×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Авторът на Проекта не се е отказал

Събота, 18 Октомври 2014 04:30

Авторът на проекта за реконструкцията на ЦГЧ не се е отказал, а е Законово поканен да упражни правата си на надзор по изпълнението на неговия проект за реконструкция на ЦГЧ на Ямбол. Това стана ясно, след като вчера надвечер стана възможно влизането в сайта на АОП.  Значи казусът (засега) не е както при Безистена. Запознати, твърдят, че процедурата има къси срокове и ако всичко е наред, ще може да започне разкопаването и центъра на Ямбол скоро...
вж.

http://www.yambolnews.net/index.php/administratziya/obshtina-yambol/item/12602-


BG-Ямбол:

РЕШЕНИЕ

 
Номер: РД/02-00627 от 16.10.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ямбол, ул."Г. С. Раковски" № 7, За: Мария Караиванова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681311, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 046 662247

Място/места за контакт: Община Ямбол

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача: http://yambol.bg/profile/item/79.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

 
 
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмета на услугата е „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол", в рамките на изпълнението на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”, договор № BG161PO001/1.4-09/2012/017, финансиран от Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на вида процедура се обуславя от факта, че възлагането на настоящата поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски права, придобити по силата на закон – чл.2 във връзка с чл.3, ал.1 т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, във връзка с чл.162 от ЗУТ и в съответствие на чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП, тъй като „ЛСИ Любомир Семерджиев архитекти и инженери” ЕООД е изпълнител на работeн проект на обект „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр.Ямбол” и притежава авторски права върху работните проекти. На 03.12.2012 г. на основание чл.92а ал.7 във връзка с чл.41 ал.1 от ЗОП е сключен договор за възлагане на обществена поръчка /уникален номер в РОП 00339-2012-0035/ № 271 с „ЛСИ Любомир Семерджиев архитекти и инженери” ЕООД, ЕИК:131451116. В изпълнение на този договор е изработен инвестиционен проект във фаза работен проект по всички части за обект: „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр.Ямбол”.Предвид разпоредбата на чл.162, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, авторският надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на последния, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на работния проект са задължителни за останалите участници в строителството.Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка предлага в офертата си декларация, съдържаща списък на експертите, които ще извършват авторски надзор по съответните части на работния проект. Към декларацията участникът прилага и доказателства за проектантската правоспособност на експертите, посочени в нея. В случай, че автор на определена част от работния проект по обективни причини не може да упражнява авторски надзор, в офертата на участника следва да бъде представена декларация от този автор, че е „в обективна невъзможност да извърши услуга по упражняване на авторски надзор по част „...................’’ за обект „..” и дава съгласие упражняването на авторски надзор по част „...................’’ за обект „...”, с всички произтичащи от естеството на услугата права и задължения, да се изпълни от лице с необходимата правоспособност, избрано от изпълнителя на договора за изработване на работен проект”.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ЛСИ Любомир Семерджиев архитекти и инженери” ЕООД, гр.София, ЕИК: 131451116

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.10.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Иванов Славов
Длъжност: кмет на община Ямбол
Last modified on Четвъртък, 30 Октомври 2014 18:57
Read 5628 times
Rate this item
(5 votes)

Последни новини

Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo