×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ПАРАГРАФ ЕДИНСТВЕН - ОТМЯНА НА ЧЛЕН 45 ОТ НАРЕДБАТА /ТОЕСТ НА СИНЯТА ЗОНА/

Петък, 21 Юли 2017 13:53


/бел. Яс  Ахрантутниците на кмета ко мислят?  Пластиците ПЮрдановци Нищо не мислят те  -  Те усвояват./
Днес внасяме в Общински съвет - Ямбол предложение, което подготвихме с Председателя на БСП Катя Георгиева, за промяна в Наредбата, за да се преустанови своевременно неправомерното събиране от ОП “Платени зони за паркиране“ на заплащания за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /„Синя зона“/ и за паркиране в и извън пешеходни зони. Предложението ни отразява решението на Административен съд -Ямбол. Процедурата предвижда публикуване на сайта на община Ямбол за предложения и становища от граждани и юридически лица, преди разглеждането му в ОбС.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЯМБОЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От общински съветници от ПГ на БСП в Общински съвет- Ямбол

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С решение №116/13.07.2017 г. на Административен съд Ямбол по дело №144/2017 г. е отменен чл.45 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приета с решение по т. 3 от ХІV заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г. Отмяната е по протест на Окръжна прокуратура – Ямбол. В протеста се сочи, че макар и издадена от компетентен орган и при необходимата форма, при приемане на чл. 45 от Наредбата е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което води до незаконосъобразност на тази разпоредба и е основание за отмяната й. Като аргумент в тази насока се изтъква разлика между проекта за наредба, публикуван на ел. страница на Община Ямбол на 14.10.2016 г. и този, внесен за разглеждане от Общинския съвет. По-конкретно посочва се чл. 24 от проекта за наредба, според който е предвидено събиране на такса за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /синя зона/, а във внесената за разглеждане от Общински съвет – Ямбол наредба платената зона за кратковременно паркиране /синя зона/ вече не е в раздел „такси“, а в глава трета - „цени на услуги и права“ - чл. 45. В протеста се сочи, че по този начин безспорно е налице нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като между обявения за обществено обсъждане проект за подзаконов нормативен акт и този, внесен за разглеждане в Общински съвет – Ямбол, не следва да има разлика. Соченото нарушение се обосновава с това, че част от разпоредбите не са били предложени за обществено обсъждане в Общинския съвет, съобразно разпоредбите на ЗНА /Закона за нормативните актове/. Изтъкват се и нарушения на материалноправни разпоредби, с оглед разликата, която законодателят е въвел между „такса“ и „ цена“ в разпоредбата на чл. 6, ал. 1, и ал. 2 от ЗМДТ, като в първия случай законът изрично задължава общините за извършването на съответните услуги да събират такси, а във втория – доброволността е налице, тъй като общините по собствено усмотрение приемат извършването на определена услуга. Посочено е още, че „таксата“ включва материалнотехническите и административните разходи по предоставяне на услугата, докато „цената“ поглъща разходите за таксата и освен тях включва процент печалба. Иска се отмяна на чл. 45 от Наредбата.
При съпоставка с процедурните правила, които уреждат приемането на нормативните актове, съдът констатира, че не са били спазени чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове по отношение на протестирания текст на чл. 45 от Наредбата. По силата на чл. 26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, към който препраща чл. 79 във връзка с чл. 80 от АПК, изработването на проект за нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В случая по делото са представени доказателства за публикуване на Проекта за Наредба. Задълженията на съставителя на проекта по чл. 26 от ЗНА са императивно предвидени, с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, и с внасянето на текст, различен от обявения в проекта за обсъждане, е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила – основание за отмяна на атакуваната разпоредба.
На основание чл. 193, ал. 1, предл. 3 от АПК съдът ОТМЕНИ като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 45 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, приета с решение по т. 3 от ХІV заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 29.11.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС, но тъй като мотивите на съда са категорични, се очаква те да се потвърдят от ВАС. В същото време практиката показва, че заседанията на ВАС се насрочват след една година, а неправомерно плащане от гражданите на цените по чл.45,в този период, ще е в техен ущърб.
Целта, която ще се постигне с приемане на Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, е съобразяване на нормативния документ с решението на съда.
В резултат на приемане на Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол се очаква да се преустанови своевременно неправомерното събиране от ОП “Платени зони за паркиране“ на заплащания за ползване на паркомясто в платена зона за кратковременно паркиране /„Синя зона“/ и за паркиране в и извън пешеходни зони.

За прилагане на Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол не са необходими финансови средства.
Настоящото изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Предвид изложените обстоятелства и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлагаме Общински съвет – Ямбол да вземе следното

Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол

Параграф единствен: Отменя чл.45.

Подпис:За коментари тук:https://www.facebook.com/marietasivkova?fref=ts

Last modified on Петък, 21 Юли 2017 18:23
Read 3210 times
Rate this item
(3 votes)

Последни новини

Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo