×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Страници от ямболската история (партизаните вилнеят след 9.ІХ )

Понеделник, 27 Февруари 2012 13:11

Дру­же­с­т­во "Ла­мя­та", или как пар­ти­за­ни­те вил­не­ят из Ям­бол през 1945 г.
Част от новите поборници се отдали на безчинства из Каргона
Бо­ри­с­лав Не­нов
Пър­ви­те дни и ме­се­ци след дър­жа­в­ния пре­в­рат от 9 се­п­тем­в­ри 1944 г. пре­ми­на­ват в тре­с­ка­во раз­чи­с­т­ва­не на сме­т­ки от стра­на на пар­ти­за­ни­те с те­х­ни­те по­ли­ти­че­с­ки опо­нен­ти, ка­то без съд и при­съ­да са уби­ти хи­ля­ди бъл­га­ри. Са­ми­те ис­то­ри­ци на со­ци­а­ли­с­ти­че­с­кия пе­ри­од от раз­ви­ти­е­то на Бъл­га­рия в сбор­ни­ка "От Де­ве­ти до Де­се­ти" при­з­на­ват, че в то­ва вре­ме са ли­к­ви­ди­ра­ни око­ло 20 000 ду­ши, а ве­ро­я­т­но ни­ко­га ня­ма да раз­бе­рем ис­тин­с­кия брой на по­гу­бе­ни­те, тъй ка­то мно­зи­на от тях си ос­та­ват в гра­фа­та на "без­с­ле­д­но из­че­з­на­ли­те".
До­в­че­ра­ш­ни­те пар­ти­за­ни са в ос­но­ва­та на про­чи­с­т­ва­не­то на "фа­ши­с­т­кия" апа­рат, ка­то в Ям­бол те се съ­би­рат в На­ро­д­но­то пар­ти­зан­с­ко дру­же­с­т­во "Ге­ор­ги Кал­чев" (Ла­мя­та), съ­ще­с­т­ву­ва­ло от 1944 до 1946 г. По ар­хи­в­ни дан­ни на са­мо­то дру­же­с­т­во, по оно­ва вре­ме в гра­да и ре­ги­о­на в съ­с­та­ва на Ше­с­та опе­ра­ти­в­на зо­на са уча­с­т­ва­ли 171 пар­ти­за­ни, от ко­и­то са ос­та­на­ли жи­ви 124. Об­щи­ят брой на ята­ци­те е 252, от ко­и­то 132-ма са ми­на­ли през за­т­во­ри­те, а в дру­же­с­т­во "Ла­мя­та" ли­дер­с­ка­та ро­ля е по­е­та от Па­на­йот Але­к­сан­д­ров Ка­ра­ка­ча­нов, един от бо­со­ве­те на та­ка на­ре­че­на­та Зо­на, из­ве­с­тен на ня­кои с не­ле­гал­но­то име Ан­тон, а на дру­ги ка­то Га­ра­бед. Ка­ра­ка­ча­нов още в пър­ви­те ме­се­ци след 9 се­п­тем­в­ри тръ­г­ва да пра­ви бур­на ка­ри­е­ра, за да фи­ни­ши­ра ка­то ге­не­рал от ар­ми­я­та, имай­ки в био­г­ра­фи­я­та си и го­ди­ни ка­то во­ен­но ата­ше в Съ­ве­т­с­кия съ­юз.
Пря­ка­та ра­бо­та в по­ме­на­то­то дру­же­с­т­во на пар­ти­за­ни­те "Ла­мя­та", ка­к­то ли­чи от за­па­зе­ни­те до­ку­мен­ти, вър­ши Ру­си Ге­ор­ги­ев Ди­мов, из­ве­с­тен още ка­то Го­ран. Де­се­т­ки не­ле­гал­ни, ята­ци и шум­ка­ри опи­с­ват дей­но­ст­та си, ка­то по-про­с­то­ду­ш­ни­те от тях та­ка и не ви­ж­дат ня­ка­къв ге­ро­и­зъм в то­ва, че да­ли пар­че хляб или че са из­п­ра­ли дре­хи­те на ня­кой от но­ви­те бъл­гар­с­ки по­бор­ни­ци. Дру­ги оба­че ло­в­ко схва­щат, че ще па­д­не ке­ле­пир от вли­за­не­то в ре­ди­ци­те на оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­с­ка­та власт и или си из­ми­с­лят по­д­ви­зи, или про­бу­т­ват за та­ки­ва как от­к­ра­д­на­ли за­ве­са­та от сел­с­ко­то чи­та­ли­ще и я да­ли на пар­ти­за­ни­те.
В ог­ром­на­та си част то­ва са хо­ра въ­пи­ю­що не­г­ра­мо­т­ни, ня­ма­щи за­вър­ше­но до­ри ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, ала ин­с­т­рук­ци­и­те на СССР са имен­но на тях да се гра­ди но­вия уп­ра­в­лен­че­с­ки апа­рат. За цел­та по къ­са­та про­це­ду­ра част от тях са за­пи­са­ни да учат сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, дру­ги се из­с­т­рел­ват в ро­ди­на­та на Ста­лин, за да ус­во­я­ват ви­с­ши­те на­у­ки, а най-не­с­па­ся­е­ми­те слу­чаи оби­к­но­ве­но са на­со­ч­ва­ни към ми­ли­ци­я­та и към ар­ми­я­та. Въ­п­ре­ки ко­ло­сал­ни­те гри­жи за сво­и­те хо­ра, ръ­ко­во­д­с­т­во­то на пар­ти­зан­с­ко­то дру­же­с­т­во "Ла­мя­та" в свой до­к­лад от­чи­та, че "дру­га­ри пар­ти­за­ни, ук­ри­ва­те­ли и би­в­ши чле­но­ве на бой­ни гру­пи по ме­с­та пра­ве­ха го­ле­ми па­ко­с­ти".
За ка­к­ви па­ко­с­ти иде реч? По­ме­на­ти­ят до­к­лад е на­пи­сан от се­к­ре­та­ря на дру­же­с­т­во "Ла­мя­та" Ру­си Ди­мов-Го­ран, ро­дом от Не­дял­с­ко, и за то­зи по­лу­г­ра­мо­тен чо­век (за­вър­шил е ед­ва че­т­вър­ти клас пре­ди 9 се­п­тем­в­ри) е има­ло тан­та­ло­ви мъ­ки, до­ка­то се чу­ди как да фри­зи­ра те­к­с­та си. Още по­ве­че, че не ста­ва ду­ма за сти­ли­с­ти­ч­ни опу­ще­ния - те са бял ка­хър - а за зу­лу­ми­те на не­го­ви­те съ­ра­т­ни­ци. За­то­ва в за­па­зе­ни­те ар­хи­ви се на­тъ­к­ва­ме на два ва­ри­ан­та на до­к­ла­да - еди­ни­ят е оп­ре­де­ле­но гри­ми­ран, за да не би­ят на очи чак тол­ко­ва га­фо­ве­те на но­ви­те по­бор­ни­ци, дру­ги­ят е ед­но към ед­но.
До­с­ко­ро­ш­ни пар­ти­за­ни и чле­но­ве на бой­ни гру­пи се от­да­ли на кра­ж­би, пи­ян­с­т­во, чер­на бор­са, стре­ля­ли без­раз­бор­но, а хо­ра­та на дру­же­с­т­во "Ла­мя­та" по се­ла­та ук­ри­ва­ли хра­ни. В ям­бол­с­кия Вто­ри ми­ли­ци­о­нер­с­ки уча­с­тък има­ло пре­пи­с­ка сре­щу дру­гар, кой­то крал ов­це от Кар­го­на, дру­ги вър­лу­ва­ли съ­що из най-ста­рия квар­тал на гра­да ка­то се за­бър­к­ва­ли в лю­бо­в­ни раз­п­ра­вии, ре­ша­ва­ни и чрез по­мо­щ­та на пи­с­то­ле­т­ни из­с­т­ре­ли. По се­ла­та на Ям­бол­с­ки ре­ги­он съ­що не би­ли за при­мер - в Ов­чи кла­де­нец се "от­да­ли са­мо на пи­е­не", ка­к­то до­с­ло­в­но пи­ше в до­к­ла­да на Ру­си Ди­мов, а вър­те­ли и чер­на бор­са, ка­то про­да­ва­ли сто­ки­те на Ко­лю Ка­ш­лен­с­ки. Три­ма ак­ти­ви­с­ти от "съ­п­ро­ти­ва­та" в се­ло Си­ме­о­но­во ре­ша­ва­ли не­ща­та с пи­що­ви в ръ­ка, ка­то на­би­ли и един зем­сист, ма­кар че  БЗНС е съ­ра­т­ник на Ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та пар­тия в тия пър­ви го­ди­ни на Оте­че­с­т­ве­но­ф­рон­то­в­с­ка Бъл­га­рия.
Гри­жи­те за чле­но­ве­те на дру­же­с­т­во "Ла­мя­та" вклю­ч­ва­ли и съ­з­да­ва­не на об­ще­жи­тие, за да спят там дру­га­ри­те и да на­ва­к­сат изо­с­та­ва­не­то в об­ра­зо­ва­ни­е­то си. Же­ла­ние за уче­не оба­че по-ско­ро ли­п­с­ва­ло, тъй ка­то ди­ре­к­то­рът на об­ще­жи­ти­е­то съ­о­б­ща­ва за сла­ба ди­с­ци­п­ли­на, за ски­та­не до къ­с­но и пу­ше­не от стра­на на уче­ни­ци­те-пар­ти­за­ни, ко­е­то ка­ра­ло хо­ра­та да го­во­рят, че те са не­с­по­со­б­ни да жи­ве­ят ко­ле­к­ти­в­но. При то­зи ман­та­ли­тет на­да­ли е стран­но, че по­ве­че­то  пар­ти­за­ни-уче­ни­ци има­ли твър­де ни­сък ус­пех.
"Край­но вре­ме е да спрем тия не­ре­д­ни ра­бо­ти", при­зо­ва­ва в до­к­ла­да си Ру­си Ди­мов-Го­ран, но или ни­кой не ис­кал да го чуе, или бо­со­ве­те на Ко­му­ни­с­ти­че­с­ка­та пар­тия в Ям­бол си да­ва­ли сме­т­ка, че то­ва са та­би­е­ти­те на хо­ра­та им, но и та­ка те ще по­ко­рят со­ци­а­ли­з­ма...

Read 5609 times
Rate this item
(0 votes)

Последни новини

Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo