×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Четиво за юристи и будни граждани Как кметът на Болярово спечели срещу ГЕРБ във ВАС

Четвъртък, 18 Август 2022 04:05


Ето защо кметът на Болярово Христо Христов НЕ беше отстранен от длъжност по жалба от ПП ГЕРБ

 

РЕШЕНИЕ

№ 7576

София, 04.08.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Трето отделение , в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и двадесет и втора година в състав:

   
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ДИМИТРОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН РАДЕНКОВ
РУМЯНА ЛИЛОВА
     
при секретар Лиляна Железарова и с участието
на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното
от съдията Иван Раденков  
по административно дело № 4496 / 2022 г.
 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по касационна жалба на Х. Христов от гр. Болярово, обл. Ямбол, против .решение № 76/27.04.2022г., постановено по адм. дело № 128/2022 г., по описа на Административен съд Ямбол, с което е отменено Решение № 75 - МИ/13.04.2022 г., на Общинска избирателна комисия - Болярово, с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК,вр. чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, е постановен отказ да бъде констатирано прекратяване предсрочно пълномощията на Х. Христов, като кмет на Община Борялово, обявен за избран с Решение № 62 МИ от 28.10.2019 г., допълнено с решение № 69/01.11.2019 г. на ОИК - Болярово и преписката е върната на Общинска избирателна комисия - Болярово за постановяване на решение, съобразно мотивите на съдебното решение по тълкуване и прилагане на закона, в тридневен срок от влизане в сила на решението по делото.Изложени са съображения за неправилност на обжалвания съдебен акт поради допуснати нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска се отмяната му и постановяването на друго , с което жалбите против решението на ОИК - Болярово бъдат отхвърлени ато неоснователни и недоказани. Претендира разноски за настоящата инстанция.

Ответникът - Политическа партия "ГЕРБ" София, редовно призована не е представлявана и не е изразено становище по касационната жалба.

Ответникът - Общинска избирателна комисия - Болярово, редовно призована, не е представлявана и не е изразено становище по касационната жалба.

Ответникът Д. Димитров, с писмен отговор оспорва касационната жалба като неоснователна.

Ответникът Х. Николов, редовно призован, не се явява и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Върховната административна прокуратура изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени доказателствата по делото, във връзка с доводите и съображенията на страните, Върховният административен съд, състав на трето отделениие, приема следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, от надлежна страна, с оглед на което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Административен съд Ямбол е отменил Решение № 75 - МИ/13.04.2022 г., на Общинска избирателна комисия - Болярово, с което на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК,вр. чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, е постановен отказ да бъде констатирано прекратяване предсрочно пълномощията на Х. Христов, като кмет на Община Борялово, обявен за избран с Решение № 62 МИ от 28.10.2019 г., допълнено с решение № 69/01.11.2019 г. на ОИК - Болярово и преписката е върната на Общинска избирателна комисия - Болярово за постановяване на решение, съобразно мотивите на съдебното решение по тълкуване и прилагане на закона, в тридневен срок от влизане в сила на решението по делото. За да постанови този резултат съдът е приел, че по силата на чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. От разпоредбите на чл. 80, ал. 1 ЗПКОНПИ и чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА следва, че хипотезата на чл. 42, ал.1 ,т .11 от ЗМСМА е от категорията на безусловните основания за прекратяване на пълномощията на кметовете, в който случай ОИК действа при условията на обвързана компетентност. Изложени са съображения, че доколкото в случая с влязло в сила на 10.02.2022 г. решение № РС - 260 - 20 - 089/29.07.2020 г. КПКОНПИ е установила наличие на конфликт на интереси по отношение на Х. Христов в качеството му на кмет на община Болярово, то са налице предпоставките на посочените разпоредби и ОИК - Болярово е била длъжна в тридневен срок от получаване на писмото от комисията, с което са представени доказателства, установяващи изискуемите условия, да постанови решение за прекратяване пълномощията на кмета на община Болярово. По тези съображения Административен съд Ямбол е постановил обжалваното решение.

Решението е неправилно.

Доводите изложени от касационния жалбоподател за допуснато нарушение на материалния закон са основателни. Следва да се отбележи, че спорът по делото не е по фактите, те напълно са установени в съдебното производство. Основния спорен въпрос в настоящия процес е по тяхната правна интерпретация. По отношение на Х. Христов, действащ като кмет на община Болярово, е установен конфликт на интереси с влязло в сила решение по отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, по времето на предходен негов мандат като кмет 2015г. - 2019 г. и за нарушение извършено през 2017 г, а не по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, визиран в разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и за текущия мандат, за който е встъпил в правомощия считано от месец октомври 2019г., след избора му за кмет за нов мандат 2019 г. - 2023 г. Предсрочното прекратяване на правомощията на кмета не следва да се прилага в неговия нов мандат. По тези съображения ОИК Болярово правилно не е приела решение за предсрочно прекратяване правомощията на кмета на община Болярово, за конфликт на интереси, установен за нарушения пред 2017 г., да носи отговорност в рамките на последващ мандат. Не е налице законодателно ограничаване на пасивното избирателно право, поради което е недопустимо прекратяване на правомощията в последващ мандат. В противен случай Законодателят би ограничил възможността лице, по отношение на което е установен конфликт на интереси, да се кандидатира и да бъде избирано на съответна изборна длъжност. Предвид на изложените съображения не е налице хипотезата на чл. 42, ал.1 , т. 11 ЗМСМА за предсрочно прекратяване мандата 2019 г. - 2023 г. на кмета на община Болярово.

По изложените съображения обжалваното решение е постановено в противоречие с материалноправните разпоредби, поради което следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което жалбата на Политическа партия "ГЕРБ" София, против Решение № 75 - МИ/13.04.2022 г., на Общинска избирателна комисия - Болярово, бъде отхвърлена като неоснователна. При този краен извод в полза на касационния жалбоподател следва да бъдат присъдени и направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 600.00 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 221 ,ал. 2, предл. второ АПК, Върховният административен съд, състав на трето отделение


РЕШИ:

ОТМЕНЯ .решение № 76/27.04.2022г., постановено по адм. дело № 128/2022 г., по описа на Административен съд Ямбол, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия "ГЕРБ" София, против Решение № 75 - МИ/13.04.2022 г., на Общинска избирателна комисия - Болярово.

ОСЪЖДА Политическа партия "ГЕРБ" София, ДА ЗАПЛАТИ на Х. Христов от гр. Болярово, обл. Ямбол, направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.

Решението е окончателно.

     
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ МАРИО ДИМИТРОВ

секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ ИВАН РАДЕНКОВ

/п/ РУМЯНА ЛИЛОВА
Read 494 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo