×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Може би този отчет трябваше да бъде представен на обществото чрез медиите по-рано, но предвид сложната ситуация в страната,

Може би този отчет трябваше да бъде представен на обществото чрез медиите по-рано, но предвид сложната ситуация в страната, реших да изчакам да се уталожат страстите и тогава да го публикувам.
    На първо място трябва да поднеса извиненията си на всички хора от нашата област по отношение на несвършеното или недобре свършеното през този мой мандат. Както и затова, че водени от желанието да запазим финансовата стабилност на държавата и недопускане на тотален срив, закъсняхме с подпомагането на  хората по отношение увеличаването на доходите им. Инвестициите в инфраструктура са важни и по време на криза, защото по-добрата връзка между отделните райони на страната създава преди всичко работна заетост, създава предпоставки за развитие на бизнес климата, а от там и на увеличаването на инвестициите. Закъсняхме с предвидените мерки и не успяхме да окажем нужното съдействие на малкия и среден бизнес.

І.Представям част от нещата, в които участвах или подпомогнах лично като народен представител в нашия регион

    1. Едно от най-добрите неща, случили се в областта за този период е, че Техническият ни колеж, след години в напразни опити, се преобразува във „Факултет по техника и технологии“ към Тракийския университет в Стара Загора. Отчитам това и като мой личен успех, както и на колегите ми, заради усилията, които положихме за осъществяване на идеята. Успех е и финансирането на започналите ремонти на физкултурния салон в новия факултет. Извърши се цялостно саниране на сградата, подмяна на дограмата и ремонт на втория етаж. За съжаление времето не достигна, за да бъдат предоставени договорените средства с министъра на финансите за довършване на първия етаж и басейна. Факултетът се сдоби, благодарение на тази подкрепа, и с нов автомобил „ Крайслер Вояджър“ за нуждите  на обучение на своите студенти.
    2. Успех за областта е запазването на военните поделения край село Кабиле и продължаването на дейността на ракетното подразделение. Вместо да се извърши съкращаване и закриване, се увеличи численият им състав с военослужещи от други поделения в страната. Запази се  и поделението в село Безмер, разбира се не в обема, който искахме, но все пак авиобазата бе запазена, беше увеличен и ресурсът на самолетите в него.
    3. Проектът "Нова болница" намери най-сетне своето логично продължение. Още от встъпването в длъжност, вярвайки в необходимостта от модернизация и нови сгради за болницата, проведохме серия разговори с всеки един от министрите на здравеопазването, с председателите на Здравната комисия в Народното събрание и с директорите на НЗОК по отношение започването на ремонт на сградата, известна като „Новата болница“. След успешния диалог с институциите стартира прехвърлянето в собственост от общината на държавата и МБАЛ, а впоследствие започна проектиране и ремонтна дейност.
    Запазването на болницата  в град Елхово бе също сериозен успех на ямболското лоби в парламента, успех не само за град Елхово, но и за областта.
    4. Активно бе подпомогната Община Ямбол при кандидатстването по проекти за енергийна ефективност за детски градини, училища и болница, а за община Елхово по отношение на болницата в града.
    5. Съдействие бе оказано на общината и по проекта за изграждане на нова спортна зала.
    6. Безпорен успех е разписанието на всички влакове в областта. То бе променено така, че да отговаря в най-голяма степен на нуждите на хората в общините.    7.Справихме се с конкуренцията и благодарение на съвместните усилия с управителя на ДКЦ1 д-р Антон Иванов открихме кабинет по психология, необходим съгласно новите промени в Закона за автомобилни превози за нашата област.
    8. Държавна автомобилна инспекция получи пълния си брой щатове и бе снабдена с автомобил-лаборатория, необходим за дейността й.
    9. Активно бе и съдействието на общината по отношение на проекта за военен музей в града.

    ІІ.Част от инфраструктурните проекти  в областта, намерили развитие в последните години

    1. Един от най важните за нашия регион инфраструктурни обекти е, разбира се, довършването на магистрала „Тракия“ до Ямбол и село Зимница.
2. Готов е  пътят “Петолъчката“- Зимница- Веселиново- Окоп.
2.Завършен е и пътят Окоп – Елхово (остана малък няколкокилометров участък на околовръстното край Елхово, който не бе довършен).
3.По отношение на пътя от Елхово до Лесово, пуснат в екслоатация в мандата на НДСВ, се установи, че обектът няма Акт 16 и липсва разрешение за ползване на този път. Заради това транспортните фирми не желаят да извършват превоз  на пътници по този маршрут, защото никой застраховател не покрива застрахователни събития по път без разрешение за ползване. Проведени бяха разговори с Агенция Пътна инфраструктура  и е задействано снабдяването с необходимите документи, за да може в кратки срокове пътят да бъде натоварен нормално и снабден с разрешение за ползване.
4.След многократни разговори с АПИ, с останали неизползвани средства по програма "Регионално развитие" в област Ямбол ще се рехабилитират  отсечки от третокласния път Голям Манастир- Крумово- Инзово - Роза от район Миладиновци – Роза с  обща дължина около 15 км. Само два ще бъдат проектите, които ще се ремонтират с тези средства в страната и единият е в Ямболска област.

    ІІІ.По отношение на дейността ми като член на две парламентарни комисии - правна и транспорт, информационни технологии и съобщения

Предлагам малка справка за всичко, което сме разгледали в комисията през този период, в което съм участвал като народен представител:

Справка за дейността на Комисията по правни въпроси в 41-то Народно събрание

Брой разпределени на Комисията по правни въпроси законопроекти - 473

Брой изготвени становища и доклади от Комисията по правни въпроси за пленарна зала – 527

Брой проведени заседания на работни групи – по всеки законопроект, разпределен на Комисията по правни въпроси като водеща комисия, както и по много от законопроектите, разпределени й като съпътстваща комисия, е имало сформирани работни групи. Всяка от тези работни групи е провела различен брой заседания.

Брой регистрирани в деловодството на Комисията по правни въпроси документи – 2317.

Справка за дейността на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения  в 41-то Народно събрание
    Накратко само ще кажа, че активно съм участвал в разглеждането и обсъждането, както и в реализацията на предложения мужду първо и второ четене в над 120 законодателни акта.

ІV. По-важни законопроекти, по които съм участвал активно

1. Закон за административните нарушения и наказания- участие като вносител. Изменен е не само ЗАНН, но и още 20 закона, в които до този момент не бе допустимо обжалването на наказателни постановления до определен размер и те влизаха в сила и физическите или юридически лица не можеха да защитят законовите си интереси в съда. След приемането на предложението ми, всяко наказателно постановление е обжалваемо по съдебен ред. Наказателните постановления са правораздавателни актове, а в правовата държава, когато става въпрос за правораздаване, достъпът на гражданите и фирмите до съдебен контрол следва да бъде открит.
2. Закона за държавния служител - Още с встъпването ни в длъжност като народни представители започнахме проверка на цялото законодателство, за да се провери, в кои актове съществува възможност законно, но непрозрачно, по субективни критерии, да се получават хиляди левове допълнително над трудовото възнаграждение. Отговорността за тази проверка пое Министерство на финансите. В края на 2011г. проверката приключи, като се оказа, че в около 50 закона съществува тази възможност. Изработен бе Проект за изменение на Закона за държавния служител и на останалите законови актове, които го допускаха. Прекратена бе порочната практика, залегнала в тези около 50 акта, да се раздават бонуси, премии или допълнителни материални средства, както и да го наречем, поради това, че администрацията си е „свършила” работата и накрая на годината е отчела повишаване събираемостта от глоби и такси. Спря  се безразборното изтичане на държавни пари, а възнагражденията се определят законосъобразно, прозрачно и обективно според знанията, способностите и уменията на отделния служител.
3. По мое предложение беше направено изменение в ГПК глава Охранителни производства. Отворих възможността всеки, който обжалва решение на общо събрание на търговско дружество пред съда и иска спиране на регистърното производство, да обжалва решението по искането за спиране.
4. Изменение в закона за потребителите - по отношение съществуващата практика на мобилните оператори да изнудват абонатите по телефона, за да им подновяват договорите. Тази порочна практика бе прекратена. След обаждане по телефона и договаряне с потребителя на мобилна услуга, договорът влиза в сила само тогава, когато потребителят представи писмено съгласие при мобилния оператор.
5. Закон за електронните съобщения - Един от основните акценти в ревизираната правна рамка е защитата на интересите и правата на крайните потребители. Основните промени са следните:
Регламентирани са по-високи изисквания към предприятията за прозрачност, така че потребителите да бъдат ясно информирани за продължителността на договорите,  условията за тяхното подновяване, съответните неустойки, характера на услугата, за която се абонират, включително за техниките за управление на трафика и влиянието им върху качеството на обслужване, както и всякакви други ограничения. Поставено е условие максималната продължителност на срочния договор между абоната и предприятието да не надвишава 24 месеца, но се дава възможност за сключване и на договор със срок до една година.
Засилени са изискванията към предприятията, свързани с повишаване информираността на крайните потребители, чрез включване на клаузи в общите условия на договора за предоставяни услуги, възможно ограничаване на предоставяните услуги, промени по отношение на достъпа до услуги за спешна помощ, предлагано минимално качество на услугите.
Въведени са задължения за предприятията за предоставяне на услуги за контрол и наблюдение на потреблението и уведомяване на абоната при нетипичен трафик или прекомерно потребление.
Предвидено е индивидуалният договор да влиза в сила в срок до 7 дни след сключването му, освен ако абонатът изрично не е заявил желание договорът да влезе в сила незабавно.
Ограничено е автоматичното подновяване на срочните договори. Срочният договор може да бъде подновен само при изричното съгласие на абонат относно условията му, а когато липсва такова съгласие след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. В този случай абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.
6. Търговски закон – през последните дни от мандата ни успях да внеса и бе прието изменение, касаещо забавените разплащания между фирмите и между публични възложители и фирмите. Определен бе срок за разплащане по договори между фирми 60 дни от издаване на фактурата или покана за плащане, като този срок може да се увеличи само по много важни причини, но по взаимно съгласие. Когато възложител е държавата или община срокът за плащане е 30 дни и може да се увеличи максимално до 60 дни, само по много важни причини. Ако не е уговорен срок в договора се счита, че срока за плащане е 14 дни от покана или издадена фактура.
7. Закон за отнемане на незаконно придобито имущество - най-важното прието изменение бе, че се даде възможност на пострадали от престъпление да могат да бъдат обезщетени от имуществото, отнето в полза на държавата от престъпна дейност.
8. Закон за движение по пътищата - основно моя е заслугата да бъде въведено изискването за  задължителни дневни светлини или къси такива през цялата година, както и светлоотразителните жилетки на велосипедистите.
9. Закон за движение по пътищата - въвеждането на така наречените повдигнати пешеходни пътеки. Започнахме го още в началото на мандата с изменение в закона и разрешаване да се изграждат или поставят неравности по пътя, дори на републиканската пътна мрежа в населените места. С Наредба, издадена съвместно от министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие, следваше да се даде характеристиката на тези неравности. По този проблем имам зададени и два актуални въпроса към ресорните министри. Това вече е факт и в цялата страна в населените места се изграждат повдигнати пешеходни пътеки, а ефектът е видим от всички.
10. Участвах активно във въвеждането на електронните фишове в Закона за движение по пътищата и в множество други изменения, довели безспорно до намаляване на произшествията на пътя.

    V.Законопроекти, в чиято подготовка участвах или бяха мое предложение, но не успяхме да разгледаме:

1.Изменение на Закона за задълженията и договорите - относно липсата на закон за фалит на физически лица. Допускаше се с изтичането на 10-годишна абсолютна давност да бъдат погасени всички задължения на физическите лица нетърговци.
2.Закон за изменение на Закон за движение по пътищата-относно регламентирането на дейността на автосервизите. Всички знаем колко много „автосервизи“ има на територията на всеки град, без дейността им да е регламентирана по някакъв начин. Спестяват си плащането на данъци, не издават фактури или касови бележки, незнайни работници, дори без съответната специалност, извършват ремонт на автомобили, не се поема гаранция за ремонта и не се носи отговорност, някой дори нямат инструменти, необходими за ремонтна дейност, използват всякакви места, дори и такива, в които се пречи на граждани, живеещи наблизо. Желанието ми беше тази дейност да бъде регламентирана и да се извършва законосъобразно.
3. Идеята за Детски специализиран съд - тя витае в публичното пространство от години, но досега не се е реализирала в конкретни законови разпоредби.
4. Закон за движение по пътищата - въвеждане на задължение за шофьорите на автомобили да използват зимни гуми през определени месеци в годината, така както е в много други държави-членки на ЕС.
5. Наказателно-процесуален кодекс - възстановяване на „Глава 26“ с оглед премахване на фигурата на т.нар. “вечен обвиняем“. Законопроектът беше изработен, съгласуван с всички институции, но времето не достигна.
6. Да се приеме Закон за лобизма в България. Ние сме една от малкото страни, в която няма такъв закон и лобизъм е все още мръсна дума.
7. Да се приеме Закон за брокерите на недвижими имоти - тяхната дейност не е регламентирана все още и не носят отговорност за дейността и постъпките си.
8. Да се приеме Закон за фалита на физическите лица - в  момент на криза се вижда, че хората изнемогват и трябва специално внимание за някои категории.

Това, уважаеми съграждани, са част от проектите и идеите, за чието развитие работих в този мандат. Дали са много или малко, дали са полезни или не, времето ще покаже. Надявам се, че съм успял да оправдая доверието на хората, гласували преди четири години на изборите за народни представители за моята кандидатура като представител на ПП ГЕРБ, благодаря и на онези, които не гласуваха за мен, но са били добронамерен мой коректив, надявам се, че не съм разочаровал никого.                                     СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ

Страница 17 от 20

Последни новини

Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */