×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Съдът, "В името на народа", - реши - народът нямал право да бъде питан и за 20 милионния заем. /по казуса/ Featured

Събота, 03 Февруари 2018 19:40

 

С окончателно Решение на Ямболският административен съд окончателно подпря 20 милионния заем. Вносителите на жалбата общински съветници нямат никакво право и на обжалване. А гражданите, народът  на Ямбол на правото да бъдат питани!!! Че и в името на народа.... Как и в името на народа, народа не може да бъде питан, желае ли или не, да съжителства с икономически мигранти... Странно, как все още имаме право и възможност ние да пишем, а Вие да четете това?

Е, става дума разбира се за следният казус.../По Закон Съдът се произнася до месец. този път се произнесе с до 13 дни...Много бе! Лесен казус.Р Е Ш Е Н И Е

№ 25/31.1.2018 г.

Гр. Ямбол

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на осемнадесети януари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. СТАМАТОВА

ЧЛЕНОВЕ: В. ДРАГАНОВ

В. БЯНОВА – НЕЙКОВА

 

 

при секретаря Ст. Панайотова, разгледа докладваното от *адм. д. № 364 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и е образувано по жалба на общинските съветници А.С. А.– М., М.С.С., С.Г.С., Р.Д.Б., К.А.Г., С.С.С., К.Г.Й. и Д.И.Д., всички чрез пълномощника им адв. С.К. против решението по т. 1 от Протокол ХХV от проведеното на 15.11.2017 г. редовно заседание на Общински съвет – Ямбол, с което е отхвърлено предложението им за произвеждане на местен референдум. В жалбата се сочи, че при вземането на процесното решение са допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в гласуване без проект за решение и без изразени становище от постоянните комисии. Сочи се също, че оспореното решение не е и мотивирано, както изисква ЗПУГДВМС. Иска се отмяната му, като се претендира присъждане и на направените по делото разноски.

В съдебно заседание жалбата се поддържа изцяло на основанията, изложени в същата.

Ответната страна – Общински съвет - гр. Ямбол, редовно призована, не изпраща процесуален представител. Същата не взема и писмено становище по жалбата.

След като извърши цялостна преценка на всички събрани и приложени към делото доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 19.10.2017 г. общинските съветници А. А., М.С., К.Й., К.Г., Д.Д., Р.Б., С.С. и С.С. внесли предложение в Общински съвет - Ямбол за произвеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг, което получило вх. № В-0426/19.10.2017 г. Видно от последното, с него e предложено на Общински съвет Ямбол да вземе следното решение:

„1. Да се проведе местен референдум с въпрос:

„Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 млн. лв., който да се разходва през периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години – от 2020 до 2030 г., след провеждане на местен референдум?“

2. Общински съвет Ямбол определя дата за провеждането на референдума 17 декември 2017 г. (неделя).

3. Общински съвет Ямбол одобрява разходи в размер до 100 000 лева за организирането и финансирането на референдума от общинския бюджет.

4. Общински съвет Ямбол възлага на кмета и общинската администрация да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум.

6. Общински съвет Ямбол определя образеца на бюлетината съгласно Приложение № 1“.

Предложението, видно от приложения към делото Протокол изх. № 01-0142/23.10.2017 г., било публикувано в публичния регистър на сайта на Община Ямбол.

За предложението, видно от приложените към делото към делото списък, общинските съветници били уведомени, което обстоятелство те удостоверили с подписите си, като председателят на Общински съвет – Ямбол насрочил заседание за приемане на решение по предложението на 15 ноември 2017 г. от 9.00 часа и определил водеща постоянна комисия, а именно ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“.

От приложените към делото Протоколи № 29/07.11.2017 г., № 20/08.11.2017 г., № 32/06.11.2017 г., № 26/06.11.2017 г., № 28/06.11.2017 г., № 28/09.11.2017 г., № 20/08.11.2017 г. и № 23/06.11.2017 г., всичките осем постоянни комисии на Общински съвет Ямбол са разгледали предложението за произвеждане на местен референдум, като нито една от тях не е подкрепила същото.

Писмено становище депозирал Кмета на Община Ямбол (вх. № В-0455/10.11.2017 г.), с което същият предложил на Общински съвет – Ямбол да откаже произвеждането на местен референдум поради незаконосъобразност на предложението.

На проведеното на 15.11.2017 г. заседание на Общински съвет Ямбол, чиято единствената точка от дневния ред е горецитираното предложение на осемте общински съветници относно произвеждането на местен референдум, са присъствали 33 от общо 37 общински съветници. На това заседание е проведено обсъждане на предложението, като освен вносителите С. и Б., в разискванията са участвали и кмета на общината и част от общинските съветници. При проведеното гласуване по т. 1 от предложението на вносителите участвали 32 общински съветници, като с 20 гласа „против“, 8 гласа „за“ и 4 гласа „въздържал се“, то не било прието. Именно това решение е предмет на обжалване в настоящото съдебно производство.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата, като подадена от лицата по чл. 27, ал. 1, т. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, предвид разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от същия закон е допустима. Разгледана по същество обаче, тя се преценява като НЕОСНОВАТЕЛНА. Съображенията за това са следните:

За да е законосъобразен един акт е необходимо да са налице в тяхната съвкупност всички изисквания за валидност, а именно: да е издаден от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административнопроизводствените правила, да не противоречи на материалноправните изисквания и да съответства на целта на закона. Липсата на която и да е от горните предпоставки води до незаконосъобразност на оспорения акт и е основание за отмяната му.

В чл. 27, ал. 1 от ЗПУГДВМС е посочено, че местен референдум се произвежда по предложение на поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници (т. 1), на кмета на общината, съответно кмета на кметството или района (т. 2) или от инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписването на предложението в регистъра (т. 3). В конкретния случай предложението е направено от осем от общо 37 общински съветници от Общински съвет – Ямбол, което съставлява повече от една пета от общинските съветници.

От данните по делото се установява, че веднага след постъпването му в Общински съвет Ямбол, процесното предложение е заведено в публичния регистър по чл. 27, ал. 5 от ЗПУГДВМС. За него, съобразно разпоредбата на чл. 27, ал. 4 от същия закон са уведомени както общинските съветници, така и кмета на общината, като е насрочено заседание за разглеждането му и е определена водеща постоянна комисия, а именно ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“. За времето от 06.11.2017 г. до 09.11.2017 г., видно от приложените протоколи, всички постоянни комисии са разгледали предложението, като са изразили становище по него. На проведеното на 15.11.2017 г. заседание на Общински съвет Ямбол, на което предложението на жалбоподателите за произвеждане на референдум е разгледано, са присъствали 33 от общо 37 общински съветници, т.е. налице е бил кворум. От участвалите в гласуването 32-ма общински съветници, „против“ предложението са гласували 20, „за“ – 8, а 4 от тях - с „въздържал се“. С оглед на това съдът намира, че атакуваното пред съда решение е прието при спазване на визираната за това процедура и от надлежен орган, в кръга на неговата компетентност.

В жалбата се твърди, че оспореното решение е взето без мотиви и без проект за решение и това го прави незаконосъобразно. Съдът не споделя това становище. Видно от разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗПУГДВМС, общинският съвет може с мотивирано решение да не приеме предложението за произвеждане на референдум, с изключение на случаите по чл. 27, ал. 2, при условие че са налице изискванията на чл. 26, ал. 2. Това на първо място означава, че предмет на разглеждане от Общинския съвет е самото предложение по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗПУГДВМС, като друг проект за решение, освен този на вносителите не се изисква, а не може и да бъде гласуван. В този смисъл, не може да се приеме поддържаното в съдебно заседание становище от жалбоподателите, че е следвало да бъде подложено на гласуване становището на кмета на общината, тъй като то не съставлява предложение за произвеждане на референдум. Като е подложено на гласуване именно проекто-решението, съдържащо се в предложението на групата общински съветници за произвеждане на референдум, Общинския съвет е процедирал напълно законосъобразно.

На следващо място следва да се посочи, че в случаите, в които се взема решение по направено предложение по чл. 27, ал. 1, т. 1 от ЗПУГДВМС, Общинският съвет действа в условията на оперативна самостоятелност, за разлика от хипотезата на чл. 27, ал. 2 от същия закон, при която е длъжен да приеме решение за произвеждането на местен референдум, когато това е поискано с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една десета от гражданите с избирателни права в съответната община, район или кметство и това не противоречи на ограничението по чл. 26, ал. 2 от ЗПУГДВМС. Оперативната самостоятелност е възможността на органа (в случая Общински съвет - Ямбол) да избира измежду няколко (най-малко две) решения, всяко от които е в еднаква степен законосъобразно. А след като процедурата по приемане на оспореното решение е спазена и органът е разполагал с компетентността да приеме такова решение, извън правомощията на съда е да преценява дали в случая това е най-целесъобразното решение.

В жалбата, а и в съдебно заседание се твърди също, че оспореното решение на Общинския съвет не е мотивирано. В тази връзка следва да се има предвид следното:

Според действащата нормативна уредба относно задължението за мотивиране на административните актове, както и приетото в съдебната практика, законът не прави разлика дали издателят на акта е едноличен или колективен административен орган, както и дали при постановяване на акта органът действа в условията на обвързана компетентност или при оперативна самостоятелност. В съответствие с това, в разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗПУГДВМС законодателят е предвидил, че Общинският съвет може с мотивирано решение да не приеме предложението за произвеждане на референдум. Условието за излагане на мотиви представлява една от гаранциите за законосъобразност на административния акт, които законът е установил, като с излагането им се довеждат до знанието на адресатите съображенията, по които административният орган е издал или е отказал да издаде искания административен акт, което има пряко отношение към реализиране и организиране защитата на страните срещу такива актове. Едновременно с това наличието на мотиви улеснява контрола върху законосъобразността на акта, упражняван при обжалването му пред съда.

Следва да се посочи също, че неизлагането на мотиви в самия административен акт не съставлява съществено нарушение и актът се приема за мотивиран, ако фактическите основания и конкретните съображения за издаването му се съдържат в документ, предхождащ издаването на акта или в последващ документ, т. е. ако могат да бъдат изведени от административната преписка. Издаването на административния акт и излагането на съображенията, по които административният орган е стигнал до едно или друго решение, не е необходимо да съвпадат по време. Възможно е мотивите да предхождат издаването на акта и да се съдържат в друг документ, съставен с оглед предстоящото издаване на административния акт. Ако административният акт е издаден въз основа на такива подготвителни документи, изложените в тях съображения са такива и за издаването на самия акт. Не съществува пречка мотивите да бъдат изложени и допълнително, след издаването на административния акт, стига да се постигат целите, които законодателят е преследвал с изискването за мотивиране на административните актове и отказите за издаване на такива

За да се приеме, че актът е надлежно мотивиран, е необходимо изложената обосновка ясно да сочи какви са били съображенията на органа при постановяването му. Колективният административен орган е организиран и действа като колективно формирование и формира общо решение, въпреки, че се състои от отделни физически лица. В този контекст, когато Общинския съвет приема отправено до него предложение, за достатъчни мотиви на решението на съвета, следва се считат съображенията на предлагащия орган.

В процесния случай Общинският съвет не е приел предложението на групата общински съветници (жалбоподателите в настоящото производство) поради което вотът му не би могъл да се ползва от съображенията на вносителите на това предложение. Поради това за мотиви на крайния акт следва да се приемат изразените на заседанието на Общинския съвет мнения, становища и съображения на отделните членове от състава на съвета, обуславящи постановения в неговото решение правен резултат. Проследявайки съдържанието на изказванията на заседанието на Общинския съвет, съдът намира, че в случая изложените в хода на обсъждането становища, включително това на кмета на Община Ямбол, както и направената от двама общински съветници обосновка на отрицателния им вот след гласуването, изпълняват изискването на закона за мотивиране на акта, т.е. соченото от жалбоподателите нарушение, изразяващо се в липсата на мотиви не е налице.

С оглед изложените по-горе съображения съдът намира, че оспореното решение на Общински съвет – Ямбол е напълно законосъобразно. Подадената против него жалба е неоснователна и като такава, следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното, Ямболският административен съд

 

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на общинските съветници А.С. А.- М., ЕГН: **********, М.С.С., ЕГН: **********, С.Г.С., ЕГН: **********, Р.Д.Б., ЕГН: **********, К.А.Г., ЕГН: **********, С.С.С., ЕГН: **********, К.Г.Й., ЕГН: ********** и Д.И.Д., ЕГН: **********, всички със съдебен адрес: ***, ***, чрез адв. С.К. против решението по т. 1 от Протокол ХХV от проведеното на 15.11.2017 г. редовно заседание на Общински съвет – Ямбол, с което е отхвърлено предложението им за провеждане на местен референдум.

Решението е ОКОНЧАТЕЛНО.

Read 2370 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
kuşadası escort kayseri escort kocaeli escort canlı maç izle selcuksports güvenilir bahis siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri https://resimlihaber.org/ canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri http://seu.frvm.utn.edu.ar/guvenilir-bahis-siteleri.html deneme bonusucasino sitelerideneme bonusuKayıp Bonusuhttps://www.redbullholdenracing.com/deneme bonusuantalya escort hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink güvenilir forex şirketleri dizi film izle sweet bonanzaiptalmarmaris escortizmir escortHacklink satışıen kaliteli escort bayanlarfreybetCialis 100 mg 30 tabletVan EscortPortbet GirişViagra fiyat 2023Cialis 20 mgViagra satış sitesidüşeşvipslotseo hizmetibetwonfreybetpiabellacasinopiabellacasino