×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Община Ямбол обявила конкурс за "идеен проект" Featured

Вторник, 19 Юни 2012 12:55

Предмет на обявения конкурс за проект е изработване на „идеен проект” за „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол”, който да даде възможност за избор на проектант за техническата и работна фаза на проекта, както и да бъдат определени обема и етапите за изработване на тези проекти и за изпълнението на обекта. За техническата и работната фаза на проекта са предвидени 100 000 лв. без ДДС.


http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&;;doc_id=487400&newver=2

РЕШЕНИЕ:
Номер: РД 02/ 0330 от 18.06.2012 г. 

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Даниела Желева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681403, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 046 662247

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

 

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

конкурс за проект

ІI.1) Вид на процедурата

Конкурс за проект - открит


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП


IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

 
 
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на обявения конкурс за проект е изработване на „идеен проект” за „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол”, който да даде възможност за избор на проектант за техническата и работна фаза на проекта, както и да бъдат определени обема и етапите за изработване на тези проекти и за изпълнението на обекта.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимостта от придобиване на идеен проект за обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони в гр. Ямбол, чрез конкуренция на визуално представени различни идеи, обуславя провеждането на конкурс за проект при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Наредбата за провеждане на конкурси в устроъственотот планиране и инвестиционното проектиране

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --


VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и конкурсната програма


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП


VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.06.2012 г. 

 

Възложител

Трите имена: Георги Иванова Славов
Длъжност: кмет

ОФИЦИАЛНО,1 чрез  сайта на община Ямбол ит

 сайта на АОП, откъдето изтеглихме  и ОБЯВЛЕНИЕТО

00339-2012-0017

    I.
    II.
    IV.

BG-Ямбол:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, За: Даниела Желева, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681403, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 046 662247

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Конкурсна програма може да бъде получена от: На горепосочения адрес за контакти.

Проекти трябва да бъдат изпратени на:

Община Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" №7, За: Ганка Иванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681330, Факс: 046 662247

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган
Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
II.1) Описание
II.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя

„ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ – ГР. ЯМБОЛ"
ІІ.1.2) Кратко описание

Предмет на обявения конкурс за проект е изработване на „идеен проект” за „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол”, който да даде възможност за избор на проектант за техническата и работна фаза на проекта, както и да бъдат определени обема и етапите за изработване на тези проекти и за изпълнението на обекта. За техническата и работната фаза на проекта са предвидени 100 000 лв. без ДДС.
ІІ.1.3) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71200000, 71400000

Описание:
Архитектурни и свързани с тях услуги
Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Критерии за подбор на кандидатите или участниците

Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения с професионална регистрация в съответния компетентен орган на архитекти в държавата, от която идват. За участниците от България се изисква пълна проектантска правоспособност към Камарата на архитектите в България. Ако проектът е подготвен от екип, задължително е ръководителят на екипа да има пълна проектантска правоспособност към Камарата на архитектите в България. Участникът да притежава опит в проектирането на пространства с обществено значение и предназначение. Участникът следва да е бил проектант на поне един реализиран проект сходен по обем и съдържание с проекта предмет на настоящия конкурс. За доказване на това обстоятелство, участникът следва да представи поне една референция от възложител, в която да е описано съдържанието на реализирания от проектанта проект.
ІІІ.3.1) За участието се изисква определена професия

Проектант с пълна проектантска правоспособност.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид конкурс

Открит
ІV.3) Критерии за оценка на проектите

Оценката на предложените конкурсни проекти ще се извършва по следните показатели: Критерий 1 (К1) - Функционални изисквания – максимално възможна оценка 25т.; Критерий 2 (К2) - Обемно-пространствени и художествени решения – максимално възможна оценка 25 т. ; Критерий 3 (К3) - Качествени изисквания – максимално възможна оценка 25 т.; Критерий 4 (К4) - Икономическа целесъобразност на проекта – максимално възможна оценка 15 т.; Критерий 5 (К5) – Достъпност на средата - максимално възможна оценка 10т.
IV.4) Административна информация
ІV.4.2) Условия за получаване на конкурсната програма
Дата: 09.08.2012 г. , Час 16:00
Платими документи

НЕ
Цена: , валута
ІV.4.3) Срок за представяне на проекти или заявления за участие
Дата: 09.08.2012 г. , Час: 16:00
ІV.4.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите

Български
ІV.5) Награди и жури
ІV.5.1) Ще се връчва/т награда/и

Възложителят определя награден фонд в общ размер от 3 500 лева, който се разпределя както следва: За класирания на първо място участник - парична награда в размер на 2 000 лв.; За класирания на второ място участник - парична награда в размер на 1 000 лв.; За класирания на трето място участник - парична награда в размер на 500 лв.;
ІV.5.3) Конкурса за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услугите, които ще бъдат възложени на спечелилия или на един от спечелилите конкурса

ДА
ІV.5.4) Решението на журито е задължително за възложителя

ДА

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ
VI.2) Допълнителна информация

Конкурсната документация може да бъде разгледана и изтеглена от официалния сайта на Община Ямбол - www.yambol.bg, раздел „Актуално” – до 16:00 часа на 08.08.2012г.
VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.
VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2012 г.

Last modified on Четвъртък, 27 Септември 2012 18:05
Read 6960 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under

Последни новини

Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo