява агитация по смисъла на Изборния кодекс.

От друга страна, решение на районната избирателна комисия, с което се установява извършване на нарушение на Изборния кодекс, следва да съдържа в диспозитива си всички елементи на установяване на нарушението – фактическа обстановка, място, време и обстоятелства, при които е извършено нарушението, в какво се състои нарушението, както и кой е извършил нарушението.

След разглеждане на всички материали, приложени по преписката на оспореното решение № 55-НС от 16.09.2022 г. на РИК – Ямбол, Централната избирателна комисия установи, че проектът на решение, по който е постановено оспореното решение, не съдържа всички изискуеми реквизити, посочени по-горе, които да позволяват на членовете на РИК да вземат информирано и законосъобразно решение по депозираната жалба – не е посочена конкретната фактическата обстановка на извършване на нарушение (място, време, обстоятелства при извършване на нарушението), кое е деянието, съставляващо нарушение, като се вземе предвид пълните текстове на разпоредбите на §1, т. 17 от ДР на ИК, чл. 181 и чл. 183 ИК, от кого е извършено нарушението.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия 

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 55-НС/16.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Ямбол, прието при условията на чл. 70, ал. 4 ИК.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Ямбол, за произнасяне съобразно мотивите на това решение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                     Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

                                                                      Севинч Солакова

Read 342 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo