×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Общинският съветник Калоян Калиманов се е включил в общественото обсъждане

Събота, 22 Януари 2022 10:33


на 
Проект на наредба за
изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните
организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, обявен с рег. No
И-0160 от 20.12.2021г.

На вниманието на спортни деятели, общински съветници, юристи и будните граждани


Предложения:
на г-н Калиманов
1. чл.
8, ал.2 се променя като следва: Предоставянето става въз основа на мотивирано искане от
заинтересуван
ото лице, което се предоставя за становище на Експертна комисия за физическа активност,
физическото
възпитание, спорта и спортно-туристическа дейност. При положително становище и
съгласуване с Дирекция
"УТС" и Дирекция "ОСИД", Главния архитект се внася за вземане на решение в
Общински съвет Ямбол. Срокът за предоставяне не може да бъде повече от 3
(три) години.
Мотиви: Срокът на предоставяне не трябва да бъде повече от 3 (три) години, тъй като има
опасност от безконтролност спрямо общинската собственост, с това предложение което правя има по-
голям контрол относно предоставянето на общинска собственост на спортните клубове и техните
обединения.

 

Вносителят  на проекта Не приема предложението


Мотиви на вносителя на Проекта : За планиране на развитие на спортните клубове, както и за сключване на дълготрайни
спонсорски договори, които осигуряват сигурност при планирането на бюджета на спортните клубове е
необходимо да се заложи възможност за по-продължителен срок на предоставяне.

 

Предложение на Калиманов:
2. Преходни и заключителни разпоредби да добият вида:

§ 1. Настоящата Наредба изменя Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане
дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община
Ямбол (приета с Решение No Х
I-1/13.08.2020г., в сила от 08.09.2020г., доп. с Решение No XX-
15/25.02.2021 г.
в сила от 15.03.2021г.) и се приема на основание чл.6 и чл.133, ал.4 от Закона за
физическото възпитание и спорта и чл.6 от Закон за общинската собственост.

Мотиви:/ на г-н Калиманов/  За предоставяне на общинска собственост на спортните клубове и техните обединения
трябва задължително в преходните и заключителни разпоредби да се цитира и закон за общинската
собственост.

 

Вносителят на Проекта
Не приема предложението


Мотиви за неприемането на прадложението от вносителят на Проекта: На първо място правното основание за приемане на Наредбата за условията и реда за
финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и
съоръжения в община Ямбол е чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта и само по себе
си посочването на същото е абсолютно достатъчно. Всички разпоредби на подзаконовия нормативен акт
по презумпция трябва да са съобразени с приложимата нормативна уредба.

В предложението за изменение в чл. 8 ал. 1 изрично е посочено, че разглежданото предоставяне
на общински имоти е единствено по отношение на разполагане на рекламни съоръжения, т.е. достатъчно
е посоченото в ал.1 съобразяване с разпоредбите на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти
на територията на Община Ямбол. Освен това посоченият в предложението чл. 6 от Закона за
общинската собственост касае трансформацията на публична в частна общинска собственост и няма
отношение към предложението за промяна в наредбата.

 

Бел. Яс Всички граждани на Ямбол имаха възможност и  да се включат в общественото допитване. Други, освен на г-н Калиманов, мнение и предложение по  Проекта, няма

За предстоящото заседание на Общинския съвет е напълно вероятно той като общински съветник да внесе предложенията си за обсъждане  и в съответните комисии и в зала. Защото приемането им или не зависи от Решение на Общинския съвет.

Господин Калиманов е председател на групата на БСП в ОбС на Ямбол

Read 228 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo